POSLANSTVO in VIZIJA MLC Ljubljana

 

Poslanstvo fakultete je organiziranje izobraževalne ponudbe na področju managementa in poslovnega prava za potrebe uspešnega podjetništva v domačem in mednarodnem okolju. Delovanje fakultete bo prispevalo k povečevanju zaposljivosti visoko izobraženega prebivalstva.

MLC Ljubljana bo vodilna fakulteta za področje managementa in prava, ki bo zaposljivost   diplomantom uresničevala preko študija  managementa in prava ter predvsem s ponudbo prakse in veščin za sodobno spletno poslovanje. Fakulteta bo razvila model prakse in profesionalnega razvoja, ki bo podpiral študijski proces z vidika zagotavljanja čim višje stopnje zaposljivosti diplomantov. Programi in študijski proces bodo fleksibilno organizirani, da bo možno vključevanje študentov in podjetnikov, ki že delujejo v poslovnem okolju. Fakulteta bo organizirala akademsko skupnost, ki bo gradila socialno in poslovno prednost vsem članom skupnosti.

 

TEMELJNE VREDNOTE MLC Ljubljana

Fakulteta delovanje gradi predvsem na naslednjih vrednotah:

- Ustvarjalnost in inovativnost  pri uvajanju študijskih vsebin in metod dela študijskega in raziskovalnega procesa in pri širitvi znanja ter veščin preko mreženja v virtualnem in realnem poslovnem družbenem okolju prihodnosti,

- Povezovanje in sodelovanje v smeri odkrivanja komplementarnosti partnerjev za ustvarjanje sinergijskih učinkov, ki izhaja iz odprtosti partnerjev povezanih v akademsko poslovno mrežo, na podlagi prenosa in apliciranja poslovnih in pravnih praks razvitega sveta na vsa področja zasebnega pa tudi javnega sektorja,

- Poštenost in družbena odgovornost v smislu poštenega uresničevanja načel družbene odgovornosti - ekonomsko (dolgoročna uspešnost poslovanja), zakonsko (spoštovanje zakonodajnega okvirja), etično (spoštovanje temeljnih etičnih standardov in principov v osebnih in poslovnih odnosih) ter filantropska (delovanje tudi za namene dobrobiti širše družbe), 

- Prispevek k družbenemu razvoju na način, da diplomanti dosegajo najvišjo stopnjo zaposljivosti preko najsodobnejših študijskih metod in programov ob podpori raziskovanja aktualnih poslovno pravnih problemov pri managementu profitnih in neprofitnih organizacij,

- Samoocenjevanje kot temelj nenehnega izboljševanja in napredka fakultete organizirana po smernicah,  ki veljajo za merjenje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru EHEA in upoštevanju EFQM metodologije,

- Drugačnost, ki fakulteto naredi razpoznavno po tem, da z osebnim in fleksibilnim pristopom optimalno sodeluje pri reševanju študijskih in zaposlitvenih problemov študentov in kadrovskih ter razvojnih problemov članov akademske skupnosti MLC Ljubljana v okviru študijskih programov, raziskav in obštudijskih dejavnosti.