Organi fakultete

Senat

Senat je strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci ter predstavnik študentov. Število članov senata zagotavlja enakovredno zastopanost vseh znanstvenih disciplin in strokovnih področij fakultete. Predsednik senata je dekan. Senat obravnava vprašanja s področja strokovnega dela, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj šole, usklajuje izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo ter ostale zadeve, vezane na pedagoško in raziskovalno dejavnost šole. Senat se sestaja na rednih, izrednih in dopisnih sejah po potrebi.

Člani senata:

 • red. prof. dr. Srečko Devjak – predsednik,
 • izr. prof. dr. Janez Čebulj,
 • doc. dr. Julija Bele,
 • doc. dr. Aleksij Mužina,
 • Jure Kuleto, predsednik ŠS MLC Ljubljana

 

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete, ki poleg nalog, ki jih določa zakon in statut, odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete.

 • red. prof. dr. Srečko Devjak – predsednik,
 • doc. dr. Julija Bele, članica.
Študentski svet

Študentski svet fakultete je organ študentov fakultete in ima najmanj 3 člane, ki jih izmed sebe izvolijo študenti posameznih smeri študija na fakulteti. Študentski svet razpravlja o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet skrbi tudi za neformalno druženje študentov in v ta namen organizira dogodke.

Člani ŠS MLC Ljubljana:

 • Jure Kuleto - predsednik, kontakt: kuleto@gmail.com
 • Simon Krušec - podpredsednik in
 • Anja Grašič - članica.
Akademski zbor

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Akademski zbor izvoli senat, senatu predlaga kandidate za dekana, obravnava poročila o pedagoškem delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu.

Predsednik Akademskega zbora MLC Ljubljana:

 • prof. dr. Marko Novak

Organigram

Akreditacije

Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je podelil akreditacijo visokošolskega zavoda MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana za sedem let, z odločbo št. 0141-23/2012/12 z dne 13.6.2013.

Z odločbo št. 6033-96/2013/2 z dne 19.9.2013 je Svet NAKVIS dal soglasje k prenosu visokošolskega strokovnega študijskega programa "Management in pravo" MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, katerega akreditacijo je predhodno pridobila Visoka šola za poslovne vede, dne 13.6.2013 z odločbo št. 6033-145/2012/21 za sedem let.

Svet NAKVIS je podal soglasje k spremembi visokošolskega zavoda MLC Ljubljana z odločbo št. 0141-23/2012/25 z dne 18.12.2014.

Svet NAKVIS je podal soglasje k spremembi visokošolskega strokovnega študijskega programa "Management in pravo":

 • z odločbo št. 6033-96/2013/16 z dne 18.12.2014
 • z odločbo št. 6033-96/2013/17 z dne 15.1.2015
 • z odločbo št. 6033-96/2013/30 z dne 16.6.2016

 

Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je podelil akreditacijo študijskemu programu druge stopnje Management in poslovno pravo, z odločbo št. 6033-28/2016/9 z dne 16.3.2017.