Predmetnik

1.semester (pdf-file Vsebina predmetov)

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta Izvajalec
Metode znanstvenega raziskovanja    6 20 10 20 100 prof. dr. Majda Bastič
Ustavno varstvo podjetništva 6 20 15 20 100 prof. dr. Janez Čebulj
Management in organizacija 7 20 20 15 110 prof. dr. Rudi Rozman
Korporacijsko pravo
6 20 15 20 100 doc. dr. Luigi Varanelli
Izbirni predmet 5 20 10 10 80  

 

2. semester (pdf-file Vsebina predmetov)

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta Izvajalec
Profesionalni razvoj I 5 15 15 20 100 doc. dr. Danijela Brečko, prof. dr. Srečko Devjak, prof.dr. Slobodan Čamilović
Pogodbeno pravo in pisanje pogodb  7 30 10 25 130 doc. dr. Luigi Varanelli
Razvoj podjetja in drugih družb 7 30 15 15 120 doc. dr. Lidija Breznik
Trg dela 6 20 10 20 100 prof. dr. Aleksej Cvetko, doc. dr. Andraž Rangus
Izbirni predmet 5 20 10 10 80  

 

3. semester (pdf-file Vsebina predmetov)

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta Izvajalec
Profesionalni razvoj II 5 15 15 20 100 doc. dr. Danijela Brečko, prof. dr. Srečko Devjak, prof.dr. Slobodan Čamilović
Poslovno upravno pravo EU 7 30 10 20 100 doc. dr. Aleksij Mužina
Krizni management in sanacije
6 20 15 20 100 doc. dr. Zoran Vaupot
Ustavni in poslovni vidiki zaščite intelektualne lastnine
7 40 10 20 100 prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Lidija Breznik
Izbirni predmet 5 20 10 10 80  

 

4. semester

Predmet ECTS Predavanja Seminarji Vaje Samostojno delo študenta
Izbirni predmet 5 20 10 10 80
Izbirni predmet
5 20 10 10 80
Magistrsko delo*
20 10 10 0 350

*Vključuje tudi 130 ur drugih oblik študija (DOŠ).

Izbirni predmeti (pdf-file Vsebina predmetov)

Predmet Letnik / Semester Izvajalec
Finance in računovodstvo 1. / 1. prof. dr. Nevenka Maher
Management blagovnih znamk 1. / 2. doc. dr. Andrej Pompe
Informacijska varnost 2. / 1. Doc. dr. Julija Lapuh Bele
Management digitalnega marketinga 1. / 2. doc. dr. Denis Tomše
Management kakovosti in odličnosti 2. / 2. doc. dr. Zoran Vaupot
Trženje storitev 1. / 1. doc. dr. Lidija Kodrin
Osebna rast 1. / 2. doc. dr. Danijela Brečko
Javne pogodbe 1. / 1. doc. dr. Aleksij Mužina
Izbrana poglavja davčnega prava in postopka 2. / 1. doc. dr. Aleksij Mužina
Prekrškovno varstvo gospodarskih razmerij 2. / 2. doc. dr. Boštjan Tratar
Sodno in alternativno reševanje gospodarskih sporov 2. / 1. prof. dr. Marko Novak
Operacijske raziskave I 2. / 1. prof. dr. Majda Bastič
Operacijske raziskave II 2. / 2. prof. dr. Majda Bastič
Umetna inteligenca 2. / 2. Prof. dr. Vladislav Rajkovič

 

Prijava za vpis v magisterij

Kompetence diplomanta

Splošne kompetence:

Študentje bodo tekom študija pridobili predvsem naslednje generične kompetence:

 • Razširijo znanja na razvojno in raziskovalnem področju managementa in prava v organizacijskih sistemih.
 • Uporabljajo znanje in so sposobni reševati interdisciplinarne probleme managementa in prava v novih ali neznanih okoljih z vidika minimizacije poslovnih tveganj.
 • Interdisciplinarno pristopanje k proučevanju dejavnikov uspešnosti in kakovosti poslovnih sistemov z vidika izvajanja managementa in zagotavljanja pravne urejenosti v sistemu in okolju.
 • Zmožnost opredeljevanja rešitev managementskih problemov v okvirju pravne zakonodaje delovanja organizacijskih sistemov v evropskem poslovnem prostoru.
 • Zmožnost samostojnega, kreativnega dela pri upravljanju organizacijskih sistemov.
 • Raziskovanja in interpretacije sodnih praks na področju statusnih in delovno-socialnih pogojev upravljanja srednjih in malih podjetij.
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kakovostnega partnerskega odnosa podjetja z udeleženci njegovega poslovnega in družbenega okolja.
 • Študentje pridobijo učne sposobnosti, da jim omogočajo nadaljnji samostojni študij in samostojno pridobivanje novih znanj in kompetenc.

Predmetno-specifične kompetence

Predmetno-specifične kompetence, ki jih študentje pridobijo po tem študijskem programu pa so:

 • Poglobljeno znanje s področja managementa in pravne urejenosti malih in srednjih podjetij.
 • Poznavanje veščin managementa in prava pri ustanavljanju, vodenju, sanacijah ali ukinjanju majhnih in srednjih podjetij.
 • Poznavanje temeljev statusnega prava in sodne prakse na področju konkurenčnosti podjetij.
 • Sposobnost odkrivanja in kritičnega obravnavanja zahtevnih primerov odmikov delovanja managementa od pravnega okvirja podjetništva.
 • Uporaba teoretičnih osnov področja managementa in prava pri analizi tveganj v kompleksnih procesih in odnosih v poslovni praksi.
 • Kritična analiza tipičnih dokumentov izvajanja poslovnih funkcij managementa in dokumentov statusno pravne ureditve organizacijskih sistemov.
 • Organiziranje in vodenje majhnih in srednjih podjetij.
 • Pridobijo najsodobnejše predmetno specifične veščine, ki povečujejo zaposljivost diplomantov (kot npr: digitalizacije, timsko delo, zaščita intelektualne lastnine, izvensodne poravnave poslovnih sporov).
 • Raziskovanje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v podjetništvu.
 • Raziskave trga in poslovnega okolja in z njim povezano ocenjevanje tveganj.
 • Raziskave in analiziranje sodnih odločb pomembnih za minimizacijo tveganj poslovanja.