Magistrski študij za Management in poslovno pravo - MLC

Postanite magister managementa in poslovnega prava

Postanite magister managementa in poslovnega prava in magistrirajte na sodobnem programu managementa in poslovnega prava MLC Ljubljana.

Zakaj MLC Ljubljana?

 • Specializiran študij za perspektivne managerje in vodje
 • Študij v majhnih skupinah in skrb za napredovanje študentov
 • SAP izobraževanje in drugi certifikati
 • V prakso usmerjen interdisciplinarni študij
 • Uporabljamo napredne metode coachinga in mentoriranja
 • Nudimo fleksibilne roke in popoldanska predavanja
 • Vpis mogoč za diplomante vseh smeri

Magiser Mlc Spletna Stran Maj 2024

Vpišite se v študij in ob 10 letnici izkoristite 10% popusta pri šolnini prvega letnika.

Vpišite se

Zakaj študirati na MLC Ljubljana?

2 Carousel Mlc

 • V prakso usmerjen interdisciplinarni študij
 • Študij za managerje in vodje kot ga izvajajo na najnaprednejših fakultetah  razvitega sveta
 • Predavatelji iz prakse, poslovnega okolja in pravosodja

3 Carousel Mlc

 • Fleksibilni roki in individualni sestanki 1:1
 • Popoldanska predavanja med tednom
 • Priznanje predhodnega izobraževanja in prakse

4 Carousel Mlc

 • SAP izobraževanje in certifikat vključena v študij
 • Vsa potrdila in dodatni izpitni roki
 • Organizirane delavnice za pripravo na izpite

Oglejte si fakulteto in izvedite več

Jure Piškur, študent

Danijela Miletić Petrić, študentka

Matej Jugovic, študent

Katja Jerič, magistrantka

Peter Žmak, magistrant

Lastnosti študija

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (KT): 120 KT
Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK): 8
Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK): 7
Strokovni naslov: magister managementa in poslovnega prava / magistrica managementa in poslovnega prava
Kraj izvajanja študija: Ljubljana
Način študija: izredni študij

razpis 2022/2023

Razpis za vpis v študijsko leto 2024/2025

 

Pogosta vprašanja in odgovori bodočih študentov

Fakulteta MLC Ljubljana v okviru tega programa organizira moderen interdisciplinarni študij managementa in poslovnega prava za podjetnike in managerje. Namen programa je razvoj poslovne in pravne kulture ter uspešnosti delovanja poslovnih subjektov v domačem in mednarodnem okolju.

Študijski program je uporabno naravnan, program uvaja novosti, ki pomenijo dodano vrednost za magistrske študije v našem prostoru.

Posebnosti študija so:

 • sodelovanje poslovno uveljavljenih strokovnjakov iz prakse pri predmetih programa kot način merjenja uporabnosti študija,
 • pridobivanje certifikatov, ki dodatno povečujejo vrednost študija in širijo zaposljivost magistrantov, kot npr.: certifikat iz vodenja – »leadership«, SAP ERP certifikat uporabe SAP IKT, drugi certifikati
 • študijske ekskurzije v uspešna domača in tuja podjetja z ex post analizami,
 • gostujoči predavatelji iz tujine,
 • reševanje poslovnih problemov študentov v magistrskih ali seminarskih delih.

Študijski program je posebej prilagojen za vse, ki se srečujejo s problemi vodenja in podjetniškimi pravnimi problemi, pa s pravnimi vprašanji in problemi managementa še niso bili seznanjeni v dodiplomskem izobraževanju. Na ta program se tako vpisujejo diplomanti tehničnih, filozofskih, medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, umetniških in drugih programov.

1. semester

PredmetECTSNosilec
Ustavno varstvo podjetništva7izr. prof. dr. Janez Čebulj in doc. dr. Saša Sever
Management in organizacija8red. prof. dr. Rudi Rozman
Primerjalno korporacijsko pravo7red. prof. dr. Rado Bohinc
Razvoj podjetij in drugih družb9doc. dr. Lidija Breznik
Metode znanstvenega raziskovanjared. prof. dr. Marko Novak
in
red. prof. dr. Majda Bastič
Profesionalni razvoj8doc. dr. Danijela Brečko
Izbirni predmet5

2. semester

PredmetECTSNosilec
Profesionalni razvoj 8DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Primerjalno pogodbeno pravo in pisanje pogodb8DOC. DR. LUIGI VARANELLI
Razvoj podjetja in drugih družb9DOC. DR. LIDIJA BREZNIK
Izbirni predmet5

3. semester

PredmetECTSNosilec
Poslovno upravno pravo EU8izr. prof. dr. Aleksij Mužina
Krizni management in sanacije 8izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Ustavni in poslovni vidiki zaščite intelektualne lastnine9red. prof. dr. Marko Novak
in
doc. dr. Lidija Breznik
Izbirni predmet 25
Izbirni predmet 35
Izbirni predmet 45
Magistrsko delo20Mentor

4. semester

PredmetECTS
Izbirni predmet5
Izbirni predmet5
Magistrsko delo* 20

 

 UČNI NAČRTI OBVEZNIH PREDMETOV

 

Izbirni predmeti

PredmetECTSNosilec
Vitko poslovanje5doc. dr. Rok Stritar
Komuniciranje in motiviranje pri vodenju5doc. dr. Danijela Brečko
Stili in ključi učinkovitega vodenja5doc. dr. Danijela Brečko
Osebna rast5doc. dr. Danijela Brečko
Sodno in alternativno reševanje gospodarskih sporov5red. prof. dr. Marko Novak
Izbrana poglavja davčnega prava in postopka5izr. prof. dr. Aleksij Mužina
Pravo in psihologija II5doc. dr. Luigi Varanelli
Javne pogodbe5izr. prof. dr. Aleksij Mužina
Informacijska varnost5doc. dr. Julija Lapuh Bele
Management digitalnega marketinga5doc. dr. Denis Tomše
Umetna inteligenca5red. prof. dr. Vladislav Rajkovič
Mednarodno poslovanje5izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Specifična znanja in veščine poslovnega analitika5doc. dr. Srečko Devjak
Trg dela5izr. prof. dr. Nana Weber
Management projektov5doc. dr. Rok Stritar
Specifična znanja in veščine poslovnega pravnika5red. prof. dr. Marko Novak
in
izr. prof. dr. Janez Čebulj

 

 UČNI NAČRTI IZBIRNIH PREDMETOV

Vpis v 1. letnik študija

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (pravo, poslovne vede, ekonomija), ovrednotenih s 180 ECTS,
 • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 12 ECTS iz predmetov: Uvod v pravo (6 ECTS) in Računovodstvo (6 ECTS).

Kandidati morajo dodatno obveznost opraviti pred vpisom v magistrski študijski program, na študijskem programu “Management in pravo VS” ali v primerljivih študijskih programih.

Vpis v 2. letnik študija

Študent se lahko vpiše v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Management in poslovno pravo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
 • pristojna komisija oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje management in poslovno pravo,
 • ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.

Pri vpisu v višji letnik se lahko priznavajo:

 • primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
  neformalno pridobljena znanja.
 • Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.

V višji letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti starih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (pravo, poslovne vede, ekonomija), če so opravili najmanj 240 ECTS. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 ECTS skupaj z magistrskim delom.

Splošne kompetence:

 • Študentje bodo tekom študija pridobili predvsem naslednje generične kompetence:
 • Razširijo znanja na razvojnem in raziskovalnem področju managementa in prava v organizacijskih sistemih.
 • Uporabljajo znanje in so sposobni reševati interdisciplinarne probleme managementa in prava v novih ali neznanih okoljih z vidika minimizacije poslovnih tveganj.
  Interdisciplinarno pristopanje k proučevanju dejavnikov uspešnosti in kakovosti poslovnih sistemov z vidika izvajanja managementa in zagotavljanja pravne urejenosti v sistemu in okolju.
 • Zmožnost opredeljevanja rešitev managementskih problemov v okviru pravne zakonodaje delovanja organizacijskih sistemov v evropskem poslovnem prostoru.
 • Zmožnost samostojnega, kreativnega dela pri upravljanju organizacijskih sistemov.
 • Raziskovanja in interpretacije sodnih praks na področju statusnih in delovno-socialnih pogojev upravljanja srednjih in malih podjetij.
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kakovostnega partnerskega odnosa podjetja z udeleženci njegovega poslovnega in družbenega okolja.
 • Študentje pridobijo učne sposobnosti, da jim omogočajo nadaljnji samostojni študij in samostojno pridobivanje novih znanj in kompetenc.

Predmetno specifične kompetence

Predmetno-specifične kompetence, ki jih študentje pridobijo po tem študijskem programu, pa so:

 • Poznavanje veščin managementa in prava pri ustanavljanju, vodenju, sanacijah ali ukinjanju majhnih in srednjih podjetij.
 • Poznavanje temeljev statusnega prava in sodne prakse na področju konkurenčnosti podjetij.
 • Sposobnost odkrivanja in kritičnega obravnavanja zahtevnih primerov odmikov delovanja managementa od pravnega okvira podjetništva.
 • Uporaba teoretičnih osnov področja managementa in prava pri analizi tveganj v kompleksnih procesih in odnosih v poslovni praksi.
 • Kritična analiza tipičnih dokumentov izvajanja poslovnih funkcij managementa in dokumentov statusnopravne ureditve organizacijskih sistemov.
 • Organiziranje in vodenje majhnih in srednjih podjetij.
 • Pridobijo najsodobnejše predmetno specifične veščine, ki povečujejo zaposljivost diplomantov (kot npr. digitalizacije, timsko delo, zaščita intelektualne lastnine, izvensodne poravnave poslovnih sporov).
 • Raziskovanje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v podjetništvu.
 • Raziskave trga in poslovnega okolja in z njim povezano ocenjevanje tveganj.
Študent:
 • razširi in poglobi uporabo znanj za razvojno raziskovanje interdisciplinarnosti managementa in prava v organizacijskih sistemih;
 • inovativno pristopa k proučevanju meril kakovosti in družbeno odgovornega delovanja poslovnih sistemov z vidika njihovega managementa v definiranem pravnem okolju;
 • pozna in uporablja teorije managementa in poslovnega prava pri ustanavljanju, vodenju, sanacijah ali ukinjanju majhnih in srednjih podjetij;
 • uporablja teoretične osnove in interdisciplinarno raziskovalno metodologijo področja managementa in poslovnega prava pri analizi poslovnih tveganj organizacije ter pridobi študijske sposobnosti za nadaljnje raziskovanje in izobraževanje;
 • je sposoben v ustni in pisni obliki predstaviti in interpretirati rezultate analiz delovanja poslovnih sistemov (npr. razvojni, sanacijski, investicijski programi);
 • pozna in aplicira temeljne koncepte in stile sodobnega vodenja, orodja vodenja in modele motivacije pri vodenju organizacijskih sistemov;
 • zna analizirati, sestaviti in argumentirati pravne akte s področja poslovnega prava (npr. pogodbe: nabavno-prodajno področje, javno naročanje, zaposlovanje);
 • je usposobljen za vodenje projektnih teamov in organizacij ter razume pomen poslovnih partnerstev pri uresničevanju razvojnih poslovnih ciljev;
 • je sposoben odkrivanja in kritičnega obravnavanja (zahtevnih primerov) odmikov delovanja managementa od evropskega pravnega okvira podjetništva, raziskuje sodne odločbe in prakso sodišč, povezane z minimizacijo tveganj poslovnih subjektov;
 • uporablja in analizira napredno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo – vodenje poslovanja v e-okolju, razvoj IKT v poslovnem okolju, vključevanje v e-podprta poslovna in socialna omrežja;
 • razume pomen meritev za izvajanje managementa poslovanja in v ta namen uvaja ter uporablja metode analize velikih podatkov (BIG DATA) za optimiranje odločanja;
 • raziskuje in interpretira sodne prakse na področju statusnih in delovno-socialnih pogojev upravljanja podjetij.

Magistranti programa »Management in poslovno pravo« se zaposlujejo na delovna mesta, kjer je zaradi zahtevnosti dela potrebna VII. stopnja izobrazbe in so za reševanje managerskih problemov poleg strokovnih kompetenc potrebne tudi ustrezne kompetence poslovnega prava.

Vstopanje v obdobje digitalizacije zahteva od managerjev poznavanje orodij in dejavnikov, ki jih prinašajo sodobno tehnološko podprti poslovni informacijski sistemi za odločanje, BIG DATA analize in umetna inteligenca.

Magistranti lahko tekom študija pridobijo in nadgradijo svoja znanja s specialnimi znanji, za katera tudi pridobijo certifikate:

 • uporabe SAP tehnologije,
 • merjenja tveganj poslovanja z Dun&Bradstreet BIG DATA analitiko,
 • uspešnega vodje v poslovni ali javni upravi.

Magistranti so posebej iskani v poslovnih sistemih, kjer se uporabljajo napredne informacijske tehnologije, napredne tehnike vodenja ali modeli odločanja, podprti z metodami umetne inteligence, in upoštevajo pravno-etični trendi razvoja poslovnih odnosov.

Magistranti se zaposlujejo na delovna mesta:

 • managerjev podjetij/organizacij ali organizacijskih enot ali poslovnih funkcij,
 • managerjev v javnem sektorju: zdravstvo, izobraževanje, državna uprava, lokalna samouprava, javna podjetja,
 • vodij programov projektov ali posameznih projektov,
 • specialistov analitikov, ki podpirajo delo managerjev, kot so planerji, sodelavci kontrolinga, organizatorji itd.,
 • vodij ali svetovalcev v pravnih oddelkih, pravnih pisarnah, pravnih organizacijah,
 • v računovodskih servisih kot svetovalci ali samostojni sodelavci na finančno-računovodskem področju, davčnih optimizacijah, minimizacijah tveganj in na drugih poslovno-pravnih področjih,
 • specialistov analitikov na področju uporabe BIG DATA metodologij in z umetno inteligenco podprtega odločanja,
 • optimiranja vitkega poslovanja v naprednih podjetjih, podprtih s SAP ali podobnimi informacijskimi tehnologijami.

Študij je prilagojen vsem, ki imajo strokovna znanja, nimajo pa managerskih pravnih znanj in kompetenc, da bi postali uspešni vodje ali analitiki.

Študente in magistrante o zaposlitvenih in kariernih možnostih obvešča fakulteta preko Kariernega centra MLC Ljubljana.

Stroški študija na magistrskem programu »Management in poslovno pravo « vključujejo:

 

Vpisnina

 • 570 EUR (se zaračunava samo ob vpisu v prvi letnik študija)

Letna šolnina

 • izredni študij: 4.100 EUR,

Magistrsko delo

 • 970 EUR (se plača ob prijavi zaključnega dela oziroma oddaji dispozicije)

Možno je plačilo na največ 36 mesečnih obrokov, višina obroka je odvisna od ugodnosti, ki veljajo v času vpisa.

Pri študentih, ki se ne vpišejo v program, želijo pa opraviti katero od študijskih obveznosti iz magistrskega programa Management in poslovno pravo, se stroški zaračunajo po ceni, ki velja za KT; cena za posamezno KT znaša 105 EUR za izredni študij.

Za izdelavo ponudbe za financiranje študija pišite na info@mlcljubljana.com ali pokličite na 051 664 405.

Imate vprašanje?

Tu smo za vas

  * Označena polja so obvezna.

  Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

  Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

  Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

  Kontakt in vpis