Predmetnik

1.semester (pdf-file PDF predstavitev)

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta
Management 6 20 10 20 100
Poslovanje in organizacija podjetja 6 20 10 20 100
Uvod v pravo 6 20 10 20 100
Obligacijsko pravo 6 20 10 20 100
Profesionalni razvoj - 1. del 3 10 10 10 45
Praksa – 1. del* 3 10 10 10 15

*Vljučuje tudi 45 ur drugih oblik študija (DOŠ).

2. semester (pdf-file PDF predstavitev)

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta
Marketing 6 20 10 20 100
Finance 6 20 10 20 100
Upravno pravo 6 20 10 20 100
Izbirni predmet 6 20 10 20 100
Profesionalni razvoj - 2. del 3 10 10 10 45
Praksa – 2. del* 3     20 20

*Vljučuje tudi 50 ur drugih oblik študija (DOŠ).

3. semester (pdf-file PDF predstavitev)

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta
Računovodstvo 6 20 10 20 100
Podjetništvo 6 20 10 20 100
Pogodbeno gospodarsko pravo 6 20 10 20 100
Osnove raziskovanja v managementu in pravu 6 20 10 20 100
Profesionalni razvoj II 3 10 10 10 45
Praksa II – 1. del* 3 10 10 10 10

*Vljučuje tudi 50 ur drugih oblik študija (DOŠ).

4. semester (pdf-file PDF predstavitev)

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta
Poslovna informatika 6 20 10 20 100
Delovno in socialno pravo 6 20 10 20 100
Pravo družb in poslovno pravo 6 20 10 20 100
Izbirni predmet 6 20 10 20 100
Praksa II – 2. del* 3 - - 20 35

*Vljučuje tudi 125 ur drugih oblik študija (DOŠ).

5. semester (pdf-file PDF predstavitev)

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta
Organizacijsko vedenje 6 20 10 20 100
Upravno pogodbeno pravo 6 20 10 20 100
Kazensko in kaznovalno pravo 6 20 10 20 100
Izbirni predmet 6 20 10 20 100
Profesionalni razvoj III 3 10 10 10 45
Praksa III – 1. del* 3 10 10 10 10

*Vljučuje tudi 50 ur drugih oblik študija (DOŠ).

6. semester (pdf-file PDF predstavitev)

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta
Izbirni predmet 6 20 10 20 100
Praksa III – 2. del* 3 - - 20 70
Diploma         300

*Vljučuje tudi 270 ur drugih oblik študija (DOŠ).

Izbirni predmeti (pdf-file PDF predstavitev)

Management finančnih institucij
Strateški in projektni management
Teorija organizacije z analizo in oblikovanjem
Ravnanje s človeškimi zmožnostmi
Management in trženje v športu
Gradbene in okoljske pravne zadeve v podjetništvu
Pravo javnih naročil
Insolvenčno pravo
Pravo intelektualne lastnine
Osnove spletnega marketinga
Nepremičninsko pravo
Poslovna nemščina 1
Poslovna nemščina 2
Poslovna angleščina 1
Poslovna angleščina 2

Vpisni pogoji

Vpis v 1. letnik

V 1. letnik visokošolskega strokovnega programa  »Management in pravo« se lahko vpiše kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit po katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Vpis v 2. letnik

Neposredno v drugi letnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.

Pogoj za vpis v 2. letnik je opravljena diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite v obsegu največ 30KT, ki izhajajo iz razlik med programi. Diferencialne izpite predpiše na podlagi pisne prošnje za vpis in ustreznih dokazil pristojen organ fakultete.

V 2. letnik se lahko vpišejo tudi študenti, ki so zaključili prvi letnik na drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše kandidatu obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do vpisa v 3. letnik.

Vpis v 3. letnik

Neposredno v tretji letnik se lahko vpiše:

 • kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 1. 1. 1994. Prehod je možen, če študent izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis v 3. letnik je diploma višješolskega študija. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete,
 • diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma,
 • študenti, ki so zaključili dva letnika na drugem visokošolskem strokovnem programu. Pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do prijave teme diplomske naloge,
 • pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Pri vpisu se študenti ostalih študijskih programov vpišejo v ta program skladno z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Merila) in formalno ali neformalno pridobljenimi znanji primerljivimi z znanji kot jih pridobijo v tem programu. Predhodno pridobljena znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki po vsebini v celoti ali deloma ustrezajo splošnim ali predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s posameznim predmetom vam bomo priznali kot opravljeno študijsko obveznost, ovrednoteno v KT skladno s Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti. Program izobraževanja za take študente določa senat fakultete, individualno.

Pogoji na napredovanje

Študent napreduje v drugi letnik, ko ima opravljenih vsaj 42 ETCS študijskih obveznosti in v tretji letnik, ko ima opravljenih vsaj 84 ECTS študijskih obveznosti.

Če se študent vpiše v 2. letnik po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 1.  1. 1994, mora do vpisa v 3. letnik opraviti predpisane diferencialne izpite.

Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Potek študija

Študijsko leto se prične 1. oktobra in traja do 30. septembra. 

Predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času od 17.00 do 20.30 ure. Predmeti se izvajajo v dvomesečnih ciklih. Vzporedno potekata največ dva predmeta. Urnik je objavljen vnaprej za celotno študijsko leto. 

 

Pogoji za dokončanje študija

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se v drugem letniku po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 1. 1. 1994, vpiše v program Mnagement in pravo, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 120 KT.

Če se študent vključi v tretji letnik po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem pred 1. 1. 1994, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 KT.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom diplomske naloge.

Kompetence diplomanta

Splošne kompetence diplomanta:

Študij managementa in prava na MLC Ljubljana razvija naslednje splošne kompetence:

 • razumevanje pomena družbeno odgovornega poslovnega koncepta;
 • prevzemanje inovativnih idej, podjetnosti in uspešnosti poslovnih omrežij pri projektnem razvoju inovacij in pomembnost zagotavljanja pravne urejenosti, kot dejavnika minimizacije poslovnih tveganj;
 • razumevanje in uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije - vodenje poslovanja v e-okolju, razvoj IKT v poslovnem okolju, vključevanje v e-podprta poslovna in socialna omrežja;
 • razvijanje komunikacijskih veščin v maternem jeziku in v tujih jezikih;
 • uporaba osnovnih kvantitativnih metod, za strokovno komuniciranje o količinskih in vrednostnih parametrih merjenja kakovosti poslovanja;
 • učenje učenja, timskega dela in procesa stalnih izboljšav (Demingov krog), kot vrednot, ki omogočajo celovit osebnostni razvoj, zagotavljanje kontinuitete pri razvoju posameznika in okolja v katerega se vključuje.

Med programske generične kompetence spadajo, predvsem:

 • Poznavanje vsebin  in osnovnih metodologij za opazovanje in prikazovanje izvajanja  funkcij managementa v gospodarskih organizacijah,
 • Usposobljenost za  ocenjevanje pravne urejenosti in kakovosti pravnih dokumentov pravnih oseb z vidika izvajanja funkcij managementa.
 • Uporaba sodobne  informacijsko-komunikacijske tehnologije za organiziranje uspešnega delovanja poslovnih funkcij in funkcij managementa  v poslovnih sistemih.
 • Uporaba specialnih znanj za izdelavo osebnostnih načrtov razvoja in timskega dela.
 • Vodenje skupin in  projektnih timov, komuniciranje v timu.
 • Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih poslovnih funkcij .
 • Poznavanje dejavnikov uspešnega sodelovanja s partnerji in s tem povezano vključevanje v študijsko prakso.
 • Razumevanje odnosov v podjetju,  med podjetjem in poslovnim okoljem ali  socialnim okoljem -  sistemsko gledanje in družbeno odgovorno delovanje.

Predmetno-specifične kompetence diplomantov študijskega programa so:

 • Sposobnost obravnavanja delovanja poslovnega sistema in njegovega pravnega okvirja,
 • Usposobljenost za ocenjevanje učinkovitosti temeljnih poslovnih funkcij.
 • Uporaba teoretičnih osnov področja managementa in prava pri analizi osnovnih  procesov in odnosov v poslovni  praksi.
 • Sposobnost odkrivanja in kritičnega obravnavanja primerov odmikov delovanja managementa od pravnega okvirja podjetništva.
 • Priprava  tipičnih dokumentov izvajanja funkcij managementa (plani, analize, organizacijske oblike, organizacijski predpisi,…) in urejanja pravnih odnosov (delovno pravni dokumenti, prodajni dokumenti, pravni akti organizacije,…)
 • Organiziranje in vodenje majhnih podjetij.
 • Analiziranje trga in poslovnega okolja.
 • Spremljanje sodnih odločb, pomembnih za minimiziranje poslovnih tveganj.
 • Pridobivanje strokovnih znanj, pomembnih za področje zaposlovanja.
 • Ocenjevanje študijskih dosežkov in profesionalnega razvoja študentov.