Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

*obvezna polja

Visokošolski študij – Management in pravo

Cilji študijskega programa prve stopnje so usposobiti študente za različna področja dela nižjega in srednjega managementa v gospodarskih in drugih družbah. Študijski proces je organiziran tako, da motivira študente, ki so uspešno končali srednješolsko izobraževanje, in tudi tiste, ki jim ni uspelo končati visokošolskega izobraževanja. Študentje pridobijo osnovna interdisciplinarna znanja korporacijskega prava in managementa v podjetništvu. Diplomanti obvladajo dela z nalogami pri upravljanju sodobnih informacijsko podprtih poslovnih funkcij srednjih in majhnih podjetij: nabava, proizvodnja, prodaja, kadri na delokrogih planerjev in analitikov. Diplomanti lahko opravljajo dela malega pravnika v podjetjih (pripravljanje internih aktov) ali v odvetništvu in notarstvu.

RAZPIS za vpis za študijsko leto 2020-2021

Objavljamo RAZPIS za vpis za študijsko leto 2020-2021 v visokošolski strokovni študijski program Management in pravo VS.

Podrobnosti študija

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (KT): 180
Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK): 7
Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK): 6
Strokovni naslov: diplomirani poslovni pravnik (VS) /diplomirana poslovna pravnica (VS)
Kraj izvajanja študija: Ljubljana
Število vpisnih mest: Fakulteta vpisuje v vsak letnik študija po 50 študentov.
Način študija:

 • redni študij: program bo izveden v polnem obsegu predavanj, seminarjev, vaj in praktičnega usposabljanja in
 • izredni študij: program bo izveden v polnem obsegu predavanj ter skrajšanem obsegu seminarjev, vaj in praktičnega usposabljanja.

Zakaj Visokošolski študij?

Program = 1/3 managementa + 1/3 prava + 1/3 poslovna praksa in veščine digitalnega poslovanja

Priznavanje predhodnega izobraževanja in prakse

Pridobljeni naziv: »Diplomirani poslovni pravnik«

PREDMETNIK ŠTUDIJA

1 semester VS mlc fakultetaPDF predstavitev

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študenta
MANAGEMENT6201020100
POSLOVANJE IN ORGANIZACIJA PODJETJA6201020100
UVOD V PRAVO6201020100
OBLIGACIJSKO PRAVO6201020100
PROFESIONALNI RAZVOJ I – 1. DEL310101045
PRAKSA I – 1. DEL*310101015

*Vključuje tudi 45 ur drugih oblik študija (DOŠ).

1 semester VS mlc fakultetaPDF predstavitev

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študenta
MARKETING6201020100
FINANCE6201020100
UPRAVNO PRAVO6201020100
Izbirni predmet 16201020100
PROFESIONALNI RAZVOJ I – 2. DEL310101045
PRAKSA I – 2. DEL*22020

*Vključuje tudi 50 ur drugih oblik študija (DOŠ).

1 semester VS mlc fakultetaPDF predstavitev

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študenta
RAČUNOVODSTVO6201020100
Izbirni predmet 26201020100
POGODBENO GOSPODARSKO PRAVO6201020100
OSNOVE RAZISKOVANJA V MANAGEMENTU IN PRAVU6201020100
PROFESIONALNI RAZVOJ II310101045
PRAKSA II – 1. DEL*310101010

*Vključuje tudi 50 ur drugih oblik študija (DOŠ).

1 semester VS mlc fakultetaPDF predstavitev

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študenta
POSLOVNA INFORMATIKA6201020100
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO6201020100
Izbirni predmet 36201020100
Izbirni predmet 46201020100
PRAKSA II – 2. DEL*3--2035

*Vključuje tudi 125 ur drugih oblik študija (DOŠ).

1 semester VS mlc fakultetaPDF predstavitev

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študenta
ORGANIZACIJSKO VEDENJE6201020100
UPRAVNO POGODBENO PRAVO6201020100
KAZENSKO IN KAZNOVALNO PRAVO6201020100
Izbirni predmet 56201020100
PROFESIONALNI RAZVOJ III310101045
PRAKSA III – 1. DEL*310101010

*Vključuje tudi 50 ur drugih oblik študija (DOŠ).

1 semester VS mlc fakultetaPDF predstavitev

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študenta
Izbirni predmet 66201020100
PRAKSA III – 2. DEL*3--2070
Diploma300

*Vključuje tudi 270 ur drugih oblik študija (DOŠ).

 • Management finančnih institucij
 • Strateški in projektni management
 • Teorija organizacije z analizo in oblikovanjem
 • Ravnanje s človeškimi zmožnostmi
 • Management in trženje v športu
 • Gradbene in okoljske pravne zadeve v podjetništvu
 • Podjetništvo
 • Pravo družb in poslovno pravo
 • Pravo javnih naročil
 • Insolvenčno pravo
 • Pravo intelektualne lastnine
 • Osnove spletnega marketinga
 • Nepremičninsko pravo
 • Management poslovne rasti – BISNODE
 • Management poslovnih tveganj – BISNODE
 • Medijsko pravo
 • Osnove davčnega prava
 • Poslovna nemščina 1
 • Poslovna nemščina 2
 • Poslovna angleščina 1
 • Poslovna angleščina 2

PDF PREDSTAVITEV

OSTALE INFORMACIJE O ŠTUDIJU

Vpis v 1. letnik

V 1. letnik visokošolskega strokovnega programa »Management in pravo VS« se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit po katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Vpis v 2. letnik

Diplomanti programov višjih strokovnih šol, ustanovljenih po 1994, se v program “Management in pravo VS” vpišejo v drugi letnik. Dodatno se študentom lahko priznajo študijske obveznosti glede na program predhodnega izobraževanja in primerljivost pridobljenih kompetenc v predhodnem izobraževanju. Študentu se določita individualni študijski načrt in program obveznosti glede na njegov načrt profesionalnega razvoja in kompetence, pridobljene v predhodnem izobraževanju.
Študenti, ki niso zaključili višješolskega študija, se vpišejo v prvi letnik, priznavajo se opravljene obveznosti formalnega in neformalnega izobraževanja in na osnovi teh določil individualni študijski načrt.

Vpis v 3. letnik

Diplomanti višješolskih programov (sprejetih pred letom 1994) se v program “Management in pravo” vpišejo v tretji letnik. Komisija za študijske zadeve, ob upoštevanju pridobivanja kompetenc programa in glede na predhodno pridobljena znanja ter delovno prakso, določi individualni študijski načrt za vsakega vpisanega študenta.

Prehodi iz programov

Prehodi iz programov univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov, kjer študenti pridobivajo primerljive kompetence, omogočajo vpis v drugi in tretji letnik programa »Management in pravo VS« ob pogojih:

 • v drugi letnik programa se lahko vpišejo študenti, ki so na programu, iz katerega prihajajo, opravili vsaj 48 ECTS primerljivih študijskih obveznosti z obveznostmi tega programa,
 • v tretji letnik programa se lahko vpišejo študenti, ki so na programu, iz katerega prihajajo, opravili vsaj 96 ECTS primerljivih študijskih obveznosti z obveznostmi tega programa.

Študenti ostalih študijskih programov se vpišejo v ta program skladno z Merili in formalno ali neformalno pridobljenimi znanji, primerljivimi z znanji, kot jih pridobijo v tem programu.

Predhodno pridobljena znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki po vsebini v celoti ali deloma ustrezajo splošnim ali predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s posameznim predmetom, se priznajo kot opravljena študijska obveznost, ovrednotena z ECTS skladno s Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti. Tudi za te študente se program obveznosti določa na osnovi individualnega študijskega načrta.

Študent napreduje v drugi letnik, ko ima opravljenih vsaj 42 ETCS študijskih obveznosti, in v tretji letnik, ko ima opravljenih vsaj 84 ECTS študijskih obveznosti.

Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž. Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Študijsko leto se prične 1. oktobra in traja do 30. septembra.
Predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času od 17.00 do 20.30 ure. Predmeti se izvajajo v dvomesečnih ciklih. Vzporedno potekata največ dva predmeta. Urnik je objavljen vnaprej za celotno študijsko leto.

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom diplomske naloge.

Splošne kompetence diplomanta:

Študij managementa in prava na MLC Ljubljana razvija naslednje splošne kompetence:

 • razumevanje pomena družbeno odgovornega poslovnega koncepta;
 • prevzemanje inovativnih idej, podjetnosti in uspešnosti poslovnih omrežij pri projektnem razvoju inovacij in pomembnost zagotavljanja pravne urejenosti, kot dejavnika minimizacije poslovnih tveganj;
 • razumevanje in uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije – vodenje poslovanja v e-okolju, razvoj IKT v poslovnem okolju, vključevanje v e-podprta poslovna in socialna omrežja;
 • razvijanje komunikacijskih veščin v maternem jeziku in v tujih jezikih;
 • uporaba osnovnih kvantitativnih metod, za strokovno komuniciranje o količinskih in vrednostnih parametrih merjenja kakovosti poslovanja;
 • učenje učenja, timskega dela in procesa stalnih izboljšav (Demingov krog), kot vrednot, ki omogočajo celovit osebnostni razvoj, zagotavljanje kontinuitete pri razvoju posameznika in okolja, v katerega se vključuje.

Med programske generične kompetence spadajo predvsem:

 • Poznavanje vsebin in osnovnih metodologij za opazovanje in prikazovanje izvajanja funkcij managementa v gospodarskih organizacijah,
 • Usposobljenost za ocenjevanje pravne urejenosti in kakovosti pravnih dokumentov pravnih oseb z vidika izvajanja funkcij managementa.
 • Uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za organiziranje uspešnega delovanja poslovnih funkcij in funkcij managementa v poslovnih sistemih.
 • Uporaba specialnih znanj za izdelavo osebnostnih načrtov razvoja in timskega dela.
 • Vodenje skupin in projektnih timov, komuniciranje v timu.
 • Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih poslovnih funkcij.
 • Poznavanje dejavnikov uspešnega sodelovanja s partnerji in s tem povezano vključevanje v študijsko prakso.
 • Razumevanje odnosov v podjetju, med podjetjem in poslovnim okoljem ali socialnim okoljem – sistemsko gledanje in družbeno odgovorno delovanje.

Predmetno specifične kompetence diplomantov študijskega programa so:

 • Sposobnost obravnavanja delovanja poslovnega sistema in njegovega pravnega okvirja.
 • Usposobljenost za ocenjevanje učinkovitosti temeljnih poslovnih funkcij.
 • Uporaba teoretičnih osnov področja managementa in prava pri analizi osnovnih procesov in odnosov v poslovni praksi.
 • Sposobnost odkrivanja in kritičnega obravnavanja primerov odmikov delovanja managementa od pravnega okvirja podjetništva.
 • Priprava tipičnih dokumentov izvajanja funkcij managementa (plani, analize, organizacijske oblike, organizacijski predpisi …) in urejanja pravnih odnosov (delovnopravni dokumenti, prodajni dokumenti, pravni akti organizacije …)
 • Organiziranje in vodenje majhnih podjetij.
 • Analiziranje trga in poslovnega okolja.
 • Spremljanje sodnih odločb, pomembnih za minimiziranje poslovnih tveganj.
 • Pridobivanje strokovnih znanj, pomembnih za področje zaposlovanja.
 • Ocenjevanje študijskih dosežkov in profesionalnega razvoja študentov.

 

 

Diplomanti programa »Management in pravo« se zaposlujejo predvsem na delovna mesta, za katera so potrebna znanja in kompetence s področja poslovnega prava ali kjer managerskih del in nalog ni možno opravljati brez uporabe temeljnih pravnih znanj.

Z namenom, da diplomantom fakulteta poveča konkurenčnost na trgu dela, v okviru študija izvaja programe pridobivanja veščin in znanj za delo v sodobnih digitaliziranih podjetjih. Uspešni diplomanti tekom študija pridobijo certifikate s področja uporabe:

 • SAP tehnologije,
 • BISNODE BIG DATA analitike,
 • DIGITALNEGA MARKETINGA.

 

Diplomanti managementa in poslovnega prava se uspešno zaposlujejo tako na delovna mesta v gospodarstvu kot v negospodarstvu.

V gospodarstvu se diplomanti MLC Ljubljana zaposlujejo v:

 • nabavnih, skladiščnih, proizvodnih, prodajnih sektorjih, posebej so iskani tisti, ki so uspešno osvojili in obvladujejo SAP informacijsko tehnologijo, spletni marketing, BISNODE BIG DATA  analitiko;
 • splošno kadrovskem sektorju, tisti, ki obvladujejo področja poslovnega in upravnega prava;
 • finančno – računovodskem sektorju, če imajo katerega od pridobljenih certifikatov ali uspešno prakso;
 • računovodskih servisih kot strokovni sodelavci na finančno-računovodskem področju, davčnih optimizacijah, minimizacijah tveganj in drugih poslovno-pravnih področjih;
 • lastnih organizacijah ali družinskih podjetjih ali v nastajajočih mikro in malih podjetjih, kjer so njihova pravna znanja jamstvo za minimizacijo tveganj tako pri ustanavljanju podjetij, kot tudi pri zakonitosti poslovanja, poslovna znanja pa za zagotavljanje dolgoročne poslovne uspešnosti.

V negospodarstvu pa se diplomanti zaposlujejo predvsem na delovna mesta v:

 • javni upravi in imajo poslovne odnose z realnim sektorjem, kot npr: javno naročanje, koncesije, skrbništvo pogodb za javno zasebno partnerstvo, izobraževalne dejavnosti, finančno računovodsko področje;
 • javnih podjetjih in gospodarskih javnih službah – posebej tisti diplomanti s certifikati za delo s SAP informacijsko tehnologijo, organiziranjem in izvajanjem spletnega marketinga, BISNODE BIG DATA  analitiko za študij poslovnih tveganj;
 • pravosodju in odvetništvu: nadzor in revizija dokumentov, arhiviranje in urejanje dokumentov, mali pravnik;
 • društvih, združenjih in drugih neprofitnih organizacijah.

Študente in diplomante o zaposlitvenih in kariernih možnostih obvešča fakulteta preko Kariernega centra MLC Ljubljana.

Študijska praksa

V študijskem programu sta uravnoteženo zastopani obe temeljni disciplini programa, management in pravo, obogateni z digitalizacijo poslovanja. Prav tako je pomembno, da je področju prakse namenjena skoraj petina obsega študentove obremenitve.
Praksa, podprta s predmetom Profesionalni razvoj, je namensko načrtovan program pridobivanja kompetenc in veščin, posebej pomembnih za optimiziranje zaposlitvenih možnosti diplomantov.

Praksa poteka v obliki ekskurzij in predavanj strokovnjakov iz prakse v vseh treh letnikih – kot:

(1) opazovalna praksa (seznanjanje, spoznavanje in raziskovanje);

(2) praktično usposabljanje za delovna mesta v poslovnih funkcijah v e-učnem okolju in

(3) praksa v partnerskih podjetjih in institucijah.


1) OPAZOVALNA PRAKSA

Opazovalna praksa pomeni: seznanjanje z načini uporabe doktrin managementa in prava v praksi

 • vsebine in oblike dela vodstvenih delavcev ter strokovnih služb podjetij v zasebnem ali javnem sektorju, strokovnih službah odvetniških pisarn, notarskih službah ter državne uprave.

Opazovalna praksa se izvaja po fazah: opazovanje (odkrivanje in beleženje vsebin), spoznavanje (spoznavanje delovanja in tipičnih lastnosti), izboljšave (izboljšave pri izvajanju funkcij managementa).

Izvajanje opazovalne prakse: ekskurzije, gostujoči predavatelji, študije primerov (zapisanih), strokovnjaki iz prakse.
Vsaka oblika se izvede v treh fazah: pred dogodkom (ekskurzija, predavanje …), izvedbi dogodka, ugotovitve (spoznanja, evalvacije …)

2) LABORATORIJSKA PRAKSA

Laboratorijska praksa pomeni spoznavanje izvajanja funkcij managementa v virtualnem okolju, z e–podporo poslovnih funkcij na način, kot se izvaja v poslovnih sistemih, ki uporabljajo razširjene računalniške aplikacije.

Za te namene je uporabljena programska oprema svetovno znane nemške računalniške družbe SAP, ki jo pri nas uporablja preko 120 (predvsem večjih) poslovnih sistemov.

Uspešni študenti pridobijo certifikat o osnovnem usposabljanju za SAP, ki ga izda SAP Slovenija in MLC Ljubljana. Dokument poleg » Diplome MLC« pomeni delodajalcu informacijo o znanju in dodatnih kompetencah diplomanta.

Več o SAP izobraževanju na MLC Ljubljana si lahko preberete TUKAJ.

3 ) PRAKSA V PODJETJU

Praksa v podjetju je praktično usposabljanje za delovna mesta, ki so primerna izobrazbeni ravni diplomantov tega študijskega programa. Praksa v podjetju poteka praviloma v tistih podjetjih, s katerimi fakulteta sklene ustrezne pisne dogovore. Praksa je v dogovoru s podjetjem ustrezno opredeljena in organizirana. Praktično usposabljanje je lahko povezano z diplomskim delom.

Seznam ponudnikov prakse je objavljen tukaj.

Cenik visokošolskega študija

Stroški študija na visokošolskem programu »Management in pravo VS« vključujejo:

Vpisnina

 • 570 EUR (Vpisnina se zaračunava samo ob vpisu v prvi letnik študija.)

Letna šolnina

 • redni študij: 4.470 EUR,
 • izredni študij: 3.170 EUR,

Diplomsko delo

 • 600 EUR (Se plača ob prijavi dela)

Možno je plačilo na največ 48 mesečnih obrokov, višina obroka je odvisna od (partnerskih) popustov in drugih ugodnosti.
Študenti, ki se ne vpišejo v program in opravijo katero od študijskih aktivnosti, se zaračunavajo po KT; cena za posamezno KT znaša 97,00 EUR za redni in 75,00 EUR za izredni študij.

Cena vključuje naslednje storitve in ugodnosti:

 • Izvajanje izrednega študija po programu fakultete,
 • Srečanja z uveljavljenimi strokovnjaki iz prakse ob izvedbi predmetov ali posebej organiziranih predavanjih.
 • Praktično usposabljanje za delo z orodji spletnega oglaševanja.
 • Pridobitve katerega od MLC certifikatov:
 • SAP certifikat,
 • VD certifikat in drugi certifikati, ki jih v okviru seminarjev ali izbirnih predmetov izvaja MLC Ljubljana.
 • Brezplačna uporaba SAP ERP programa za študijske in raziskovalne namene.
 • Brezplačna uporaba portalov založbe Verlag Dashofer.
 • Brezplačna uporaba portalov BISNODE za študijske in raziskovalne namene.
 • Brezplačno članstvo v knjižnici MLC Ljubljana in v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK).
 • Uporabo internih študijskih gradiv v e-obliki in drugih MLC knjižničnih gradiv.
 • Do dve enodnevni študijski ekskurziji doma ali v tujini na letnik.
 • Individualno in skupinsko svetovanje pred in med študijem.
 • Vsi dodatni izpitni roki in potrdila.

V skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/2011 in spr.) so cene oproščene plačila DDV.
Cenik velja od 4. 4. 2017 dalje.