Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali mora naročnik v javnem razpisu z objavo zahtevati bančne garancije?

DA
NE
Bančne garancije so zaradi večje finančne varnosti naročnika obvezna vsebina javnega razpisa.
Bančne garancije so obvezne samo pri javnih naročilih z vrednostjo nad 100.000 EUR.
Veljavna zakonodaja ne predpisuje obveznih finančnih zavarovanj. Naročnik zahteva finančno zavarovanje, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.

2. Inovacija pomeni (možnih je več pravilnih odgovorov):

DA
NE
Naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki obstajajo na trgu
Uvedbo novega blaga, storitev ali postopkov
Uvedbo znatno izboljšanega blaga, storitev ali postopkov

3. Če je ocenjena vrednost gradnje 1.000.000 EUR brez DDV in naročnik izbere odprti postopek, kje mora objaviti obvestilo o javnem naročilu?

DA
NE
Samo na portalu javnih naročil
Na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU
Samo v Uradnem listu EU

4. Ali lahko naročnik objavi obvestilo o naročilu male vrednosti pred izračunom ocenjene vrednosti javnega naročila?

DA
NE
Da
Ne

5. Naročnik lahko pri opredelitvi trajnostnih izdelkov ali storitev uporablja navedbo standardov:

DA
NE
Da.
Da, vendar mora poleg vedno navesti tudi besedi »ali enakovredno«
Ne

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Ali sme naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila dovoliti izbranemu ponudniku, da spremeni svojo ponudbo?

DA
NE
Da
Ne

2. Ali sme naročnik dopustiti, da ponudnik v fazi ocenjevanja ponudb nadomesti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki ima neustrezen rok veljavnosti, z bančno garancijo z ustreznim rokom veljavnosti?

DA
NE
Da, vendar ob upoštevanju načela enakopravne obravnave ponudnikov.
Da, vendar tega ponudnik ne sme storiti samoiniciativno.
Da, vendar samo, če to ponudnik stori samoiniciativno.
Ne

3. Ponudnik je zahteval vpogled v ostale ponudbe na javnem odpiranju ponudb in to zahtevo dal na zapisnik. Kdaj mu mora naročnik omogočiti vpogled?

DA
NE
Naročnik mora v tem primeru ustaviti postopek in omogočiti ponudniku vpogled v ostale ponudbe.
Naročnik ponudnikom omogoči vpogled v okviru zakonskih omejitev šele po sprejemu odločitve o oddaji naročila.
Naročnik ni dolžan ponudniku omogočiti vpogleda v nobeno od ostalih ponudb.

4. V primeru, da ponudnik kot poslovno skrivnost označi podatek, ki je po zakonu javen:

DA
NE
Je treba podatek obvezno razkriti
Se podatek razkrije samo, če je javni interes za razkritje močnejši od zasebnega interesa ponudnika
Se podatka ne razkrije

5. Kdaj se šteje sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila (glede na vzorec iz razpisne dokumentacije) za bistveno?

DA
NE
Sprememba pogodbe se šteje za bistveno, če uvaja pogoje, ki bi omogočili udeležbo drugih kandidatov oziroma sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila izbrana; če spreminja ekonomsko ravnotežje v korist izvajalca; če znatno razširja obseg pogodbe; ali če drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca.
Kdaj se šteje sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila za bistveno ni pomembno, saj pogodbe glede na njen vzorec v nobenem primeru ni dopustno spreminjati.
Kdaj se šteje sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila za bistveno ni pomembno, saj se pogodba lahko spremeni v primeru, da so vsi ponudniki o tem obveščeni in s tem soglašajo.

3. Pravno varstvo

1. Kdaj se lahko vloži zahtevek za revizijo?

DA
NE
Le na začetku postopka oddaje javnega naročila.
Le na koncu postopka oddaje javnega naročila.
Na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila.

2. V kakšnem roku se lahko gospodarski subjekt pritoži zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo?

DA
NE
V treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V petih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V osmih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve

3. V pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani sodi:

DA
NE
odločanje o tožbi za razveljavitev nezakonite odločitve Državne revizijske komisije,
odločanje o tožbi na ugotovitev ničnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila
odločanje o kršitvah pri vpogledu v dokumentacijo javnega naročila.

4. Če vlagatelju ni priznana aktivna legitimacija,

DA
NE
Državna revizijska komisija začne postopek o prekršku
naročnik zahtevek za revizijo zavrne
naročnik zahtevek za revizijo zavrže

5. Kaj je tako imenovani molk naročnika v postopku pravnega varstva javnega naročanja?

DA
NE
Kadar naročnik ne potrdi prejema zahtevka za revizijo.
Kadar vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 delovnih dnevih od dneva, ko je naročnik prejel popoln zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika.
Kadar naročnik preneha komunicirati z Državno revizijsko komisijo.

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.