Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Katera finančna zavarovanja lahko naročnik zahteva od ponudnikov oziroma izvajalcev?

DA
NE
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe do datuma veljavnosti ponudbe, finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v fazi po podpisu pogodbe in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v fazi po zaključku izvedbe pogodbenih zahtev.
Ponudnik se lahko sam odloči, kateri instrument finančnega zavarovanja bo predložil za zavarovanje svojih obveznosti, ne glede na določila razpisne dokumentacije.
Naročnik sme za fazo pred podpisom pogodbe in po podpisu pogodbe o javnem naročilu hkrati zahtevati več vrst finančnih zavarovanj za zavarovanje iste obveznosti.

2. Če naročnik v okviru pogojev za sodelovanje zahteva najnižji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski subjekti, ta (razen v ustrezno utemeljenih primerih) ne sme presegati

DA
NE
ocenjene vrednosti javnega naročila
dvakratne ocenjene vrednosti javnega naročila
trikratne ocenjene vrednosti javnega naročila

3. Za katera izmed spodaj naštetih področij/dejavnosti se uporabljajo posebna pravila javnega naročanja za infrastrukturno področje (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Plin in toplota
Voda
Električna energija
Storitve prevoza (tramvaj, trolejbus, avtobus, železnica, žičnica)
Pristanišča in letališča

4. Naročnik lahko pri opredelitvi trajnostnih izdelkov ali storitev uporablja navedbo standardov:

DA
NE
Da.
Da, vendar mora poleg vedno navesti tudi besedi »ali enakovredno«
Ne

5. Naročnik, ki naroča pisarniški material za 2 leti, izračuna ocenjeno vrednost celotnega javnega naročila na način:

DA
NE
Na podlagi seštevka preteklih nabav zadnjih 12 mesecev
Na podlagi seštevka preteklih nabav zadnjih 12 mesecev, pomnoženo z 2
Na podlagi vrednosti nabav zadnjega meseca, pomnoženo s 24

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. V kakšnih primerih lahko naročnik dopusti dopolnjevanje ponudbe v delu, ki se nanaša na ponudbeno ceno?

DA
NE
V nobenem primeru
V primeru, če je podana očitna napaka
V primeru, če je podana neobičajno nizka ponudba

2. Kakšen je nov rok za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila po razveljavitvi prejšnje odločitve o oddaji naročila:

DA
NE
30 dni
60 dni
90 dni

3. Ali sme naročnik dopustiti, da ponudnik v fazi ocenjevanja ponudb nadomesti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki ima neustrezen rok veljavnosti, z bančno garancijo z ustreznim rokom veljavnosti?

DA
NE
Da, vendar ob upoštevanju načela enakopravne obravnave ponudnikov.
Da, vendar tega ponudnik ne sme storiti samoiniciativno.
Da, vendar samo, če to ponudnik stori samoiniciativno.
Ne

4. V primeru, da ponudnik kot poslovno skrivnost označi podatek, ki je po zakonu javen:

DA
NE
Je treba podatek obvezno razkriti
Se podatek razkrije samo, če je javni interes za razkritje močnejši od zasebnega interesa ponudnika
Se podatka ne razkrije

5. Ali obstaja situacija, ko naročniku ni treba preverjati razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje?

DA
NE
Naročniku nikdar ni treba preverjati razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.
Ne
Da, če oceni, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika.

3. Pravno varstvo

1. Zoper katere odločitve naročnika lahko vlagatelj zahtevka za revizijo vloži pritožbo (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o stroških v predrevizijskem postopku

2. V kakšnem roku se lahko gospodarski subjekt pritoži zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo?

DA
NE
V treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V petih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V osmih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve

3. Koga mora o vloženem zahtevku za revizijo obvestiti naročnik?

DA
NE
izbranega ponudnika
ministrstvo, pristojno za javna naročila
zagovornika javnega interesa
vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo

4. Naročnik zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, kadar

DA
NE
vlagatelj ni plačal takse
naročnik ni dovolj obrazložil odločitve o oddaji javnega naročila
je bila odločitev naročnika v postopku zakonita

5. Kaj je tako imenovani molk naročnika v postopku pravnega varstva javnega naročanja?

DA
NE
Kadar naročnik ne potrdi prejema zahtevka za revizijo.
Kadar vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 delovnih dnevih od dneva, ko je naročnik prejel popoln zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika.
Kadar naročnik preneha komunicirati z Državno revizijsko komisijo.

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.