Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Kaj v javnem naročanju pomeni načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki?

DA
NE
Da javno naročilo ne sme omejevati konkurence med ponudniki.
Da javno naročilo ne sme na nikakršen način omejevati konkurence med ponudniki.
Da javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.

2. V skladu s katerimi pravili se izvaja javno naročanje vojaške opreme ter javno naročanje storitev in gradenj za specifično vojaške namene?

DA
NE
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).
V skladu z Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV).
Ta javna naročila so izvzeta iz pravil javnega naročanja.

3. Ali lahko naročnik prepove oddajo partnerske ponudbe (ponudbe skupine ponudnikov)?

DA
NE
Da. V kolikor ponudniki kot gospodarski subjekti nimajo ustrezne pravne oblike
Ne. ZJN-3 izrecno določa, da lahko v postopkih javnega naročanja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji.
Ne. Na razpis se lahko prijavi kdorkoli, tudi če ni gospodarski subjekt oziroma skupina gospodarskih subjektov.

4. Ali je ocenjena vrednost naročila podatek, ki ga naročnik mora objaviti v obvestilu o javnem naročilu?

DA
NE
Da
Ne

5. V Sloveniji način vključevanja okoljskih zahtev v postopek javnega naročanja ureja:

DA
NE
Uredba o zelenem javnem naročanju
Zakon o javnem naročanju
Direktiva 2014/24/EU

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. V primeru, da ponudnik kot poslovno skrivnost označi podatek, ki je po zakonu javen:

DA
NE
Je treba podatek obvezno razkriti
Se podatek razkrije samo, če je javni interes za razkritje močnejši od zasebnega interesa ponudnika
Se podatka ne razkrije

2. V kolikor naročnik v odločitvi o oddaji naročila splošno zapiše, da je posamezna ponudba nedopustna, ker ni skladna z naročnikovimi razpisnimi zahtevami, na kakšen način lahko tak ponudnik učinkovito zavaruje svoj pravni položaj v postopku javnega naročanja:

DA
NE
Odločitev o oddaji naročila v zadostni meri opredeljuje razloge za zavrnitev takšne ponudbe, zato ponudnik nima sredstev za zavarovanje svojega pravnega položaja
Z vložitvijo zahteve za dodatno obrazložitev
Z vložitvijo zahtevka za revizijo

3. V katerih primerih mora občina izvesti javno odpiranje ponudb?

DA
NE
Javno odpiranje je treba izvesti takrat, kadar je potrebno objaviti javni razpis.
Občina je dolžna izvesti javno odpiranje ponudb, samo kadar je to navedeno v objavi javnega razpisa.
Občina ni dolžna izvesti javnega odpiranja ponudb, dovolj je obvestilo ponudnikom o izidu javnega razpisa.

4. V kakšnih primerih lahko naročnik dopusti dopolnjevanje ponudbe v delu, ki se nanaša na ponudbeno ceno?

DA
NE
V nobenem primeru
V primeru, če je podana očitna napaka
V primeru, če je podana neobičajno nizka ponudba

5. V primeru, da ponudnik v zahtevi za vpogled ne izrazi suma kršitve zakonodaje, mu naročnik vpogleda ni dolžan omogočiti po določilih ZJN-3.

DA
NE
Drži
Ne drži

3. Pravno varstvo

1. Koga mora o vloženem zahtevku za revizijo obvestiti naročnik?

DA
NE
izbranega ponudnika
ministrstvo, pristojno za javna naročila
zagovornika javnega interesa
vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo

2. Izbranemu ponudniku mora biti dana možnost, da se opredeli do zahtevka za revizijo, ki se nanaša na njegovo ponudbo. Katero temeljno načelo pravnega varstva je udejanjeno v navedenem pravilu?

DA
NE
načelo proste presoje dokazov,
načelo dostopnosti,
načelo kontradiktornosti,
načelo zakonitosti,
načelo materialne resnice.

3. Kaj pomeni kontradiktornost revizijskega postopka?

DA
NE
da se izbranemu ponudniku ni potrebno izjasniti o navedbah in trditvah vlagatelja,
da lahko vlagatelj dopolnjuje svoje dokazne predloge do odločitve senata Državne revizijske komisije
da imajo stranke postopka pravico izreči se o vseh dokazih in dejstvih, ki jih je pridobila Državna revizijska komisija

4. Naročnik zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, kadar

DA
NE
vlagatelj ni plačal takse
naročnik ni dovolj obrazložil odločitve o oddaji javnega naročila
je bila odločitev naročnika v postopku zakonita

5. Kdaj se lahko vloži zahtevek za revizijo?

DA
NE
Le na začetku postopka oddaje javnega naročila.
Le na koncu postopka oddaje javnega naročila.
Na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila.

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.