Fakulteta bo, skladno s strategijo, skrbela za razvoj mednarodnega sodelovanja ter povezovanja v evropskem visokošolskem prostoru. Mednarodno sodelovanje bo način delovanje fakultete, ki bo prispeval k uresničevanju njene vizije.

V prvi fazi bodo ustvarjene povezave z institucijami na osnovi študijskih programov, raziskovalnih projektov in udeležbe na znanstvenih srečanjih, ki jih prinašajo ustanovitelji fakultete. Zagotavljanje razvoja kakovosti in svoje razpoznavnosti bo fakulteta uresničila predvsem z mednarodnim sodelovanjem. Fakulteta bo razvijala mednarodno sodelovanje na področjih razvoja in izvajanja: skupnih študijskih programov, mednarodnih projektov, izmenjav učiteljev in študentov, študijskih ekskurzij v mednarodno uveljavljene poslovne sisteme in podjetja.

Razvoj fakultete bo temeljil na bazi partnerstev z mednarodnim akademskim, raziskovalnim in poslovnim okoljem.

PROGRAMI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Izhodišče delovanja fakultete je spoznanje, da študijski programi študentom posredujejo osnovna teoretična spoznanja in nekaj praktičnega usposabljanja. Da bi študenti pridobili kompetence, ki so uveljavljene za tovrstne programe v mednarodnem okolju, so nujne mednarodne izmenjave predavateljev ter študentov .

Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, da bodo diplomanti tudi širše zaposljivi, ter bodo sposobni pridobivati znanja in veščine, pomembne za delo na želenem delovnem mestu, ali uspešno nadaljevati študij glede na oblikovan osebni razvojni načrt. Usmerjenost programov v študij in raziskovanje poslovnih problemov v realnem poslovnem življenju bo zahtevala razvoj mednarodne mreže partnerjev, ki bodo združenja, zbornice in večje mednarodne korporacije. Kot prvo izhodišče predstavljajo podpisana pisma o nameri za sodelovanje pri oblikovanju akademskega okolja z:

 • IPB Instituto Politécnico de Bragança, Braganca, Portugal
 • University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences (FON)
 • SWISSQUANT group AG Zürich (Swissquqnt)
 • University of St. Gallen Institute for Operations Research and Computational Finance, St. Gallen Switrerland (ior/cf-HSG)
 • Inštitut za lesarstvo in trajnostni razvoj d. o. o. »ILTRA« d. o. o. Ljubljana

Druga izhodiščna točka so strokovna združenja, s katerimi obstajajo pisma o nameri za skupno sodelovanje:

 • Slovenska gospodarska zveza(Slowenischer Wirtschaftsverband) Spengergasse 8 , A-9020 Klagenfurt/Celovec
 • SVIMAP NETWORK, Via Botatazzi 70, 80128 Napoli
 • Udruženje za javnu upravu Srbije, Ada Ciganlija 5, Beograd

Mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja

Fakulteta je vključena v procese mednarodnih izmenjav visokošolskih učiteljev, študentov in strokovnega osebja fakultete. Oblike izmenjav bodo različne, vsekakor pa v prvi vrsti po programih, kot so:

 • programi mobilnosti ERASMUS in drugi v okviru programa EU Vseživljenjsko učenje (VŽU),
 • drugi programi mobilnosti: CEEPUS, dvostransko sodelovanje, mednarodne štipendije,
 • skupni študijski programi,
 • gostujoči predavatelji.

V okviru prve faze razvoja mednarodne dejavnosti MLC Ljubljana izvaja:

 • Vključitev v program EU na področju vseživljenjskega učenja VŽU (LLL) s pridobitvijo Erasmus univerzitetne listina (EUC).
 • Pripravlja dokumente fakultete, ki bodo urejali mednarodno mobilnost.
 • Sklepa pogodbe za študijske izmenjave ERASMUS s partnerskimi visokošolskimi institucijami in se vključuje v programe mobilnosti.
 • Vključitev fakultete kot partnerja v eno od obstoječih mrež CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies.
 • Dejavnosti fakultete na področju razširjanja in popularizacije mobilnosti ter študijskih rezultatov mednarodne mobilnosti pri profesionalnem razvoju študentov in učiteljev.