POZNAVANJE TEMELJNE ZAKONODAJE PROCESA JAVNEGA NAROČANJA: PODROČJE ZDRAVSTVO

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja na področju zdravstva omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje in pravil, ki urejajo procese javnega naročanja v zdravstvu.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. PRAVNO VARSTVO,
  2. SPLOŠNO,
  3. RAZVRŠČANJE, PREGLEDOVANJE IN OCENJEVANJE PONUDB,
  4. KONCESIJE.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. PRAVNO VARSTVO

1. Kaj se ščiti z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti?

DA
NE
Interes vseh ponudnikov
Javni interes
Interes neizbranih ponudnikov

2. V postopku pravnega varstva oddaje javnega naročila za obvezilni material za bolnišnico je naročnik prekoračil rok za odločitev o zahtevku za revizijo. Kdaj se šteje, da je v primeru molka naročnika predrevizijski postopek končan?

DA
NE
Kadar poteče 25 delovnih dni od dneva, ko je naročnik prejel popolni zahtevek za revizijo.
Kadar poteče 20 delovnih dni od dneva, ko je vlagatelj vložil popolni zahtevek za revizijo.

3. Splošna bolnišnica je oddala javno naročilo skupaj z Ministrstvom za zdravje, vendar pri obvestilu o javnem naročilu ni nikjer navedla, da gre za skupno naročilo. Ponudnik je iz tega razloga vložil zahtevek za revizijo. Ali je tak zahtevek za revizijo utemeljen?

DA
NE
Takšen zahtevek za revizijo ni utemeljen, saj to ne vpliva na odločitev naročnika o izbiri ponudnika.
Da, s tem sta naročnika kršila načelo transparentnosti. Namreč ena izmed sestavin obvestila o javnem naročilu je tudi predstavitev naročnika. S to sestavino se morajo zainteresirani ponudniki ustrezno seznaniti.
Da, vendar le, če naročnik ne navede objektivno opravičljivih razlogov, zaradi katerih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni navedel, da gre za skupno naročilo.

4. V postopku pravnega varstva javnega naročanja za nakup in vzdrževanje sistema za forenzično sekveniranje DNA se je Državna revizijska komisija srečala s strokovnim vprašanjem, za odgovor na katerega sama nima ustreznega znanja. Pri strokovnih vprašanjih, ki zahtevajo strokovno mnenje, se Državna komisijska komisija obrne na:

DA
NE
Izvedenko/ izvedenca za vsakokratno strokovno področje
Naročnika javnega naročila
Zaposlene v medicini dela
Ponudnika javnega naročila

5. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija merila za oddajo javnega naročila sistema za izvajanje biokemijskih analiz. Kaj je dodatna procesna predpostavka za vložitev zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo?

DA
NE
Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, če izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
Vlagatelj (oziroma kateri drugi potencialni ponudnik) mora naročnika v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPVPJN na domnevno kršitev v razpisni dokumentaciji pravočasno opozoriti preko portala javnih naročil.

2. SPLOŠNO

1. V postopku oddaje javnega naročila za reagente in drug potrošni material za izvajanje biokemijskih preiskav se je postavilo vprašanje dopustnosti dopolnjevanja oziroma spreminjanja ponudbe. Označite, katerih delov ponudbe ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati po oddaji ponudbe (možnih je več pravilnih odgovorov):

DA
NE
Svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril.
Tistega dela ponudbe, ki se ne veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.
Tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

2. Ali se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila?

DA
NE
Da, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
Ne

3. Kako lahko naročnik opraviči razpisno zahtevo, s katero naroča določen predmet javnega naročila (na primer diagnostični medicinski aparat, ki izvaja točno določene teste) in ne tistega, ki ga ponuja določen potencialni ponunik (torej po mnenju ponudnika – primerljivega z zahtevanim)?

DA
NE
Naročnik je svoboden pri oblikovanju razpisnih zahtev, saj je strokovnjak na področju predmeta javnega naročila.
Naročnik lahko to opraviči z objektivno opravičljivimi razlogi.

4. Ali lahko naročnik v postopku oddaje javnega naročila (na primer za nakup hemokulturnega sistema in dobavo pripadajočega potrošnega materiala) zahteva, da mu ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe?

DA
NE
Lahko, pod pogoji, ki jih določa Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.
Ne sme, ker za to ni pooblaščen.
Lahko, ker ima glede tega segmenta postopka javnega naročanja diskrecijo.

5. Naročnik, splošna bolnišnica, želi naročiti aparat, ki bo izvajal testa A in B, vendar dopušča možnost, da bi bilo namesto enega od testov (odvisno od rešitve ponudnikov) boljše izvajanje testa C, zato želi temu ustrezno izvesti naročilo. Ali so variantne ponudbe (ponudbe, kjer mora ponudnik ponuditi lastne specifične rešitve in naročnik določi le minimalne zahteve) dovoljene pri javnih naročilih?

DA
NE
Da, če jih naročnik dopušča.
Ne, variantne ponudbe niso dopustne, saj z njimi ni dovolj natančno in jasno določen predmet javnega naročila.
Da, variantne ponudbe so vedno dovoljene.

3. RAZVRŠČANJE, PREGLEDOVANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

1. V postopku javnega naročanja za nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo je ponudnik predložil pomanjkljivo ponudbo. Ali sme ponudnik po poteku roka za oddajo ponudb dopolniti ali popraviti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila?

DA
NE
Po roku za oddajo ponudb dopolnitve in popravki ponudbe v nobenem primeru niso dovoljene.
Izjemoma lahko, a le v primeru popravka ali dopolnitve očitne napake, če zaradi tega ni dejansko predlagana nova ponudba.
Popravki so dovoljeni le izjemoma, če gre za očitne napake. So pa dovoljene dopolnitve, če na te pozove naročnik, ker ni prejel dovolj informacij o tehničnih specifikacijah iz ponudnikove oddane dokumentacije.

2. Ali je ponudba dopustna, če je v tehnični dokumentaciji naročnika zahtevana zolendronska kislina, 4mg/100ml raztopine za infundiranje, ponudnik pa ponudi Zometa ampule 4mg/5ml?

DA
NE
Da, če je količina učinkovine enaka.
Ne, saj pripravek ni enak zahtevanemu in tako ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika.

3. Ko naročnik (npr. bolnišnica) v razpisni dokumentaciji zahteva poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka (npr. milo za roke), mora ponudnik:

DA
NE
Ponuditi popolno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.
Ponuditi oceno varnosti kozmetičnega izdelka.

4. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. Ali to drži?

DA
NE
Ne povsem. Ponudnik ima lahko neplačane obveznosti, če le-te ne presegajo vrednost 50 evrov.
Drži.

5. Naročnik (npr. Medicinska fakulteta) v razpisni dokumentaciji za javno naročilo zahteva, da pomnoževanje klonov, sekvenciranje in analiza podatkov poteka avtomatizirano v enem aparatu. Da bo ponudba dopustna, mora ponudnik ponuditi:

DA
NE
En aparat, v katerem vsi našteti procesi potekajo avtomatizirano.
Sistem med seboj načrtno povezanih, soodvisnih naprav (aparatur), ki sestavljajo funkcionalno celoto in ki avtomatizirano izvajajo vse naštete procese.
Več ločenih aparatov, ki se med seboj funkcionalno dopolnjujejo.

4. KONCESIJE

1. Na kakšen način oziroma v kakšnem postopku je zagotovljeno pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij?

DA
NE
Pravno varstvo je zagotovljeno v pritožbenem postopku, kolikor je ta predviden z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, vedno pa (tudi) v postopku upravnega spora.
Pravno varstvo je vedno zagotovljeno v predrevizijskem postopku pred koncedentom in v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo.
Pravno varstvo je za koncesije, ki se podeljujejo po Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah zagotovljeno v predrevizijskem postopku pred koncedentom in v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo, za ostale koncesije pa v pritožbenem postopku, kolikor je ta predviden z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, ter v postopku upravnega spora.

2. Po katerem bistvenem elementu razlikujemo koncesije od javnih naročil?

DA
NE
Pri koncesijah je večina operativnega oziroma tržnega tveganja prenesena na izvajalca (koncesionarja), pri javnem naročilu pa ostane pri naročniku.
Naročnik pri javnih naročilih izbere enega izvajalca, koncedent pa lahko pri koncesijah izbere tudi več izvajalcev.
Koncesije se podeljujejo na infrastrukturnem področju, javna naročila pa le na splošnem področju.

3. Kateri je tipičen postopek podelitve koncesije?

DA
NE
V zvezi s podelitvijo koncesij je predpisana le obveznost objave javnega razpisa, tipičen postopek podelitve koncesije pa zakonodajno ni urejen.
Odprti postopek.
Postopek s pogajanji brez predhodne objave.

4. Ali sme koncedent v postopku podelitve koncesije pri pregledovanju ponudb neenakopravno obravnavati kandidate glede na klasifikacijo dejavnosti, ki jih opravljajo?

DA
NE
Da, ker je prepoved diskriminacije z zakonom določena samo za postopke javnega naročanja.
Da, ker je na področju podeljevanja koncesijskih pogodb razlikovanje med kandidati glede na klasifikacijo dejavnosti, ki jih opravljajo, upravičeno.
Ne, ker načelo prepovedi diskriminacije določajo tudi predpisi, ki urejajo podeljevanje koncesijskih pogodb.

5. Ali je zoper sklepe Državne revizijske komisije zagotovljeno pravno varstvo v upravnem sporu?

DA
NE
Da, vedno.
Ne, vendar do take ureditve obstojijo zadržki z vidika ustavnega prava.
Da, v kolikor so s sklepom kršena pravila upravnega prava.

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Skupina

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.