Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali mora dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebovati tudi osnutek pogodbe o izvedbi javnega naročila?

DA
NE
Da
Ne

2. Ali lahko naročnik objavi obvestilo o naročilu male vrednosti pred izračunom ocenjene vrednosti javnega naročila?

DA
NE
Da
Ne

3. Naročnik, ki naroča pisarniški material za 2 leti, izračuna ocenjeno vrednost celotnega javnega naročila na način:

DA
NE
Na podlagi seštevka preteklih nabav zadnjih 12 mesecev
Na podlagi seštevka preteklih nabav zadnjih 12 mesecev, pomnoženo z 2
Na podlagi vrednosti nabav zadnjega meseca, pomnoženo s 24

4. Katerega postopka v skladu z ZJN-3 ni mogoče uporabiti na infrastrukturnem področju?

DA
NE
Postopka naročila male vrednosti
Omejenega postopka
Odprtega postopka
Konkurenčnega postopka s pogajanji
Postopka s pogajanji brez predhodne objave

5. Kateri zakon v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES?

DA
NE
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; ZPVPJN)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3)
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP)

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Kdaj se šteje sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila (glede na vzorec iz razpisne dokumentacije) za bistveno?

DA
NE
Sprememba pogodbe se šteje za bistveno, če uvaja pogoje, ki bi omogočili udeležbo drugih kandidatov oziroma sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila izbrana; če spreminja ekonomsko ravnotežje v korist izvajalca; če znatno razširja obseg pogodbe; ali če drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca.
Kdaj se šteje sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila za bistveno ni pomembno, saj pogodbe glede na njen vzorec v nobenem primeru ni dopustno spreminjati.
Kdaj se šteje sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila za bistveno ni pomembno, saj se pogodba lahko spremeni v primeru, da so vsi ponudniki o tem obveščeni in s tem soglašajo.

2. Kako se odpravljajo računske napake v ponudbi?

DA
NE
Naročnik ponudnika opozori na računsko napako in ga pozove k predložitvi soglasja, ki naj vključuje pravilni končni ponudbeni znesek
Naročnik izračuna pravilno vrednost in ponudnika pozove k predložitvi soglasja k že izračunanemu končnemu ponudbenemu znesku
Naročnik pošlje ponudbeni predračun in ponudnika pozove k predložitvi pravilnega izračuna.

3. Ali sme naročnik v primeru, ko nobena ponudba ni skladna s sicer nedvoumnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, razlagati ta določila v korist vseh ponudnikov tako, da te zahteve spregleda in sprejme odločitev o oddaji naročila, s katero izbere najugodnejšega ponudnika?

DA
NE
Lahko, v kolikor ravna v skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov
Lahko, v kolikor o tem vnaprej obvesti vse ponudnike.
V nobenem primeru

4. Kakšni so roki za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije v različnih postopkih?

DA
NE
Zakonodaja predpisuje 15-dnevni rok za objavo dodatnih pojasnil v odprtem postopku in postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Po ZJN-3 je predpisan 8-dnevni rok za objavo dodatnih pojasnil v odprtem postopku, za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti pa zakonodaja ne navaja skrajnih rokov.
Zakonodaja predpisuje samo skrajne roke za objavo dodatnih pojasnil v odprtem postopku (6 dni pred potekom roka za oddajo ponudb) in postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (4 dni pred potekom roka za oddajo ponudb). Naročnik v razpisni dokumentaciji navede, kdaj je skrajni rok za prejem vprašanj. Navedeni rok mora biti sorazmeren s trajanjem objave. V ostalih postopkih zakonodaja ne navaja skrajnih rokov – naročniki lahko sami določijo primeren skrajni rok za zastavitev vprašanj ter skrajni rok, do katerega bo naročnik podal dodatna pojasnila.

5. Ali sme naročnik v postopku javnega naročanja (torej ne v postopku pravnega varstva) sprejeti odločitev o razveljavitvi postopka javnega naročanja:

DA
NE
Da
Ne

3. Pravno varstvo

1. Koga mora o vloženem zahtevku za revizijo obvestiti naročnik?

DA
NE
izbranega ponudnika
ministrstvo, pristojno za javna naročila
zagovornika javnega interesa
vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo

2. Kaj mora biti v zahtevku za revizijo navedeno (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Očitane kršitve.
Dejstva z dokazi, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Predlagana sankcija.

3. V kakšnem roku se lahko gospodarski subjekt pritoži zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo?

DA
NE
V treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V petih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V osmih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve

4. Kdaj mora vlagatelj plačati takso za vložitev zahtevka za revizijo?

DA
NE
po pozivu Državne revizijske komisije
ob vložitvi zahtevka za revizijo
v roku 3 dni od odločitve o zahtevku za revizijo

5. Kaj pomeni kontradiktornost revizijskega postopka?

DA
NE
da se izbranemu ponudniku ni potrebno izjasniti o navedbah in trditvah vlagatelja,
da lahko vlagatelj dopolnjuje svoje dokazne predloge do odločitve senata Državne revizijske komisije
da imajo stranke postopka pravico izreči se o vseh dokazih in dejstvih, ki jih je pridobila Državna revizijska komisija

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.