SAMOEVALVACIJSKO POROČILO MLC LJUBLJANA ZA ŠTUD. LETO 2015/2016 - MLC

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO MLC LJUBLJANA ZA ŠTUD. LETO 2015/2016

UVOD

Fakulteta MLC Ljubljana je ob koncu koledarskega leta opravila samoevalvacijo in pričujoče samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2015-2016. Vsebine v poročilu so usklajene z vsebinami, ki so predpisane s »Poslovnikom kakovosti MLC Ljubljana«.

V prvem poglavju so navedene strateške razvojne usmeritve MLC Ljubljana. Nadaljnja poglavja so oblikovana tako, da predstavljajo povzetek ugotovitev dejanskega delovanja MLC in tudi ključne ugotovitve, ki so s tem povezane. Na koncu poglavja so navedeni ukrepi, ki usmerjajo operativne aktivnosti k izboljšanju stanja kakovosti na MLC Ljubljana. Zadnje poglavje povzema ukrepe, ki pomenijo izboljšanje metodologije spremljanja kakovosti. Zato v tem poglavju, skladno s sistemom EFQM po merilih tega modela, izpostavljamo najpomembnejše elemente, ki vplivajo na kakovost metodologije. Vsako od meril ima tako predloge ukrepov, ki bodo izboljšali merske instrumente in procese ugotavljanja kakovost na MLC Ljubljana.

Tako oblikovan seznam ukrepov izboljšav zagotavlja stalno primerljivost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti na fakulteti ter odločitve o nenehnem izboljševanju.

Strateške usmeritve MLC Ljubljana

Poslanstvo in vizija MLC Ljubljana

Ustanovitelj MLC Ljubljana je na interdisciplinarnem temelju dveh disciplin managementa in prava poskušal doseči tri cilje:

 • organizirati študij managementa, ki bo po kakovosti najmanj dosegal obstoječe programe;
 • doseči izvirnost v povezovanju managementa in prava;
 • težiti k veliki uporabnosti znanja, ki pa mora temeljiti na dobrih osnovah: dobra teorija je najboljša praksa.

Študij je tako namenjen predvsem tistim, ki želijo in hočejo delovati kot managerji podjetij in drugih organizacij ali pa delovati v njih kot managerji poslovnih enot, poslovnih funkcij in projektov pa tudi manjših organizacijskih enot. Prav tako je namenjen specialistom, ki podpirajo delo managerjev, kot so: planerji, sodelavci kontrolinga, riziko managerji, organizatorji itn. Namenjen pa je, zlasti na drugi in tretji stopnji, tudi pravnikom, ki veliko sodelujejo z managerji, npr. v pravnih oddelkih, in vodjem v raznih pravnih organizacijah. Pri tem pa bodo vedno upoštevana povezanost managementa s pravom in zgornja tri načela.

Na opisani osnovi je fakulteta MLC Ljubljana utemeljila svoje poslanstvo ter postavila vizijo in temeljne cilje. Za njihovo uresničitev je predlagala strategije, z vrednotami, ki jih je poudarila, pa je pokazala način doseganja postavljenih ciljev.

Poslanstvo MLC Ljubljana

Svoje poslanstvo mlada fakulteta MLC Ljubljana vidi zlasti v naslednjem:

 • z izobraževanjem s področja managementa in prava bo fakulteta zagotavljala slovenskemu gospodarstvu in družbi ustrezne kadre, ki bodo prispevali k uspešnosti celotne družbe;
 • podjetjem in drugim organizacijam bo omogočila pridobitev kadrov z znanjem managementa in prava, ki bodo sposobni uspešno voditi podjetja in druge organizacije;
 • študentom bo omogočila pridobivanje uporabnega znanja za poznejša delovna mesta v managementu pa tudi pravu, ki je tesneje povezano z managementom. Zagotavljala bo znanja in veščine s področja managementa in prava, ki jih diplomanti potrebujejo pri aktivnem vključevanje na trg dela;
 • managerjem bo dodala znanje s pravnega področja, zainteresiranim pravnikom pa znanja iz managementa.

Vizija in cilji

MLC Ljubljana bo postala na svojem področju vodilna slovenska fakulteta. Bo prepoznavna izobraževalna in raziskovalna ustanova v domačem in mednarodnem okolju. To bo dosegla z naslednjim delovanjem:

 

 • Študij managementa in prava bo temeljil na zavezništvu med prakso podjetij in nepridobitnih organizacij.
 • Ustanova bo poznana po sodobnih študijskih metodah poučevanja in partnerskem študijskem konceptu akademske skupnosti.
 • Študijski procesi bodo študente motivirali za ustvarjalno delo in ga za ustrezno delo v managementu ali pravni dejavnosti, povezani z njim, tudi izobrazili in usposobili v realnem sektorju. Študijski programi bodo strokovno pripravljeni tako, da bo poudarek najprej na povezanosti posameznih predmetov v sistematično celoto. Fakulteta bo razvijala metode učinkovitega študija, ki bodo omogočile nižje stroške študija, študenta pa ustrezno motivirale. Fakulteta bo študijski program in proces povezala s poslovno prakso. Študijske metode in sodobne oblike dela bodo prilagojene stopnji študijskega programa. Temeljni cilj bo doseči čim višjo kakovost študija, ki se bo kazala tudi z visoko prehodnostjo študija in s krajšim trajanjem študija.
 • MLC Ljubljana bo raziskovala področje managementa na splošno in posebej z vidika prava. Razvijala in uvajala bo izboljšave in novosti, ki bodo prispevale k uspešnemu gospodarjenju zlasti za potrebe oživljanja razvoja družbeno-ekonomskih pogojev gospodarstva. Vzpostavila bo mednarodno znanstvenoraziskovalno mrežo za študij ter reševanje problemov managementa in poslovnih problemov.
 • Zaradi potreb po tovrstnih kadrih ter odličnem izobraževanju in raziskovanju bo dosežena visoka zaposljivost diplomantov. Diplomanti bodo zanimivi za vsa, predvsem pa razvojno usmerjena podjetja in nepridobitne organizacije.
 • MLC Ljubljana bo tvoren partner v povezavi med poslovnim, raziskovalnim in visokošolskim okoljem.

Temeljne vrednote

 

Fakulteta bo v svojem delu in razvoju upoštevala in gradila predvsem na naslednjih vrednotah:

Ustvarjalnost in inovativnost

 • poučevanje z uvajanjem sodobnih metod in pristopov
 • optimizacija kot sodoben poslovni koncept minimizacije tveganj
 • razvoj sodobnih oblik mreženja poslovnega, raziskovalnega in visokošolskega sektorja v virtualnem okolju

Povezovanje in sodelovanje

 • povezovanje kot izhodišče delovanja
 • povezovanje s poslovnim in z akademskim okoljem
 • mednarodno sodelovanje in prenos znanja za večanje konkurenčnosti realnega sektorja
 • povezovanje in sodelovanje s širšim družbenim okoljem

Poštenost in družbena odgovornost

 • prispevek k razvoju etičnih vrednot pri študentih
 • izpostavljanje in spoštovanje etičnih vrednot poslovnih partnerjev
 • družbeno odgovorno ravnanje, ki upošteva potrebe in interese uporabnikov

Prispevek k družbenemu razvoju

 • zaposljivost diplomantov
 • razvoj vzgojno-izobraževalnih pristopov
 • razvoj pravnega okvira na lokalni in regionalni ravni
 • medkulturno in mednarodno povezovanje in sodelovanje

Samoocenjevanje kot temelj nenehnega izboljševanja

 • ocenjevanje samega sebe in svojega delovanja
 • ocenjevanje doseganja ciljev svojega delovanja
 • ocenjevanje strokovnega razvoja v akademski skupnosti

Drugačnost

 • razpoznavnost diplomantov po uporabnih veščinah in znanju
 • osebnostno razviti in socialno povezani diplomanti
 • spoštovanje dosežkov v zunajštudijskih dejavnostih
 • razvite in razpoznavne obštudijske dejavnosti, sprejete kot komplementarne vrednote v celovitem osebnostnem razvoju študentov

Organigram

Organigram

Vpetost v okolje

MLC LJUBLJANA želi z raziskovalnim in s pedagoškim delom prispevati k povečevanju razvojnih zmogljivosti Slovenije in si prizadeva pri uresničevanju visokošolskih razvojni strategiji RS in EU.

Struktura študijskih programov zagotavlja, da študenti pridobijo kompetence s področja poslovanja in poslovnega prava, ki jih potrebujejo pri reševanju konkretnih problemov iz poslovne prakse in s tem povezanih poslovnih veščin. Prav tako za povečanje zaposljivosti diplomantov fakulteta uvaja vsebine s področja digitalizacije poslovanja (SAP izobraževanja, spletni marketing).

Ves čas delovanja MLC Ljubljana, s tem razlogom, usmerja svoje razvojne aktivnosti v širjenje povezav in partnerstev z akademskim, poslovnim in kulturnim okoljem ožje in širše regije. Povezovanje usmerja v oblikovanje sodobnega študija in prenosa raziskovalno razvojnih metodologij in dosežkov v raziskovalne in študijske programe fakultete.

Fakulteta ima podpisanih več dokumentov o razvojnem sodelovanju. Pri tem izpostavimo sporazume o sodelovanju z visokošolskimi institucijami in inštituti, kot npr.: Inštitut ATINER, Atene Grčija; IPB Braganca Portugalska, UNIVERZITET NIŠ Srbija, UNI MAGDEBURG Nemčija, CUAS Carinthia University of Applied Sciencies, TVZ Zagreb, eMPIRICA – College of computer science and business comunications, Visoka šola za poslovne vede, NUK Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, Planet GV – Sofos.

Prav tako razvojno raziskovalno dejavnost opredeljujejo sporazumi s skupnostmi in združenji: SGZ Slovenska gospodarska zveza iz Celovca, OZS Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Območna podjetniška zbornica Ljubljana VIČ, Forum slovanskih kultur, JSKD Javni sklad za kulturne dejavnosti RS, SVIMAP Network (Italija).

Konkretizacija v prakso usmerjenega študija izhaja iz konkretnih dogovorov s podjetji: SAP Slovenija, YASKAWA MOTOMAN Ribnica, KAMPO Ljubljana, BOBIČ Yacht Novo mesto, ŠPAN d.o.o. Ljubljana, HIT Alpinea, ESIMIT €OPA, PROGMBH d.o.o., Ruski Svet d.o.o., Založba Verlag Dashofer in drugimi.

Vsekakor je celoten splet sodelujočih institucij zasnovan tako, da bo fakulteta razvila akademsko poslovno mrežo v okviru katere potekajo: raziskovalne in razvojne aktivnosti ter izvajanje operacij ki ustvarjajo sinergijske učinke povezanih institucij. Ena od formalni oblik je pogodba o razvojnem projektu vzpostavitve Akademsko poslovne mreže, podpisanem med MLC Ljubljana, OOZ Ljubljana Vič in PROGMBH d.o.o. – BASYN. Prav tako so v tem letu s partnerji potekale priprave za nove razvojne projekte, kjer se bodo z raziskovalnim delom vključevali študenti v okviru seminarskih in diplomskih nalog.

MLC Ljubljana je locirana v stavbi Območne obrtne zbornice Ljubljana – Vič, kar kaže na prizadevanja, da se problemi gospodarstva v čim večji meri študirajo in raziskujejo na MLC Ljubljana. MLC Ljubljana v dosedanjem delovanju z OOZ Ljubljana – Vič izvaja več vrst skupnih aktivnosti z namenom, da bi vzpodbudili vključevanje podjetnikov v izobraževalne programe. S tem v zvezi organizira seminarje, ki so v tej fazi informativnega značaja, s katerimi odkrivajo za prakso zanimive in uporabne izobraževalne vsebine: internetni marketing, pisanje pogodb, poslovni informacijski sistem, delovno-pravna zakonodaja.

Sodelovanje MLC z OOZ Ljubljana Vič omogoča MLC opazovanje gospodarskih aktivnosti podjetniškega okolja. S tem ima MLC možnost ocenjevanje kompetenc, ki jih podjetniško okolje potrebuje za povečanje učinkovitosti in uspešnosti v konkurenčnem poslovnem okolju. Med temi so posebej izpostavljene kompetence, povezane s hitro rastočim obsegom poslovanja v internetnem okolju. Informacijski sistem SAP je eden od vodilnih poslovnih informacijskih sistemov, ki jih je MLC uvedel za študij informacijske podpore poslovnih sistemov.

Zaradi razširjenosti uporabe tega informacijskega sistema v naših uspešnih podjetjih (predvsem pa v multinacionalkah), je njegovo poznavanje relevantnega pomena za delo in zaposlitvene možnosti diplomantov in magistrantov MLC Ljubljana. MLC je uvedla v postopek praktičnega izobraževanja in študija ter raziskovanja najsodobnejšo SAP poslovno informacijsko tehnologijo. To izvaja tako, da študentje na tehnologiji, ki jo uporabljajo podjetja, spoznavajo, vadijo in raziskujejo zapletenost informacijskih poslovnih procesov. MLC ima v najemu študijsko varianto SAP poslovnega informacijskega sistema ki je nameščen in ga vzdržuje univerza v Magdeburgu (na osnovi sporazuma s SAP in UNI Magdeburg). Celoten potek praktičnega usposabljanja je predstavljen na videu »SAP praksa na MLC« (http://www.mlcljubljana.com/) in v predstavitveni brošuri (PDF – Študij za digitalno prihodnost! Na spletni strani http://www.mlcljubljana.com/). Na osnovi osvojenih temeljnih znanj za delo s programi SAP za nabavno, skladiščno in prodajno poslovanje, prejmejo študenti certifikat MLC Ljubljana za delo s SAP informacijsko tehnologijo. Certifikat podpiše nosilec izobraževanja na MLC, direktor SAP Slovenija in dekan MLC. Podelitev certifikatov je enkrat letno (vzorec certifikata: priloga B.1.5). Pri sodelovanju s podjetji uporabniki SAP opreme, smo ugotovili priložnosti za: zaposlovanje diplomantov na mesta kjer se zahteva poznavanje SAP-ja, raziskovanje realnih problemov informacijskih procesov z interdisciplinarnim pravno-managerskim pristopom. Pridobljena znanja uporabijo pri pisanja seminarjev ter raziskovanju problemov povezanih s pisanjem diplomskih in magistrskih del. Izobraževalna ponudba na področju SAP tehnologije je bistveno prispevala h konkurenčnosti MLC Ljubljana, saj med študenti obstaja velik interes za to izobraževanje. Povečevanje zanimanja za študij SAP programov narašča, odkar na intranetu tedensko objavljamo razpise podjetij, ki iščejo kadre z poznavanjem SAP informacijske tehnologije (http://www.mlcljubljana.com/si/mlc/domov/karierni-center/ in http://192.168.0.102/EviScripts/EviNetVIS.exe).

V letu 2015/16 je fakulteta začela sodelovanje z založbo Verlag Dashofer. S tem je študentom MLC popestrila (brezplačno) ponudbo pri spoznavanju in praktični uporabi portalov založbe Verlag Dashofer. Portali imajo veliko uporabno vrednost za podjetnike (računovodski, pravni in drugi predpisi z zgledi). Študentom zato uporaba portalov pomembno poveča uporabnost in zanimivost študija, izdelane raziskovalne in študijske obveznosti pa imajo uporabne in realne vsebine. Študentje dostopajo do portalov preko: http://www.mlcljubljana.com/si/mlc/domov/knjiznica/.

Delovanje MLC Ljubljana

Študijska področja in programi

Fakulteta izvaja vpis v študijski programa Management in pravo VS od leta 2013. V študijskem letu 2013/14 kot program vseživljenjskega izobraževanja. V študijskem letu 2014/15 se je MLC Ljubljana vključila v razpis in vpis študentov po programu vpisa kot ga izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ). Prvo študijsko leto, v katerem je MLC Ljubljana vključena v celoti in vseh fazah v študijski proces MIZŠ je bilo tako leto 2014/15. Po principu vseživljenjskega izobraževanja in po pravili vpisnega postopka MIZŠ je potekal vpis za študijsko leto 2015/16. Število študentov, ki se je vključilo v študijski proces na programu Management in pravo VS prikazuje spodnja tabela.

Tabela: Vpis v program Management in pravo VS in diplomanti programa

Štuijski rezultati Leto 2013/14 2014/15 2015/16
Vpis 20 34 39
Število študentov 54 89
Diplomanti 0 0 9

Aktivnosti fakultete so v tem študijskem letu potekale skladno z »Letnim delovnim načrtom MLC Ljubljana za leto 2015/16«.

V tem študijskem letu so intenzivno potekale priprave novega študijskega programa »Management in pravo – magistrski« V začetku julija 2015 je bila oddana vloga za akreditacijo na NAKVIS (Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu RS). V novembru 2015 je bila oddana prva dopolnitev vloge za akreditacijo in sledil je postopek, ki ga je vodila skupina strokovnjakov. V septembru 2016 je svet NAKVIS izdal odločbo, s katero je zavrnil akreditacijo študijskega programa Management in pravo – II. stopnja. Skladno z obrazložitvami te odločbe je bil v novembru vložen program Management in poslovno pravo – II. stopnja

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Študijski program VS premalo razpoznaven med potencialnimi študenti Pojačati e- kampanjo oglaševanja Ukrep izveden, uvedba spletnega marketinga: FB in Google oglasi
Vpis v program po modelu kontinuiran vpis vseživljenjskega izobraževanja krepiti Urnik dosledno v 2-mesečnih ciklih, izpitna obdobja in predavanja se ne smejo prekrivati Ukrep izveden, izpitna obdobja in predavanja se ne prekrivajo
Program se da izvajati po posameznih delih (pravni, poslovni, praksa za zaposlitev) Pripraviti programe Ukrep ni izveden, prenesemo v naslednje obdobje

Študijski proces v letu 2015/16

Študijski proces je potekal formalno in neformalno za študijski program Management in pravo VS. Predmeti so se izvedli v obsegu izrednega študija. Udeležba na predavanjih se je bistveno povečala, le pri posameznih predmetih zaradi prekrivanj še neustrezna.

Študijska praksa- ekskurzije v letu 2015/16 :
– v oktobru 2015 izvedena ekskurzija na tržaško, v programu so bili obiski: Zadružno kraške banke, Rrazstave v Trstu z naslovom Okusi nekega mesta, proizvodnjo kave Primo Aroma caffe
– v maju izveden obisk v YASKAWA MOTOMAN v Ribnici v zvezi z spoznavanjem materialnega poslovanja v proizvodnjih podjetjih – povezano s SAP IT,
– udeležba študentov na SAP Forumu Slovenija (Reimagine business for the digital economy). 14. junija 2016, Brdo pri Kranju
– v juniju izvedena tudi ekskurzija v podjetje Blumar d.o.o. in na turistično kmetijo Benčič iz Sežane.
– predavanja strokovnjakov iz prakse (med drugim: Tekavčič Gordana – »Nabavno prodajno poslovanje«, »Internetni marketing« – Šilak Jernej, »Vizualizacija podatkov« Andrej Lapajne, »Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja« – dr. Andraž Rambus )
– Obisk podjetij v okviru prakse: SAP Slovenija, Špan d.o.o.,

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Urnik urediti tako, da ne bo prekrivanj Osrednja izhodišča: 9 tedenski ciklusi, izpitni roki po predavanjih in v naslednjem izpitnem obdobju Izvedeno
Premajhna prisotnost na predavanjih Osrednji del urnika bo imel sestavo: predmeti II.letnika tvorijo osrednji del urnika, tem se uskladi urnik predmetov III in I.letnika – da se poveča obisk predavanj. Prisotnost na predavanjih praviloma nad 80%. Posamezni predmeti izjemno dobro obiskani.
Udeležba na ekskurzijah Razpis ekskurzij za 1 mesec vnaprej. V večini primerov, priložnosti za izboljšave.

Razvoj študijskih aktivnosti in zaposlitvenih kompetenc programa.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Uvajanje aktivnosti za povečanje zaposljivosti diplomantov. Pridobivanje kompetenc za delo z IKT tehnologijo poslovanja – popularizacija in širjenje SAP izobraževanja. Pripravljen video o SAP praksi na MLC. Karierni center MLC je vzpostavljen, redno informiranje študentov o zaposlitvenih priložnostih za poznavalce SAP IT.
Uvajanje novih uporabnih znanj s področja e-marketinga Izvede se seminar in delo v manjših skupinah na primeru MLC Ljubljana Izveden prvi seminar, interes med študenti velik. Prouči se pogoje, za večjo možnost
Spoznavanje prijavnih postopkov in pisanje dokumentov za namene zaposlovanja Povezava z zavodom za zaposlovanje in seminarsko delo za tovrstna znanja. Vsebine se vključijo v Profesionalni razvoj I.

Strokovna in raziskovalna dejavnost

Razvoj raziskovalne dejavnosti se skladno s strategijo začne na področju raziskovanja disciplin management in pravo, prednostno interdisciplinarnih problemov in za potrebe poslovne prakse.

MLC Ljubljana je vpisana v Evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), pod številko 3674 (http://www.mlcljubljana.com/si/mlc/raziskave-in-svetovanja/institutza- raziskovanje-in-svetovanje/). V evidenci je vpisana tudi Raziskovalna skupina MLC Ljubljana pod št. 3674-001, katere vodja je prof. dr. Marko Novak. Raziskovalna skupina MLC Ljubljana predstavlja osnovo na kateri bo v skladu z razvojem te dejavnosti, v ustanovljen tudi Inštitut za management in pravo.

Fakulteta povezuje znanstveno raziskovalno delo s študijskim procesom z namenom, da študij povečuje delež aktualnih vsebin in rešitev (uveljavljene) sodobne poslovne prakse. Vodje raziskav so praviloma nosilci študijskih predmetov. Predavatelji preko predmetov ali delavnic (portalov) raziskovalne dosežke predstavljajo akademski skupnosti. Študentje z vključevanjem v raziskave opravljajo študijske obveznosti ali zaključne naloge. Rezultate raziskav, študentje predstavljajo interno, v knjižnici ali na primernih študentskih srečanjih ali konferencah.

Predstavitev raziskovalnih projektov, kjer sodeluje MLC:

ZAKLJUČENI PROJEKTI:

1.1. Študentske raziskave v letu 2014/15 pri partnerjih (YASKAWA, SAP Slovenija, TURIZEM Ljubljana, študijskih razmer in perspektiv MLC Ljubljana) in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 2nd Annual International Conference on Business, Law & Economics, 4-7 May 2015, Athens, Greece in collaboration with the Management& Law College Ljubljana: http://www.atiner.gr/ble.htm

1.2. Projekt: May the best (wo)man decide (Gender Equality in Economic Decision-Making in SMEs) Nosilec projekta: PRUDENTIA, BUSINESS LAW & HUMAN RIGHTS INSTITUTE Soizvajalec: MLC Management and Law College Ljubljana Naročnik: U.S. Embassy (Ljubljana, Slovenia) Aktivnosti: 19. in 2. marec WORKSOP na MLC Ljubljana (https://www.facebook.com/mlcljubljana URL 17.3.2015) 1.3. Predstavitev prispevka na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 3nd Annual International Conference on Business, Law & Economics, 2-5 May 2016, Athens, Greece in collaboration with the Management& Law College Ljubljana: http://www.atiner.gr/2016/2016PRO-BLE.pdf

RAZISKAVE V TEKU:

2.1. Raziskava za izdelavo: Pravno mnenje o možnostih uporabe izjem, za katere se Direktiva 2014/24/EU oziroma Zakon o javnem naročanju ne uporablja – notranja oziroma in-house razmerja« MLC Ljubljana – izvajalec, naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

2.2. V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerza Ljubljana izvajamo: Projekt: Evidence Based Education €opean Strategic Model for School Inclusion – ERASMUS project, prijavitelji iz Nemčije, Španije, Italije in Hrvaške. Projekt: Modernizing Teacher Education at University of Prishtina – MEd@ UP Financed by EU TEMPUS Programme; Project Number 544023- »Staff Capacity Building at University of Prishtina’s Faculty of Education« Projekt: Uvajanje sodobnih prvin managementa in prava v sistem slovenskega osnovnošolskega izobraževanja – s tem povezano izvajanje skupne seminarske dejavnosti.

2.3. Sodelovanje MLC Ljubljana v skupini E-regijsko čezmejno sodelovanje (http://eRegion.eu/Conferences /DeRC-2015 in ttp://eregion.eu/initiative/members/universities). Namen sodelovanja je širjenje in pridobivanje izkušenj na področju uporabe in vpliva informacijskih tehnologij na regijsko povezovanje (delimo izkušnje na področju poučevanja SAP tehnologije)

2.3 Razvojno-raziskovalni projekt: »PORTAL AKADEMSKO POSLOVNE REGIJSKE MREŽE« – BASYN, za kar je podpisan sporazum o izvedbi projekta med: 1) MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana 2) OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUBLJANA VIČ 3) PROGMBH d.o.o., Poslovne storitve.

2.4 Podpis sporazuma s HIT Alpinea d.d.- Kranjska gora- je za raziskovanje področja turizma in šport ter pravnih tveganj v poslovnih modelih področja – bazičnega pomena za razvoj raziskovalne dejavnosti v okviru magistrskega študijskega programa, usmeritev Turizem in šport.

2.5 Sodelovanje na osnovi dogovora z ATINER (Athens Institute for Education and Research) za organizacijo letnih konferenc na temo Podjetništvo, pravo in ekonomija. Študenti in visokošolski učitelji se udeležijo in sodelujejo na konferencah.

2.6 Raziskava:\\\”Pravno poslovna analiza nepremičninskega poslovanja s poudarkom na varnosti pravnega prometa z nepremičninami\\\”, izvajalca MLC Ljubljana in Inštitutom za civilno in gospodarsko pravo (ICGP)

2.7 Raziskava: »Organizacijske energije v javnem in zasebnem poslovnem okolju« in »Organizacijska energija« MLC Ljubljana partner pri raziskavi, nosilec raziskave SOFOS, Inštitut za izobraževalni management (http://organizacijska-energija.si/index.php/partnerji/).

2.8 Raziskava za industrijo: »Analiza spletnih dejavnikov poslovne konkurenčnosti Kovinar Kočevje« izvaja MLC Ljubljana v podjetju KOVINAR KOČEVJE d.o.o.

2.9 Raziskava za področje razvoja kakovosti: »Vpliv kreativnosti študentov na dejavnike kakovosti študija\\\”, izvaja MLC Ljubljana in VŠPV – Visoka šola za poslovne vede.

 

RAZISKAVE V PRIPRAVI:

3.1 Projekt: »Z digitalizacijo poslovanja do večjega odločanja za deficitarne poklice« v okviru »JAVNEGA RAZPISA PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU – PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017« kjer kot prijavitelj nastopa MLC Ljubljana, sodelujoči v projektu Območna obrtno podjetniška zbornica Ljubljana Vič in Kovinar trgovina Kočevje, ter Visoka šola za poslovne vede.

3.2 Razpis »INTERREG SI-A Slovenija-Avstrija«(ref. Št. 4300-117/2015), prednostna os 1: »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«. Naziv projekta: »Izobraževalno-inovacijski povezovalni center«. Konzorcij: MLC Ljubljana, CUAS Fachhochschule Kärnten, Villach; Yaskawa Motoman, Ribnica; Območna obrtno podjetniška zbornica Ljubljana Vič; Slovenska gospodarska zveza, Celovec.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Dolgoročnost razvojno raziskovalnega dela in vključevanje akademske skupnosti v mednarodne razvojno raziskovalne aktivnosti fakultete Sporazum o soorganizaciji in sodelovanju (študentov in sodelavcev) MLC Ljubljana na konferencah ATINER za področje managementa in prava Sporazum podpisan, udeležba na konferenci 2-4maj 2016 bila uspešno izvedena.
Vzpostavitev akademsko poslovne mreže za uresničevanje sinergijskih poslovnih učinkov članstva OOZ Vič in partnerstva MLC Ljubljana Izdelava prototipa v sodelovanju: OOZ Vič, PROGMBH d.o.o. in MLC Ljubljana Pripravljen prototip! Uporabljeni izsledki za prijavo Interreg SI AT.
Širitev akademske mreže MLC na področja Italije in Madžarske Organiziranje ekskurzij na Tržaško Izvedeno, možnosti za širitev mreže.

Mednarodno sodelovanje

MLC Ljubljana v skladu z »Načrtom razvoja mednarodnega sodelovanja fakultete za obdobje 2013-2018« izvaja načrtovane aktivnosti na področju mednarodnega znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega sodelovanja.

MLC Ljubljana ima vzpostavljeno sodelovanje s tujimi visokošolskimi zavodi in inštituti tako na raziskovalnem kot na študijskem področju:

 • IPB Instituto Politécnico de Braganca, Braganca, Portugal- ERASMUS, aktivna udeležba predavateljev in študentov na konferencah in znanstvenih srečanjih ,
 • UNI MAGDEBURG Nemčija- sodelovanje pri praktičnem usposabljanju in delu z programsko opremo SAP – udeležba na znanstvenih in strokovnih srečanjih, v prihodnosti študijske izmenjave po programu ERASMUS,
 • SWISSQUANT group AG Zürich, Schwitzerland – razvojno sodelovanje na področju »Modeli optimizacij poslovanja finančni institucij« preko Rizikomanagement
 • University of St. Gallen Institute for Operations Research and Computational Finance, sodelovanje na področju metodologij optimiziranja finančnega poslovanja
 • Salzburg Management GmbH – University of Salzburg Business School – razvoj študijskega področja managementa in prava, metodologije na področju managementa,
 • University of NIŠ, Niš, Serbia, partner za namene študijskih izmenjav in razvojnih projektov
 • ATINER Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece – raziskovalno področje in organizacija ter aktivna udeležba predavateljev in študentov na konferencah in znanstvenih srečanjih
 • Tehničko Veleučilišče u Zagrebu (TVZ),
 • College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA,
 • Carinthia University of applied Sciences (CUAS),

ter s podjetji, strokovnimi druženji in drugimi organizacijami, za namene spoznavanja tuje poslovne prakse:

 • Slovenska gospodarska zveza (Slowenischer Wirtschaftverband), Celovec/Klagenfurt, Austria
 • ESIMIT €OPA LIMITED, Nicosia, Cyprus,
 • Greiner Plau + Bau, Generalunternehmung, ŠVICA

MLC Ljubljana je pridobila ERASMUS+ listino za tercialno izobraževanje za obdobje od 2014-2020 ter ima sklenjen ERASMUS sporazum z :

 • IPB Instituto Politécnico de Braganca, Braganca, Portugal
 • University of Salerno, Italija.

V februarju 2016 je fakulteta prijavila Erasmus+ projekt mobilnosti KA1 za Mobilnost študentov in osebja med državami programa in podpisala Sporazum o dotaciji št. 16-103-021346, za mobilnost pedagoških in strokovnih delavcev za obdobje 2016-2018.

V študijskem letu 2015/2016 MLC Ljubljana ni izvajala študentskih izmenjav, niti izmenjav visokošolskih učiteljev. V decembru 2016 pa je predvidena prva mobilnost visokošolskega učitelja na Portugalsko v partnersko institucijo IPB Braganca.

V prihodnje pa želimo s postopnim povečevanjem mobilnosti vključiti to obliko študija in praktičnega usposabljanja in tudi pridobivanja novih strokovnih, pedagoških in medkulturnih kompetenc na osnovi mednarodnih izkušenj, kot sestavni del dela in življenja na fakulteti za vse, ki so vključeni v izobraževalni proces – študente, pedagoško osebje in druge strokovne sodelavce.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Fakulteta ima sklenjena 2 ERASMUS+ sporazuma MLC si prizadeva, da sklene še 2-3 ERASMUS sporazume za mednarodno sodelovanje, prednostno z ustanovami s katerimi že ima vzpostavljeno sodelovanje (npr. CUAS) Podpisani sporazum z UNI Salerno in UNI S univerzo CUAS teče priprava prijave Interreg SI AT.
Zaenkrat se mednarodne mobilnosti ni udeležil še nihče od pedagoških delavcev niti študentov Spodbujanje in promocija mobilnosti. Opravljeno pedagoška izmenjava na IPB, planirana v letu 2016 prihod predavatelja iz IPB na MLC ter obisk strokovne sodelavke MLC na IPB.
Gostujoča predavanja tujih predavateljev Povabilo za gostovanje tujih predavateljev partnerskih fakultet. Predvidoma se izvaja preko ERASMUS, več z uvedbo magistrskega študija.

Organiziranost fakultete

Fakulteta je organizirana sorazmerno obsegu njenega poslovanja. Od ustanovitve MLC deluje upravni odbor, dekan, akademski zbor in senat fakultete.

Na MLC Ljubljana je v delovnem razmerju za polovični delovni čas za nedoločen čas na delovnem mestu Tajnika fakultete zaposlena uni. diplomirana pravnica. Na svojem delovnem mestu skrbi za nemoteno delovanje fakultete, za delovanje senata, pravne akte fakultete, postopke priznavanja (ne)formalnega izobraževanja, avtorske pogodbe s predavatelji in druga pogodbena razmerja, za kadrovske zadeve ipd. Sodelavka skrbi tudi za področje mednarodnega sodelovanja. Na tem področju MLC Ljubljana širi mrežo svojih partnerjev in z njimi sklepa sporazume o partnerstvu za znanje, ki pomenijo temelj na katerem se razvije konkretno sodelovanje v okviru projekta, mobilnosti ipd. Fakulteta je tudi nosilka Erasmus+ listine in je v letošnjem letu prvič prijavila projekt mobilnosti (ukrep KA103) za pedagoške delavce in osebje fakultete ter so ji bila sredstva odobrena. Sodelavka poleg del in nalog, ki izhajajo iz njenega delovnega mesta po potrebi opravlja tudi dela v referatu za študentske zadeve.

Na fakulteti je v delovnem razmerju za 60% polnega delovnega časa tudi strokovna sodelavka za delo v Referatu za študentske zadeve. Skrbi za vsesplošno podporo študentom v času študija, tako vodi postopek vpisa, skrbi za ažuriranost evidence študentov, vpis ocen, zapisnikov, skrbi za plačila šolnin, objavlja gradiva in komunicira s predavatelji glede izvedbe predavanj ipd.

Poleg navedenih je na fakulteti zaposlena tudi oseba na delovnem mestu »Vodja projektov«. Sodelavec skrbi tako za pridobivanje novih projektov, kot tudi za vodenje marketinške kampanje za fakulteto in opravlja druge podobne naloge. Sodelavec je izvoljen v naziv asistent, se vključuje v raziskovalne projekte.

Pri delovanju Knjižnice MLC Ljubljana sodeluje bibliotekarka, trenutno preko avtorske pogodbe. Za opravljanje svojega dela ima primerno izobrazbo in opravljene tečaje ter pridobljene certifikate. Z rastjo fakultete in knjižnice se predvideva redno zaposlitev tudi na tem področju.

Katedre v poročanem obdobju niso delovale, ker obseg dejavnosti v okviru enega študijskega programa ni zahteval tovrstne rešitve.

Inštitut za management in pravo bo ustanovljen koncem leta 2016, ko pridobi ustrezne prostore, obseg raziskovalno razvojnih projektov je v naraščanju.

MLC Ljubljana je vpisana v Evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), pod številko 3674 (http://www.mlcljubljana.com/si/mlc/raziskave-in-svetovanja/institutza- raziskovanje-in-svetovanje/). V evidenci je vpisana tudi Raziskovalna skupina MLC Ljubljana pod št. 3674-001, katere vodja je prof. dr. Marko Novak. Raziskovalna skupina MLC Ljubljana predstavlja osnovo na kateri bo v skladu z razvojem te dejavnosti, v ustanovljen tudi Inštitut za management in pravo.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Redne zaposlitve sodelavca v strokovnih službah. V prvi fazi se zaposli pravnika, ki bo izvajal dela in naloge tajnika fakultete in druge občasne strokovno administrativne naloge Izvedeno
Organiziranje akcij referata za povečanje komercialnih aktivnosti vpisa študentov. Usposabljanje služb za uspešni internetni marketing. Z zaposlitvijo vodja projektov se strokovno okrepi ta dejavnost.
Povečanje učinkovitosti delovanja fakultete na marketinškem, študijskem in raziskovalnem področju. Organizacija instituta za management in pravo. V izvajanju.
Neažurirani in manjkajoči pravni akti fakultete Priprava in posodobitev pravnih aktov in dokumentov fakultete (Poslovnik kakovosti,…) Izvedeno.

Kadri

Struktura visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev

Fakulteta izvaja študijski program Management in pravo VS z ustrezno habilitiranimi predavatelji. Struktura habilitacijskih nazivov kaže, da je delež predavateljev z nazivom docent ali več preko 60%. Prav tako ima preko 80% predavateljev znanstveni naziv doktor, kar je za visokošolski strokovni program zelo kakovostna struktura. Ob tem je treba poudariti, da je večina predavateljev zaposlenih v odvetništvu (pravniki) ali podjetništvu. V delovnem razmerju so trije pedagoški sodelavci vendar vsak v obsegu 20% polne zaposlitve.

V obravnavanem obdobju so na fakulteti sodelovali štirje strokovni sodelavci (dekan, tajnik, referentka, vodja projektov). Ostala administrativna dela so opravili zunanji izvajalci (računovodstvo, servisi).

Naziv Število Delež (%)
Redni profesor 2 9%
Izredni profesor 5 22%
Docent 7 30%
Višji predavatelj 5 22%
Predavatelj 2 9%
Asistent 1 4%
Vodja projektov 1 4%
SKUPAJ 23 100%

 

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Razvoj delovanja na področju mednarodnega sodelovanja in pridobivanja tujih študentov Strokovne službe se udeležujejo izobraževanj za področja: kakovosti, mednarodnega sodelovanja, internetnega marketinga. V izvajanju
Počutje/zadovoljstvo predavateljev in zaposlenih Skrb za oseben odnos, voščilnice ob osebnih praznikih in kariernih dosežkih, skrb za dobro informiranje in sodelovanje med predavatelji, organiziranje (družabnih) dogodkov, izvedba ankete o zadovoljstvu, ipd. V izvajanju, priložnosti za izboljšave
Pogoji za delo Skrb za primernost in uporabnost IKT opreme in prostorov za izvedbo predavanj Izvedeno

Postopki izbire, imenovanja ter napredovanja

Postopki izbire, imenovanja ter napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev so predpisani z Merili za izvolitev v nazive in upoštevajo minimalne standarde NAKVIS. V postopku habilitacije so v ospredje postavljene kompetence, ki učitelje odlikujejo na polju motivacije študentov in motivacije drugih udeležencev akademskega okolja za doseganje standardov kakovosti študijskega in raziskovalnega procesa fakultete.

MLC skrbi za to, da imajo vsi predvideni visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju študijskih programov, ustrezno veljavno izvolitev. Vzpostavljena je tudi evidenca, ki je namenjena rednemu izvajanju habilitacijskih postopkov tako v postopkih izvolitev kot v postopkih ponovnih izvolitev sodelavcev fakultete, vseh sodelujočih v študijskih programih fakultete.

Visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tako izobraževalno kot znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno delo. Razviti sta stalna skrb in pomoč za uveljavljanje in napredovanje mladih visokošolskih sodelavcev.

Senat MLC Ljubljana je v študijskem letu 2015/2016 izvolil enega kandidata v naziv docent, v omenjenem obdobju pa so bili uvedeni še 3 habilitacijski postopki. Habilitacije so povezane z dopolnjevanjem kadrovske strukture pedagoških sodelavcev in uvajanjem novih izbirnih vsebin (praksa, povečanje zanimivosti študija, zaposljivost diplomantov) ter magistrskega študijskega programa.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Predavatelje je treba pravočasno obveščati o poteku habilitacije. Vzpostaviti sistem evidenc in obveščanja v sistemu VIS. Vzpostavljeno
Veljavna Merila MLC, okviru dopustnega, kvantitativno neustrezno vrednotijo znanstveno odmevnost dela predavateljev. Dopolnitev Meril MLC za volitve v akademske nazive. Izvedeno.

Mednarodna mobilnost in vseživljenjsko izobraževanje ter usposabljanje

Fakulteta sodeluje pri izmenjavi visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev doma in v tujini. Fakulteta bo skladno z dokumentom »Načrt razvoja mednarodnega sodelovanja fakultete« vzpostavila sodelovanje z drugimi evropskimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami.

MLC Ljubljana je pridobila ERASMUS+ listino za tercialno izobraževanje za obdobje od 2014-2020 ter ima sklenjen ERASMUS sporazum z :

 • IPB Instituto Politécnico de Braganca, Braganca, Portugal
 • University of Salerno, Italija.

V teku so dogovori s/z:

 • Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Netherlands
 • CUAS Carinthia University of Applied Sciences, Villach, Austria

V februarju 2016 je fakulteta prijavila Erasmus+ projekt mobilnosti KA1 za Mobilnost študentov in osebja med državami programa in podpisala Sporazum o dotaciji št. 16-103-021346, za mobilnost pedagoških in strokovnih delavcev za obdobje 2016-2018.

V študijskem letu 2015/2016 MLC Ljubljana ni izvajala študentskih izmenjav, niti izmenjav visokošolskih učiteljev. V decembru 2016 pa je predvidena prva mobilnost visokošolskega učitelja na Portugalsko v partnersko institucijo IPB Braganca.

Pedagoški delavci se bodo vseživljenjsko izobraževali in usposabljali z raziskovalnim delom in udeležbo na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah, simpozijih in sestankih. Nepedagoški delavci pa na drugih oblikah vseživljenjskega učenja, seminarjih, sestankih itd.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Izmenjava visokošolskih učiteljev in sodelavcev Fakulteta poskrbi za vzpostavitev sporazumov o mednarodnih izmenjavah (ERASMUS). V izvajanju.
Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje visokošolskih učiteljev in zaposlenih Omogočanje izobraževanja in usposabljanja, z različnimi ukrepi, npr. udeležba na konferencah, seminarjih, predavanjih, ipd. V izvajanju.
Fakulteta še ne spremlja kariernega razvoja asistentov Priprava metodologije spremljanja kariernega razvoja, s ciljem, da kader ostane na fakulteti in pridobiva znanje in izkušnje za strokovno napredovanje V izvajanju.

Študenti

Analiza študijskih navad

Študenti so visoko motivirani za študij in dokončanje študija. V obdobju zadnjega polletja, odkar deluje VIS na MLC so dosegli:

a) Povprečje ocen opravljenih izpitov 7,92,
b) Povprečna uspešnost pristopov 64% – problem – študenti ne sporočajo odstopov od izpitov.
c) 34 dni povprečno pripravljanje na izpit – kar v obsegu ustreza ECTS sistemu,
d) Večina študentov prihaja iz nedokončanih visokih šol – v poprečju se študentu prizna 62KT.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Število odstopov od izpitov visoko. Izpitni roki znani z študijskim koledarjem in 1 mesečni razmik med izpitnimi roki. Izvedeno
Razpored predmetov / izpitov enakomerno razporejen preko leta Pričeti s študijskimi aktivnostmi v septembru. Izvedeno, v tem mesecu predvsem izvajamo izbirne predmete.
Študenti zaradi zaposlenosti ne uspejo pristopati k izpitom Ponuditi študentom več izpitnih rokov. Izvajamo izpite po urniku, razmak med izpitnimi roki vsaj 2 meseca. Uvajamo redne dodatne roke (feb., jun. in avg.) in izredne za tiste ki so službeno zadržani.

Demografska struktura študentov

Spolna struktura študentov je v prid študentkam, saj jih je preko 60%. Povprečna starost študentov je 33,3 let. Približno 15% vpisanih študentov je mlajših od 22 let.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Vpeljati redni študij Okrepiti oglaševanje na srednjih šolah Še ni izvedeno. Prijava na Informativo 2017 in obisk posameznih srednjih šol.
Povečati zanimanje moške populacije študentov! Vpisne kampanje pojačati med podjetniki V izvajanju preko spletnih oglaševanj v članstvu območnih zbornic.
Povprečna starost študentov primerna izrednim študentom Povečati zanimanje za študij med srednješolci Vzpostaviti kontakte s srednjimi šolami ki so v eRegions spletni povezavi (http://eregion.eu/initiative/members/grammar-schools/)

SVETOVALNE STORITVE

Za vse svetovalne storitve povezane z vpisom in informacijami o študiju skrbi Referat za študentske zadeve. Informiranje in obveščanje poteka osebno v prostorih referata, preko telefona, e-pošte ter preko objavljanja v e-učilnici.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Izpopolniti sistem obveščanja študentov Dopolnitev intraneta fakultete Izvedeno preko Spletnega referata
Sprotno informiranje preko mobilne aplikacije Nadgraditev mobilne aplikacije Zaenkrat se ne izvaja
Svetovanje za delo z e-študijem Organizacija predstavitve funkcionalnosti e-študija študentom in predavateljem. V izvajanju

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE

Fakulteta vzpodbuja študente za aktivno sodelovanje v organih upravljanja in organizaciji različnih študentskih aktivnosti. Posebej so tu mišljene obštudijske aktivnosti študentov in sodelovanje študentov programa na študentskih prireditvah in visokošolskih prireditvah študentov sorodnih študijskih programov, organizacija študijskih ekskurzij, udeležba na sejmih.. Študentje v študijske naloge opravljajo v manjših skupinah, ki jim omogočajo povezovanje.

MERJENJE ZADOVOLJSTVA ŠTUDENTOV

Ugotavljanje zadovoljstva študentov se izvaja preko letne ankete o zadovoljstvu na različnih področjih študija na MLC ter preko sprotnih razgovorov s posameznimi študenti in skupinami študentov ter spremljanja zadovoljstva preko drugih kazalnikov.

Anketa se izvaja z namenom evaluacije zadovoljstva organizacije študijskega procesa, uporabnosti študijskih vsebin, zadovoljstva s storitvami referata in splošnega vzdušja na fakulteti.

MLC Ljubljana, je za študijsko leto 2015/2016 izvedla Anketo zadovoljstva študentov, v nadaljevanju so predstavljene ključne ugotovitve rezultatov ankete. 5.5.1 Analiza ankete

Analiza ankete skupaj z anketnim vprašalnikom je priloga tega poročila.

Ključne ugotovitve:

– večini študentov je všeč organizacija študijskega procesa in izvajanje predavanj ter izpitov,
– večina študentov je zadovoljna z izvajanimi predmeti in zagotavljanjem študijske literature, kot tudi z izvedbo študijskih ekskurzij,
– večina študentov je zadovoljna s predavatelji in jih ocenjujejo kot zelo korektne,
– na splošno so študenti s študijem na MLC zadovoljni in bi ga priporočili znancem in prijateljem,
– študenti bi si želeli izboljšanje računalniške podpore E-študij,
– študenti se ne počutijo dobro povezane z drugimi študenti,
– študenti so na splošno zadovoljni s storitvami referata MLC, želijo pa si večje odzivnosti in dostopnosti referata.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Povezovanje med študenti Organiziranje in promocija skupnih aktivnosti, oblikovanje Facebook skupine idr. V izvajanju. Vzpodbujanje študentov, da se povežejo v neformalne skupine, fakulteta ima v pripravi platformo, ki bo temu namenjena.
Nizka zainteresiranost študentov za sodelovanje na dogodkih in dejavnostih MLC Večja promocija, zbiranje zanimivih vsebin, prilagajanje terminov študentom, anketa motiviranosti študentov Študenti se na neformalne dogodke odzivajo v manjših skupinah, več zanimanja za veščine spletnega marketinga. To študentom postopno organiziramo v okviru Profesionalnega razvoja, Prakse in izbirnega predmeta.
Odzivnost referata Poskrbeti za boljšo odzivnost, s pospešenim postopkom odzivanja na e-maile V izvajanju. Zaposliev sodelavke v referatu.
Informiranost Bolj pogosto objavljanje informacij preko različnih medijev (e-mail, Facebook, spletna stran, e-študij,…) V izvajanju.
Povezanost/komunikacija s predavatelji Omogočanje kontaktnih informacij vseh predavateljev V izvajanju.
Splošno počutje študentov na MLC Skrb za še boljše počutje študentov na MLC. Skrb za čim bolj osebni odnos do študentov: voščilnice ob osebnih praznikih, uvedba SMS obveščanja, povezovanje preko socialnih omrežij, ipd. V izvajanju.

Materialni pogoji

PROSTORI IN OPREMA

Prostore za izvajanje dejavnosti fakultete MLC Ljubljana je fakulteta pridobila na Območni obrtno – podjetniški zbornici Vič, Tržaška 207, Ljubljana že v študijskem letu 2014/15. V letu 2016/2017 se predvideva pridobitev prostorov za izvajanje aktivnosti Knjižnice MLC Ljubljana in Inštituta za management in pravo. Z pridobljenimi prostori bo fakulteta lažje organizirala razvojno raziskovalno delo Inštituta.

Prostori na Tržaški 207 so primerni za izvajanje dejavnosti fakultete. Zagotovljeni so prostori za izvajanje študijskega procesa, raziskovalnega procesa. Prav tako so na razpolago prostori za potrebe vodstva fakultete, tajništva in službe za študentske zadeve.

Za izvajanje študija je zagotovljena vsa potrebna oprema. Predavalnice so opremljene s sodobno učno tehnologijo, AV opremo in računalniki.

Študentom je na voljo brezžični dostop do interneta. Od koderkoli lahko dostopajo do izobraževalnega portala, kjer so jim med drugim na voljo potrebne informacije, administrativna opravila, komunikacijska orodja in učne vsebine. Študentom je v knjižnici fakultete omogočen brezplačen dostop do portalov založbe Verlag Dashofer.

Dostop do prostorov je omogočen osebam s posebnimi potrebami (klančine na stopnicah, dvigalo do predavalnic in drugih prostorov), prav tako je oprema prostorov primerna za uporabo za osebe s posebnimi potrebami.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Opremljenost prostorov Posodobitev AV opreme v predavalnicah, ki so v stalni uporabi MLC Izvedeno.
Opremiti prostore z prikazi pomembnih dogodkov in dosežkov. Predvideti mesta za tovrstna oglaševanja. Oglasni prostor je v zeleni predavalnici, v intranetu oglaševanje izvajamo preko aplikacij e-študij in Spletni referat.
Zagotovitev prostorov za magistrski program Z OOZ Vič dogovoriti souporabo dodatnih predavalnic za magistrski program. Aktivnost v celoti izvedena.

KNJIŽNICA

MLC Ljubljana je v aprilu 2016 ustanovila »Knjižnico MLC Ljubljana«. Na podlagi sklenjene pogodbe z IZUM je knjižnica že vpisana v sistem Cobiss (http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=colib& select=(ac=MLC)) in prav tako smo že pridobili Siglo. Knjižnična zaloga se bo sproti dopolnjevala. S članstvom v Cobiss bodo študenti imeli dostop do podatkovnih baz, obvezne študijske literature, knjižnica pa bo poskrbela za pridobitev drugega primernega gradiva.

Prav tako je študentom na voljo čitalnica, ki je primerna za individualno učenje, v prostoru pa so na voljo tudi računalniki z dostopom do interneta. V sodelovanju z našimi partnerji, založbo Verlag Dashöfer smo v Knjižnici MLC Ljubljana, omogočili dostop do njihovih izobraževalnih portalov, ki jih naši študenti uporabljajo brezplačno, za študijske in raziskovalne namene.

Kljub temu bo MLC Ljubljana ohranila sodelovanje z NUK, oz. je podaljšala dogovor o sodelovanju, saj le-to zagotavlja študentom bolj kakovosten študij. Študenti MLC Ljubljana imajo z vpisom na fakulteto brezplačno članarino v NUK in s tem dostop (tudi oddaljen) do mnogih podatkovnih baz in gradiv.

Študentje in sodelavci MLC Ljubljana imajo torej dostop do literature in ostalih knjižničnih storitev tudi v Knjižnici Visoke šole za poslovne vede, na Tržaški 42 Ljubljana.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Oprema in prostori Sprotno spremljanje in vzdrževanje opreme. Nabavljena je IT za izvajanje osnovnih knjižničnih aktivnosti po predpisani IZUM metodologiji.
Fakulteta še nima lastne zbirke knjižničnega gradiva Prizadevanje za pridobitev gradiva priprava prostora za hranjenje gradiva, vzpostavitev sistema izposoje V izvajanju.
Oprema prostorov za knjižnične aktivnosti Zagotovitev zadostnega števila informacijsko opremljenih knjižničnih mest V knjižnici sta študentom na razpolago dve delovni mesti za delo z računalniki, trenutno je eno opremljeno s prenosnim računalnikom. Predviden nakup še enega prenosnega računalnika v letu 2017.

Financiranje

Število vpisanih študentov VS programa na MIZŠ je v stalnem porastu. V letu 2016 ima na indeks, kljub najvišjemu vpisu že vpliv število diplomantov, ki bo z leti naraščalo. V letu 2016 je bilo 8 diplomantov.

Leto Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016
Vpisani na MIZŠ 54 89 115
Indeks 100 165 129

 

Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 OCENA Leto 2016 Pov.letna st.rasti 2014/16
v € v € v € v €
Celotni prihodki 10.243 104.213 123587 166981 27%
Materialni stroški in storitve 1.925 68.605 82326 101792 20%
Strošek dela in storitev AH 9.910 36.750 41200 61500 30%
CELOTNI ODHODKI 11.835 105.355 123526 163292 24%
Prihodki-odhodki -1.592,00 -1.142,00 61 3689

Prihodki na vpisanega študenta so v letu 2016 dosegli (na letni ravni) približno 1500 €, kar je posledica precejšnje plačilne nediscipline pri študentih, ki imajo mesečne obroke. Pri nekaterih se bo s tem seveda tudi študij podaljšal. Mnogi pa zaradi finančnih zamud odlašajo z diplomo.

Ocenjujemo, da je povprečna letna rast prihodkov okoli 27% za obdobje 2014-2016. Podobno rast imajo zaradi zaposlitev tudi plače in AH.

Opis problema Opis ukrepa
Visok delež neplačanih računov Vpeljava sistema položnic Sistem vpeljan. Dopolniti je treba mehanizem prepovedi opravljanja študijskih obveznosti.
Visok indeks rasti prihodkov / študentov. Zagotavljanje kontinuirane rasti vpisa Cilj dosežen.
Minimiziranje števila »mirujočih« študentov. Spremljanje odzivnosti študentov in obiska na predavanjih. V izvajanju.

Kakovost

Razvoj kakovosti

Razvoj kakovosti na MLC vodimo po modelu EFQM in kazalnikih, ki se priporočajo v EHEA . Pri vsem izhajamo iz strateških usmeritev fakultete. Prav tako upoštevamo, da se aktivnosti na MLC z nastajanjem fakultete odpirajo in skladno s tem se gradi metodologija razvoja kakovosti MLC. Ob ustanovitvi fakultete je bil sprejet »Poslovnik kakovosti MLC Ljubljana«. Po tem poslovniku upravljamo določene akcije, ki pomagajo spremljati razvoj kakovosti na MLC. Skladno z izvajanjem tovrstnih aktivnosti se definira instrumente in metodologije njihovega izvajanja.

Razvoj merila – VODITELJSTVO:

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Vrednote so ključni dejavnik razvoja fakultete Predstavitev vrednot na primernem mestu in določitev načina ugotavljanja implementacije. Razprava opravljena na akademskem zboru, izpostavljene na spletni srani
Vizija fakultete je komplementarna vizijam javnih visokih šol Ugotoviti, ali je vizija v tej obliki dovolj razumljiva in vsebuje željeno sporočilo. Razprava na akademskem zboru, spremembe niso predlagane
Razvoj aktov in organov fakultete Opredeliti v LDN izdelavo vseh manjkajočih dokumentov in organov. Akti se posodabljajo in dopolnjujejo, predstavljeni in dostopni so na spletni strani fakultete

Razvoj merila –ZAPOSLENI:

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Razvijati pripadnost sodelavcev MLC z dejanji osebne pozornosti. Vzpostaviti sistem voščil ob rojstnih dnevih in osebnih dosežkih. Še ni izvedeno, se prenese v naslednje obdobje.
Spodbujanje pridobivanja višjih akademskih nazivov Podpora in promocija objav in strokovnih dosežkov predavateljev na portalu MLC V izvajanju.
Povezovanje predavateljev v akademski mreži Metoda merjenja prisotnosti na portalu MLC Še ni izvedeno.

Razvoj merila –POLITIKA IN STRATEGIJA:

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Uresničevanje strategije skozi razvojne faze fakultete! Skrb za sorazmerno uresničevanje razvoja vseh področij strategije – pri samoevalvacijah ocena področij ki se ne evalvirajo V obravnavanem obdobju, se je razširilo razvojno raziskovalno delo na fakulteti. V teku so priprave na mednarodne projekte.
Opredeliti ključne kazalnike spremljanja uresničevanja strategije Instrumente, metode in kazalnike opredeliti v LDN Ključni kazalniki razvoja uresničevanja strategije so povezani s študijskimi rezultati in finančnimi kazalniki.
Oglaševalska politika MLC Ljubljana o strateških odločitvah! Opredeliti kazalnike (oglaševalske) politike nastopanja na trgu in mreženja v akademski skupnosti Spremlja se odziv javnosti na spletnih strani MLC in FB. V letu samoevalvacije se evidentira občuten napredek

Razvoj merila – PARTNERSTVA IN VIRI:

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Partnerstvo z akademskimi institucijami Določiti kazalnike in prikaze aktivnosti v partnerski mreži Ekskurzije na vsako drugo leto, srečanja v začetku študijskega leta.
Partnerstvo s poslovnim okoljem Merjenje interesa partnerjev za vključevanje študentov v prakso-SAP Interes merimo z neposrednimi kontakti s potencialnimi delodajalci.
Področje oglaševanja Doseči notranje in zunanje oblike oglaševanja na portalih mreže in partnerjev in njihovo merjenje Uspešno s založno VD ostalo v pripravi.

Razvoj merila –PROCESI:

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Oglaševalske kampanje Merjenje odzivov in uspešnosti Oglaševalske kampanje, razvijati za področja, ki so doslej bila premalo izpostavljena
Stopnja vpisa glede na prvi interes Definiranje kazalnika in merjenje Nastavljen je sistem CRM tudi s tem namenom.
Plačilna uspešnost pri kupcih Določitev kazalnika in merjenje V izvajanju, priprava ukrepov za povečanje plačilne discipline.
Sistem položnic Uvedba sistema položnic za povečanje plačilne discipline Izvedeno.

Razvoj merila – REZULTATI ZAPOSLENI:

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Zadovoljstvo zaposlenih in drugih sodelavcev Oblikovanje ankete/kvalitativne raziskave V izvajanju.
Stopnja povezanosti zaposlenih z MLC Določanje kazalnika in način merjenja Povezanost velika, zaradi obveznosti predavateljev v matičnih podjetjih kazalnik ni relevanten.
Uspešnost povezav zaposlenih z MLC Določitev instrumentov merjenja Velja enako kot predhodno. Novi ukrepi.

Razvoj merila – REZULTATI – STRANKE:

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Dojemanje položaja MLC v akademski skupnosti Določitev instrumenta in načina merjenja Položaj MLC med študenti in ostalo akademsko skupnostjo se meri skozi pripadnost, vključevanje v promocijske kampanje in prehod na magistrski študij.
Merjenje uspešnosti študija skozi dobo vračanja investicije Vzpostavitev podatkovne povezave z diplomanti! Ob prvi podelitvi diplom se ustanovi Alumni klub MLC
Čas po diplomi do pridobitve primerne službe Kontakt z diplomanti V izvajanju. Alumni klub se ustanovi ob prvi podelitvi diplom.

Razvoj merila – REZULTATI – DRUŽBA:

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Dojemanje MLC v slovenskem visokošolskem prostoru Določitev instrumenta in načina merjenja Razpoznavnost se meri s komunikacijami na soc. omrežjih in pristopih na spletno stran (porast 60% za pristope na spletni strani jesen 2016 prosti jesen 2015)
Položaj diplomantov v delovnem okolju Kazalnik in merjenje V tem letu se pojavljajo želje partnerskih podjetij, da bi zaposlovala naše študente. S promocijo nadaljujemo.
Mnenja delodajalcev o praktikantih Še ni v izvajanju.

Razvoj merila –KLJUČNI REZULTATI DELOVANJA:

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Ekonomičnost! Strošek na diplomanta! Strošek na diplomanta za obdobje 2013-2016 ni relevantni kazalnik in ni merljiv. V tej razvojni fazi v nadaljevanju spremljamo prihodek na ECTS diplomanta dokler se število diplomantov dvigne preko ½ letnega vpisa novih študentov.
Učinkovitost! Kazalnik določiti! V pripravi
Uspešnost – zaposleni diplomant! Kazalnik: zaposleni diplomant na vpisanega študenta! Kazalnik se pripravlja v prilagojeni obliki.

7.2 RAZVOJ PROGRAMOV IN ORGANIZACIJE

Razvoj programsko – ekonomsko – organizacijskega dela fakultete (kot organizacijskega sistema) je pri zagotavljanju razvoja kakovosti njenega delovanja ključnega pomena. Ves razvoj je povezan z finančnimi omejitvami. Zato smo izbrali nekaj aktivnosti, ki bodo najbolj prispevale k razvoju ekonomsko organizacijskega dela fakultete. Programski razvoj tu vzajemno pomeni tudi vzpostavljanje finančne stabilnosti fakultete.

Opis problema Opis ukrepa Komentar
Razvoj magistrskega študija – priprava za vpis Priprava operativnega načrta. Program v procesu akreditacije ukrep v izvajanju.
Razvoj doktorskega študija – pričetek Vzpostavitev delovne skupine. Zaradi zamude pri akreditaciji magistrskega programa se ta aktivnost preloži.
Merjenje obsega dela predavateljev Vzpostavitev evidenc v sistemu VIS ali ločeno V izvajanju.
Ureditev dekanata Organizacija izvajanja ključni nalog dekanata V izvajanju.
Prostorska problematika Opremljanje prostorov s IKT tehnologijo, zagotavljanje prijazne urejenosti prostorov. Izvedeno.
Knjižnica Povezovanje z partnerskimi knjižnicami in ustvarjanje lastnega knjižničnega gradiva. V izvajanju.

Zaključek

Poročilo je narejeno za obdobje študijskega leta 2015/2016, nekateri podatki se nanašajo na obdobje do konca koledarskega leta 2016.

Samoevalvacijsko poročilo obravnavajo: senat fakultete, študentski svet in upravni odbor fakultete. Poročilo bo objavljeno na spletni strani MLC Ljubljana.

 

Priloge:
– Anketa-Zadovoljstvo študentov MLC Ljubljana-2015-2016
– Analiza Ankete 2016-28.12.2016

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis