Projekt: “Skrb za zdravje in okolje”

 

Ponosni smo, da je naša fakulteta pridobila nosilstvo projekta Skrb za zdravje in okolje v sklopu razpisa “Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023”, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ob finančni podpori Evropskega socialnega sklada.

Mvszi Logo                          Eu Ess Logo

V projektu naslavljamo dva pomembna cilja prednostne osi 10 v sklopu Evropske kohezijske politike, to sta skrb za zdravje v delovnih okoljih ter skrb za okolje ter zmanjševnaje ogljičnega odtisa v delovnih okoljih kot tudi širši skupnosti.

Projekt bo potekal od 15. 2. 2023 do 30. 6. 2023.

Sklop A - Skrb za zdravje - dejavnik povečanja motivacije in produktivne energije

Partner: HSE – Holding Slovenske elektrarne d. o. o., s sedežem v Ljubljani in poslovnimi enotami v Mariboru, Šoštanju, Trbovljah in Novi Gorici.

Woman Blogger With Stylish Sunglasses On Her Head Typing New Post Via Social Network, Having Inspired And Joyful Smile, Using Free Wi Fi On Laptop At Modern Coffee Shop During Lunch. Selective Focus

Vir: Freepik.com

 

Definicija zdravja po Svetovni zdravstveni organizaciji (1948) določa, da zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak tudi duševno, telesno, čustveno in socialno ugodje/blagostanje (well-being).

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD-1, Ur.l.RS, št. 43/11; v nadaljevanju zakon) nalaga delodajalcem, da morajo načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu, da morajo zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da morajo izvajati določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev.

Psihosocialno zdravje na delovnem mestu in tveganja povezana z njim so torej pereč izziv za mnoge organizacije. Tovrstna tveganja izhajajo iz slabega načrtovanja, organizacije dela, vodenja, neustrezne organizacijske kulture, slabe komunikacije…ter lahko imajo negativne psihične, fizične in socialne posledice, kot so stres, povezan z delom, izgorelost, negativna spirala razmišljanja, depresija. ipd.

Vsako uspešno podjetje temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem, zdravem in varnem okolju. Le zdravi delavci so lahko tudi visoko produktivni ter učinkoviti.

Nenehna skrb za zdravje tako fizično še bolj pa psihično prinaša delodajalcu številne koristi kot so: zmanjšano izostajanje od dela (absentizem), manjši  stroški, povezani z boleznimi in bolniško odsotnostjo, manjše tveganje za nesreče pri delu  ter nastanek delovne invalidnosti (delavci so bolj zbrani), manjša fluktuacija delovne sile, večja kakovost izdelkov in storitev, večja produktivnost, več inovacij, večje zadovoljstvo zaposlenih, strank  in poslovnih partnerjev, izboljšanje ugleda organizacije.

 

Cilji sklopa A:
  • Analiza obstoječega stanja skrbi za zdravje in varnost pri delu v partnerski organizaciji
  • Analiza dejavnikov tveganja za ohranjanje celostnega zdravja na delovnem mestu
  • Oblikovanje in izvedba promocijskih aktivnosti na sedežu delodajalca za vključevanje udeležencev v načrtovane aktivnosti operacije
  • Priprava programov za ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za boljše (psihosocialno) zdravje in varnost na delovnem mestu
  • Implementacija/izvedba programov za izobraževanja in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za boljše (psihosocialno) zdravje in varnost na delovnem mestu

Sklop B - Skrb za okolje - dejavnik trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti organizacij

Partner: Epeka Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo s sedežem v Mariboru

Close Up Environment Sign Collection

Vir: Freepik.com

 

 

V projektu polagamo posebno pozornost vprašanjem povezanim s skrbjo za čisto delovno in širše okolje, ki je med drugimi tudi pomemben generator psihosocialnega zdravja zaposlenih kot tudi širše lokalne skupnosti.

Nevladni sektor oz. civilna družba je v času različnih družbenih sprememb, bodisi ekonomske krize bodisi epidemiološkega izbruha najbolj na udaru kar se tiče psihosocialnega zdravja.

Socialno podjetništvo je področje, kjer partnerska organizacija (EPEKA) zagotavlja družbeno kohezivnost tako lokalnemu kot nacionalnemu okolju. Z vključevanjem drugačnih, vendar enakopravnih, doprinašamo k zadovoljstvu tako posameznika kot celotne družbe, kjer je sicer ključen uspeh, a ne skozi finančno vrednost temveč skozi druge parametre, kot so vključenost, solidarnost, enakopravnost in pdb.

Še posebej se to uvidi na področju krožnega gospodarstva oz. ponovne uporabe proizvodov. Kjer je sicer dobiček zanemarljiv ali pa ga sploh ni, je pa dodana vrednost pri varovanju okolju, zelenem delovnem mestu in občutku, da se nekaj naredi tudi za zanamce.

 

 

Cilji sklopa B:
  • Analiza obstoječega stanja skrbi za (delovno) okolje v partnerski organizaciji
  • Oblikovanje in izvedba promocijskih aktivnosti na sedežu delodajalca za vključevanje udeležencev v načrtovane aktivnosti  operacije
  • Priprava programov za ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za čistejše delovno in lokalno okolje in zmanjšanje ogljičniga odtisa
  • Implementacija/izvedba programov za izobraževanja in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za vzdrževanje čistega delovnega in širšega lokalnega okolja

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis