Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

  • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
  • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
  • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

*obvezna polja

ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO

Fakulteta povezuje znanstvenoraziskovalno delo s študijskim procesom z namenom, da študij povečuje delež aktualnih vsebin in rešitev (uveljavljene) sodobne poslovne prakse. Vodje raziskav so praviloma nosilci študijskih predmetov. Predavatelji preko predmetov ali delavnic (portalov) raziskovalne dosežke predstavljajo akademski skupnosti. Študentje z vključevanjem v raziskave opravljajo študijske obveznosti ali zaključne naloge. Rezultate raziskav študentje predstavljajo interno, v knjižnici ali na primernih študentskih srečanjih ali konferencah.

Predstavitev raziskovalnih projektov in raziskav, kjer sodeluje MLC:

Zap. Št.Naslov projekta/raziskaveIzvajalciVsebinaProjektni team
1.1Razpis »INTERREG SI-A Slovenija-Avstrija« (ref. št. 4300-117/2015), prednostna os 1: »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«. Naziv projekta: »Izobraževalno-inovacijski povezovalni center«.Konzorcij: MLC Ljubljana, CUAS Fachhochschule Kärnten, Villach; Yaskawa Motoman, Ribnica; Območna obrtno podjetniška zbornica Ljubljana Vič; Slovenska gospodarska zveza, Celovec.Prijava projekta v pripravi.dr. Viktor Vračar
dr. Lidija Breznik
dr. Srečko Devjak
dr. Rudi Rozman
dr. Marko Novak
1.2Priprava tadžikistanskega osebja in učiteljev na metodologijo preizkusov za izboljšanje kakovosti na univerzah / TAJTEST• University of Pavia (UNIPV) (Applicant)
• SVIMAP Network (SVIMAP)
• MLC Management and Law College Ljubljana (MLC) idr.
Prestrukturiranje nacionalnega ocenjevalnega Sistema študentov, z namenom izboljšanja kakovosti visokega šolstva v Tadžikistanu.dr. Srečko Devjak
mag. Boštjan J. Turk
dr. Danijela Brečko dr. Aleksij Mužina
dr. Marko Novak
Sabina Vlašić, mag.
1.3Okrepitev kulture kakovosti pri učencih Kazahstan /STRUKA• University of Pavia (UNIPV) (Prijavitelj)
• MLC Management and Law College Ljubljana (MLC) idr.
Temeljni cilj projekta je okrepiti zmogljivost učencev za spodbujanje in razvoj kulture kakovosti v Kazakstanu. To bo povečalo znanje študentov na akademske standarde in pravila, v skladu s politiko EU v izobraževanju. Hkrati bo to omogočilo prenos izkušenj iz EU in ustvariti nove kompetence za kulturo kakovosti.dr. Srečko Devjak
mag. Boštjan J. Turk
dr. Danijela Brečko dr. Aleksij Mužina
dr. Marko Novak
Sabina Vlašić, mag.
1.4Projekt: Pravno poznavanje javnega naročanja v gradbeništvu, Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020MLC Ljubljana in MAPRI d.o.o.Cilj projekta je vzpostavitev platforme, ki bo pomenila digitalno podporo merjenju znanja in učenju naročnikov in ponudnikov javnega naročanja na področju gradbeništva. Vsebinsko bo delo usmerjeno na oblikovanje trditev/vprašanj s ponujenimi možnimi odgovori. Osnovne vsebine se črpajo iz sklepov Državne revizijske komisije (DRK). Praktične izkušnje bo prispeval partner MAPRI d.o.o.dr. Aleksij Mužina, Marko Božič
1.5Projekt: Skrb za zdravje - dejavnik povečanja produktivne energije, Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020MLC Ljubljana in Špan d.o.o.Cilj projekta je, nameniti pozornost vprašanjem, povezanim s celostnim zdravjem zaposlenih (fizičnem, psihičnem in socialnem), še posebej pa psihosocialnemu zdravju, ki ga razumemo kot duševno, čustveno in socialno blagostanje. V izbranem podjetju bomo tako raziskali in izmerili obstoječe stanje produktivne energije in vitalnosti zaposlenih kot tudi analizirali obstoječe stanje skrbi za zdravje. Analizirali bomo tudi najpogostejša tveganja in pasti za padec energije. Na podlagi rezultatov bomo oblikovali strategijo za ohranjanje oz. izboljšanje psihosocialnega zdravja ter oblikovali ukrepe, ki bodo vplivali na povečanje produktivne energije.Doc. dr. Danijela Brečko, Anja Grad
Zap. Št.Naslov projekta/raziskaveIzvajalciVsebinaProjektni team
2.1Sodelovanje pri projektih:
»Evidence Based Education European Strategic Model for School Inclusion« – ERASMUS project, prijavitelji iz Nemčije, Španije, Italije in Hrvaške.

»Modernizing Teacher Education at University of Prishtina« – MEd@ UP Financed by EU TEMPUS Programme; Project Number 544023- »Staff Capacity Building at University of Prishtina’s Faculty of Education«

»Uvajanje sodobnih prvin managementa in prava v sistem slovenskega osnovnošolskega izobraževanja«
MLC Ljubljana in Pedagoška fakulteta Univerze v LjubljaniRaziskovanje razvitosti managementa in kakovosti pravnih okvirov v edukacijskih modelih različnih sistemov javnega izobraževanje. Partnerici sodelujeta pri oblikovanju merskih instrumentov, testiranju in pri vrednotenju ustreznosti instrumentov.
Seminarske aktivnosti na teme projektov. (http://www.mlcljubljana.com/si/mlc/raziskave-in-svetovanja/seminarji/)
dr. Srečko Devjak
dr. Tatjana Devjak
dr. Janez Čebulj
dr. Aleksej Cvetko
2.2Podpis sporazuma s HIT Alpinea d.d. – Kranjska goraMLC Ljubljana in HIT Alpinea d.d.Raziskovanje področja turizma in športa ter pravnih tveganj v poslovnih modelih področja.dr. Srečko Devjak
mag. Primož Gričar
2.3E-regijsko čezmejno sodelovanjeSodelovanje MLC Ljubljana v skupiniNamen sodelovanja je širjenje in pridobivanje izkušenj na področju uporabe in vpliva informacijskih tehnologij na regijsko povezovanje (delimo izkušnje na področju poučevanja SAP tehnologije).
http://eregion.eu/initiative/members/universities/Udeležba na konferenci: »5th Danube eRegion Conference – DeRC 2015: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development« (http://eregion.eu/conferences/derc-2015/derc2015-participants/)
dr. Danijela Brečko
dr. Srečko Devjak
2.4Razvojno-raziskovalni projekt:
»Portal akademsko poslovne regijske mreže« – BASYN«
MLC Ljubljana; Območna obrtno-podjetniška zbornice Ljubljana Vič in PROGMBH d.o.o.Izdelava akademsko poslovnega omrežja v spletnem okolju, s kombinacijo znanja in sodobnih poslovnih pristopov pri premiku poslovanja v spletno okolje. Merjenje poslovnih učinkov in minimiziranje poslovnih tveganj.dr. Danijela Brečko
dr. Srečko Devjak
2.5Sodelovanje na osnovi dogovora z ATINERMLC Ljubljana in ATINEROrganizacija letnih konferenc na temo Podjetništvo, pravo in ekonomija. Študenti in visokošolski učitelji se udeležijo in sodelujejo na konferencah.MLC Ljubljana Sabina Vlašić, mag.
2.6Raziskava za izdelavo:
»Pravno mnenje o možnostih uporabe izjem, za katere se Direktiva 2014/24/EU oziroma Zakon o javnem naročanju ne uporablja – notranja oziroma in-house razmerja«
Izvajalec: MLC Ljubljana: doc. dr. Aleksij Mužina, naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.Priprava pravnega mnenje o možnostih uporabe izjem, za katere se Direktiva 2014/24/EU oz. Zakon o javnem naročanju ne uporablja, torej javna naročila med osebami v javnem sektorju, notranja oz. in-house razmerja.
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2048005234
dr. Aleksij Mužina
2.7Raziskava: »Organizacijske energije v javnem in zasebnem poslovnem okolju«MLC Ljubljana je partner pri raziskavi, nosilec raziskave je SOFOS – Inštitut za izobraževalni managementIzvajanje periodičnih analiz v slovenskem prostoru, organiziranje in izvajanje primerjalnih analiz z drugimi poslovnimi okolji.
Več o raziskavi na:
http://organizacijska-energija.si/
dr. Danijela Brečko
dr. Rudi Rozman
2.8Raziskava: “Pravno poslovna analiza nepremičninskega poslovanja s poudarkom na varnosti pravnega prometa z nepremičninami”MLC Ljubljana in Inštitut za civilno in gospodarsko pravo (ICGP)Povezovanje raziskovanja pravnih in poslovnih vidikov nepremičninskega poslovanja. Področje nepremičninskega poslovanja je široko in interdisciplinarno področje, ki potrebuje jasne pravne in poslovne opredelitve.viš. pred. mag. Boštjan J. Turk
2.9Raziskava za industrijo: »Analiza spletnih dejavnikov poslovne konkurenčnosti Kovinar Kočevje«MLC Ljubljana v podjetju Kovinar Kočevje d.o.o.Analiziranje prednosti in pomanjkljivosti pojavljanja podjetja KOVINAR v spletnem poslovnem okolju. S primerjalnimi analizami (podobnih podjetij) se ugotovi dejavnike, ki bodo v procesu digitalizacije in internacionalizacije poslovanja ključnega pomena za poslovno uspešnost podjetja.dr. Denis Tomše
2.10Raziskava za področje razvoja kakovosti: »Vpliv kreativnosti študentov na dejavnike kakovosti študija”MLC Ljubljana in VŠPV Visoka šola za poslovne vedeUgotavljanje značilnosti strukture dejavnikov kreativnosti pri študentih studijskih programov MLC in VŠPV. Organiziranje in izvajanje primerjalnih analiz med študijskimi programi podpisnikov dogovora.Sabina Vlašić, mag.
2.11The Influence of Creativity on Cultural Awareness of Students, Managers, Entrepreneurs, and InstitutionsMLC Ljubljana in Department of Management & Innovation Systems, University of Salerno in ItalyRaziskave o razvoju ustvarjalnosti in kulturne zavesti med študenti, managerji, podjetniki in institucijami. Partnerji sodelujejo pri oblikovanju instrumentov za merjenje, testiranje in ocenjevanje primernosti instrumentov.
Seminarske aktivnosti o projektnih temah.
Sabina Vlašić, mag.
dr. Bice Della Piana
Zap. št.Naslov projekta/raziskaveIzvajalciVsebinaProjektni team
3.1Študentske raziskave v letu 2014/15 pri partnerjih (YASKAWA, SAP Slovenija, TURIZEM Ljubljana, študijskih razmer in perspektiv MLC Ljubljana) in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 2nd Annual International Conference on Business, Law & Economics, 4-7 May 2015, Athens, Greece in collaboration with the Management & Law College LjubljanaMLC Ljubljana“Academic environment of the MLC Management and Law College Ljubljana to enhance the employability of graduates”
1. Dane Hribar, Radun Ruda Kobi. MLC Management and Law College Ljubljana Academic Studies for Future.
2. Miha Eržen, Samanta Mulev. Employability Of Mlc Graduates With It-Assisted SAP Business Systems.
3. Mirela Hedžič, Matjaž Meden, Jure Smej. Yaskawa – Innovative Company And Need Of Innovative Human Resources.
4. Ana Vehar, Anja Pepelnjak, Maja Mitov, Maša Sušnik. Tourism In Slovenia An Important Factor Of Economic Development And Employment

http://www.atiner.gr/2015/2015PRO-BLE.pdf
dr. Srečko Devjak
mag. Primož Gričar
3.2Projekt: »May the best (wo)man decide (Gender Equality in Economic Decision-Making in SMEs)«Nosilec projekta: Prudentia, business law and human rights institute. Soizvajalec: MLC Ljubljana. Naročnik: U.S. Embassy (Ljubljana, Slovenia)Glavni cilj projekta je bil izboljšati enakopravnost spolov na področju managementa in poslovanja, z naslavljanjem javnosti, zakonodajalcev in še posebej študentov managementa, poslovanja in prava.
https://www.facebook.com/mlcljubljana
dr. Marko Novak
3.3Predstavitev prispevka na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 3rd Annual International Conference on Business, Law & Economics, 2-5 May 2016, Athens, Greece in collaboration with the Management& Law College LjubljanaMLC Ljubljana: Prof. dr. Srečko Devjak, pred. Sabina Vlašić, mag.Predstavitev prispevka z naslovom: »The Analysis of the Creative Factors in the Formation of the Study of the Professionally Mature Students.«dr. Srečko Devjak,
Sabina Vlašić, mag.
3.4Predstavitev prispevka na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 4th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 1-4 May 2017, Athens, Greece in collaboration with the MLC Management& Law College LjubljanaMLC Ljubljana: Prof. dr. Srečko Devjak, pred. Sabina Vlašić, mag.The Analysis of the Creative Factors in the Formation of the Study for the Managers of the Futuredr. Srečko Devjak,
Sabina Vlašić, mag.
3.5Študentske raziskave v letu 2016/2017 in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 4th Annual International Conference on Business, Law & Economics,1-4 May 2017, Athens, Greece in collaboration with the MLC Management& Law College LjubljanaMLC Ljubljana in ATINERIntroducing approaches of "learning by doing" study model at MLC Ljubljana,
Management and law - Bachelor's degree; Management and business law II - Master's degree
Študenti pod vodstvom red. prof. dr. Srečko Devjak
3.6Projekt: »Z digitalizacijo poslovanja do večjega odločanja za deficitarne poklice« v okviru »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«Prijavitelj: MLC Ljubljana; sodelujoči v projektu: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Kovinar trgovina Kočevje, ter Visoka šola za poslovne vede.Namen projekta je bil priprava konkretne rešitve, ki je povezala podjetnike, ki delujejo v panogah, kjer se pojavljajo deficitarni poklici in mlade, ki bi si želeli pridobiti poklic, ter se zaposliti.dr. Srečko Devjak,
Sabina Vlašić, mag.
3.7Projekt "Platforma pravnega poznavanja javnega naročanja" v okviru »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju -
Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020" – razpis za študijsko leto 2017/2018.
Prijavitelj: MLC Ljubljana; ostali sodelujoči v projektu: SL CONSULT, projektno svetovanje, d.o.o.; Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič. Platforma je dosegljiva na povezavi: http://www.mlcljubljana.com/kvizJavnoNarocanjeNamen projekta: dvigniti raven javnega naročanja v smislu doseganja temeljnih načel gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. S tem bo rastla kakovost uvajanja načel javnega naročanja, hkrati pa spodbijanje zavedanja o doseganju sekundarnih politik, ki jih podpirajo tudi Direktive EU, med temi tudi spodbujanje rasti malih in srednjih podjetij (MSP).Pedagoški mentor: doc.dr.Aleksij Mužina, Delovni mentor s strani SL CONSULT d.o.o. Urša Pavčič, Delovni mentor s strani OOZ VIČ mag.Peter Grabner
3.8Študentske raziskave v letu 2017/2018 in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 5th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 7-10 May 2018, Athens, Greece in collaboration with the Management & Law College LjubljanaMLC Ljubljana in ATINER1. Market Opportunities – Analysis of potential students of Management and Business Law;
2. SAP as a growth factor of GDP;
3. Higher Education – Better personal energy
Študenti pod vodstvom red. prof. dr. Srečko Devjak
3.9Predstavitev prispevka na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 5th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 7-10 May 2018, Athens, Greece in collaboration with the MLC Management& Law College LjubljanaMLC LjubljanaManagement and business law studies in the function of completing higher educationred. prof. dr. Srečko Devjak, Natja Lavrič, uni.dipl.prav.
3.10Študentske raziskave v letu 2018/2019 in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 6th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 6-7 May 2019, Athens, Greece in collaboration with the Management & Law College LjubljanaMLC Ljubljana in ATINERBisnode Business Analytics for the development of Management, The optimisation of the process of mortgage credit, Risk management with Bisnode credit rankingŠtudenti pod vodstvom red. prof. dr. Srečko Devjak
3.11Predstavitev prispevka na konferenci: ATINER 6th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 6-7 May 2019, Athens, Greece in collaboration with the Management & Law College LjubljanaMLC LjubljanaPhenomena of organizational energy – Fuel for pick performancedoc. dr. Danijela Brečko
3.12Projekt: Pravno poznavanje javnega naročanja v zdravstvu, Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020MLC Ljubljana in Sanolabor d.d.Namen tega projekta je povečanje profesionalizacije javnega naročanja v slovenskem javnem sektorju. Cilj projekta je vzpostavitev platforme, ki bo pomenila digitalno podporo merjenju znanja in učenju naročnikov in ponudnikov javnega naročanja na področju zdravja. Vsebinsko bo delo usmerjeno na oblikovanje trditev/vprašanj s ponujenimi možnimi odgovori. Osnovne vsebine se črpajo iz sklepov Državne revizijske komisije (DRK). Praktične izkušnje bo prispeval partner SANOLABOR.dr. Aleksij Mužina, Rolando Kresnik, dipl. posl. prav.