Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Katerega postopka v skladu z ZJN-3 ni mogoče uporabiti na infrastrukturnem področju?

DA
NE
Postopka naročila male vrednosti
Omejenega postopka
Odprtega postopka
Konkurenčnega postopka s pogajanji
Postopka s pogajanji brez predhodne objave

2. Ali mora naročnik za javna naročila pod mejnimi vrednostmi za uporabo zakona (t. im. evidenčna naročila) sprejeti svoja interna pravila za njihovo oddajo ?

DA
NE
Da
Ne
Da, če gre za naročila v vrednosti 3.000 EUR ali več (brez DDV).

3. Inovacija pomeni (možnih je več pravilnih odgovorov):

DA
NE
Naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki obstajajo na trgu
Uvedbo novega blaga, storitev ali postopkov
Uvedbo znatno izboljšanega blaga, storitev ali postopkov

4. Naročniki obvestilo o javnem naročilu objavijo v/na:

DA
NE
Uradnem listu Republike Slovenije
portalu javnih naročil

5. Ali mora naročnik v javnem razpisu z objavo zahtevati bančne garancije?

DA
NE
Bančne garancije so zaradi večje finančne varnosti naročnika obvezna vsebina javnega razpisa.
Bančne garancije so obvezne samo pri javnih naročilih z vrednostjo nad 100.000 EUR.
Veljavna zakonodaja ne predpisuje obveznih finančnih zavarovanj. Naročnik zahteva finančno zavarovanje, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Katere so značilnosti dopustne ponudbe?

DA
NE
Za ponudnika obstajajo razlogi za izključitev.
Ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, cena ni neobičajno nizka ter ne presega zagotovljenih sredstev.
Ponudba je prispela v osmih delovnih dneh po roku za oddajo ponudb.

2. Ponudnik je zahteval vpogled v ostale ponudbe na javnem odpiranju ponudb in to zahtevo dal na zapisnik. Kdaj mu mora naročnik omogočiti vpogled?

DA
NE
Naročnik mora v tem primeru ustaviti postopek in omogočiti ponudniku vpogled v ostale ponudbe.
Naročnik ponudnikom omogoči vpogled v okviru zakonskih omejitev šele po sprejemu odločitve o oddaji naročila.
Naročnik ni dolžan ponudniku omogočiti vpogleda v nobeno od ostalih ponudb.

3. Ali sme naročnik v primeru, ko nobena ponudba ni skladna s sicer nedvoumnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, razlagati ta določila v korist vseh ponudnikov tako, da te zahteve spregleda in sprejme odločitev o oddaji naročila, s katero izbere najugodnejšega ponudnika?

DA
NE
Lahko, v kolikor ravna v skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov
Lahko, v kolikor o tem vnaprej obvesti vse ponudnike.
V nobenem primeru

4. Izberi pravilno kronološko razvrstitev dogodkov.

DA
NE
Zbiranje ponudb, odpiranje ponudb, razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb, oddaja javnega naročila ali zavrnitev vseh ponudb.
Odpiranje ponudb, zbiranje ponudb, razvrščanje ponudb, oddaja javnega naročila, pregledovanje in ocenjevanje ponudb.

5. Če ponudnik ponudbo označi kot poslovno skrivnost, vendar niti v ponudbi niti na vpogledu ne predloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, naročnik zahtevanega podatka ne sme zakriti.

DA
NE
Drži
Ne drži

3. Pravno varstvo

1. Kdaj mora vlagatelj plačati takso za vložitev zahtevka za revizijo?

DA
NE
po pozivu Državne revizijske komisije
ob vložitvi zahtevka za revizijo
v roku 3 dni od odločitve o zahtevku za revizijo

2. Kaj mora biti v zahtevku za revizijo navedeno (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Očitane kršitve.
Dejstva z dokazi, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Predlagana sankcija.

3. Izbranemu ponudniku mora biti dana možnost, da se opredeli do zahtevka za revizijo, ki se nanaša na njegovo ponudbo. Katero temeljno načelo pravnega varstva je udejanjeno v navedenem pravilu?

DA
NE
načelo proste presoje dokazov,
načelo dostopnosti,
načelo kontradiktornosti,
načelo zakonitosti,
načelo materialne resnice.

4. O zahtevku za revizijo, ki se financira iz sredstev EU:

DA
NE
Državna revizijska komisija odloča v roku 8 delovnih dni
Državna revizijska komisija odloča prednostno
Državna revizijska komisija roka za odločitev 15 delovnih dni ne sme podaljšati

5. Kdaj se lahko vloži zahtevek za revizijo?

DA
NE
Le na začetku postopka oddaje javnega naročila.
Le na koncu postopka oddaje javnega naročila.
Na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila.

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.