PRAVILNIK O PRIZNAVANJU ZNANJ IN SPRETNOSTI - MLC

PRAVILNIK O PRIZNAVANJU ZNANJ IN SPRETNOSTI

Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti obsega:

 • Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti (20.8.2013) in
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti (13.10.2015)

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti

(uradno prečiščeno besedilo, UPB)

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Namen pravilnika)

Ta pravilnik ureja postopek za ugotavljanje, preverjanje, potrjevanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim izobraževanjem in/ali priložnostnim učenjem pred vpisom in med študijem na Fakulteti za management in pravo Ljubljana (v nadaljevanju MLC Ljubljana).

II. PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

2.člen
(Uporaba pravilnika)

Postopki za ugotavljanje, preverjanje, potrjevanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo na MLC Ljubljana in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim znanja upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti na programu.

V tem pravilniku uporabljeni izrazi za osebe, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

3. člen
(Definiranje znanj in spretnosti)

Formalno pridobljena so tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo v okviru vzgojno-izobraževalnih institucij in jih izkazujejo z različnimi javno veljavnimi spričevali in diplomami.

Neformalno pridobljena so tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo v vzgojno-izobraževalnih institucijah ali zunaj njih, izkazujejo pa jih s potrdili o usvojenem znanju ali veščinah (tečaji, delavnice, seminarji ipd.). Izobraževalne aktivnosti kandidatom ne dajejo javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije.

Znanja in spretnosti, pridobljena priložnostnim učenjem, kandidati pridobijo na delovnem mestu, doma in v vsakdanjem okolju ter zajemajo vsa znanja, spretnosti in izkušnje, ki jih pridobijo v vsakdanjem življenju. Tako pridobljena znanja se izkazujejo s potrdili delodajalca, lastnimi izdelki ali osebnimi zapisi.

3.a člen
(Načela za priznavanje pridobljenih znanj in spretnosti)

MLC kandidatom priznava pridobljena znanja in spretnosti, ki po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene s posameznim študijskim programom MLC.

Znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v študijski program, se priznajo kot opravljena študijska obveznost na študijskem programu, na katerega se vpiše kandidat.

Pri odločanju o vlogi kandidata se komisija odloča po načelu največje koristi za študenta.

Izobraževalna ustanova kot celota, komisija in vsak posamezni učitelj, predavatelj ali strokovni delavec, ki je vključen v pripravo in izpeljavo postopkov ugotavljanja, potrjevanja in preverjanja predhodno pridobljenega znanja in spretnosti, morajo poskrbeti, da bodo postopki priznavanja strokovno korektni in ne bodo zmanjševali ravni kakovosti izobraževanja.

4. člen
(Dokazovanje pridobljenih znanj in spretnosti)

Pridobljena znanja in spretnosti se dokazujejo:

 • z javnimi listinami (spričevala, diplome),
 • s potrdili o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznostih v študijskem programu,
 • s potrdili izvajalcev izobraževanj in usposabljanj o uspešno končanem izobraževanju,
 • s potrdili delodajalcev o opravljeni delovni dobi ter delih in nalogah, ki jih je opravljal kandidat,
 • z izdelki, storitvami, objavami in drugimi avtorskimi deli kandidatov,
 • z dokazili o registriranih patentih,
 • z znanjem, ki si ga je kandidat pridobil s samoizobraževanjem ali priložnostnim učenjem;
 • z ustreznimi referencami v okviru delovnih izkušenj.

5. člen
(Kreditno vrednotenje)

V kolikor se znanje in spretnosti priznajo kot opravljena študijska obveznost, jih je treba ovrednotiti po merilih za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS. Če študijski program, ki ga je kandidat obiskoval, ni kreditno ovrednoten, se upošteva, da je letnik študija ovrednoten s 60 kreditnih točk (KT), kar pomeni 1500–1800 ur dela kandidata.

III. IZVAJALCI POSTOPKA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI

6. člen
(Izvajalci postopka za priznavanje znanja in spretnosti)

Pridobljena znanja in spretnosti kandidatov ugotavlja, preverja, potrjuje in priznava Komisija za študijske zadeve (v nadaljevanju komisija) ter dekan MLC.

IV. PODLAGE IN MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI

7. člen
(Merila za priznavanje)

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so naslednja

 • že pridobljene kreditne točke iz drugih študijskih programov terciarnega izobraževanja,
 • znanja in spretnosti, pridobljene z različnimi formalnimi programi in neformalnimi izobraževalnimi aktivnostmi,
 • znanja in spretnosti, pridobljene z delom, samoizobraževanjem ali priložnostnim učenjem.

V posebnih primerih morajo kandidati znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v študijski program, dokazati na ustrezen način. Posebni primeri dokazovanja so:

 • kadar kandidati predložijo dokazilo o tem, da so se udeležili izobraževanja, ne pa tudi, da je bilo njihovo znanje preverjeno,
 • kadar kandidati za izobraževanje niso prejeli ustreznega dokazila,
 • kadar kandidati ne morejo priskrbeti ustreznega opisa programa, s katerim bi lahko omogočili primerjavo.

8. člen
(Priznavanje učnih enot, opravljenih v drugih programih terciarnega izobraževanja)

Kandidatu, ki je predhodno študiral v drugem študijskem programu na visokošolskem zavodu ali v višji strokovni šoli in se na MLC Ljubljana ne vpisuje po merilih za prehode, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov iste ali višje ravni zahtevnosti.

9. člen
(Podlaga za priznavanje)

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah, v katerem sta zapisana število kreditnih točk (če je program kreditno ovrednoten), in študijski program, ki ga je kandidat obiskoval.

10. člen
(Priznavanje znanja)

Kandidat lahko zaprosi za uveljavljanje znanj in spretnosti, pridobljenih v drugih formalnih in/ali neformalnih programih izobraževanja.

11. člen
(Podlaga za priznavanje)

Podlaga za priznavanje je potrdilo ali druga listina o opravljenem programu, v kateri sta navedena obseg in vsebina programa, ki ga je kandidat obiskoval.

Potrdila oziroma druge listine, s katerimi lahko kandidat dokazuje pridobljeno znanje v drugih formalnih in/ali neformalnih programih izobraževanja:

 • potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju,
 • potrdilo izvajalca o opravljenih učnih enotah,
 • potrdilo izvajalca o opravljenih preizkusih znanja,
 • spričevalo o neformalnem izobraževanju,
 • diploma po neakreditiranih študijskih programih,
 • certifikat,
 • potrdilo izobraževalne institucije ali podjetja o usposabljanju ipd.

12. člen
(Priznavanje znanja in spretnosti)

Kandidat lahko zaprosi za priznavanje znanja in spretnosti, ki si jih je pridobil z opravljanjem dela, samoizobraževanjem in/ali priložnostnim učenjem.

V postopku za ugotavljanje, preverjanje, potrjevanje in priznavanje znanj in spretnosti komisija odloči:

 • ali bo predhodno pridobljeno znanje oziroma spretnosti preverila;
 • ali bo ocenila izdelke in storitve, ki jih kandidat predloži kot dokaz, da obvlada določeno znanje ali spretnosti

13. člen
(Priznavanje znanja in spretnosti s preizkusom znanja)

Preverjanje predhodno pridobljenih znanj in spretnosti komisija s preizkusom znanja lahko poteka na naslednje načine:

 • z intervjujem, razgovorom ali zagovorom;
 • z zagovorom v ta namen pripravljene seminarske naloge, projekta ali drugih pisnih izdelkov,
 • z vrednotenjem izdelka,
 • z vrednotenjem postopkov, ki jih opravlja kandidat pri praktičnem preizkusu, demonstracijah, nastopih, simulacijah;
 • z ustnim ali pisnim izpitom.

14. člen
(Priznavanje znanja in spretnosti na podlagi ocene izdelka)

Kandidat je lahko že izdelal izdelek (ali opravil storitev), s katerim je dokazal, da obvlada del študijskega programa (modula, predmeta), v katerega se vpisuje. Tak izdelek lahko komisija uporabi kot sredstvo, s katerim oceni, katere učne izide in kompetence kandidat dosega. Ocenjujejo se naslednji izdelki:

 • opravljeno praktično delo,
 • pisni izdelek,
 • opravljena storitev na delovnem mestu.

15.člen
(Priznavanje strokovne prakse)

Kandidat z delovnimi izkušnjami lahko zaprosi za priznavanje strokovne prakse.

V. POSTOPEK ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI

16. člen
(Vloga)

Kandidat, ki želi, da se mu priznajo in ovrednotijo znanja in spretnosti, pridobljeni s formalnim, neformalnim izobraževanjem in/ali priložnostnim učenjem pred vpisom in med študijem na MLC Ljubljana, odda v referat vlogo za priznavanje znanj in spretnosti (obrazec PZS-1).

16.a člen
(Obvezne sestavine vloge za priznanje znanj in spretnosti)

Kandidat odda vlogo na obrazcih:

 • vloga (obrazec PZS-1),
 • seznam priloženih dokazil (Obrazec PZS-2),
 • dokazila (glede na 17 in 18. člen).

17. člen
(Dokazovanje formalno pridobljenega znanja)

V primeru priznavanja formalno pridobljenega znanja in spretnosti, kadar kandidat zaprosi za priznavanje celote ali dela opravljenih obveznosti študijskih programa, lahko vloga vsebuje naslednja dokazila:

 • original ali overjeno fotokopijo spričevala ali diplome,
 • original ali overjeno fotokopijo dokumenta, ki dokazuje pridobljeno znanje pri posamezni učni enoti (npr. potrdilo o opravljenih izpitih in original ali overjeno fotokopijo učnega načrta, na katerem temelji pridobljeno znanje).

18. člen
(Dokazovanje neformalno pridobljenega znanja)

V primeru priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti lahko vloga vsebuje naslednja dokazila:

 • original ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju, delavnici, seminarju,
 • portfolio s kandidatovo biografijo, iz katere so razvidni podatki o formalni stopnji izobrazbe, internem in eksternem izobraževanju v času zaposlitve, delovnih izkušnjah na posameznih delovnih mestih ter drugih izkušnjah in znanju, ki si jih je pridobil v preteklosti,
 • potrdilo delodajalca o opravljeni delovni dobi ter delih in nalogah, ki jih je opravljal,
 • dokazila o objavah in drugih avtorskih delih z ustreznega področja,
 • dokazila o registriranih izumih (patentih),
 • dokazila o dodeljenih nagradah in/ali priznanjih na ustreznem strokovnem področju,
 • druga dokazila, ki podpirajo njegovo vlogo za priznanje pridobljenih znanj in spretnosti.

19. člen
(Nepopolne vloge)

Če vloga ni popolna, mora referent v roku petih delovnih dni od kandidata zahtevati, da jo dopolni, in mu določiti rok, v katerem mora to storiti. Zahteva za dopolnitev vloge se kandidatu pošlje v obliki dopisa po elektronski pošti.

Če kandidat vlogo dopolni v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena.

Če kandidat v tem roku vloge ne dopolni, referent vlogo s sklepom zavrže.

20. člen
(Obravnava vloge na komisiji)

Komisija oblikuje predlog za odločitev o priznavanju znanj in spretnosti na podlagi predloženih dokazil.

21. člen
(Veljavnost listin)

Če kandidat uveljavlja javne listine, potrdila ali druge listine, iz katerih je mogoče ugotoviti, da so bile izdane kot potrdilo za znanja, pridobljena pred več kot petimi leti, komisija v skladu s presojo aktualnosti znanja določi dodatno preverjanje znanja (v celoti ali delno) samo, če meni, da znanje, ki se izkazuje s tako listino, ni več aktualno oziroma se je vsebinsko toliko spremenilo, da se ga lahko šteje kot nezadostno oziroma nepopolno. Če ima potrdilo ali druga listina rok veljavnosti (npr. licenca), se upošteva ta rok. Če je rok veljavnosti potrdila ali druge listine potekel, komisija določi dodatno preverjanje, ki ga opravi imenovani visokošolski učitelj. Kandidat je o datumu dodatnega preverjanja obveščen najpozneje štirinajst dni pred preverjanjem.

22. člen
(Ocenjevanje znanja in spretnosti za posebne primere)

Uspeh kandidata v okviru dodatnega preverjanja znanja in spretnosti se ocenjuje z opisno oceno »opravil« ali »ni opravil«. Če kandidat pri preverjanju znanja in spretnosti ni uspešen, vnovično dodatno preverjanje znanja in spretnosti ni mogoče.

23. člen
(Izdaja odločbe)

Če kandidat uspešno opravi preverjanje znanja in spretnosti, dekan v roku petnajstih dni izda odločbo.

Odločba za študente MLC Ljubljana vsebuje število kreditnih točk in učne enote, ki se priznajo.

Odločba za kandidate, ki so oddali prijavo za vpis na MLC Ljubljana, vsebuje število kreditnih točk, ki se priznajo, in individualne obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do konca študija.

Celoten postopek za priznavanje znanj in spretnosti, od prejema popolne vloge do izdaje odločbe, mora biti v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) opravljen najpozneje v roku dveh mesecev.

24. člen
(Veljavnost odločbe)

Kandidat, ki so mu bila z odločbo priznana znanja in spretnosti po postopku iz tega pravilnika, lahko to odločbo uveljavlja za vpis na MLC Ljubljana pet let po izdaji odločbe. To velja samo za kandidate pred vpisom.

24a. člen
(Vpis priznanih učnih enot v evidenco)

Če se kandidat vpiše na MLC, mu referat na podlagi izdane odločbe vpiše priznano študijsko obveznost (število kreditnih točk) v evidenco.

Evidence se vodijo tudi za priznane učne enote študentov MLC.

VI. PRAVNO VARSTVO

25. člen
(Pritožba zoper odločbo)

Zoper odločbo, izdano v postopku za priznavanje formalnega in neformalnega izobraževanja in/ali priložnostnega učenja, se kandidat lahko pritoži v roku osmih dni od prejema odločbe.

Pisno pritožbo z obrazložitvijo kandidat naslovi na dekana MLC Ljubljana. O pritožbi odloča senat MLC Ljubljana.

Odločitev senata MLC Ljubljana je dokončna. Zoper dokončno odločitev senata lahko kandidat sproži upravni spor.

26. člen
(Oblika in vsebina pritožbe)

Pritožba se vloži pisno.

V pritožbi morajo biti navedeni odločba, ki se izpodbija; organ, ki jo je izdal; številka in datum odločbe.

Kandidat mora v pritožbi navesti, zakaj izpodbija odločbo.

V pritožbi kandidat lahko navaja nova dejstva in nove dokaze, vendar mora obrazložiti, zakaj jih ni navedel že v postopku na prvi stopnji (v postopku za priznavanje znanj in spretnosti).

Nova dejstva in novi dokazi se lahko upoštevajo kot pritožbeni razlogi le, če so obstajali v času odločanja na prvi stopnji in če jih kandidat upravičeno ni mogel predložiti oziroma navesti v postopku priznavanja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
(Vloga)

Vloga, ki se uporablja v postopku za preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih s formalnim in neformalnim izobraževanjem in/ali priložnostnim učenjem, je priloga tega pravilnika in je dostopna tudi na spletni strani MLC.

28. člen
(Spremembe pravilnika)

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema senat MLC.

29. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletni strani MLC.

Pravilnik s prilogami se objavi na spletni strani MLC.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis