SAP FICO: Za učinkovitejše in bolj nadzorovane računovodske procese - MLC

SAP FICO: Za učinkovitejše in bolj nadzorovane računovodske procese

Pri vodenju podjetja so računovodski in finančni podatki bistveni del poslovnih odločitev,zato je bistven del uspešno vodenega podjetja razviti dobro in razvojno usmerjeno finančno-računovodsko službo. Za uspešno delo računovodsko-finančne službe so potrebni podatki, saj vsakodnevni poslovno-finančno-računovodski procesi vključujejo vsakodnevno pripravo izkazov, poročil, grafikonov in drugih vitalnih podatkov. Te dejavnosti so potencialno porabniki ogromnega časa in sredstev, ne glede na velikost podjetja. Da se lahko učinkovito in nemoteno izvajajo, je potreben dober informacijski sistem, ki podpira poslovne procese in mora delovati nemoteno ter dajati podatke v realnem času. Tako omogoča sprotno spremljanje vseh procesov in podatkov, na podlagi katerih se sprejemajo poslovne odločitve. Vse to omogoča modul FICO programskega paketa SAP, ki podpira plodnejše in produktivnejše vodenje računovodsko-finančne službe (kamor v tem prispevku štejemo tudi kontroling), ter učinkovite procese, ki omogočajo poslovno odločanje na podlagi podatkov.

Modul SAP FICO je eden najbolj uporabnih in uporabljanih modulov programskega paketa SAP. SAP FICO je integriran modul za finančno računovodstvo (FI) in kontroling (CO), ki omogoča podjetjem oziroma njihovim finančno-računovodskim službam enostavno izvajanje in shranjevanje vseh podatkov vseh finančnih transakcij (z revizijsko sledjo) v podjetju, vrednotenja in revizijo vseh poslovnih procesov – tako notranjih, kot zunanjih. Lahko se integrira z različnimi drugimi moduli ali združuje z drugo programsko in strojno opremo in tako omogoča učinkovito notranjo komunikacijo. Na podlagi shranjenih podatkov, nekaterih nastavitev in podatkov iz drugih modulov, omogoča podjetju oziroma ustrezni službi v njem učinkovito izvajanje kontrolinga in poročanja. Modul omogoča enostavno zbiranje informacij, pripravo in analizo računovodskih izkazov in poročil ter generiranje grafikonov za pregledno in pomensko bogato pripravo predstavitev. Njegova priljubljenost širom sveta narašča, predvsem zaradi celovitosti, enostavne združljivosti z drugimi sistemi in hitre konfiguracije ter implementacije v produkcijo podjetja. Omogoča tudi prilagoditev korakov poslovnega procesa organizaciji in tako omogoča izvajanje različnih, sestavljenih nalog (npr. zbiranje podatkov, napredna analiza trendov, priprava računovodskih izkazov, izčrpnih poročil in grafikonov) z enim klikom.

SAP FI (Finance) beleži vse poslovne transakcije z revizijsko sledjo od računovodskih izkazov do posameznih dokumentov. Transakcije v kateremkoli delu ustvarjajo ustrezna knjiženja v glavni knjigi. Podatki so na voljo v realnem času, do finančnih računovodskih podatkov je možno dostopati iz kateregakolli dela organizacije. Tako se, na primer, vse transakcije, obdelane v logistiki, knjižijo v modul SAP FI, pri čemer se s pomočjo nastavitev avtomatsko določa konto, s čimer je mogoče računovodsko natančno določiti vrednost blaga in storitev. Modul prav tako omogoča pridobivanje operativnih informacij (evidenca obveznosti do dobaviteljev, kjer se sledi in upravlja celotni znesek dolga prodajalcem ali dobaviteljem, glavna knjiga omogoča izvajanje finančnega in poslovodnega računovodstva v realnem času, evidenca terjatev za vodenje in vzdrževanje transakcij s strankami) in tako podlago za učinkovito odločanje. Mogoče ga je, integrirati z drugimi moduli (upravljanje materiala, prodajo in distribucijo, projektne sisteme, kontroling, načrtovanje proizvodnje, upravljanje človeškega kapitala, plačne liste itd.), s čimer dobimo pregled nad celovitim finančnim stanjem v organizaciji in nam omogoča učinkovito upravljati podjetje in odločati. Modul vključuje vse pomembne komponente kot je računovodstvo glavne knjige, tj. glavna knjiga (GL), terjatve (receivables, AR) in obveznosti (payables, AP) in računovodstvo osnovnih sredstev (AA). Bančno računovodstvo (BA), upravljanje skladov (FM), upravljanje potnih stroškov (TM), pravna konsolidacija (LC) so prav tako njegov del, ki pa svojo polno vrednost pokaže ob integraciji z drugimi moduli.

Modul SAP CO (Controlling) obravnava tako imenovani notranji računovodski vidik, oziroma stroškovni vidik vodenja podjetja. Omogoča zagotavljanje operativnih vpogledov in pomembnih podatkov za odločanje vodstvu podjetja s čimer omogoča odločitve in vodenje podjetja na podlagi informacij. Modul CO se v veliki meri osredotoča na upravljavsko računovodske elemente, ki se nanašajo na notranje uporabnike, kot so prispevki, dobičkonosnost, informacije o profitnih centrih, stroškovnih mestih, interna naročila, nadzor stroškov in analiza dobičkonosnosti, obvladovanja stroškov izdelkov itd. Med komponentami modula CO (Controlling) so nadzor stroškov, analiza dobičkonosnosti, računovodstvo profitnih centrov itd.

 

Kaj prinaša SAP FICO podjetjem oziroma organizacijam:
 1. učinkovitejše delo finančno računovodske in kontroling funkcije,
 2. sledenje in spremljanje podatkov različnih stroškovnih in profitnih centrov povsod (po vsem svetu),
 3. hitre, zanesljive in ustrezne podatke za zunanje poročanje – bilance stanja, izkazi dobička in izgube ter analiza dobičkonosnosti,
 4. učinkovito in pravočasno odzivanje na različne poslovne zahteve,
 5. hitrejše upravljavske odločitve oziroma odločanje s podatki v realnem času,
 6. večja uspešnost podjetja,
 7. lažji razvoj poslovne strategije,
 8. poenostavitev različnih procesov (načrtovanje, finančna konsolidacija, poročanje in povezovanje z drugimi oddelki),
 9. velika preglednost v celotni organizaciji,
 10. enostavno upravljanje denarnih tokov, terjatev, obveznosti, kreditov, izterjav, financ, zakladniške funkcije itd.
 11. izboljšane prakse pri upoštevanju računovodskih standardov, novih zakonodajnih pravil, navodil notranjih procesov itd.
 12. prilagodljivost programske opreme

 

Prednosti poznavanja SAP FICO

V tem hitro razvijajočem se tehnološkem svetu je dober finančno-računovodski sistem, kot je SAP FICO, ključno orodje za pot v prihodnost in poznavanje SAP FICO zelo poveča zaposljivost posameznika. Poznavanje SAP FICO pa ne le, da izboljša poklicne sposobnosti in prinaša široke možnosti zaposlitve, pač pa vam daje tudi širšo sliko poslovnih operacij in strateških procesov in zaradi globljega poznavanja materije in vpogleda v širino SAP programa, zagotavlja učinkovito in uspešno delo ter možnosti napredovanja v karieri.

 

Literatura:
 • Pungračič S., 2022, Navodila za praktično delo v financah in računovodstvu s sistemom SAP
 • SSS, 2017, SAP FICO: Enable more efficient accounting processes, dostopno na: https://www.sssbi.com/sap-fico-enable-more-efficient-accounting-processes/ [25.11.2023]
 • O’Donnell J., SAP FICO (SAP Finance and SAP Controlling), dostopno na: https://www.techtarget.com/searchsap/definition/SAP-FICO-SAP-Finance-and-SAP-Controlling [25.11.2023]

Moment Of Discussion

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis