SAMOEVALVACIJSKO POROČILO MLC LJUBLJANA ZA ŠTUD. LETO 2014/2015 - MLC

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO MLC LJUBLJANA ZA ŠTUD. LETO 2014/2015

1 UVOD

Fakulteta MLC Ljubljana je ob koncu prvega študijskega leta opravila samoevalvacijo in pričujoče samoevalvacijsko poročilo. Vsebine v poročilu so usklajene z vsebinami, ki so predpisane s »Poslovnikom kakovosti MLC Ljubljana«.

V prvem poglavju so navedene strateške razvojne usmeritve MLC Ljubljana. Nadaljnja poglavja so oblikovana tako, da predstavljajo povzetek ugotovitev dejanskega delovanja MLC in tudi ključne ugotovitve, ki so s tem povezane. Na koncu poglavja so navedeni ukrepi, ki usmerjajo operativne aktivnosti k izboljšanju stanja kakovosti na MLC Ljubljana. Zadnje poglavje povzema ukrepe, ki pomenijo izboljšanje metodologije spremljanja kakovosti. Zato v tem poglavju, skladno s sistemom EFQM po merilih tega modela, izpostavljamo najpomembnejše elemente, ki vplivajo na kakovost metodologije. Vsako od meril ima tako predloge ukrepov, ki bodo izboljšali merske instrumente in procese ugotavljanja kakovost na MLC Ljubljana.

Tako oblikovan seznam ukrepov izboljšav zagotavlja stalno primerljivost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti na fakulteti ter odločitve o nenehnem izboljševanju.

2 STRATEŠKE USMERITVE MLC LJUBLJANA

2.1 POSLANSTVO IN VIZIJA MLC LJUBLJANA

Ustanovitev MLC Ljubljana na interdisciplinarnem temelju dveh disciplin managementa in prava poskušal doseči tri cilje:

 • organizirati študij managementa, ki bo po kakovosti najmanj dosegal obstoječe programe;
 • doseči izvirnost v povezovanju managementa in prava;
 • težiti k veliki uporabnosti znanja, ki pa mora temeljiti na dobrih osnovah: dobra teorija je najboljša praksa.

Študij je tako namenjen predvsem tistim, ki želijo in hočejo delovati kot managerji podjetij in drugih organizacij ali pa delovati v njih kot managerji poslovnih enot, poslovnih funkcij in projektov pa tudi manjših organizacijskih enot. Prav tako je namenjen specialistom, ki podpirajo delo managerjev, kot so: planerji, sodelavci kontrolinga, riziko managerji, organizatorji itn. Namenjen pa je, zlasti na drugi in tretji stopnji, tudi pravnikom, ki veliko sodelujejo z managerji, npr. v pravnih oddelkih, in vodjem v raznih pravnih organizacijah. Pri tem pa bodo vedno upoštevana povezanost managementa s pravom in zgornja tri načela.

Na opisani osnovi je prihodnja fakulteta MLC Ljubljana utemeljila svoje poslanstvo ter postavila vizijo in temeljne cilje. Za njihovo uresničitev je predlagala strategije, z vrednotami, ki jih je poudarila, pa je pokazala način doseganja postavljenih ciljev.

2.1.1. Poslanstvo MLC Ljubljana
Svoje poslanstvo mlada fakulteta MLC Ljubljana vidi zlasti v naslednjem:

 • z izobraževanjem s področja managementa in prava bo fakulteta zagotavljala slovenskemu gospodarstvu in družbi ustrezne kadre, ki bodo prispevali k uspešnosti celotne družbe;
 • podjetjem in drugim organizacijam bo omogočila pridobitev kadrov z znanjem managementa in prava, ki bodo sposobni uspešno voditi podjetja in druge organizacije;
 • študentom bo omogočila pridobivanje uporabnega znanja za poznejša delovna mesta v managementu pa tudi pravu, ki je tesneje povezano z managementom. Zagotavljala bo znanja in veščine s področja managementa in prava, ki jih diplomanti potrebujejo pri aktivnem vključevanje na trg dela;
 • managerjem bo dodala znanje s pravnega področja, zainteresiranim pravnikom pa znanja iz managementa.

2.1.2 Vizija in cilji
MLC Ljubljana bo postala na svojem področju vodilna slovenska fakulteta. Bo prepoznavna izobraževalna in raziskovalna ustanova v domačem in mednarodnem okolju. To bo dosegla z naslednjim delovanjem:

Študij managementa in prava bo temeljil na zavezništvu med prakso podjetij in nepridobitnih organizacij.

 • Ustanova bo poznana po sodobnih študijskih metodah poučevanja in partnerskem študijskem konceptu akademske skupnosti.
 • Študijski procesi bodo študente motivirali za ustvarjalno delo in ga za ustrezno delo v managementu ali pravni dejavnosti, povezani z njim, tudi izobrazili in usposobili v realnem sektorju. Študijski programi bodo strokovno pripravljeni tako, da bo poudarek najprej na povezanosti posameznih predmetov v sistematično celoto. Fakulteta bo razvijala metode učinkovitega študija, ki bodo omogočile nižje stroške študija, študenta pa ustrezno motivirale. Fakulteta bo študijski program in proces povezala s poslovno prakso. Študijske metode in sodobne oblike dela bodo prilagojene stopnji študijskega programa. Temeljni cilj bo doseči čim višjo kakovost študija, ki se bo kazala tudi z visoko prehodnostjo študija in s krajšim trajanjem študija.
 • MLC Ljubljana bo raziskovala področje managementa na splošno in posebej z vidika prava. Razvijala in uvajala bo izboljšave in novosti, ki bodo prispevale k uspešnemu gospodarjenju zlasti za potrebe oživljanja razvoja družbeno-ekonomskih pogojev gospodarstva. Vzpostavila bo mednarodno znanstvenoraziskovalno mrežo za študij ter reševanje problemov managementa in poslovnih problemov.
 • Zaradi potreb po tovrstnih kadrih ter odličnem izobraževanju in raziskovanju bo dosežena visoka zaposljivost diplomantov. Diplomanti bodo zanimivi za vsa, predvsem pa razvojno usmerjena podjetja in nepridobitne organizacije.
 • MLC Ljubljana bo tvoren partner v povezavi med poslovnim, raziskovalnim in visokošolskim okoljem.

2.1.3 Temeljne vrednote
Fakulteta bo v svojem delu in razvoju upoštevala in gradila predvsem na naslednjih vrednotah:

Ustvarjalnost in inovativnost

 • poučevanje z uvajanjem sodobnih metod in pristopov
 • optimizacija kot sodoben poslovni koncept minimizacije tveganj
 • razvoj sodobnih oblik mreženja poslovnega, raziskovalnega in visokošolskega sektorja v virtualnem okolju

Povezovanje in sodelovanje

 • povezovanje kot izhodišče delovanja
 • povezovanje s poslovnim in z akademskim okoljem
 • mednarodno sodelovanje in prenos znanja za večanje konkurenčnosti realnega sektorja
 • povezovanje in sodelovanje s širšim družbenim okoljem

Poštenost in družbena odgovornost

 • prispevek k razvoju etičnih vrednot pri študentih
 • izpostavljanje in spoštovanje etičnih vrednot poslovnih partnerjev
 • družbeno odgovorno ravnanje, ki upošteva potrebe in interese uporabnikov

Prispevek k družbenemu razvoju

 • zaposljivost diplomantov
 • razvoj vzgojno-izobraževalnih pristopov
 • razvoj pravnega okvira na lokalni in regionalni ravni
 • medkulturno in mednarodno povezovanje in sodelovanje

Samoocenjevanje kot temelj nenehnega izboljševanja

 • ocenjevanje samega sebe in svojega delovanja
 • ocenjevanje doseganja ciljev svojega delovanja
 • ocenjevanje strokovnega razvoja v akademski skupnosti

Drugačnost

 • razpoznavnost diplomantov po uporabnih veščinah in znanju
 • osebnostno razviti in socialno povezani diplomanti
 • spoštovanje dosežkov v zunajštudijskih dejavnostih
 • razvite in razpoznavne obštudijske dejavnosti, sprejete kot komplementarne vrednote v celovitem osebnostnem razvoju študentov

2.1.4 Organigram
Organigram

2.1.5 Vpetost v okolje
MLC LJUBLJANA z raziskovalnim in s pedagoškim delom prispevati k povečevanju razvojnih zmogljivosti Slovenije in si prizadeva pri uresničevanju visokošolskih razvojni strategiji RS in EU. Struktura študijskih programov zagotavlja, da študenti pridobijo kompetence s področja poslovanja in poslovnega prava, ki jih potrebujejo pri reševanju konkretnih problemov iz poslovne prakse in s tem povezanih poslovnih veščin.

Ves čas delovanja MLC Ljubljana, s tem razlogom, usmerja svoje razvojne aktivnosti v širjenje povezav in partnerstev z akademskim, poslovnim in kulturnim okoljem ožje in širše regije. Povezovanje usmerja v oblikovanje sodobnega študija in prenosa raziskovalno razvojnih metodologij in dosežkov v raziskovalne in študijske programe fakultete.

Fakulteta ima podpisanih več dokumentov o razvojnem sodelovanju. Pri tem izpostavimo sporazume o sodelovanju z visokošolskimi institucijami in inštituti, kot npr.: Inštitut ATINER, Atene Grčija; IPB Braganca Portugalska, UNIVERZITET NIŠ Srbija, UNI MAGDEBURG Nemčija, VŠPV Visoka šola za poslovne vede, NUK Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana.

Prav tako razvojno raziskovalno dejavnost opredeljujejo sporazumi s skupnostmi in združenji: SGZ Slovenska gospodarska zveza iz Celovca, OZS Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Območna podjetniška zbornica Ljubljana VIČ, Forum slovanskih kultur, JSKD Javni sklad za kulturne dejavnosti RS.

Konkretizacija v prakso usmerjenega študija izhaja iz konkretnih dogovorov s podjetji: SAP Slovenija, YASKWA MOTOMAN Ribnica, KAMPO Ljubljana, BOBIČ Yacht Novo mesto, ŠPAN d.o.o. Ljubljana, HIT Alpinea, ESIMIT EUROPA, PROGMBH d.o.o., Ruski Svet d.o.o. in drugimi.

Fakulteta sodeluje z različnimi odvetniškimi pisarnami in fakultetami v Sloveniji in izven nje, pa za to formalno podpisani dokumenti še ne obstajajo.

Vsekakor je celoten splet sodelujočih institucij zasnovan tako, da bo fakulteta razvila akademsko poslovno mrežo v okviru katere potekajo: prakse v različnih oblikah, raziskovalne in razvojne aktivnosti ter izvajanje operacij ki ustvarjajo sinergijske učinke povezanih institucij. Ena od formalni oblik je pogodba o razvojnem projektu vzpostavitve Akademsko-poslovne mreže, podpisan med MLC Ljubljana, OOZ Ljubljana Vič in PROGMBH d.o.o.

MLC Ljubljana je locirana v stavbi območne obrtne zbornice Vič, kar kaže na prizadevanja, da se problemi gospodarstva v čimvečji meri študirajo in raziskujejo na MLC Ljubljana. MLC Ljubljana v dosedanjem delovanju z OOZ Vič Ljubljana izvaja več vrst skupnih aktivnosti z namenom, da bi vzpodbudili vključevanje podjetnikov v izobraževalne programe. S tem v zvezi organizira seminarje, ki so v tej fazi informativnega značaj, s katerimi odkrivajo za prakso zanimive in uporabne izobraževalne vsebine: internetni marketing, pisanje pogodb, poslovni informacijski sistem, delovno-pravna zakonodaja Sodelovanje MLC z OOZ Ljubljana Vič omogoča MLC opazovanje gospodarskih aktivnosti podjetniškega okolja. S tem ima MLC možnost ocenjevanje kompetenc, ki jih podjetniško okolje potrebuje za povečanje učinkovitosti in uspešnosti v konkurenčnem poslovnem okolju. Med temi so posebej izpostavljene kompetence, povezane z hitro rastočim obsegom poslovanja v internetnem okolju.

3 DELOVANJE MLC LJUBLJANA

3.1 ŠTUDIJSKA PODROČJA IN PROGRAMI
(Merila za priznavanje)

Fakulteta izvaja vpis v študijski programa Management in pravo VS od leta 2013. V študijskem letu 2013/14 kot program vseživljenjskega izobraževanja. V študijskem letu 2014/15 se MLC Ljubljana vključi v razpis in vpis študentov po programu vpisa kot ga izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ). Prvo študijsko leto, v katerem je MLC Ljubljana vključena v celoti in vseh fazah v študijski proces MIZŠ je tako leto 2014/15.

Aktivnosti fakultete so v tem študijskem letu potekale skladno z »Letnim delovnim načrtom MLC Ljubljana za leto 2014/15«.

V tem študijskem letu so intenzivno potekale priprave novega študijskega programa »Management in pravo – magistrski« V začetku julija 2015 je bila oddana vloga za akreditacijo na NAKVIS (Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu RS«

Opis problema Opis ukrepa
Študijski program VS premalo razpoznaven med potencialnimi študenti Pojačati e- kampanjo oglaševanja
Vpis v program po modelu kontinuiran vpis vseživljenjskega izobraževanja krepiti Urnik dosledno v 2-mesečnih ciklih, izpitna obdobja in predavanja se ne smejo prekrivati
Program se da izvajati po posameznih delih (pravni, poslovni, praksa za zaposlitev) Pripraviti programe

3.1.1 Študijski proces v letu 2014/15

Študijski proces je potekal formalno in neformalno za študijski program Management in pravo VS. Predmeti so se izvedli obsegu izrednega študija. Udeležba na predavanjih zaradi prekrivanj pri nekaterih predmetih majhna.

Študijska praksa- ekskurzije v letu 2014/15 :

 • izveden obisk v SGZ v Celovec in s tem povezano obisk v 3 podjetja:
 • predavanja strokovnjaka iz prakse ( med drugim: Tekavčič Gordana- nabavno prodajno poslovanje, internetni marketing- mag. Simon Zebič, dr.Rambus- sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja)
 • Obisk podjetij v okviru prakse: Kampo d,o,o; SAP Slovenija, Špan d.o.o. , 3 podjetja na avstrijskem Koroškem v organizaciji z SGZ iz Celovca

 

Opis problema Opis ukrepa
Urnik urediti tako, da ne bo prekrivanj Osrednja izhodišča: 9 tedenski ciklusi, izpitni roki po predavanjih in v naslednjem izpitnem obdobju
Premajhna prisotnost na predavanjih Osrednji del urnika bo imel sestavo: predmeti II.letnika tvorijo osrednji del urnika, tem se uskladi urnik predmetov III in I.letnika – da se poveča obisk predavanj.
Udeležba na ekskurzijah Razpis ekskurzij za 1mesec vnaprej.

Razvoj študijskih aktivnosti in zaposlitvenih kompetenc programa.

Opis problema Opis ukrepa
Uvajanje aktivnosti za povečanje zaposljivosti diplomantov. Pridobivanje kompetenc za delo z IKT tehnologijo poslovanja- popularizacija in širjenje SAP izobraževanja.
Uvajanje novih uporabnih znanj s področja e-marketinga Izvede se seminar in delo v manjših skupinah na primeru MLC Ljubljana
Spoznavanje prijavnih postopkov in pisanje dokumentov za namene zaposlovanja Povezava z zavodom za zaposlovanje in seminarsko delo za tovrstna znanja.

3.2 STROKOVNA IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

V obravnavanem obdobju je več aktivnosti fakulteta usmerila v krepitev razvojno raziskovalne dejavnosti. Namen je jasen, ustvariti razvojno raziskovalne osnove za izvajanje magistrskih in doktorskih programov. Izvajati so se začele raziskave z namenom vključevanja akademske skupnosti v različne projekte in aktivnosti.

1) Izvajanje raziskovalne dejavnosti pri partnerjih (YASKAWA, SAP Slovenija, TURIZEM Ljubljana, študijskih razmer in perspektiv MLC Ljubljana) in predstavitev prispevkov (poster) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 2nd Annual International Conference on Business, Law & Economics, 4-7 May 2015, Athens, Greece in collaboration with the Management& Law College Ljubljana:
http://www.atiner.gr/ble.htm

2) V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerza Ljubljana izvajamo:
– Projekt: Evidence Based Education European Strategic Model for School Inclusion – ERASMUS project, prijavitelji iz Nemčije, Španije, Italije in Hrvašake.
– Projekt: Modernizing Teacher Education at University of Prishtina – MEd@ UP Financed by EU TEMPUS Programme; Project Number 544023- »Staff Capacity Building at University of Prishtina’s Faculty of Education«

Projekt: Uvajanje sodobnih prvin managementa in prava v sistem slovenskega osnovnošolskega izobraževanja – s tem povezano izvajanje skupne seminarske dejavnosti.
3) Projekt: May the best (wo)man decide (Gender Equality in Economic Decision-Making in SMEs)
– Nosilec projekta: PRUDENTIA, BUSINESS LAW & HUMAN RIGHTS INSTITUTE
– Soizvajalec: MLC Management and Law College Ljubljana
– Naročnik: U.S. Embassy (Ljubljana, Slovenia)
– Aktivnosti: 19. in 2. marec WORKSOP na MLC Ljubljana (https://www.facebook.com/mlcljubljana URL 17.3.2015)

4) Sodelovanje MLC Ljubljana v skupini E-regijsko čezmejno sodelovanje (http://eRegion.eu/Conferences/DeRC-2015 in http://eregion.eu/initiative/members/universities) je vzpodbudila vzpostavitev projekta »PORTAL AKADEMSKO POSLOVNE REGIJSKE MREŽE«, za kar je podpisan sporazum o izvedbi projekta med:
a) MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
b) OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUBLJANA VIČ
c) PROGMBH d.o.o., Poslovne storitve
5) Podpis sporazuma s HIT Alpinea d.d.- Kranjska gora- je za raziskovanje področja turizma in šport ter pravnih tveganj v poslovnih modelih področja – bazičnega pomena za razvoj raziskovalne dejavnosti v okviru magistrskega študijskega programa, usmeritev Turizem in šport.
6) Podpis dogovora z ATINER (Athens Institute for Education and Research) za organizacijo letnih konferenc na temo Podjetništvo, pravo in ekonomija. Študenti in visokošolski učitelji se udeležijo in sodelujejo na konferencah.

Opis problema Opis ukrepa
Dolgoročnost razvojno raziskovalnega dela in vključevanje akademske skupnosti v mednarodne razvojno raziskovalne aktivnosti fakultete Sporazum soorganizaciji in sodelovanju (študentov in sodelavcev) MLC Ljubljana na konferencah ATINER za področje managementa in prava
Vzpostavitev akademsko poslovne mreže za uresničevanje sinergijskih poslovnih učinkov članstva OOZ Vič in partnerstva MLC Ljubljana Izdelava prototipa v sodelovanju: OOZ Vič, PROGMBH d.o.o. in MLC Ljubljana
Širitev akademske mreže MLC na področja Italije in Madžarske Organiziranje ekskurzij v Tržaško!

3.3 MEDNARODNO SODELOVANJE

MLC Ljubljana v skladu z »Načrtom razvoja mednarodnega sodelovanja fakultete za obdobje 2013-2018« izvaja načrtovane aktivnosti na področju mednarodnega znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega sodelovanja.

MLC Ljubljana ima vzpostavljeno sodelovanje s tujimi visokošolskimi zavodi in inštituti tako na raziskovalnem kot na študijskem področju:

 • IPB Instituto Politécnico de Braganca, Braganca, Portugal- ERASMUS , aktivna udeležba predavateljev in študentov na konferencah in znanstvenih srečanjih ,
 • UNI MAGDEBURG Nemčija- sodelovanje pri praktičnem usposabljanju in delu z programspo opremo SAP- udeležba na znanstvenih in strokovnih srečanjih, v prihodnosti študijske izmenjave po programu ERASMUS,
 • SWISSQUANT group AG Zürich, Schwitzerland- razvojno sodelovanje na področju »Modeli optimizacij poslovanja finančni institucij« preko Rizikomanagement
 • University of St. Gallen Institute for Operations Research and Computational Finance, sodelovanje na področju metodologij optimiranja finančnega poslovanja
 • Salzburg Management GmbH – University of Salzburg Business School – razvoj študijskega področja managementa in prava, metodologije na področju managementa,
 • University of NIŠ, Niš, Serbia, partner za namene študijskih izmenjav in razvojnih projektov –
 • ATINER Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece – raziskovalno področje in organizacija ter aktivna udeležba predavateljev in študentov na konferencah in znanstvenih srečanjih

ter s podjetji, strokovnimi druženji in drugimi organizacijami, za namene spoznavanja tuje poslovne prakse:

 • Slovenska gospodarska zveza (Slowenischer Wirtschaftverband), Celovec/Klagenfurt, Austria
 • ESIMIT EUROPA LIMITED, Nicosia, Cyprus,
 • Greiner Plau + Bau, Generalunternehmung, ŠVICA

MLC Ljubljana je pridobila ERASMUS listino za tercialno izobraževanje za obdobje od 2014-2020 ter ima sklenjen ERASMUS sporazum z IPB Instituto Politécnico de Braganca, Braganca, Portugal.

V študijskem letu 2014/2015 MLC Ljubljana ni izvajala študentskih izmenjav, niti izmenjav visokošolskih učiteljev. V prihodnje pa želimo s postopnim povečevanjem mobilnosti vključiti to obliko študija in praktičnega usposabljanja in tudi pridobivanja novih strokovnih, pedagoških in medkulturnih kompetenc na osnovi mednarodnih izkušenj, kot sestavni del dela in življenja na fakulteti za vse, ki so vključeni v izobraževalni proces – študente, pedagoško osebje in druge strokovne sodelavce.

Opis problema Opis ukrepa
Fakulteta ima sklenjen en ERASMUS sporazum MLC si prizadeva, da sklene še 2-3 ERASMUS sporazume za mednarodno sodelovanje, prednostno z ustanovami s katerimi ima sodelovanje.
Zaenkrat se mednarodne mobilnosti ni udeležil še nihče od pedagoških delavcev niti študentov Spodbujanje k mobilnosti
Gostujoča predavanja tujih predavateljev Povabilo za gostovanje tujih predavateljev partnerskih fakultet

3.4 ORGANIZIRANOST FAKULTETE

Fakulteta je organizirana sorazmerno obsegu njenega poslovanja. Od ustanovitve MLC deluje upravni odbor, dekan, akademski zbor in senat fakultete. Predstavnik študentov je bil v senat izvoljen aprila 2015.

Dekanat je v obdobju 2013 -2014 deloval v manjšem obsegu, z dekanom in strokovno sodelavko po principu projektnega dela – sezonskih aktivnosti. V referatu za študentske zadeve je od poletja 2014 prisotna strokovna sodelavka, ki nudi strokovno pomoč na področju e-referata in e- študija. Knjižnica deluje predvsem kot priročna knjižnica, ki servisira študente pi uporabi storitev NUK in VŠPV. Katedre in institut niso delovali, ker ni bil obseg dejavnosti nad minimalnim obsegom dejavnosti. Raziskovalci so se sestajali projektno in problemsko. Srečanja je vodil dekan.

Opis problema Opis ukrepa
Redne zaposlitve sodelavca v strokovnih službah. V prvi fazi se zaposli pravnika, ki bo izvajal dela in naloge tajnika fakultete in druge občasne strokovno administrativne naloge
Organiziranje akcij referata za povečanje komercialnih aktivnosti vpisa študentov. Usposabljanje služb za uspešni internetni marketing.
Povečanje učinkovitosti delovanja fakultete na marketinškem, študijskem in raziskovalnem področju. Organizacija instituta za management in pravo.
Neažurirani in manjkajoči pravni akti fakultete Priprava in posodobitev pravnih aktov in dokumentov fakultete (Poslovnik kakovosti,…)

 

4 KADRI

4.1 STRUKTURA VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV

Fakulteta izvaja študijski program Management in pravo VS z ustrezno habilitiranimi predavatelji. Struktura habilitacijskih nazivov kaže, da je delež predavateljev z nazivom docent ali več preko 60%. Prav tako ima preko 80% predavateljev znanstvenim naziv doktor, kar je za visokošolski strokovni program zelo kakovostna struktura. Ob tem je treba poudariti, da je večina predavateljev zaposlenih v odvetništvu(pravniki) ali podjetništvu. V delovnem razmerju sta dva pedagoška sodelavca vendar v obsegu 20%.

V obravnavanem obdobju sta na fakulteti sodelovala dva strokovna sodelavca (dekan, referentka), ki nista bila v delovnem razmerju. Ostala administrativna dela so opravili zunanji izvajalci (računovodstvo, servisi).

Naziv Število Delež (%)
Redni prof 2 9%
Izr.prof 5 22%
doc. 7 30%
viš.pred 5 22%
pred. 2 9%
asist: 1 4%
Raziskovalni sodelavec 1 4%
SKUAPJ 23 100%

 

Opis problema Opis ukrepa
Število zaposlenih v upravi prenizko. V upravi fakultete, zaposliti pravnika, ki bo opravljal delo tajnika in ključne razvojne administrativne naloge.
Razvoj delovanja na področju mednarodnega sodelovanja in pridobivanja tujih študentov Strokovne službe se udeležujejo izobraževanj za področja: kakovosti, mednarodnega sodelovanja, internetnega marketinga.
Počutje/zadovoljstvo predavateljev in zaposlenih Skrb za oseben odnos, voščilnice ob osebnih praznikih in kariernih dosežkih, skrb za dobro informiranje in sodelovanje med predavatelji, organiziranje (družabnih) dogodkov, izvedba ankete o zadovoljstvu, ipd.
Pogoji za delo Skrb za primernost in uporabnost IKT opreme in prostorov za izvedbo predavanj

4.2 POSTOPKI IZBIRE, IMENOVANJA TER NAPREDOVANJA

Postopki izbire, imenovanja ter napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev so predpisani z Merili za izvolitev v nazive in upoštevajo minimalne standarde NAKVIS. V postopku habilitacije so v ospredje postavljene kompetence, ki učitelje odlikujejo na polju motivacije študentov in motivacije drugih udeležencev akademskega okolja za doseganje standardov kakovosti študijskega in raziskovalnega procesa fakultete.

MLC skrbi za to, da imajo vsi predvideni visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju študijskih programov, ustrezno veljavno izvolitev. Vzpostavljena je tudi evidenca, ki je namenjena rednemu izvajanju habilitacijskih postopkov tako v postopkih izvolitev kot v postopkih ponovnih izvolitev sodelavcev fakultete, vseh sodelujočih v študijskih programih fakultete. Visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tako izobraževalno kot znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno delo. Razviti sta stalna skrb in pomoč za uveljavljanje in napredovanje mladih visokošolskih sodelavcev.

Fakulteta je izvedla devet (9) habilitacijskih postopkov! Habilitacije so povezane z dopolnjevanjem kadrovske strukture pedagoških sodelavcev in uvajanjem novih izbirnih vsebin (praksa, povečanje zanimivosti študija , zaposljivost diplomantov) ter magistrskega študijskega programa.

Opis problema Opis ukrepa
Predavatelje je treba pravočasno obveščati o poteku habilitacije. Vzpostaviti sistem evidenc in obveščanja v sistemu VIS!
Veljavna Merila MLC, okviru dopustnega, kvantitativno neustrezno vrednotijo znanstveno odmevnost dela predavateljev. Dopolnitev Meril MLC za volitve v akademske nazive!

4.3 MEDNARODNA MOBILNOST IN VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE TER USPOSABLJANJE

Visokošolski zavod sodeluje pri izmenjavi visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev doma in v tujini. Fakulteta bo skladno z dokumentom »Načrt razvoja mednarodnega sodelovanja fakultete« vzpostavila sodelovanje z drugimi evropskimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami.

Visokošolski zavod omogoča vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje ter strokovni razvoj vseh zaposlenih ter jim svetuje pri razvijanju poklicne poti.

Pedagoški delavci se bodo vseživljenjsko izobraževali in usposabljali z raziskovalnim delom in udeležbo na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah, simpozijih in sestankih. Nepedagoški delavci pa na drugih oblikah vseživljenjskega učenja, seminarjih, sestankih itd.

Opis problema Opis ukrepa
Izmenjava visokošolskih učiteljev in sodelavcev Fakulteta poskrbi za vzpostavitev sporazumov o mednarodnih izmenjavah (ERASMUS).
Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje visokošolskih učiteljev in zaposlenih Omogočanje izobraževanja in usposabljanja, z različnimi ukrepi, npr. udeležba na konferencah, seminarjih, predavanjih, ipd.
Fakulteta še ne spremlja kariernega razvoja asistentov Priprava metodologije spremljanja kariernega razvoja, s ciljem, da kader ostane na fakulteti in pridobiva znanje in izkušnje za strokovno napredovanje

 

5 ŠTUDENTI

5.1 ANALIZA ŠTUDIJSKIH NAVAD

Študenti so visoko motivirani za študij in dokončanje študija. V obdobju zadnjega polletja, odkar deluje VIS na MLC so dosegli:

a) Povprečje ocen opravljenih izpitov 7,92,
b) Povprečna uspešnost pristopov 64% -problem- študenti ne sporočajo odstopov od izpitov.
c) 34 dni povprečno pripravljanje na izpit- kar v obsegu ustreza ECTS sistemu,
d) Večina študentov prihaja iz nedokončanih visokih šol – v poprečju se študentu prizna 62KT.

Opis problema Opis ukrepa
Število odstopov od izpitov visoko. Izpitni roki znani z študijskim koledarjem in 1mesečni razmik med izpitnimi roki.
Razpored predmetov/ izpitov enakomerno razporejen preko leta Pričeti s študijskimi aktivnostmi v septembru.
Študenti zaradi zaposlenosti ne uspejo pristopati k izpitom! Ponuditi študentom več izpitnih rokov.

5.2 DEMOGRAFSKA STRUKTURA ŠTUDENTOV

Spolna struktura študentov je v prid študentkam, saj jih je preko 60%. Povprečna starost študentov je 33,3 let. Približno 15% vpisanih študentov je mlajših od 22 let.

Opis problema Opis ukrepa
Vpeljati redni študij! Okrepiti oglaševanje na srednjih šolah!
Povečati zanimanje moške populacije študentov! Vpisne kampanje pojačati med podjetniki!
Povprečna starost študentov primerna izrednim študentom! Povečati zanimanje za študij med srednješolci!

5.3 SVETOVALNE STORITVE

Za vse svetovalne storitve povezane z vpisom in informacijami o študiju skrbi Referat za študentske zadeve. Informiranje in obveščanje poteka osebno v prostorih referata, preko telefona, e-pošte ter preko objavljanja v e-učilnici.

Opis problema Opis ukrepa
Izpopolniti sistem obveščanja študentov Dopolnitev intraneta fakultete
Sprotno informiranje preko mobilne aplikacije Nadgraditev mobilne aplikacije
Svetovanje za delo z e-študijem! Organizacija predstavitve funkcionalnosti e-študija študentom in predavateljem.

5.4 POVEZOVANJE IN SODELOVANJE

Fakulteta vzpodbuja študente za aktivno sodelovanje v organih upravljanja in organizaciji različnih študentskih aktivnosti. Posebej so tu mišljene obštudijske aktivnosti študentov in sodelovanje študentov programa na študentskih prireditvah in visokošolskih prireditvah študentov sorodnih študijskih programov, organizacija študijskih ekskurzij, udeležba na sejmih.

Študentje v študijske naloge opravljajo v manjših skupinah, ki jim omogočajo povezovanje.

5.5 MERJENJE ZADOVOLJSTVA ŠTUDENTOV

Ugotavljanje zadovoljstva študentov se izvaja preko letne ankete o zadovoljstvu na različnih področjih študija na MLC ter preko sprotnih razgovorov s posameznimi študenti in skupinami študentov ter spremljanja zadovoljstva preko drugih kazalnikov.

Anketa se izvaja z namenom evaluacije zadovoljstva organizacije študijskega procesa, uporabnosti študijskih vsebin, zadovoljstva s storitvami referata in splošnega vzdušja na fakulteti.

MLC Ljubljana, je za študijsko leto 2014/2015 izvedla Anketo zadovoljstva študentov, v nadaljevanju so predstavljene ključne ugotovitve rezultatov ankete.

5.5.1 Analiza ankete

Analiza ankete skupaj z anketnim vprašalnikom je priloga tega poročila.

Ključne ugotovitve:

 • večini študentov je všeč organizacija študijskega procesa in izvajanje predavanj ter izpitov,
 • večina študentov je zadovoljna z izvajanimi predmeti in zagotavljanjem študijske literature, kot tudi z izvedbo študijskih ekskurzij,
 • na splošno so študenti s študijem na MLC zadovoljni in bi ga priporočili znancem in prijateljem,
 • študenti bi si želeli izboljšanje računalniške podpore e-študij,
 • študenti se ne počutijo dobro povezane z drugimi študenti,
 • študenti so na splošno zadovoljni s storitvami referata MLC, želijo pa si večjo odzivnost na e-maile.

 

Opis problema Opis ukrepa
Povezovanje med študenti Organiziranje in promocija skupnih aktivnosti, oblikovanje Facebook skupine idr.
Nizka zainteresiranost študentov za sodelovanje na dogodkih in dejavnostih MLC Večja promocija, zbiranje zanimivih vsebin, prilagajanje terminov študentom, anketa motiviranosti študentov
Odzivnost referata Poskrbeti za boljšo odzivnost, s pospešenim postopkom odzivanja na e-maile
Informiranost Bolj pogosto objavljanje informacij preko različnih medijev (e-mail, Facebook, spletna stran, e-študij,…)
Povezanost/komunikacija s predavatelji Omogočanje kontaktnih informacij vseh predavateljev
Splošno počutje študentov na MLC Skrb za še boljše počutje študentov na MLC. Skrb za čim bolj osebni odnos do študentov: voščilnice ob osebnih praznikih, uvedba SMS obveščanja, povezovanje preko socialnih omrežij, ipd.

 

6 MATERIALNI POGOJI

6.1 PROSTORI IN OPREMA

Prostore za izvajanje dejavnosti fakultete MLC Ljubljana je fakulteta pridobila na Območni obrtno – podjetniški zbornici Vič, Tržaška 207, Ljubljana.

Prostori na Tržaški 207 so primerni za izvajanje dejavnosti fakultete. Zagotovljeni so prostori za izvajanje študijskega procesa, raziskovalnega procesa. Prav tako so na razpolago prostori za potrebe vodstva fakultete, tajništva in službe za študentske zadeve.

Za izvajanje študija je zagotovljena vsa potrebna oprema. Predavalnice so opremljene s sodobno učno tehnologijo, AV opremo in računalniki.

Študentom je na voljo brezžični dostop do interneta. Od koderkoli lahko dostopajo do izobraževalnega portala, kjer so jim med drugim na voljo potrebne informacije, administrativna opravila, komunikacijska orodja in učne vsebine.

Dostop do prostorov je omogočen osebam s posebnimi potrebami (klančine na stopnicah, dvigalo do predavalnic in drugih prostorov), prav tako je oprema prostorov primerna za uporabo za osebe s posebnimi potrebami.

Opis problema Opis ukrepa
Oprema in prostori Sprotno spremljanje in vzdrževanje opreme.
Fakulteta še nima lastne zbirke knjižničnega gradiva Prizadevanje za pridobitev gradiva priprava prostora za hranjenje gradiva, vzpostavitev sistema izposoje
Oprema prostorov za knjižnične aktivnosti Zagotovitev zadostnega števila informacijsko opremljenih knjižničnih mest

6.3 FINANCIRANJE

Vpis študentov v posameznih vpisnih obdobjih v letih 2013 – 2014

eto Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015
Plan 40 80 100
Realizacija 15 43 84

 

2013 Plan 2013 Real Indeks (plan) 2014 Plan 2014 Real Indeks (plan) Indeks realizacija na letni ravni (2014/2013)
v EUR v EUR v EUR v EUR
Celotni prihodki 11.625 10.243 88,1 75.950 104.213 137,2 254
Materialni stroški in storitve 13.625 1.925 14,1 51.750 63.125 122,0 820
Strošek dela in storitev AH 5.000 9.910 198,2 30.000 36.750 122,5 93
CELOTNI ODHODKI 18.625 11.835 63,5 81.750 99.875 122,2 211
Prihodki-odhodki -7.000,0 -1.592,0 -5.800,0 4.338,0

Prihodki na vpisanega študenta so v letu 2013 dosegli (na letni ravni) 2731 EUR in v letu 2014 so bili 2424 EUR. Šolnina je po ceniku 3170 EUR, dosežena pa je bila okoli 2500,00 EUR kar je praviloma posledica danih popustov.

Na letni ravni ocenjujemo v prvem letu rast prihodkov s koeficientom 2,5 odhodkov pa 2,11. Višina neplačanih računov na ravni 10% prihodkov. Prav tako je v statusu «mirovanja« okoli 5% študentov. Ocenjujemo da se bo finančno poslovanje stabiliziralo, ko bo število študentov preseglo številko 100.

Opis problema Opis ukrepa
Visok delež neplačanih računov Vpeljava sistema položnic
Visok indeks rasti prihodkov / študentov. Zagotavljanje kontinuirane rasti vpisa
Minimiziranje števila »mirujočih« študentov. Spremljanje odzivnosti študentov in obiska na predavanjih.

 

7 KAKOVOST

7.1 RAZVOJ KAKOVOSTI

Razvoj kakovosti na MLC vodimo po modelu EFQM in kazalnikih, ki se priporočajo v EHEA . Pri vsem izhajamo iz strateških usmeritev fakultete. Prav tako upoštevamo, da se aktivnosti na MLC z nastajanjem fakultete odpirajo in skladno s tem se gradi metodologija razvoja kakovosti MLC. Ob ustanovitvi fakultete je bil sprejet »Poslovnik kakovosti MLC Ljubljana«. Po tem poslovniku upravljamo določene akcije, ki pomagajo spremljati razvoj kakovosti na MLC. Skladno z izvajanjem tovrstnih aktivnosti se definira instrumente in metodologije njihovega izvajanja.

Razvoj merila – VODITELJSTVO:

Opis problema Opis ukrepa
Vrednote so ključni dejavnik razvoja fakultete Predstavitev vrednot na primernem mestu in določitev načina ugotavljanja implementacije.
Vizija fakultete je komplementarna vizijam javnih visokih šol! Ugotoviti, ali je vizija v tej obliki dovolj razumljiva in vsebuje željeno sporočilo.
Razvoj aktov in organov fakultete! Opredeliti v LDN izdelavo vseh manjkajočih dokumentov in organov.

Razvoj merila –ZAPOSLENI:

Opis problema Opis ukrepa
Razvijati pripadnost sodelavcev MLC z dejanji osebne pozornosti. Vzpostaviti sistem voščil ob rojstnih dnevih in osebnih dosežkih.
Spodbujanje pridobivanja višjih akademskih nazivov Podpora in promocija objav in strokovnih dosežkov predavateljev na portalu MLC
Povezovanje predavateljev v akademski mreži! Metoda merjenja prisotnosti na portalu MLC!

Razvoj merila –POLITIKA IN STRATEGIJA:

Opis problema Opis ukrepa
Uresničevanje strategije skozi razvojne faze fakultete! Skrb za sorazmerno uresničevanje razvoja vseh področij strategije- pri samoevalvacijah ocena področij ki se ne evalvirajo!
Opredeliti ključne kazalnike spremljanja uresničevanja strategije Instrumente, metode in kazalnike opredeliti v LDN!
Oglaševalska politika MLC Ljubljanao o strateških odločitvah! Opredeliti kazalnike (oglaševalske) politike nastopanja na trgu in mreženja v akademski skupnosti !

Razvoj merila –PARTNERSTVA IN VIRI:

Opis problema Opis ukrepa
Partnerstvo z akademskimi institucijami! Določiti kazalnike in prikaze aktivnosti v partnerski mreži!.
Partnerstvo s poslovnim okoljem! Merjenje interesa partnerjev za vključevanje študentov v prakso-SAP!
Področje oglaševanja! Doseči notranje in zunanje oblike oglaševanja na portalih mreže in partnerjev in njihovo merjenje!

Razvoj merila –PROCESI:

Definiranje kazalnika in merjenje! Določitev kazalnika in merjenje! Uvedba sistema položnic za povečanje plačilne discipline !

Opis problema Opis ukrepa
Oglaševalske kampanje! Merjenje odzivov in uspešnosti! Stopnja vpisa glede na prvi interes!
Plačilna uspešnost pri kupcih!
Sistem položnic!

Razvoj merila – REZULTATI ZAPOSLENI:

Opis problema Opis ukrepa
Zadovoljstvo zaposlenih in drugih sodelavcev! Oblikovanje ankete/kvalitativne raziskave
Stopnja povezanosti zaposlenih z MLC? Določanje kazalnika in način merjenja!
Uspešnost povezav zaposlenih z MLC! Določitev instrumentov merjenja!

Razvoj merila – REZULTATI – STRANKE:

Opis problema Opis ukrepa
Dojemanje položaja MLC v akademski skupnosti! Določitev instrumenta in načina merjenja!
Merjenje uspešnosti študija skozi dobo vračanja investicije! Vzpostavitevpodatkovne povezave z diplomanti!
Čas po diplomi do pridobitve primerne službe! Kontakt z diplomanti!

Razvoj merila – REZULTATI – DRUŽBA:

Opis problema Opis ukrepa
Dojemanje MLC v slovenskem visokošolskem prostoru! Določitev instrumenta in načina merjenja!
Položaj diplomantov v delovnem okolju! Kazalnik in merjenje!
Mnenja delodajalcev o praktikantih!

Razvoj merila –KLJUČNI REZULTATI DELOVANJA:

Opis problema Opis ukrepa
Ekonomičnost! Strošek na diplomanta!
Učinkovitost! Kazalnik določiti!
Uspešnost – zaposleni diplomant! Kazalnik: zaposleni diplomant na vpisanega študenta!

7.2 RAZVOJ PROGRAMOV IN ORGANIZACIJE

Razvoj programsko –ekonomsko- organizacijskega dela fakultete (kot organizacijskega sistema) je pri zagotavljanju razvoja kakovosti njenega delovanja ključnega pomena. Ves razvoj je povezan z finančnimi omejitvami. Zato smo izbrali nekaj aktivnosti, ki bodo najbolj prispevale k razvoju ekonomsko organizacijskega dela fakultete. Programski razvoj tu vzajemno pomeni tudi vzpostavljanje finančne stabilnosti fakultete.

Opis problema Opis ukrepa
Razvoj magistrskega študija- priprava za vpis Priprava operativnega načrta.
Razvoj doktorskega študija- pričetek Vzpostavitev delovne skupščine.
Merjenje obsega dela predavateljev Vzpostavitev evidenc v sistemu VIS ali ločeno
Ureditev dekanata Organizacija izvajanja ključni nalog dekanata
Prostorska problematika Opremljanje prostorov s IKT tehnologijo, zagotavljanje prijazne urejenosti prostorov.
Knjižnica Povezovanje z partnerskimi knjižnicami in ustvarjanje lastnega knjižničnega gradiva.

 

8 ZAKLJUČEK

MLC Ljubljana je samoevalvacijsko poročilo pripravljala prvič. Poročilo je narejeno za obdobje študijskega leta 2014/2015, ko se podatkovna baza fakultete šele vpostavlja, zato je bil vzorec majhen.

Samoevalvacijsko poročilo za posamezno študijsko leto obravnavajo: senat fakultete in upravni odbor fakultete. Poročilo bo objavljeno na intranetu fakultete.

 

Ljubljana, november, 2015

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis