Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Kaj je značilnost pridržanega naročila?

DA
NE
Ponudnik mora izkazati status invalidskega podjetja, zaposlitvenega centra, socialnega podjetja ali podjetja s socialno vsebino
Z izvedbo naročila se počaka vsaj pol leta
Podatki o naročilu so dostopni le nekaterim ponudnikom.

2. Naročnik lahko za preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3 zahteva tudi druga dokazila od tistih, določenih v 77. in 78. členu ZJN-3?

DA
NE
Da
Ne

3. V katerem postopku od naštetih naročnik ne sme uporabiti cene kot edinega merila za izbor ponudb?

DA
NE
Postopek naročila male vrednosti
Odprti postopek
Konkurenčni dialog
Omejeni postopek

4. Katerega postopka v skladu z ZJN-3 ni mogoče uporabiti na infrastrukturnem področju?

DA
NE
Postopka naročila male vrednosti
Omejenega postopka
Odprtega postopka
Konkurenčnega postopka s pogajanji
Postopka s pogajanji brez predhodne objave

5. Zakon o javnem naročanju se ne uporablja:

DA
NE
Za izbor prodajalca službenih vozil naročnika.
Za izbor kandidata za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z naročnikom.
Za izbor izvajalca za sklenitev pogodbe o vzdrževanju objekta naročnika.

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Ali obstaja situacija, ko naročniku ni treba preverjati razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje?

DA
NE
Naročniku nikdar ni treba preverjati razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.
Ne
Da, če oceni, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika.

2. ZJN-3 natančno določa, katere elemente mora vsebovati poziv k dopolnitvi ponudbe.

DA
NE
Da
Ne

3. V odprtem postopku nobena od dveh prispelih ponudb ni dopustna, zato se naročnik odloči, da bo izvedel konkurenčni postopek s pogajanji brez objave obvestila o javnem naročilu. Ali lahko naročnik k pogajanjem poleg ponudnikov, ki sta oddala ponudbo, povabi še tretjega ponudnika, če izkaže izpolnjevanje pogojev iz odprtega postopka?

DA
NE
Po praksi Državne revizijske komisije k pogajanjem ni dopustno povabiti ponudnika, ki ni sodeloval v neuspelem odprtem postopku.
Naročnik lahko k pogajanjem povabi tudi tretjega ponudnika, če izkaže izpolnjevanje pogojev.
Naročnik lahko k pogajanjem povabi tudi tretjega ponudnika, če je njegova ponudba najugodnejša.

4. Kakšen je nov rok za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila po razveljavitvi prejšnje odločitve o oddaji naročila:

DA
NE
30 dni
60 dni
90 dni

5. Ali je imenovanje strokovne komisije v postopku oddaje javnega naročila obvezno?

DA
NE
Imenovanje strokovne komisije je nujno po ZJN-3, in sicer za pregled in oceno ponudb.
ZJN-3 in ZJNVETPS ne zahtevata imenovanja strokovne komisije za pripravo razpisne dokumentacije, izvedbo posameznih nalog v postopku, oziroma pregled in oceno ponudb. Imenovanje strokovne komisije je torej opcijsko.
Strokovna komisija je imenovana s strani državnih organov in v samem postopku deluje neodvisno.

3. Pravno varstvo

1. Če zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse v ustrezni višini, ga mora naročnik zavrniti kot neutemeljenega.

DA
NE
Drži
Ne drži

2. Kakšen je rok za odločitev Državne revizijske komisije o pritožbi (šteto od takrat, ko DKom prejme celotno dokumentacijo).

DA
NE
3 dni
8 delovnih dni
10 delovnih dni

3. Kaj mora biti v zahtevku za revizijo navedeno (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Očitane kršitve.
Dejstva z dokazi, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Predlagana sankcija.

4. Kaj je tako imenovani molk naročnika v postopku pravnega varstva javnega naročanja?

DA
NE
Kadar naročnik ne potrdi prejema zahtevka za revizijo.
Kadar vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 delovnih dnevih od dneva, ko je naročnik prejel popoln zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika.
Kadar naročnik preneha komunicirati z Državno revizijsko komisijo.

5. Kakšen je v odprtem postopku rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila?

DA
NE
3 delovni dnevi
8 delovnih dni
15 dni
15 delovnih dni

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.