Aplikativni raziskovalni projekt ARRS - MLC

ARGUMENTACIJA PRAVNO-POSLOVNIH ODLOČITEV GLEDE SPREMEMB V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA – SPREMEMBA POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA NA PODROČJU ENERGETIKE (ARRS št. L7-4600)

Arrs

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 (dne 23. 9. 2022) izbrala manjši aplikativni raziskovalni projekt MLC Ljubljana z naslovom

ARGUMENTACIJA PRAVNO-POSLOVNIH ODLOČITEV GLEDE SPREMEMB V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA – SPREMEMBA POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA NA PODROČJU ENERGETIKE (ARRS št. L7-4600)

 

Obdobje trajanja projekta: 2 leti (1. oktober 2022 – 30. september 2024)

 

Sodelujoči raziskovalni organizaciji:

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana     
in
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor 
Vodja projekta: prof. dr. Marko Novak (MLC)

Udeleženi raziskovalci:

1.      MLC Ljubljana

izr. prof. dr. Aleksij Mužina

doc. dr. Daniela Brečko

izr. prof. Drago Dubrovski

doc. dr. Luigi Varanelli

 

2.      ALMA MATER EUROPAEA

doc. dr. Luka Martin Tomažič

izr. prof. dr. Matej Mertik

doc. dr. Barbara Toplak Perović

 

Okvirna dvoletna vrednost projekta: 100.000 EUR (financira ARRS) + okvirno 33.000 EUR (sofinancerja Holding slovenskih elektrarn d.o.o.; Koprska ulica 92,1000 Ljubljana in Inštitut za gospod. pravo, javna naročila in koncesije; Brdnikova ulica 44; Ljubljana)

Povzetek vsebine raziskovalnega projekta

 

Središčna ideja projekta je svetovanje glavnemu projektnemu partnerju, Holdingu Slovenske elektrarne, glede določenih vidikov postopkov javnega naročanja. V tem okviru se osredotočamo na glavno vprašanje: kdaj je mogoče pogodbo o izvedbi javnega naročila spremeniti. Naročniki se pri izvajanju pogodbe o javnem naročilu velikokrat srečujejo z okoliščinami, ki jih pred sklenitvijo pogodbe, kljub vsej skrbnosti, niso mogli predvideti, oz. okoliščinami, ki bistveno ne spreminjajo pogodbenih obveznosti, kljub temu pa spreminjajo določene elemente veljavnega pogodbenega razmerja. V takih primerih bi nujno morali prilagoditi določena pogodbena določila nastalim okoliščinam in tako spremeniti veljavno pogodbo, ne da bi morali ponovno izvajati postopek oddaje javnega naročila oz. koncesije, vendar se je do sedaj pri takih spremembah tvegalo, da se s tem krši veljavna zakonodaja s področja javnega naročanja oz. koncesij. Tovrstne spremembe v postopku javnega naročanja so še posebej aktualne na področju energetike, kjer se zadeve na trgu hitro odvijajo in bi zamuda pri ustrezni poslovni reakciji oz. prilagoditvi lahko povzročila določeno poslovno škodo.

Poglede na dopustnost sprememb pogodb o javnih naročilih gre zato dopolniti z oblikovanjem teze o možni razširitvi primerljivih standardov razlage dopustnosti iz pogodbene (izvedbene) tudi na razpisno fazo postopka oddaje javnega naročila/koncesije. Pri teh med javnimi naročili in koncesijami (drugače kot pri samih predpostavkah in posledicah dopustnosti sprememb) ni razlik. Pravna podlaga je tako sicer dana, vendar ni povsem jasno, kako to udejanjiti v praksi, kar je seveda odvisno od uspešne pravne argumentacije določene spremembe.

Aktualnost tovrstne spremembe bi bilo treba najprej ekonomsko-poslovno utemeljiti, kar zahteva podrobno analizo na tem področju. V tej zvezi bomo razvili ustrezen model optimizacije na tem področju. Da pa bomo imeli boljši pregled nad ekonomsko učinkovitostjo postopkov javnega naročanja, bomo izdelali model na temelju tehnologije blockchain. Toda, četudi imamo neko ekonomsko utemeljenost spremembe javnega naročila, to še ne pomeni, da je pravno upravičena. Tak je naša ambicija širša, kajti želimo pogledati tudi, kako bi delovala argumentacija pravno-poslovne odločitve na tem področju. Tudi na tem področju bomo razvili model pravno-poslovne argumentacije, ki bo najprej določal premiso namenjeno poslovno-ekonomski optimizaciji, druga premisa pa bo uporaba ustrezne pravne določbe z ustrezno interpretacijo in argumentacijo. Model pravno-poslovne argumentacije je mogoče upoštevati na najrazličnejših interdisciplinarnih področjih, tu pa ga apliciramo na problematiko javnih naročil na področju energetike, pri čemer sprememba pogodbe javnega naročila predstavlja poseben element v tem modelu. Dodati je še treba, da na področju energetike kot infrastrukturne dejavnosti tudi sicer že v pozitivnem pravu, tako EU kot RS, veljajo nekatere posebnosti. Omejitve so namreč nekoliko manj stroge kot pri javnem naročanju sicer.

Interdisciplinarnost projekta, ki kombinira ekonomsko-poslovne in pravne vidike (pravno javnih naročil) ter tem dodaja še pravnoteoretske poudarke (v smislu utemeljenosti spremembe pogodbe ter pravne argumentacije), dopolnjuje še dodatni vidik, ki sega na področje upravnih in organizacijskih ved. Gre za raziskovanje obstoječega stanja organizacijske energije pri vodenju posameznih projektov javnega naročanja v HSE. Raziskavo bomo razširili še na vodenje projektov javnega naročanja drugih pravnih oseb z namenom primerjave. Prav tako pa bomo za namene primerjalne analize dejavnikov organizacijske energije, ki pospešujejo optimizacijo, uporabili tudi že obstoječo bazo meritev drugih projektov. V tej zvezi bomo izluščili dobre prakse vodenja, ki prispevajo k optimizaciji vodenja projektov (javnega naročanja) ter jih pilotno implementirali na vodenje projektov javnega naročanja pri naročniku, to je HSE.

Delovni načrt projekta

 

DELOVNI SKLOP (naloge) Začetek (mesec) Konec (mesec)
DS1 Projektifikacija problema javnega naročanja pri partnerju HSE 1 4
DS1.N1 Popis problematike glede javnih naročil 1 2
DS1.N2 Preliminarna ekonomsko-poslovna analiza 2 3
DS1.N3 Preliminarna pravna analiza 3 4
DS2 Management finančnih koristi glede sprememb v postopkih javnega naročanja 5 8
DS2.N1 Izdelava modela javnega naročanja na temelju blockchain tehnologije (primer HSE) (primarna analiza in model) 3 6 (15)
DS2.N2 Podrobna analiza ekonomskih koristi spremembe pri izbranem konkretnem postopku javnega naročanja 5 6
DS2.N3 Izdelava modela analiza ekonomskih koristi spremembe pri izbranem konkretnem postopku javnega naročanja 7 8
DS3 Analiza pravne problematike v zvezi s konkretnimi postopki javnega naročanja na področju energetike 9 12
DS3.N1 Podrobna analiza pravne dopustnosti spremembe pri izbranem konkretnem postopku javnega naročanja 9 10
DS3.N2 Izdelava modela analiza pravne dopustnosti sprememb v postopkih javnega naročanja 11 12
DS4 Pomen pravne-poslovne argumentacije v postopku javnega naročanja 13 18
DS4.N1 Izdelava modela iz pilotskega primera pravno-poslovne argumentacije (vključujoč primerjavo s sorodnimi primeri) 13 15
DS4.N2 Uporaba in verifikacija modela na konkretnih primerih javnega naročanja 16 18
DS5 Dejavniki dviga organizacijske energije za optimizacijo vodenja projektov javnega naročanja 10 16
DS5.N1 Terenska raziskava problematike 10 12
DS5.N2 Uporaba dobrih praks 13 14
DS5.N3 Merjenje rezultatov 15 16
DS6 Vodenje in razširjanje rezultatov projekta 1 24
DS6.N1 Razširjanje modela 12 24
DS6.N2 Obveščanje o rezultatih projekta 1 24

 

V primeru polovičnega financiranja (v tem primeru) bomo izvedli polovico predvidenih ur za projekt B, vendar bomo izvedli vse predvidene delovne sklope (DS) iz prijave, ki jih bomo ustrezno skrčili, in sicer:

– DS1: ne bomo izvedli N2 in N3;
– DS2: glede N1 bomo izvedli le preliminarno analizo, ne pa modela;
– DS3: ne bomo izvedli N3;
– DS4: ne bomo izvedli N2;
– DS5: ne bomo izvedli N3.

Projektni dogodki

Tudi MLC Ljubljana na konferenci Za človeka gre v sklopu projekta ARRS

 

V skladu s projektom ARRS bomo v ponedeljek, 13. marca 2023 sodelovali na 11. znanstveni konferenci Za človeka gre, ki jo organizirata Alma Mater Europaea – ECM in Evropska akademija znanosti in umetnosti. S strani MLC Ljubljana bo na okrogli mizi sodeloval kolega, red. prof. dr. Marko Novak in kolega, izr. prof. dr. Aleksij Mužina s temo Pravno-poslovna argumentacija pri spremembah pogodb javnih naročilih. Pri diskusiji se jima pridružujeta doc. dr. Luka Martin Tomažič in ga. Tanja Boršič, vsi sodelavci na omenjenem projektu.

Novica Projekt Arrs

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis