KONFERENCA: PRAVO IN MANAGEMENT V POGOJIH DIGITALNEGA POSLOVANJA II - MLC

Coach Speaking Before Audience

KONFERENCA: Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja II

MLC Ljubljana bo v januarju 2023 izdala znanstveno monografijo z naslovom Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja II.

Monografija  z naslovom PRAVO IN MANAGEMENT V POGOJIH DIGITALNEGA POSLOVANJA II je nadaljevanje, nadgradnja in poglobitev znanstvene monografije z naslovom PRAVO IN MANAGEMENT V POGOJIH DIGITALNEGA POSLOVANJA, ki je izšla leta 2021. Avtorji znanstvenih prispevkov v njej sledijo procesu digitalizacije preko prizme interdisciplinarnega znanstvenega raziskovanja področij managementa in poslovnega prava. Vsebina obravnavanih tem sloni na celovitosti razumevanja prava, poslovnega prava, delovanja sodobne organizacije, organizacijskega procesa skozi teoretske paradigme in prakse v svetu in doma. V znanstveno monografijo Management in pravo v pogojih digitalnega poslovanja  II je vključenih deset 10  prispevkov. Avtorji izbranih znanstvenih prispevkov so visokošolski učitelji in sodelavci Fakultete za management in pravo Ljubljana in dva magistranta MLC fakultete za management in pravo Ljubljana, ki sta skupaj s profesorjem mentorjem  predstavila svoje raziskovalno delo ob zaključku študija.

Urednica: red. prof. dr. Tatjana DEVJAK

Avtorji: doc. dr. Danijela BREČKO (s prispevkom Učenje in prenos znanja na delovnem mestu vzdolž različnih generacij), doc. dr. Lidija BREZNIK (s prispevkom Kako dosegati konkurenčno prednost v digitalni dobi – kakšne so nove usmeritve), doc. dr. Julija LAPUH BELE (s prispevkom Nezamenljivi žetoni in njihova pravna ureditev), pred. Natja LAVRIČ in prof. dr. Tatjana DEVJAK ( s prispevkom Pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja visokošolskih učiteljev), prof. dr. Marko NOVAK (s prispevkom Metoda triangulacije kot most med pravom in managementom: preliminarni pogled), doc. dr. Luka Martin TOMAŽIČ (s prispevkom Digitalizacija prenosnega sistema električne energije v luči temeljnih načel prava energetike), viš. pred. mag. Boštjan J. TURK (s prispevkom Digitalna prelomnica – Zakon o digitalnih trgih), doc. dr. Nana WEBER (s prispevkom Digitalno poučevanje), Diana MARIJANOVIĆ in doc. dr. Danijela BREČKO ( s prispevkom Vpliv čustvene inteligentnosti managerjev na uspešnost  vodenja) in Peter ŽMAK in doc. dr. Luigi VARANELLI (s prispevkom Pametne posojilne pogodbe).

Zbornik 2023 (2)

Zbornik je na voljo brezplačno, prenesete ga s klikom na naslovnico.

Program konference

9:00 – 9.30        Registracija udeležencev

9.30 – 9.45        red. prof. dr. Srečko Devjak – Nagovor

 

Plenarna predavanja:

9.45 – 10.15      Rado Bohinc: Digitalizacija korporacijskega prava

10.15 – 10.45     Siniša Zarić: Managing company in a digital environment

10.45 – 11.00     Diskusija

 

Prispevki:

11.00 – 11.15     Lidija Breznik: Kako dosegati konkurenčno prednost v digitalni dobi – kakšne so nove usmeritve?

11.15 – 11.30     Boštjan J. Turk: Digitalna prelomnica – Zakon o digitalnih trgih

11.30 – 11.45     Julija Lapuh Bele: Nezamenljivi žetoni in njihova pravna ureditev

11.45 – 12.00     Luka Martin Tomažič: Digitalizacija prenosnega sistema električne energije v luči temeljnih načel prava energetike

12.00 – 12.15     Peter Žmak in Luigi Varanelli: Pametne posojilne pogodbe

12.15 – 12.30     Diskusija

 

12.30 – 13.00     Odmor za kosilo

 

 

Prispevki:

13.00 – 13.15     Marko Novak: Metoda triangulacije kot most med pravom in managementom: preliminarni pogled

13.15 – 13.30     Danijela Brečko: Učenje in prenos znanja na delovnem mestu vzdolž različnih generacij

13.30 – 13.45     Nana Weber: Digitalno poučevanje

13.45 – 14.00     Natja Lavrič in Tatjana Devjak: Pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja visokošolskih učiteljev

14.00 – 14.15     Diana Marijanović in Danijela Brečko: Vpliv čustvene inteligentnosti managerjev na uspešnost vodenja

 

14.15 – 14.30     Diskusija

 

14.30 – 15.00     Zaključek in sklepi

Sklepi in zaključki

Image00012

Digitalizacija področja prava in managementa je po sklepih prvega posveta lani, 11. 1. 2022, izjemno pomembno interdisciplinarno področje, pomembno tudi v družbi znanja. Interdisciplinarno raziskovanje teoretičnih in konceptualnih pristopov pa tudi primerov dobrih praks področij prava, pravnih regulativ, managementa, izobraževanja, digitalizacije poslovanja, umetne inteligence vodenja, svetovanja idr. je nujno in hkrati velik zalogaj glede:

1) znanja ciljev, kompetenc, programske opreme, finančnih sredstev;

2) poslovanja, kadrovanja, vodenja gospodarskih in negospodarskih združb z vidika družbene odgovornosti ter trajnostnega razvoja;

3) nenehnega razvoja pravnih institutov, ki bodo učinkovito odgovarjali na zahteve digitalne in nenehno spreminjajoče se družbene realnosti;

4) tudi zaradi temnih strani digitalizacije, kot je npr. zloraba osebnih podatkov, možnost davčne utaje itn.

Prav zaradi vsega naštetega je potrebno nenehno spodbujanje raziskovanja tega področja in iskanja uspešnih poti za zmanjšanje pomanjkljivosti, ki jih prinaša digitalizacija v sodobni družbi.

V plenarnem delu posveta sta z vabljenima predavanjema sodelovala prof. dr. Rado Bohinc z Univerze v Ljubljani s prispevkom Digitalizacija korporacijskega prava in prof. dr. Siniša Zarić z Univerze v Beogradu s prispevkom Managing company in a digital environment, ki ga je izvedel v videoobliki.

 

Zaključki 2. znanstvene konference na temo Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja II po posameznih predavateljih so naslednji:

Marko Novak: Metoda triangulacije omogoča most znanstvenega raziskovanja v družboslovju. Omogoča nam oblikovati stičišče, presečišče, skupni imenovalec ter s tem celovitejši in globlji uvid pri preučevanju določenega raziskovalnega problema, še posebej takrat, ko uporabljamo kombinacijo različnih virov podatkov, raziskovalcev, teorij, metod in disciplin. Triangulacija kot metoda je lahko uporabna tudi v okviru raziskovanja znotraj ene znanstvene discipline, še posebej pa je uporabna pri interdisciplinarnem raziskovanju, kakršno je na primer področje managementa in prava. Meni, da je treba izdelati posebno znanstveno metodologijo, kako po posameznih korakih zagotoviti čim bolj verodostojno triangulacijo takšnega interdisciplinarnega področja v smislu čim večje objektivizacije tovrstnega raziskovalnega procesa. V znanstvenoraziskovalnem procesu je preučevanje izbranega problema po postopkih triangulacije samo prvi del tega procesa, ki mu nujno sledi tudi utemeljevanje rezultatov, kar navadno imenujemo znanstvena argumentacija. Na področju interdisciplinarnih študij, kot sta na primer pravo in management, pa so izzivi še posebni, zlasti ko govorimo o pravno-poslovni ali pravno-managerski argumentaciji.

Boštjan J. Turk: Zakon o digitalnih trgih vpliva na delovanje spletnih platform, varstvo konkurence in na varstvo pravic uporabnikov na spletu. Avtor navaja odgovora na vprašanji, v kakšni meri bo omenjeni zakon spremenil obnašanje velikih spletnih platform ter kako bo to vplivalo na poštenost in odprtost spletnih trgov. Velike spletne platforme, tehnološki velikani so v zadnjem obdobju pridobili veliko tržno in kapitalsko moč, tako da so začeli ogrožati svobodno konkurenco, ki je ena izmed temeljnih vrednot, na kateri počiva enotni trg EU. Pomen Ratio legis ZDT je uvedba strogega regulativnega režima za velike spletne platforme, ki bodo izpolnjevale status vratarjev. Čeprav ZDT ni idealen, pa prinaša nadvse dobrodošlo ugodnost tudi za potrošnike, saj omogoča možnost vlaganja kolektivnih odškodninskih tožb, če bi jim zaradi kršitve ZDT nastala škoda. Številni potrošniki, ki so presodili, da z individualnimi odškodninskimi zahtevki ne bi uspeli, se bodo verjetno opogumili in prek tega kolektivnega pravnega mehanizma poskušali uveljavljati svoje legitimne interese.

Julija Lapuh Bele: Nezamenljivi žetoni (ang. NFT – non-fungible tokens) so vrsta kriptosredstev, na katere je bila širša javnost pozorna po medijskih objavah o prodajah dragih virtualnih zbirateljskih predmetov, ki so ena, a še zdaleč ne edina izmed oblik nezamenljivih žetonov. Predavateljica prikaže uporabnost nezamenljivih žetonov, razloge za njihov tehnološki razvoj, kako jih kreiramo, kupimo ali prodamo, in zakonodajo, ki se nanje nanaša. Ugotavlja, da je zakonodaja za to področje še v povojih. Poudari, da so nezamenljivi žetoni vizija, za katero se je v prihodnosti vredno boriti. Verjame, da se bo tehnologija ravnanja z digitalnimi zbirateljskimi in drugimi predmeti razvila do te mere, da bomo z njeno pomočjo lahko na boljši način upravljali in nadzorovali občutljive podatke in zapise, čeprav se Interpol, Europol in druge organizacije v zadnjem času vedno uspešnejše v boju proti kibernetskim goljufijam in kriminalu.

Peter Žmak in Luigi Varanelli: Kritična analiza pametnih posojilnih pogodb in njihovo umestitev v slovenskem sistemu obligacijskih razmerij je bila v slovenskem prostoru in pravni literaturi predstavljena prvič. Po analizi koncepta pametne pogodbe sta predavatelja predstavila posojilno pogodbo in odgovorila na številne dileme, ki utegnejo nastati pri njeni praktični uporabi. Na vprašanje, ali je pametna posojilna pogodba sploh pogodba v smislu določila 15. člena OZ, sta odgovorila pritrdilno. Predstavljene so nekatere pravne dileme, podani precej jasni in obrazloženi odgovori s posebnim poudarkom na kršitvah pogodbenih obveznosti in na institutu spremenjenih okoliščin (rebus sic stantibus).

Danijela Brečko: Med generacijami so prisotne razlike v motivih za učenje na delovnem mestu glede na doseženo stopnjo formalne izobrazbe. Vse generacije se najpogosteje poslužujejo samostojnega učenja prek interneta, najmanj pogosto uporabljena metoda pa je coaching. Z večanjem generacijske raznolikosti se organizacije spoprijemajo z vedno večjim izzivom prestrukturiranja procesov organizacijskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja ter z iskanjem novih motivov za učenje. Avtorica poda nekaj uspešnih strategij, ki vplivajo na motivacijo in ali kot izziv za učenje ter deljenje znanja med zaposlenimi v izobraževalnih organizacijah v različnih starostnih skupinah.

Nana Weber: Digitalno poučevanje bo v prihodnje treba pravno uokviriti. Treba bo sprejeti nove pravne podlage in z notranjimi akti podrobneje urediti zlasti določene vidike posredovanja, prejema in varovanja podatkov (s poudarkom na varstvu osebnih podatkov) ter vidike v povezavi z intelektualno lastnino. Prav tako bo treba sprejeti interne pravne akte, ki bodo urejali komunikacijo ter pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz digitalnega poučevanja (npr. obvezna uporaba vizualne komunikacije pri izpitih). Obseg urejanja je odvisen od obsega digitalne interakcije in uporabe različnih digitalnih orodij ter funkcionalnosti digitalnih platform za poučevanje. Za obvladovanje velikih in vedno večjih količin podatkov, preverjanja pristnosti izdelkov učencev in študentov ter uporabe kakovostnih spletnih virov se bodo neizbežno uporabljala orodja umetne inteligence, ki bodo morala biti najprej skladna s prihajajočo EU-zakonodajo.

Natja Lavrič in Tatjana Devjak: Visokošolski učitelji so zaradi vsakodnevnega zelo dinamičnega in spremenljivega delovnega okolja ter kompleksnosti svojega dela na strokovnem, profesionalnem in na pedagoško-didaktičnem polju zelo izpostavljeni; zaradi svoje profesionalne in osebnostne rasti potrebujejo dodatno znanje in kompetence, te pa narekujejo tempo in trend njihovega nadaljnjega izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Pravica do izobraževanja visokošolskih učiteljev v slovenski zakonodaji ni posebej urejena in je primerljiva (splošni) pravici do izobraževanja delavcev skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje visokošolskih predavateljev je pravica in dolžnost, nujnost, potreba in izziv.

 

Zapisali:

prof. dr. Tatjana Devjak, predsednica programskega odbora konference

Natja Lavrič, dipl. pravnica, članica programskega odbora konference

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis