POZNAVANJE TEMELJNE ZAKONODAJE PROCESA JAVNEGA NAROČANJA: PODROČJE ZDRAVSTVO

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja na področju zdravstva omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje in pravil, ki urejajo procese javnega naročanja v zdravstvu.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. PRAVNO VARSTVO,
  2. SPLOŠNO,
  3. RAZVRŠČANJE, PREGLEDOVANJE IN OCENJEVANJE PONUDB,
  4. KONCESIJE.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. PRAVNO VARSTVO

1. Ali je smiselno, da ponudnik pravno ščiti svoj položaj na podlagi načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3)?

DA
NE
Da, saj je to načelo namenjeno zaščiti položaja ponudnika in javnega interesa.
Ne, saj je to načelo namenjeno samo zaščiti javnega interesa.

2. Vlagatelj je umaknil zahtevek za revizijo v postopku javnega naročanja za nakup in vzdrževanje RTG aparata. Ali se umik zahtevka za revizijo šteje za brezpredmeten, če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo?

DA
NE
Da
Ne
Ne pri vseh, temveč le pri tistih odločitvah Državne revizijske komisije, ki so pravnomočne

3. V postopku pravnega varstva oddaje javnega naročila za obvezilni material za bolnišnico je naročnik prekoračil rok za odločitev o zahtevku za revizijo. Kdaj se šteje, da je v primeru molka naročnika predrevizijski postopek končan?

DA
NE
Kadar poteče 25 delovnih dni od dneva, ko je naročnik prejel popolni zahtevek za revizijo.
Kadar poteče 20 delovnih dni od dneva, ko je vlagatelj vložil popolni zahtevek za revizijo.

4. V postopku pravnega varstva javnega naročanja za nakup in vzdrževanje sistema za forenzično sekveniranje DNA se je Državna revizijska komisija srečala s strokovnim vprašanjem, za odgovor na katerega sama nima ustreznega znanja. Pri strokovnih vprašanjih, ki zahtevajo strokovno mnenje, se Državna komisijska komisija obrne na:

DA
NE
Izvedenko/ izvedenca za vsakokratno strokovno področje
Naročnika javnega naročila
Zaposlene v medicini dela
Ponudnika javnega naročila

5. V postopku javnega naročila za analitski sistem za biokemijo in imunokemijo je bil vložen zahtevek za revizijo. Kaj mora vlagatelj zahtevka za revizijo izkazati, preden se bo njegov zahtevek za revizijo presojal vsebinsko?

DA
NE
Aktivno legitimacijo, in sicer interes za dodelitev javnega naročila in možnost za nastanek škode.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora izkazati le škodo, ki mu je nastala ali bi mu lahko nastala zaradi ravnanja naročnika.
Vlagatelj navede le očitke, zaradi katerih vlaga zahtevek za revizijo, in predlaga dokaze, saj se obstoj aktivne legitimacije v revizijskih postopkih domneva.

2. SPLOŠNO

1. Naročnik je pri oddaji javnega naročila za nakup zdravil zagrešil napako. Na to je opozoril vse ponudnike po elektronski pošti. Ali lahko ponudniki takšno obvestilo štejejo za nesprejemljivo in brez pravne veljave, ker ni bilo poslano kot uradni dokument?

DA
NE
Ponudniki se ne morejo sklicevati na kršitev pri vročanju, če so se z vsebino sporočila kljub morebitnim napakam pri formalnostih vročanja dejansko lahko seznanili. Namen vročitve je namreč seznanitev s pisanjem in ne zadoščanje formalnim pogojem.
Lahko. Naročniki morajo upoštevati formalne pogoje vročanja, saj brez njih ni mogoča popolna, pravočasna in pravilna seznanitev ponudnikov s poslanim obvestilom.

2. Naročnik je ugotovil neustreznost razpisne dokumentacije za nabavo laboratorijskih aparatov, diagnostičnih sredstev ter laboratorijskega materiala, zaradi česar želi ponoviti javno naročilo. V katerih fazah postopka javnega naročanja po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe?

DA
NE
V vseh fazah.
Naročnik ne sme v nobeni fazi zavrniti vseh ponudb.

3. Ali je zakonito ravnanje naročnika, ki določi tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (npr. razkužila za uporabo v bolnišničnem okolju) tako, da jih izpolnjuje le en izdelek, čeprav bi lahko njegove utemeljene potrebe izpolnili tudi drugi izdelki na trgu?

DA
NE
Da
Ne
Ne, razen, če naročnik tak izdelek imensko poimenuje.

4. Ko se naročnik odloča za nakup specifične zdravstvene opreme (na primer rentgenskega angiografskega aparata), mora v razpisni dokumentaciji jasno opredeliti:

DA
NE
Tehnične lastnosti te opreme.
Od kod naj ta oprema izvira.
Življenjsko dobo te opreme.
Ceno opreme.

5. Bolnišnica naroča točno določeno zdravilo. Potencialni ponudnik naročniku preko Portala javnih naročil postavi vprašanje, ali lahko namesto naročenega zdravila ponudi drugo, enakovredno zdravilo, čemur naročnik pritrdi. Ali se infomacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja, preko Portala javnih naročil, štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila?

DA
NE
Da, v skladu z prvim odstavkom 67. člena ZJN-3.
Ne, kot del dokumentacije se lahko štejejo le informacije, ki so vsebovane v razpisni dokumentaciji.
Lahko, če ponudnik izkaže, da je brez takšnih dodatkov razpisna dokumentacija nepopolna.

3. RAZVRŠČANJE, PREGLEDOVANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

1. Ali mora naročnik preveriti ali obstajajo razlogi za izključitev in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje v kolikor oceni, da ponujeni predmet javnega naročila (varovanje na območju psihiatrične bolnišnice) ne ustreza njegovim zahtevam?

DA
NE
Da

2. Ali je ponudba dopustna, če je v tehnični dokumentaciji naročnika zahtevana zolendronska kislina, 4mg/100ml raztopine za infundiranje, ponudnik pa ponudi Zometa ampule 4mg/5ml?

DA
NE
Da, če je količina učinkovine enaka.
Ne, saj pripravek ni enak zahtevanemu in tako ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika.

3. Naročnik je v tehničnih specifikacijah mamografskega aparata, ki ga naroča določil minimalne zahtevane kote rotacije slikanja, v smislu obračanja slikanja v pozitivno in negativno smer. Ali lahko naročnik izbere ponudbo, ki ne izpolnjuje zahtevanih stopinj rotacije v pozitivno in negativno smer, vendar pa pokriva dovolj velik polni kot rotacije glede na potrebe naročnika?

DA
NE
Da, če ponudnik izkaže, da predmet njegove ponudbe ustreza potrebam naročnika ne glede na to, da ne izpolnjuje zahtevanih stopinj rotacije v pozitivno in negativno smer.
Da, naročnik je svoboden pri odločitvi glede izpolnjevanja zahtev, saj je strokovnjak na področju predmeta javnega naročila.
Ne, če se tehnične lastnosti opredelijo z minimalnimi razponi rotacije v pozitivno in negativno smer ter ponudnikov aparat teh zahtev ne izpolnjuje, naročnik ne more šteti takšne ponudbe za dopustno.

4. Naročnik vodi postopek javnega naročanja za avtomatiziran lekarniški sistem skladiščenja zdravil. Ali lahko v postopku določi tudi merila, ki s predmetom javnega naročila niso povezana?

DA
NE
Lahko, če to upraviči z objektivno utemeljenimi razlogi.
Lahko, saj ima naročnik kot strokovnjak na področju predmeta javnega naročila prosto presojo pri določitvi meril.
Ne, saj s tem krši načelo sorazmernosti in lahko ponudnike neupravičeno diskriminira.

5. Naročnik je eno od prejetih ponudb za razkužila zavrnil kot nedopustno. Kaj od navedenega ne predstavlja elementa dopustnosti ponudbe? (možnih je več pravilnih odgovorov)

DA
NE
Ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
Ponudba je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija
Ponudba mora ustrezati večini zahtev naročnika
Cena presega zagotovljena sredstva naročnika

4. KONCESIJE

1. Kateri je tipičen postopek podelitve koncesije?

DA
NE
V zvezi s podelitvijo koncesij je predpisana le obveznost objave javnega razpisa, tipičen postopek podelitve koncesije pa zakonodajno ni urejen.
Odprti postopek.
Postopek s pogajanji brez predhodne objave.

2. Na kakšen način oziroma v kakšnem postopku je zagotovljeno pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij?

DA
NE
Pravno varstvo je zagotovljeno v pritožbenem postopku, kolikor je ta predviden z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, vedno pa (tudi) v postopku upravnega spora.
Pravno varstvo je vedno zagotovljeno v predrevizijskem postopku pred koncedentom in v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo.
Pravno varstvo je za koncesije, ki se podeljujejo po Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah zagotovljeno v predrevizijskem postopku pred koncedentom in v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo, za ostale koncesije pa v pritožbenem postopku, kolikor je ta predviden z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, ter v postopku upravnega spora.

3. Po katerem bistvenem elementu razlikujemo koncesije od javnih naročil?

DA
NE
Pri koncesijah je večina operativnega oziroma tržnega tveganja prenesena na izvajalca (koncesionarja), pri javnem naročilu pa ostane pri naročniku.
Naročnik pri javnih naročilih izbere enega izvajalca, koncedent pa lahko pri koncesijah izbere tudi več izvajalcev.
Koncesije se podeljujejo na infrastrukturnem področju, javna naročila pa le na splošnem področju.

4. Ali sme koncedent v postopku podelitve koncesije pri pregledovanju ponudb neenakopravno obravnavati kandidate glede na klasifikacijo dejavnosti, ki jih opravljajo?

DA
NE
Da, ker je prepoved diskriminacije z zakonom določena samo za postopke javnega naročanja.
Da, ker je na področju podeljevanja koncesijskih pogodb razlikovanje med kandidati glede na klasifikacijo dejavnosti, ki jih opravljajo, upravičeno.
Ne, ker načelo prepovedi diskriminacije določajo tudi predpisi, ki urejajo podeljevanje koncesijskih pogodb.

5. Ali je zoper sklepe Državne revizijske komisije zagotovljeno pravno varstvo v upravnem sporu?

DA
NE
Da, vedno.
Ne, vendar do take ureditve obstojijo zadržki z vidika ustavnega prava.
Da, v kolikor so s sklepom kršena pravila upravnega prava.

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Skupina

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.