Fakulteta povezuje znanstveno raziskovalno delo s študijskim procesom z namenom, da študij povečuje delež aktualnih vsebin in rešitev (uveljavljene) sodobne poslovne prakse. Vodje raziskav so praviloma nosilci študijskih predmetov. Predavatelji preko predmetov ali delavnic (portalov) raziskovalne dosežke predstavljajo akademski skupnosti. Študentje z vključevanjem v raziskave opravljajo študijske obveznosti ali zaključne naloge. Rezultate raziskav, študentje predstavljajo interno, v knjižnici ali na primernih študentskih srečanjih ali konferencah.

Predstavitev raziskovalnih projektov in raziskav, kjer sodeluje MLC:

1. PROJEKTI in RAZISKAVE V PRIPRAVI

 

Zap. Št. Naslov projekta/raziskave Izvajalci Vsebina Projektni team
1.1 Razpis »INTERREG SI-A Slovenija-Avstrija« (ref. št. 4300-117/2015), prednostna os 1: »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«. Naziv projekta: »Izobraževalno-inovacijski povezovalni center«. Konzorcij: MLC Ljubljana, CUAS Fachhochschule Kärnten, Villach; Yaskawa Motoman, Ribnica; Območna obrtno podjetniška zbornica Ljubljana Vič; Slovenska gospodarska zveza, Celovec. Prijava projekta v pripravi. dr. Viktor Vračar
dr. Lidija Breznik
dr. Srečko Devjak
dr. Rudi Rozman
dr. Marko Novak

 

2. PROJEKTI in RAZISKAVE V TEKU

 

Zap. Št. Naslov projekta/raziskave Izvajalci Vsebina Projektni team
1.1 Sodelovanje pri projektih:

»Evidence Based Education European Strategic Model for School Inclusion« - ERASMUS project, prijavitelji iz Nemčije, Španije, Italije in Hrvaške.

»Modernizing Teacher Education at University of Prishtina« – MEd@ UP Financed by EU TEMPUS Programme; Project Number 544023- »Staff Capacity Building at University of Prishtina’s Faculty of Education«

»Uvajanje sodobnih prvin managementa in prava v sistem slovenskega osnovnošolskega izobraževanja«
MLC Ljubljana in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani Raziskovanje razvitosti managementa in kakovosti pravnih okvirov v edukacijskih modelih različnih sistemov javnega izobraževanje. Partnerici sodelujeta pri oblikovanju merskih instrumentov, testiranju in pri vrednotenju ustreznosti instrumentov.

Seminarske aktivnosti na teme projektov. (http://www.mlcljubljana.com/si/mlc/raziskave-in-svetovanja/seminarji/)
dr. Srečko Devjak
dr. Tatjana Devjak
dr. Janez Čebulj
dr. Aleksej Cvetko
2.2 Podpis sporazuma s HIT Alpinea d.d. – Kranjska gora MLC Ljubljana in HIT Alpinea d.d. Raziskovanje področja turizma in športa ter pravnih tveganj v poslovnih modelih področja. dr. Srečko Devjak
mag. Primož Gričar
2.3 E-regijsko čezmejno sodelovanje Sodelovanje MLC Ljubljana v skupini Namen sodelovanja je širjenje in pridobivanje izkušenj na področju uporabe in vpliva informacijskih tehnologij na regijsko povezovanje (delimo izkušnje na področju poučevanja SAP tehnologije).
http://eregion.eu/initiative/members/universities/

Udeležba na konferenci: »5th Danube eRegion Conference – DeRC 2015: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development« (http://eregion.eu/conferences/derc-2015/derc2015-participants/)
dr. Danijela Brečko
dr. Srečko Devjak
2.4 Razvojno-raziskovalni projekt:
»Portal akademsko poslovne regijske mreže« - BASYN«
MLC Ljubljana; Območna obrtno-podjetniška zbornice Ljubljana Vič in PROGMBH d.o.o. Izdelava akademsko poslovnega omrežja v spletnem okolju, s kombinacijo znanja in sodobnih poslovnih pristopov pri premiku poslovanja v spletno okolje. Merjenje poslovnih učinkov in minimiziranje poslovnih tveganj. dr. Danijela Brečko
dr. Srečko Devjak
2.5 Sodelovanje na osnovi dogovora z ATINER MLC Ljubljana in ATINER Organizacija letnih konferenc na temo Podjetništvo, pravo in ekonomija. Študenti in visokošolski učitelji se udeležijo in sodelujejo na konferencah. MLC Ljubljana Sabina Vlašić, mag.
2.6 Raziskava za izdelavo:
»Pravno mnenje o možnostih uporabe izjem, za katere se Direktiva 2014/24/EU oziroma Zakon o javnem naročanju ne uporablja - notranja oziroma in-house razmerja«
Izvajalec: MLC Ljubljana: doc. dr. Aleksij Mužina, naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Priprava pravnega mnenje o možnostih uporabe izjem, za katere se Direktiva 2014/24/EU oz. Zakon o javnem naročanju ne uporablja, torej javna naročila med osebami v javnem sektorju, notranja oz. in-house razmerja.

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2048005234
dr. Aleksij Mužina
2.7 Raziskava: »Organizacijske energije v javnem in zasebnem poslovnem okolju« MLC Ljubljana je partner pri raziskavi, nosilec raziskave je SOFOS - Inštitut za izobraževalni management Izvajanje periodičnih analiz v slovenskem prostoru, organiziranje in izvajanje primerjalnih analiz z drugimi poslovnimi okolji.

Več o raziskavi na:
http://organizacijska-energija.si/
dr. Danijela Brečko
dr. Rudi Rozman
2.8 Raziskava: "Pravno poslovna analiza nepremičninskega poslovanja s poudarkom na varnosti pravnega prometa z nepremičninami" MLC Ljubljana in Inštitut za civilno in gospodarsko pravo (ICGP) Povezovanje raziskovanja pravnih in poslovnih vidikov nepremičninskega poslovanja. Področje nepremičninskega poslovanja je široko in interdisciplinarno področje, ki potrebuje jasne pravne in poslovne opredelitve. dr. Luigi Varanelli
2.9 Raziskava za industrijo: »Analiza spletnih dejavnikov poslovne konkurenčnosti Kovinar Kočevje« MLC Ljubljana v podjetju Kovinar Kočevje d.o.o. Analiziranje prednosti in pomanjkljivosti pojavljanja podjetja KOVINAR v spletnem poslovnem okolju. S primerjalnimi analizami (podobnih podjetij) se ugotovi dejavnike, ki bodo v procesu digitalizacije in internacionalizacije poslovanja ključnega pomena za poslovno uspešnost podjetja. dr. Denis Tomše
2.10 Raziskava za področje razvoja kakovosti: »Vpliv kreativnosti študentov na dejavnike kakovosti študija" MLC Ljubljana in VŠPV Visoka šola za poslovne vede Ugotavljanje značilnosti strukture dejavnikov kreativnosti pri študentih studijskih programov MLC in VŠPV. Organiziranje in izvajanje primerjalnih analiz med študijskimi programi podpisnikov dogovora. Sabina Vlašić, mag.
2.11 Projekt: »Z digitalizacijo poslovanja do večjega odločanja za deficitarne poklice« v okviru »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017« Prijavitelj: MLC Ljubljana; sodelujoči v projektu: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Kovinar trgovina Kočevje, ter Visoka šola za poslovne vede. Mnogi poklici, še posebej tisti, za opravljanje katerih je potrebna poklicna izobrazba, so slabše družbeno ovrednoteni in posledično manj plačani – deficitarni poklici. Cilj projekta je zmanjšati in odpraviti strukturna neskladja na trgu delovne sile, tako da se ciljno skupino učencev s sodobnimi digitalnimi metodami managementa nagovori o zanimivostih in prednostih zaposlovanja v teh poklicih. Sabina Vlašić, mag.
dr. Lidija Breznik
dr. Srečko Devjak

 

3. ZAKLJUČENI PROJEKTI in RAZISKAVE

 

Zap. Št. Naslov projekta/raziskave Izvajalci Vsebina Projektni team
3.1 Študentske raziskave v letu 2014/15 pri partnerjih (YASKAWA, SAP Slovenija, TURIZEM Ljubljana, študijskih razmer in perspektiv MLC Ljubljana) in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 2nd Annual International Conference on Business, Law & Economics, 4-7 May 2015, Athens, Greece in collaboration with the Management & Law College Ljubljana MLC Ljubljana “Academic environment of the MLC Management and Law College Ljubljana to enhance the employability of graduates”

1. Dane Hribar, Radun Ruda Kobi. MLC Management and Law College Ljubljana Academic Studies for Future.
2. Miha Eržen, Samanta Mulev. Employability Of Mlc Graduates With It-Assisted SAP Business Systems.
3. Mirela Hedžič, Matjaž Meden, Jure Smej. Yaskawa - Innovative Company And Need Of Innovative Human Resources.
4. Ana Vehar, Anja Pepelnjak, Maja Mitov, Maša Sušnik. Tourism In Slovenia An Important Factor Of Economic Development And Employment

http://www.atiner.gr/2015/2015PRO-BLE.pdf
dr. Srečko Devjak
mag. Primož Gričar
3.2 Projekt: »May the best (wo)man decide (Gender Equality in Economic Decision-Making in SMEs)« Nosilec projekta: Prudentia, business law and human rights institute. Soizvajalec: MLC Ljubljana. Naročnik: U.S. Embassy (Ljubljana, Slovenia) Glavni cilj projekta je bil izboljšati enakopravnost spolov na področju managementa in poslovanja, z naslavljanjem javnosti, zakonodajalcev in še posebej študentov managementa, poslovanja in prava.

https://www.facebook.com/mlcljubljana
dr. Marko Novak
3.3 Predstavitev prispevka na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 3rd Annual International Conference on Business, Law & Economics, 2-5 May 2016, Athens, Greece in collaboration with the Management& Law College Ljubljana MLC Ljubljana: Prof. dr. Srečko Devjak, pred. Sabina Vlašić, mag. Predstavitev prispevka z naslovom: »The Analysis of the Creative Factors in the Formation of the Study of the Professionally Mature Students.« dr. Srečko Devjak
Sabina Vlašić, mag.

 

Vsi študenti, ki želite sodelovati pri projektih in raziskavah MLC Ljubljana, lahko to storite s klikom na spodnji gumb.

PRIJAVA