Projekt: “Skrb za zdravje in okolje” - MLC

Projekt: “Skrb za zdravje in okolje”

 

Ponosni smo, da je naša fakulteta pridobila nosilstvo projekta Skrb za zdravje in okolje v sklopu razpisa “Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023”, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ob finančni podpori Evropskega socialnega sklada.

Mvszi Logo                          Eu Ess Logo

V projektu naslavljamo dva pomembna cilja prednostne osi 10 v sklopu Evropske kohezijske politike, to sta skrb za zdravje v delovnih okoljih ter skrb za okolje ter zmanjševnaje ogljičnega odtisa v delovnih okoljih kot tudi širši skupnosti.

Projekt bo potekal od 15. 2. 2023 do 30. 6. 2023.

Sklop A - Skrb za zdravje - dejavnik povečanja motivacije in produktivne energije

Partner: HSE – Holding Slovenske elektrarne d. o. o., s sedežem v Ljubljani in poslovnimi enotami v Mariboru, Šoštanju, Trbovljah in Novi Gorici.

Woman Blogger With Stylish Sunglasses On Her Head Typing New Post Via Social Network, Having Inspired And Joyful Smile, Using Free Wi Fi On Laptop At Modern Coffee Shop During Lunch. Selective Focus

Vir: Freepik.com

 

Definicija zdravja po Svetovni zdravstveni organizaciji (1948) določa, da zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak tudi duševno, telesno, čustveno in socialno ugodje/blagostanje (well-being).

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD-1, Ur.l.RS, št. 43/11; v nadaljevanju zakon) nalaga delodajalcem, da morajo načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu, da morajo zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da morajo izvajati določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev.

Psihosocialno zdravje na delovnem mestu in tveganja povezana z njim so torej pereč izziv za mnoge organizacije. Tovrstna tveganja izhajajo iz slabega načrtovanja, organizacije dela, vodenja, neustrezne organizacijske kulture, slabe komunikacije…ter lahko imajo negativne psihične, fizične in socialne posledice, kot so stres, povezan z delom, izgorelost, negativna spirala razmišljanja, depresija. ipd.

Vsako uspešno podjetje temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem, zdravem in varnem okolju. Le zdravi delavci so lahko tudi visoko produktivni ter učinkoviti.

Nenehna skrb za zdravje tako fizično še bolj pa psihično prinaša delodajalcu številne koristi kot so: zmanjšano izostajanje od dela (absentizem), manjši  stroški, povezani z boleznimi in bolniško odsotnostjo, manjše tveganje za nesreče pri delu  ter nastanek delovne invalidnosti (delavci so bolj zbrani), manjša fluktuacija delovne sile, večja kakovost izdelkov in storitev, večja produktivnost, več inovacij, večje zadovoljstvo zaposlenih, strank  in poslovnih partnerjev, izboljšanje ugleda organizacije.

 

Cilji sklopa A:
 • Analiza obstoječega stanja skrbi za zdravje in varnost pri delu v partnerski organizaciji
 • Analiza dejavnikov tveganja za ohranjanje celostnega zdravja na delovnem mestu
 • Oblikovanje in izvedba promocijskih aktivnosti na sedežu delodajalca za vključevanje udeležencev v načrtovane aktivnosti operacije
 • Priprava programov za ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za boljše (psihosocialno) zdravje in varnost na delovnem mestu
 • Implementacija/izvedba programov za izobraževanja in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za boljše (psihosocialno) zdravje in varnost na delovnem mestu

Projektni dogodki in aktivnosti ter rezultati

 1. Aktivni odmori med delom – obvladovanje stresa na delovnem mestu

 

Namen in cilji usposabljanja 

 

Namen usposabljanja je zaposlenim v HSW ponuditi praktična orodja in strategije za obvladovanje stresa na delovnem mestu.

Kompetence: obvladovanje stresnih situacij, delo pod pritiski

Cilji: – po končanem usposabljanju bodo udeleženci:

 • pravočasno prepoznali, kaj jim povzroča stres
 • zavestno izbirali odzive na stres
 • znali zmanjšati skrbi uporabljali učinkovite strategije za ohranjanje nadzora nad lastnim življenjem • samozavestnejši in znali premagovati strah
 • učinkoviteje reševali čustvene in praktične izzive, ki jih povzroča stres
 • razvili bolj zdrave vzorce vsakodnevnega delovanja
 • bolj uživali v življenju

 

Ogled video vsebine na https://youtu.be/bJp6yKesRdA

  MOTIVACIJSKE KARTICE

Včeraj, 7. junija 2023, so se študenti in pedagoške mentorice s spoznanji, izsledki in rezultati dela navedenega projekta, prvič predstavili akademski skupnosti MLC Ljubljana. Po uvodnem nagovoru g. dekana, red. prof. dr. Srečka Devjaka, v katerem je izpostavil pomen in vlogo raziskovalnega dela na MLC Ljubljana in izrekel pohvale vsem sodelujočim, je vodja projekta in pedagoška mentorica, doc. dr. Danijela Brečko, predstavila projekt  in cilje, ki smo jim s obema moduloma projekta sledili ter podala glavne izsledke po posameznih sklopih. Obenem je poudarila pomen pridobljenih kompetenc za študente in izpostavila najpomembnejše med njimi. V nadaljevanju sta se s pregledom glavnih aktivnosti in njihovo izvedbo predstavili še preostali pedagoški mentorici, Natja Lavrič in Diana Sepeta.

Img 2998

Osrednji del včerajšnje predstavitve pa je bil seveda namenjen študentom MLC Ljubljana in drugih fakultet, ki so v projektu sodelovali. Sklop Skrb za zdravje na delovnem mestu sta predstavila Pija Lucija Kralj in Jakob Mlakar.

Img 3004

Danes smo zaposlenim na HSE predstavili zadnjo izobraževalno vsebino v okviru “Projektnega dela za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023”, že tretjo po vrsti. Naslov tokratne teme je bil »Obvladovanje stresa na delovnem mestu«,  v vlogi izvajalke delavnice in predavateljice pa se je tokrat preizkusila študentka Julija Zagorc.

Hse Delavnica Iii 1

Namen usposabljanja je bilo ponuditi praktična orodja (dihalne vaje, vizualizacija, samorefleksija za prepoznavanje osebnih sprožilcev stresa, postopno mišično sproščanje in podobno)in strategije za obvladovanje stresa na delovnem mestu. V okviru delavnice so študenti želeli slušatelje opozoriti na zavedanje najpomembnejših stresnih sprožilcev v vseh njihovih okoljih (doma, na delovnem mestu, v ostalih okoljih), kakšne so njihove najpogostejše reakcije in kako si pomagajo premagovati stresne situacije v vsakdanjem življenju.

Cilji predstavljene teme in praktičnih vaj so bili zlasti: pravočasno prepoznati sprožilce stresa in se zavestno lotevati spopadanja z njimi, se znali manj ukvarjati ali manj obremenjevati s stvarmi, na katere nimamo nobenega vpliva ter uporabljali učinkovite strategije za ohranjanje nadzora nad lastnim življenjem, bili bolj samozavestni in znali premagati različne strahove ter učinkoviteje reševali čustvene in praktične izzive, ki nam jih ponuja življenje. Nenazadnje bi bilo najbolj pomembno razviti bolj zdrave vzorce vsakodnevnega delovanja in resnično uživati sleherni trenutek, ki nam je dan.

Menimo, da je bila tudi današnja vsebina primerna in zanimiva za slušatelje in vsem se še enkrat zahvaljujemo za podporo, spodbudo in sodelovanje na delavnici.

Zaposlenim v HSE smo predstavili že drugo izobraževalno vsebino, namenjeno predvsem vodjem z naslovom »Well-being vodenje – z dobrim počutjem zaposlenih do večje zavzetosti in produktivnosti«

 

“Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023″ lepo teče dalje in z izvedbo izobraževalnih vsebin Sklopa A: Skrb za zdravje se bližamo vrhuncu s prikazi različnih oblik kot rezultatov dela sodelujočih študentov ter delovnih in pedagoških mentorjev. Tako smo danes zaposlenim oziroma predvsem vodjem v HSE d.o.o. predstavili že drugi izobraževalni sklop, predavanje in delavnico z naslovom Well-being vodenje – z dobrim počutjem zaposlenih do večje zavzetosti in produktivnosti. Namen usposabljanja je bil razvozlati kodo dobrega počutja zaposlenih in poudariti njegov vpliv na organizacijski uspeh.

Zastavljeni cilji današnje vsebine, kjer so pridno sodelovali tudi slušatelji so bili predvsem razumeti koristi in vpliv dobrega počutja zaposlenih na produktivnost in uspešnost organizacije, spoznati vlogo vodje pri spodbujanju kulture dobrega počutja, znati bolje upravljati s konflikti v svojih timih, bolje upravljati s stresnimi situacijami v svojih timih, znati uporabljati strategije za preprečevanje preobremenjenosti ter posledično izgorelosti in nenazadnje opolnomočiti za spodbujanje kulture dobrega počutja na delovnem mestu.

Vsebino sta tokrat predstavila naša moška kolega, študenta MLC Ljubljana, Klemen Kostrevc in Jakob Mlakar, ki sta se v svoji vlogi  dobro počutila in odlično izkazala. Hvala obema za suvereno predstavitev in že se veselimo tretje vsebine naslednji četrtek.

Delavnica Hse 25.5.2023 2

Delavnica Hse 25.5.2023 6

Študenti predstavili zaposlenim v HSE prvo izobraževalno vsebino z naslovom Komuniciranje in sodelovanje skozi prizmo čustvene inteligentnosti v okviru v okviru programa “Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj  in znanj študentov  v delovnem okolju 2022/2023″.

Včeraj so sodelujoče projektne kolegice in študentke Ines Časar s Filozofske fakultete v Mariboru, Lana Novak s mariborske pedagoške fakultete in Viktoriia Mamrenko z MLC Ljubljana,  v okviru programa “Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj  in znanj študentov  v delovnem okolju 2022/2023″,  v podjetju HSE d.o.o. uspešno predstavile prvo izobraževalno vsebino z naslovom Komuniciranje in sodelovanje skozi prizmo čustvene inteligentnosti.

Delavnica Hse 22.5.2023 2

Skupinska Fotografija čustveno Inteligentna Komunikacija 18. Maj 2023

Namen usposabljanja je bilo učenje konstruktivnih načinov komuniciranja med zaposlenimi in s tem izboljšanje odnosov na delovnem mestu. Izobraževanje je potekalo kot predavanje z aktivnimi delavnicami, na katerih so se slušatelji preizkusili, kolikšna je njihova stopnja empatije v delovnem okolju, kako aktivno znajo poslušati in se izražati z »jaz« sporočili, na kakšen način se izražajo različne oblike komunikacije in podobno.

Delavnica Hse 22.5.2023 3

Udeleženci naj bi po končanem usposabljanju znali v večji meri izražati svoje potrebe in počutja z »jaz« sporočili in uporabljati strategije aktivnega poslušanja pri vsakdanjem pogovoru, načela čustveno inteligentne komunikacije pri delu in v življenju nasploh ter čustveno – inteligentno komunikacijo v poslovnem okolju, razvili naj bi zmožnost prepoznavanja, razumevanja in izražanja čustev v različnih situacijah ter sposobnost empatije in razumevanja čustev drugih.

Predstavitve posterjev študentskih kolegov so potekale on-line, v živo so bili v Atenah prisotni odgovorni za organizacijo sekcije ter ena od sodelujočih študentk MLC Ljubljana.

V torek, 2. maja 2023 se je v Atenah (in preko ZOOM) odvijala Študentska poster sekcija, v okviru mednarodne znanstvene konference »10th Annual International Conference on Business, Law & Economics«, ki jo organizira inštitut ATINER ter MLC Ljubljana. 

Sodelovali so študentje iz treh držav, iz Portugalske, Španije in Slovenije. Posterje so, ob podpori mentorjev, pripravili na različne, aktualne teme s širšega področja “Business, Law & Economics” ter jih tudi zanimivo predstavili.

Študenta MLC Ljubljana, ki so sodelovali v projektu Skrb za zdravje, sta predstavila posterja na temi:

 • Legal acts and organisational indicators in the field of safety and healthy work – A case study for HSE (Viktoriia Mamrenko, MLC Ljubljana)
 • Analysis of energy vitality and design of promotional activities for healthy work – HSE case study (Jakob Mlakar, MLC Ljubljana)

Atene 2023 2

Veseli nas, da smo lahko projektne rezultate delili tudi v mednarodnem okolju!

V sklopu projekta “Skrb za zdravje – dejavnik povečanja motivacije in produktivne energije” se je projektna skupina študentov in pedagoških mentoric udeležila sestanka na sedežu podjetja Holding Slovenske elektrarne d.o.o., v Ljubljani.

Delovna mentorica ga. Maša Šega je predstavila sistem varovanja zdravja ne delovnem mestu, ki je v podjetju HSE d.o.o., zelo dobro vzpostavljen. Študentje so imeli priložnost spoznati številne aktivnosti, ki jih izvajajo na tem področju ter bodo v bodoče predlagali še svoje ideje in predloge, kako bi še izboljšali kakovost delovnega okolja.

V podjetju smo si ogledali tudi prostore kadrovske službe ter so nam zaposlene prikazale dobre prakse na področju zagotavljanja zdravja na delovnem mestu.

Hse 3

Hse 5

Hse 6

Hse 8

Hse 11

 

 

Sklop B - Skrb za okolje - dejavnik trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti organizacij

Partner: Epeka Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo s sedežem v Mariboru

Close Up Environment Sign Collection

Vir: Freepik.com

 

 

V projektu polagamo posebno pozornost vprašanjem povezanim s skrbjo za čisto delovno in širše okolje, ki je med drugimi tudi pomemben generator psihosocialnega zdravja zaposlenih kot tudi širše lokalne skupnosti.

Nevladni sektor oz. civilna družba je v času različnih družbenih sprememb, bodisi ekonomske krize bodisi epidemiološkega izbruha najbolj na udaru kar se tiče psihosocialnega zdravja.

Socialno podjetništvo je področje, kjer partnerska organizacija (EPEKA) zagotavlja družbeno kohezivnost tako lokalnemu kot nacionalnemu okolju. Z vključevanjem drugačnih, vendar enakopravnih, doprinašamo k zadovoljstvu tako posameznika kot celotne družbe, kjer je sicer ključen uspeh, a ne skozi finančno vrednost temveč skozi druge parametre, kot so vključenost, solidarnost, enakopravnost in pdb.

Še posebej se to uvidi na področju krožnega gospodarstva oz. ponovne uporabe proizvodov. Kjer je sicer dobiček zanemarljiv ali pa ga sploh ni, je pa dodana vrednost pri varovanju okolju, zelenem delovnem mestu in občutku, da se nekaj naredi tudi za zanamce.

 

 

Cilji sklopa B:
 • Analiza obstoječega stanja skrbi za (delovno) okolje v partnerski organizaciji
 • Oblikovanje in izvedba promocijskih aktivnosti na sedežu delodajalca za vključevanje udeležencev v načrtovane aktivnosti  operacije
 • Priprava programov za ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za čistejše delovno in lokalno okolje in zmanjšanje ogljičniga odtisa
 • Implementacija/izvedba programov za izobraževanja in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za vzdrževanje čistega delovnega in širšega lokalnega okolja

Projektni dogodki in aktivnosti ter rezultati

Cilji sklopa B, kjer smo raziskovali in iskali nove načina spodbujanja okolja k večji skrbi za okolje, so bili:

•      Analiza obstoječega stanja skrbi za (delovno) okolje v partnerski organizaciji

•      Oblikovanje in izvedba promocijskih aktivnosti na sedežu delodajalca za vključevanje udeležencev v načrtovane aktivnosti  operacije

•      Priprava programov za ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za čistejše delovno in lokalno okolje in zmanjšanje ogljičnega odtisa

•      Implementacija/izvedba programov za izobraževanja in usposabljanje zaposlenih o učinkovitih ravnanjih za vzdrževanje čistega delovnega in širšega lokalnega okolja

 

Na podlagi dogovora s partnersko organizacijo Epeka v projektu smo se odločili za tri vsebinska področja in sicer:

 • Kam z odpadki
 • Varčevanje z energijo
 • Srečanje brez odpadkov

V sklopu posameznega vsebinskega področja, vas vabimo k ogledu plakatnega sporočila in video vsebine.

 

1.      Kam z odpadki

 

Namen in cilji usposabljanja 

Spodbuditi bolj učinkovito in okolju prijazno odlaganje odpadkov z ozaveščanjem posameznikov o tem, kaj recikliranje sploh pomeni, o pogostih vzrokih za nepravilno recikliranje, o možnostih odlaganja nevarnih in elektronskih odpadkov ter o načinih zmanjšanja količine odvrženih predmetov.

Ogled video vsebine na: https://youtu.be/GJlGiyTQxzA

Kam Z Odpadki

 

2.      Varčevanje z energijo

 

Namen in cilji usposabljanja 

Program je namenjen ozaveščanju prekomerne porabe energije in vpliv porabe energije na okolje. Spodbuditi želimo čim bolj učinkovito in okolju prijazno porabo energije z ozaveščanjem posameznikov o tem, kako in zakaj se varčuje z energijo ter kakšne imamo od tega koristi.

Ogled video vsebine na: https://youtu.be/Zhn_BDGAXgc

Varčevanje Z Energijo

 

3.     Srečanje brez odpadkov

 

Namen in cilji usposabljanja 

Namen izobraževanja je ozavestiti in izobraziti podjetja in organizacije o odpadkih, ki nastanejo na raznih srečanjih, sestankih in konferencah. Predstavi se okvirni načrt poteka srečanja in kako se v posamezni fazi izogniti oz. preprečiti nastanek odpadkov.

Ogled video vsebine na: https://youtu.be/Cymj7xN-ESU

Srečanje Brez Odpadkov Plakat 2 (1)

Včeraj, 7. junija 2023, so se študenti in pedagoške mentorice s spoznanji, izsledki in rezultati dela navedenega projekta, prvič predstavili akademski skupnosti MLC Ljubljana. Po uvodnem nagovoru g. dekana, red. prof. dr. Srečka Devjaka, v katerem je izpostavil pomen in vlogo raziskovalnega dela na MLC Ljubljana in izrekel pohvale vsem sodelujočim, je vodja projekta in pedagoška mentorica, doc. dr. Danijela Brečko, predstavila projekt in cilje, ki smo jim s obema moduloma projekta sledili ter podala glavne izsledke po posameznih sklopih. Obenem je poudarila pomen pridobljenih kompetenc za študente in izpostavila najpomembnejše med njimi. V nadaljevanju sta se s pregledom glavnih aktivnosti in njihovo izvedbo predstavili še preostali pedagoški mentorici, Natja Lavrič in Diana Sepeta.

Img 2999

Osrednji del včerajšnje predstavitve pa je bil seveda namenjen študentom MLC Ljubljana in drugih fakultet, ki so v projektu sodelovali. Vsebino in aktivnosti Sklopa Skrb za okolje so zastopali Rebeka Mihelič, Maruša Selan in Ilirijan Zulfaj,

Img 3001

Včeraj, 29. maja 2023 so v projektu sodelujoči študenti Sklopa B: Skrb za okolje predstavili in uspešno izvedli delavnice, ki so jih pripravili v okviru treh vsebinskih sklopov navedenega projekta: Kam z odpadki, Varčevanje z energijo in Srečanje brez odpadkov. Odzvali smo se povabilu partnerske organizacije v projektu Epeke in vsebine izvedli pred angleško govorečo publiko v okviru njihovega večdnevnega dogodka z naslovom Zeleno socialno podjetništvo, ki je potekal v ljubljanskem Študentskem Kampusu.

Zeleno socialno podjetništvo je projekt mladinske izmenjave študentov iz devetih držav (Litve, Portugalske, Madžarske, Irske, Severne Makedonije, Srbije, Cipra, Grčije in Slovenije). V okviru projekta je združenje Epeka tako pripravilo različne aktivnosti, predstavitve, obiske, oglede ter prireditve z glavnim namenom približati mladim evropske vrednote in poudariti medkulturnost, demokratično odločanje in pomen zelenega socialnega podjetništva.

Campus 10

Sodelujoči študenti Maruša Selan, Kaja Lekš, Lina Kovše, Rebeka Mihelič in Ilirijan Zulfaj so delavnice izvedli kot celodnevni dogodek z vmesnimi kratkimi odmori in časom za kosilo. Maruša Selan in Kaja Lekš sta srečanje otvorili z igro za spoznavanje in polnjenje osebnostne energije ter s predavanjem in izvedenimi delavnicami opozorili na občutljivo okoljsko temo Kam z odpadki. Namen delavnice je bil poučiti o ločevanju in odlaganju odpadkov ter v nas prebuditi zanimanje za pravilnejše ravnanje z nekaterimi vrstami odpadkov. Ob tem smo si izmenjali dobre in žal, tudi nekatere slabe prakse v državah slušateljev včerajšnjih delavnic. Študentka MLC Ljubljana Maruša Selan je nadaljevala s kolegico, magistrsko študentko psihologije v Mariboru Lino Kovše – njuna tema pa je bila Varčevanje z energijo. Vsebina programa je bila namenjena ozaveščanju prekomerne porabe energije in vplivu porabe energije na okolje. Spodbuditi smo želeli čim bolj učinkovito in okolju prijazno porabo energije z ozaveščanjem posameznikov o tem, kako in zakaj se varčuje z energijo ter kakšne imamo od tega koristi. V vlogi nosilcev tretje vsebine, pa sta se odlično izkazala Rebela Mihelič in Ilirijan Zulfaj, ki sta publiko izzvala z organizacijo srečanja brez odpadkov. V okviru vsebine sta poudarila uporabo in pomen elektronskih vabil, predstavila načine zmanjšanja okoljskih emisij in odpadkov na pogostitvah, opozorila na pomembnost uporabe lokalnih izdelkov in pravilno ločevanje odpadkov ter razložila smisel in vlogo energetskega prihranka.

Campus 1

Campus 5

Ob zaključku modula vsebinskih predstavitev,  velja kot glavno prednost včerajšnjega dogodka poudariti izmenjavo dobrih in slabih praks udeležencev iz praktično desetih držav in naša želja je, da vsaj delček pravilnega ravnanja v skrbi za okolje ponesejo v svoja okolja in naredijo potrebne korake v smeri ozaveščanja okolice in dobrega zgleda na področju varovanja našega planeta.

V naslednjem tednu, natančneje v ponedeljek, 29. maja 2023 v Študentskem Kampusu planiramo celodnevne aktivnosti (predavanja in delavnice), s katerimi se bodo sodelujoči študenti in mentorji v okviru projektnega dela za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/23 Sklopa B: Skrb za okolje, predstavili raznoliki mednarodni publiki, ki jo je zbralo socialno združenje Epeka kot partner navedenega projekta in organizator večdnevnega dogajanja na temo zelenega socialnega podjetništva.

Včeraj se je ekipa sodelujočih študentov z Maruša Selan, Lino Kovše in Ilirijanom Zulfajem v glavni zasedbi že predstavila s kratkim napovednikom izobraževalnih vsebin, ki jih bistre glave in pridne roke sodelujočih pripravljajo kot del aktivnosti projekta.

Ekipa1

Ekipi študentov želimo veliko ustvarjalnih domislic pri izvedbi delavnic, mi pa vas pridemo z veseljem poslušati in podpreti. Skupaj zmoremo več, skupaj z dobro energijo do konca projekta.

Ekipa2

Ekipa4

V torek, 2. maja 2023 se je v Atenah (in preko ZOOM) odvijala Študentska poster sekcija, v okviru mednarodne znanstvene konference »10th Annual International Conference on Business, Law & Economics«, ki jo organizira inštitut ATINER ter MLC Ljubljana. 

Sodelovali so študentje iz treh držav, iz Portugalske, Španije in Slovenije. Posterje so, ob podpori mentorjev, pripravili na različne, aktualne teme s širšega področja “Business, Law & Economics” ter jih tudi zanimivo predstavili.

Študentka MLC Ljubljana, ki je sodelovala v projektu Skrb za okolje, je predstavila poster na tema:

 • Legal acts and documents in the field of Environmental protection – A case study for NGO EPEKA (Maruša Selan, MLC Ljubljana in Rebeka Mihelič, B2 VŠPV)

Študentska Sekcija 2023 2

Veseli nas, da smo lahko projektne rezultate delili tudi v mednarodnem okolju!

V petek, 24. marca 2023 smo pedagoški mentorji MLC Ljubljana in sodelujoči študenti v okviru projekta SKLOP B: “Skrb za okolje – dejavnik trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti organizacije, obiskali združenje EPEKA na njihovem sedežu v Mariboru”.

Sprejeli so nas predsednik združenja, g. Štefan Simončič in oba delovna mentorja, ga. Jerica Lorenzi in Matej Tisaj.

Na sestanku delovne skupine modula 2 in 3 smo razpravljali o vsebinah in rezultatih dela omenjenih modulov v sklopu skrbi za okolje. V naslednjih dveh mesecih bomo sodelovali pri izvajanju različnih pred in po promocijskih aktivnostih,se naučili veliko novega in uspešno dosegli zastavljene si cilje.

 

Epeka 24.3.2023 3

Epeka 24.3.2023 9

Epeka 24.3.2023 11

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis