Predstavitev fakultete - MLC

Predstavitev fakultete MLC Ljubljana

Fakulteta MLC Ljubljana je ustanovljena z namenom, da na področju poslovnih in pravnih ved organizira sodoben študij, ki je v prakso usmerjen in daje študentom znanja ter veščine za uspešno poslovno prihodnost. To pomeni, da se bodo podjetja, ki se vidijo v prihodnosti na konkurenčnih trgih, zanimala za kadre s tako izbranimi poslovnimi in pravnimi znanji ter veščinami. S tem želi MLC Ljubljana popestriti visokošolsko študijsko ponudbo v Sloveniji in regiji, saj ponuja edina tovrstni študij managementa in prava, čeprav so v tujini podobni študiji že zelo uveljavljeni.

 

 

MLC Ljubljana raziskuje interdisciplinarno področje managementa in poslovnega prava in njuno povezanost v poslovnem okolju. Zavedati se je treba pomembnosti interakcije teh področij pri poslovnem odločanju. Odločitve managementa namreč morajo biti vedno pravno urejene, da ne vodijo do neželenih posledic. Posledično so pravne odločitve managerjev lahko preveč drzne ali pa – nasprotno – zaradi nepoznavanja prava premalo smele. Prav tako, po drugi strani, pravniki premalo poznajo vsebino in naravo managementa ter težko presojajo in upoštevajo njegove značilnosti. Zaradi potrebe po povezovanju obeh področij se je razvilo raziskovanje ter izobraževanje managementa in prava v smiselni povezanosti.

Fakulteta temelji na individualnem odnosu s študentom in zagotavlja visoko stopnjo prilagajanja študija posameznikovim življenjskim okoliščinam. V partnerstvu z vodilnimi institucijami nudi certificirana izobraževanja tudi za vse, ki že imajo pridobljeno visokošolsko izobrazbo, posebej oblikuje ponudbo specifičnih znanj za preskok v nastajajoče modele digitalnega poslovanja in s tem povezana pravna ter managerska znanja. Študentje pridobijo kar največ praktičnega znanja podjetniškega prava, managementa in vodenja ter praktičnih znanj za potrebe podjetništva. Na ta način se ustvarjajo dobro usposobljeni poslovneži, poznavalci analitike in spletnega marketinga ter uspešni vodje.

Zakaj tri zvezdice v logotipu fakultete?

 • Povezovanje – ker je študij organiziran v majhnih skupinah, kjer študenti tvorijo homogeno celoto in se zavedajo, da je povezovanje ključ do uspeha tako v študijskem kot v poslovnem okolju

 • Odličnost – ker študiramo management in pravo po modelu najodličnejših univerz in poslovnih šol, in kjer bo odličnost vrednotena kot optimizacija delovanja v pravnem okviru poslovnega okolja

 • Uspešnost – je rezultat povezovanja in odličnosti po modelu partnerstva za znanje (študenti, predavatelji, visokošolske institucije, poslovni partnerji, skupnosti in združenja), merjena skozi uspehe posameznikov in vseh skupaj ter ustvarjenih sinergijskih učinkov

Poslanstvo in vizija MLC Ljubljana

Poslanstvo fakultete je organiziranje izobraževalne ponudbe na področju managementa in poslovnega prava za potrebe uspešnega podjetništva v domačem in mednarodnem okolju. Fakulteta s svojim delovanjem želi prispevati k povečevanju deleža strokovnjakov z dokončano visokošolsko izobrazbo in zaposljivosti visoko izobraženega prebivalstva.

MLC Ljubljana bo ostala vodilna fakulteta na interdisciplinarnem področju managementa in poslovnega prava. Zaposljivost diplomantov bomo uresničevali preko študija managementa in poslovnega prava s pridobivanjem praktičnih veščin za sodobno digitalno poslovanje. Razvijamo model prakse in profesionalnega razvoja, ki podpira študijski proces z vidika zagotavljanja visoke stopnje zaposljivosti diplomantov. Programi in študijski proces bodo fleksibilno organizirani, da bo možno vključevanje vseh, ki že delujejo v poslovnem okolju. Razvijamo akademsko skupnost, ki bo zgradila socialno in poslovno prednost vsem članom skupnosti. S prilagodljivimi in inovativnimi pristopi bomo oblikovali zgled uporabniku prijaznega visokošolskega izobraževanja, sodelavcem pa ustvarjalno delovno in raziskovalno okolje, ki omogoča kontinuiran profesionalni razvoj. Z razvojem izvirnega modela visokošolskega izobraževanja bomo postali zgled in ostali določevalec norm kakovosti v slovenskem aplikativnem visokošolskem okolju. Fakulteta bo gradila dolgoročno mrežo partnerstev z vsemi deležniki, ki so pomembni dejavniki kakovosti njenega delovanja.

TEMELJNE VREDNOTE MLC Ljubljana

Fakulteta delovanje gradi predvsem na naslednjih vrednotah:

 • Ustvarjalnost in inovativnost pri uvajanju študijskih vsebin in metod dela študijskega in raziskovalnega procesa ter pri širitvi znanja in veščin preko mreženja v virtualnem in realnem poslovnem družbenem okolju prihodnosti.
 • Povezovanje in sodelovanje v smeri odkrivanja komplementarnosti partnerjev za ustvarjanje sinergijskih učinkov, ki izhaja iz odprtosti partnerjev, povezanih v akademsko poslovno mrežo, na podlagi prenosa in apliciranja poslovnih in pravnih praks razvitega sveta na vsa področja zasebnega pa tudi javnega sektorja.
  Skrb za študente od vpisa do diplome in njihove optimalne zaposlitve.
 • Poštenost in družbena odgovornost v smislu poštenega uresničevanja načel družbene odgovornosti – ekonomsko (dolgoročna uspešnost poslovanja), zakonsko (spoštovanje zakonodajnega okvira), etično (spoštovanje temeljnih etičnih standardov in principov v osebnih in poslovnih odnosih) ter filantropsko (delovanje tudi za namene dobrobiti širše družbe).
 • Prispevek k družbenemu razvoju na način, da diplomanti dosegajo najvišjo stopnjo zaposljivosti preko najsodobnejših študijskih metod in programov ob podpori raziskovanja aktualnih poslovno-pravnih problemov pri managementu profitnih in neprofitnih organizacij.
 • Samoocenjevanje kot temelj nenehnega izboljševanja in napredka fakultete, organizirano po smernicah, ki veljajo za merjenje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru EHEA in upoštevanju EFQM metodologije.
 • Drugačnost in etičnost, ki fakulteto naredi razpoznavno po tem, da z osebnim in fleksibilnim pristopom optimalno sodeluje pri reševanju študijskih in zaposlitvenih problemov študentov ter kadrovskih in razvojnih problemov članov akademske skupnosti MLC Ljubljana v okviru študijskih programov, raziskav in obštudijskih dejavnosti.
 • Nenehno izboljševanje po principu stalnih izboljšav in z uveljavljanjem aktivnosti PDCA pri ključnih procesih fakultete.

Nagovor dekana

Dragi obiskovalci spletne strani naše fakultete,

predstavljamo vam glavne zanimivosti fakultete, ki obstaja od leta 2013. Fakulteta MLC Ljubljana deluje z namenom, da sprejme medse vse, ki želite z izobraževanjem poskrbeti za lasten razvoj ali prenos znanja v svoja podjetja ali širšo javnost. Zavedamo se hitro razvijajočega se gospodarskega in družbenega okolja in s tem povezanih novih izzivov in sprememb, ki zahtevajo nova znanja in veščine.

Prihajajoči čas industrije 4.0 zahteva uvajanje novih metod in pristopov pri managementu v gospodarskih družbah. Prav tako nastajajo s tehnološkim razvojem novosti pri pravnem urejanju poslov ter pravni zaščiti delavcev ali delodajalcev. Vse to je predmet študijske in raziskovalne dejavnosti fakultete, zato želimo vsem podjetnim ponuditi pridobivanje takega znanja, ki bo pri digitalni transformaciji odlika inovativnih uspešnih gospodarskih družb prihodnosti.

Na fakulteti se zavedamo, da se zaradi raznolikosti v akademski skupnosti povečuje učinkovitost pri študiju. Zato smo razvili prenose znanja med starostno in poslovno različno izkušenimi ter digitalno različno spretnimi študenti. Stalno skrbimo, da se študijski proces bogati in aktualizira z dotokom sodobnega znanja od naših domačih in tujih poslovnih partnerjev.

Če želite s sodobnimi znanji poslovnega prava in managementa osebno rasti, ustvariti poslovno kariero in s tem dodati svoj prispevek k razvoju družbe, se nam pridružite na MLC Ljubljana.

Pri nas sodelujemo in ne izključujemo, skupaj bomo uspešnejši.

Če niste našli zadostnih informacij na spletni strani, nam sporočite ali nas obiščite na MLC Ljubljana.

Prof. dr. Srečko Devjak
Dekan

Dekan Fakultete


red. prof. dr. Srečko Devjak
srecko.devjak@mlcljubljana.com

Organiziranost in akreditacija

Organigram

 

 

Tajnik Fakultete


Natja Sever, uni. dipl. prav.
natja.sever@mlcljubljana.com

 

Namestnik tajnika fakultete

Tinkara Arbi, uni. dipl. prav.
tinkara.arbi@mlcljubljana.com

 

Referat za študentske zadeve

Renata Košir
referat@mlcljubljana.com

 

Vodja prodaje

Diana Sepeta, mag. man. in posl. prav.
diana.sepeta@mlcljubljana.com

Senat

Senat je strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci ter predstavnik študentov. Število članov senata zagotavlja enakovredno zastopanost vseh znanstvenih disciplin in strokovnih področij fakultete. Predsednik senata je dekan. Senat obravnava vprašanja s področja strokovnega dela, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj šole, usklajuje izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo ter ostale zadeve, vezane na pedagoško in raziskovalno dejavnost šole. Senat se sestaja na rednih, izrednih in dopisnih sejah po potrebi.

Člani senata za mandatno obdobje 2023/2024:

 • red. prof. dr. Srečko Devjak – predsednik,
 • izr. prof. dr. Janez Čebulj,
 • doc. dr. Julija Bele,
 • doc. dr. Rok Stritar,
 • Nik Alibašić, predsednik ŠS MLC Ljubljana

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete, ki poleg nalog, ki jih določa zakon in statut, odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete.

 • red. prof. dr. Srečko Devjak – predsednik,
 • Darko Bele, član.

Študentski svet

Študentski svet fakultete je organ študentov fakultete in ima najmanj 3 člane, ki jih izmed sebe izvolijo študenti posameznih smeri študija na fakulteti. Študentski svet razpravlja o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet skrbi tudi za neformalno druženje študentov in v ta namen organizira dogodke.

Člani ŠS MLC Ljubljana 2023/2024

Akademski zbor

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Akademski zbor izvoli senat, senatu predlaga kandidate za dekana, obravnava poročila o pedagoškem delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu.

Predsednik Akademskega zbora MLC Ljubljana:

 • red. prof. dr. Marko Novak
Katedra za management in pravo

Katedra je organizacijska enota pedagoškega procesa in je oblika razvojnega povezovanja in usklajevanja visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev fakultete na enem ali več predmetnih področij na vseh stopnjah izobraževanja, ki potekajo na fakulteti.

Predstojnica Katedre za management in pravo:

 • doc. dr. Danijela Brečko

Akreditacije

Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je podelil akreditacijo visokošolskega zavoda MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana za sedem let, z odločbo št. 0141-23/2012/12 z dne 13. 6. 2013. 

Z odločbo št. 6031-4/2019/13 z dne 17.12.2020 je Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podaljšal akreditacijo visokošolskemu zavodu »MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana« za obdobje 3 let.

Z odločbo št. 6033-96/2013/2 z dne 19. 9. 2013 je Svet NAKVIS dal soglasje k prenosu visokošolskega strokovnega študijskega programa “Management in pravo” MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, katerega akreditacijo je predhodno pridobila Visoka šola za poslovne vede, dne 13. 6. 2013 z odločbo št. 6033-145/2012/21 za sedem let. 

Svet NAKVIS je podal soglasje k spremembi visokošolskega zavoda MLC Ljubljana z odločbo št. 0141-23/2012/25 z dne 18. 12. 2014. 

Svet NAKVIS je podal soglasje k spremembi visokošolskega strokovnega študijskega programa “Management in pravo VS”:

 • z odločbo št. 6033-96/2013/16 z dne 18. 12. 2014 
 • z odločbo št. 6033-96/2013/17 z dne 15. 1. 2015 
 • z odločbo št. 6033-96/2013/30 z dne 16. 6. 2016 

Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je podelil akreditacijo študijskemu programu druge stopnje Management in poslovno pravo, z odločbo št. 6033-28/2016/9 z dne 16. 3. 2017. 

KONTAKT

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis