Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Od kdaj teče minimalni rok za prejem ponudb v odprtem postopku?

DA
NE
Od datuma objave obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil
Od datuma seznanitve gospodarskega subjekta o objavi obvestila o javnem naročilu
Od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu

2. Kaj v javnem naročanju pomeni načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki?

DA
NE
Da javno naročilo ne sme omejevati konkurence med ponudniki.
Da javno naročilo ne sme na nikakršen način omejevati konkurence med ponudniki.
Da javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.

3. Energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih nizko- ali brezogljičnih alternativnih virov energije sodi med okoljske vidike in cilje zelenega javnega naročanja:

DA
NE
Da
Ne

4. V katerem postopku od naštetih naročnik ne sme uporabiti cene kot edinega merila za izbor ponudb?

DA
NE
Postopek naročila male vrednosti
Odprti postopek
Konkurenčni dialog
Omejeni postopek

5. Kateri od naštetih so postopki javnega naročanja (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Odprti postopek
Omejeni postopek
Upravni postopek
Partnerstvo za inovacije
Konkurenčni dialog

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Kaj je očitna napaka v ponudbi?

DA
NE
Napaka, ki jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled.
Napaka, ki je očitna ponudniku.
Napaka, ki postane očitna šele z dodatnim pojasnjevanjem.

2. Če ponudnik ponudbo označi kot poslovno skrivnost, vendar niti v ponudbi niti na vpogledu ne predloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, naročnik zahtevanega podatka ne sme zakriti.

DA
NE
Drži
Ne drži

3. Kako se odpravljajo računske napake v ponudbi?

DA
NE
Naročnik ponudnika opozori na računsko napako in ga pozove k predložitvi soglasja, ki naj vključuje pravilni končni ponudbeni znesek
Naročnik izračuna pravilno vrednost in ponudnika pozove k predložitvi soglasja k že izračunanemu končnemu ponudbenemu znesku
Naročnik pošlje ponudbeni predračun in ponudnika pozove k predložitvi pravilnega izračuna.

4. Kakšen je nov rok za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila po razveljavitvi prejšnje odločitve o oddaji naročila:

DA
NE
30 dni
60 dni
90 dni

5. Kakšen je rok za prejem ponudb v odprtemu postopku (šteto od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu)?

DA
NE
15 dni
25 dni
30 dni
35 dni

3. Pravno varstvo

1. Kakšen je v odprtem postopku rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila?

DA
NE
3 delovni dnevi
8 delovnih dni
15 dni
15 delovnih dni

2. Če vlagatelju ni priznana aktivna legitimacija,

DA
NE
Državna revizijska komisija začne postopek o prekršku
naročnik zahtevek za revizijo zavrne
naročnik zahtevek za revizijo zavrže

3. Izbranemu ponudniku mora biti dana možnost, da se opredeli do zahtevka za revizijo, ki se nanaša na njegovo ponudbo. Katero temeljno načelo pravnega varstva je udejanjeno v navedenem pravilu?

DA
NE
načelo proste presoje dokazov,
načelo dostopnosti,
načelo kontradiktornosti,
načelo zakonitosti,
načelo materialne resnice.

4. O zahtevku za revizijo, ki se financira iz sredstev EU:

DA
NE
Državna revizijska komisija odloča v roku 8 delovnih dni
Državna revizijska komisija odloča prednostno
Državna revizijska komisija roka za odločitev 15 delovnih dni ne sme podaljšati

5. Zoper katere odločitve naročnika lahko vlagatelj zahtevka za revizijo vloži pritožbo (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o stroških v predrevizijskem postopku

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.