F.I.T. vodenje - MLC

O programu

Ste vedeli, da “ljudje ne zapuščajo organizacije, ljudje zapuščajo vodjo”?

V 200 letih obstoja delovnih organizacij se je marsikaj spremenilo in nadgradilo. Tudi in še zlasti vodenje. Potrebujemo več vodij in manj managerjev, je parola današnjega trenutka. Vodje so tisti, ki imajo v roki čarobno palico za povečanje zavzetosti in mehanizme za povečanje motivacije ob spoznanju, da materialna motivacija deluje le do določene mere.

Kako v času digitalizacije, nenehnih sprememb in turbulenc na svetovnih trgih zagotoviti   kakovostno rast organizacij in kako (še zlasti v času konjunkture) zadržati ljudi v organizaciji?

Sprva smo vzgajali vodje za tako imenovano administrativno vodenje, ki se je izkazovalo v dobrem upravljanju procesov in administriranju notranjih pravil (MBA – Management by Administration) – to obdobje je v globalnem merilu prevladovalo nekje do 70. let prejšnjega stoletja. Ponekod prej, pri nas nekoliko kasneje, ga je nadomestilo t. i. ciljno vodenje (MBO – Management by Objectives), ki je učilo vodje, da je umetnost vodenja in motiviranja ljudi v dobrem oblikovanju in komuniciranju ciljev posameznikov, timov in oddelkov. Po letu 2000 pa so daleč najbolj pomembne postale vrednote in razvije se nova paradigma vodenja, tako imenovano vodenje s pomočjo vrednot (MBV – Management by Values), ki povzroči tudi pravo revolucijo v raziskovanju ključev učinkovitega vodenja. Vodenje dobiva novo podobo v obliki Fleksibilnosti, kar pomeni hitro prilagajanje trenutnim situacijam in raznolikosti zaposlenih. Inspirativnost in vplivnost vodje še nikoli nista bili tako pomembni kot danes, ko ljudje daleč najbolj cenijo avtentično (naravno) vodenje. Transformativnost pa je pogoj za kakovostno obvladovanje ter vnašanje sprememb pri vodenju ljudi in organizacij v polje t. i. »zmagovalne energije«, ki rodi uspehe timov in organizacij.

Kaj boste pridobili?

 • vpogled v različne stile vodenja, njihove učinke v praksi ter znanje o tem, kdaj ter v kakšnih situacijah jih uporabiti,

 • novodobne strategije vodenja za izboljšanje učinkovitosti,

 • orodja za obvladovanje sprememb pri vodenju,

 • tehnike čustveno-inteligentne komunikacije, ki vam bodo omogočale večjo  komunikacijsko odličnost pri vodenju ter olajšale reševanje zahtevnih in konfliktnih situacij,

 • možnost, da v vlogi vodje razvijte (še) večji vpliv,

 • orodja za spodbujanje motivacije in zavzetosti zaposlenih.

Znam, hočem in zmorem biti F. I. T. vodja

1.   Ustvarjam vizijo prihodnosti

Močna vizija je bistveni razlikovalni element med vami in konkurenco. S. Sinek pravi, da sta za odličnega vodjo bistveni dve stvari: vizija sveta, ki v danem trenutku še ne obstaja, ter obenem sposobnost jasnega sporočanja in komunikacije o tej viziji. Kot F. I. T. vodja znam, hočem in zmorem ter udejanjam vse troje!

 

 

 

2. Motiviram in navdihujem ljudi, da sledijo moji viziji

Najmočnejše motivacijsko orodje vodenja je osebni zgled vodje. In po besedah J. Q. Adamsa postane posameznik vodja takrat, ko njegova dejanja navdihnejo druge, da sanjajo več, se naučijo več, naredijo več in postanejo več.

3. Poskrbim za implementacijo vizije

Vizija brez ustreznih dejanj so zgolj sanje. Dejanja brez ustrezne vizije so le aktivnosti za zapolnitev časa. Vizija, podprta z dejanji, pa lahko spremeni svet (J. A. Barker).

Naloga vodje pri tem je prevajanje močne vizije v realnost z osredotočenostjo na prava dejanja. Kako to izvesti karseda učinkovito, se naučite na izobraževanju F. I. T. vodij.

 

4. Gradim time in razvijam njihovo odličnost

Naloga vodij je ustvarjanje priložnosti in okolja, kjer lahko raznoliki posamezniki harmonično ustvarjajo in izražajo svoje potenciale. In ravno zaradi nujnosti raznolikih ljudi v timu je vodenje umetnost, ki zahteva visoko razvite kompetence, zajete v modulih izobraževanja F. I. T. vodij.

5. Spreminjam sebe in spreminjam svet

Eden izmed zelo znanih izrekov Mahatma Gandhija je, da če želiš spremeniti svet, začni pri sebi. Vodje uspešnih, inovativnih organizacij se tega zavedajo, to upoštevajo ter agilno spreminjajo sebe, organizacijo in svet.

ŽELIM SE PRIJAVITI

PROGRAM

O modulu

Ljudje smo različni, tudi vodje, kar se kaže v tem, da ima vsak vodja svoj stil vodenja. Nekateri razvijejo prijazen stil vodenja, drugi ukazovalen, za nekatere ocenimo, da so “premehki”, drugi zopet “pretrdi”. Kateri stil je torej “pravi”? S katerim stilom vodenja bomo dosegali dobre rezultate? Resnica je, da ni pravega in napačnega stila vodenja. Umetnost dobrega vodenja je, da znamo svoj stil vodenja prilagajati glede na situacijo. Situacijski stil vodenja lahko razvijemo šele ob dobrem poznavanju samega sebe in svojega naravnega stila vodenja. V prvem modulu bomo tako spoznali različne stile vodenja in s pomočjo vprašalnika spoznali, kakšen je naš naravni stil vodenja in kako ga lahko po potrebi prilagodimo zahtevam specifične situacije.

Posebno pozornost bomo namenili vodenju k rezultatom, kjer bomo spoznali temeljna načela vodenja k rezultatom in predstavili praktični primer.

Naš gost bo Andrej Božič, BB Svetovanje.

O modulu

Naloge in vloge voditeljev 3. tisočletja so: usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja vizije, poslanstva in ciljev organizacije.

V drugem modulu bodo udeleženci spoznali moč vizije, poslanstva in ključnih ciljev svojega podjetja ali oddelka, ki ga vodijo, izvedeli, kako se lahko pomaknejo od klasičnih upravljavskih aktivnosti k vodenju in voditeljstvu, kako si lahko s pomočjo delegiranja sprostijo minimalno dve uri na dan ter v tem času delajo na aktivnostih višje vrednosti, rešijo probleme, ki jih imajo z zaposlenimi, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov, dodelijo svojim sodelavcem več pristojnosti in jih ciljno usmerijo.

V modulu bodo spoznali tudi uspešne mednarodne prakse vodenja v javnem sektorju in predstavili mehanizme motiviranja in razvoja javnih uslužbencev, ki preizkušeno delujejo povsod.

Naš gost bo ddr. Marian Wakounig, SGZ Avstrija.

O modulu

Ali veste, da so pri Ferrariju začeli zmagovati šele takrat, ko so sprejeli pravilo, da bodo komunicirali le v enem jeziku? Pred tem so namreč komunicirali kar v treh (italijanščina, nemščina in angleščina), zaradi česar je prihajalo do pogostih šumov v komunikaciji ter posledično do napak in slabših uvrstitev dirkačev. Komunikacija je ključnega pomena za uspešnost v katerem koli poslu in je tudi najpomembnejša sestavina zaupanja med vodjo in sodelavci. Nemogoče je nekomunicirati, saj četudi molčimo, s tem sporočamo. V tem modulu boste spoznali in intenzivno prakticirali temeljne sestavine učinkovite in vplivne komunikacije, nebesedno komunikacijo, proces komunikacije pri vodenju sestankov in vodenju pogovorov o delovni uspešnosti ter zlasti in predvsem pomen komunikacije pri podajanju povratne informacije sodelavcem.

V modulu bomo spoznali še mednarodno prakso projektnega vodenja, kjer je za uspeh projekta poleg procesov, ključna prav komunikacija.

Naš gost bo mag. Damjan Pintar.

O modulu

Brez motiviranih in zavzetih ljudi ni uspeha. Naloga vodje je, da ustvarja motivacijsko okolje, kjer bodo ljudje lahko razvijali svoje potenciale in dosegali cilje organizacije. Zunanja motivacija namreč deluje le do neke mere, vrhunske rezultate pa boste dosegali takrat, ko boste znali sprožiti notranjo motivacijo ljudi, ki pa je ne dosežemo z višino plačila za delo, temveč z oblikovanjem pravih izzivov in sklenitvijo psihološke pogodbe z zaposlenimi.

Ljudje bodo pri delu pokazali veliko več strasti, če bodo primerno vključeni v delo, oblikovanje ciljev in vizije organizacije, če bodo torej imeli priložnost in možnost soustvarjanja organizacije.

Pri umetnosti motiviranja in vključevanju sodelavcev v soustvarjanje se je v praksi kot najučinkovitejši izkazal coaching pristop, ki ga bomo v tem modulu tudi predstavili in izdatno prakticirali.

V modulu bodo spoznali tudi vitka načela vodenja (ang. lean), ki so v večini podjetij že standard za učinkovito organizacijo proizvodnje. Po drugi strani pa se redko uporabljajo kot temelj za postavitev učinkovitega delovanja ostalih funkcij v podjetju. Predstavili bomo: vitko filozofijo, temeljna vitka načela, kako  sta povezani vrednost in produktivnost, kako vitka načela uporabiti za vodenje podjetja in konkretni primeri uporabe vitkih pristopov v podjetjih.

Naš gost bo doc. dr. Rok Stritar, Kibuba.

O modulu

Zadnji modul je namenjem študijem primerov in simulacijam vodstvenih situacij. Vsak udeleženec bo vodil izbrano vodstveno situacijo, pri čemer bodo ostali udeleženci igrali vloge sodelavcev. Vsak vodja bo tudi pridobil 270 stopinjsko informacijo o vodenju simulirane situacije. Udeleženci bodo v tem modulu spoznali tudi pomen osebne in skupinske refleksije za razvoj kompetenc vodenja.

Modul bomo zaključili s podelitvijo certifikata in kreditnih točk.

PREDAVATELJI

Andrej Božič

Andrej Božič je v svoji 30-letni karieri, ki jo je začel kot vodja prodaje za 40 različnih svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško, uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in start-up projekte tako v Sloveniji kot v tujini. Prevzel je sanacijo Tovarne papirja Goričane. V globalnem podjetju ABB je imel funkcijo country managerja in bil odgovoren za Slovenijo in Srbijo. Saniral je skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga in saniral nemško podjetje Mondi Raubling GmbH, ki je del multinacionalne skupine Mondi, ter popeljal k uspehu Steklarno Hrastnik, ki jo je predhodno uspešno saniral.

Izkušnje:  

Ima več kot 20-letne izkušnje na področju oblikovanja vizije in strategije podjetja, s prestrukturiranjem in sanacijami. Vodi delavnice in predavanja s področja poslovne preobrazbe podjetij in kvantnega voditeljstva.

Reference (publikacije, članki, vodenje projektov..):

Vipap (Tovarna papirja Krško); Mešano podjetje med Vidmom in avstrijsko papirnico Leykam Muerztaler; Tovarna papirja Goričane; Multinacionalka ABB; Iskra Ero; Skupina Droga; Mondi Group, Mondi Raubling GmbH, Raubling; Steklarna Hrastnik

VEČ

 

Doc. dr. Rok Stritar

Rok Stritar je svojo kariero začel v pedagoško/akademskih vodah na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral. Vendar ga je kmalu odneslo v podjetniške vode, kjer razvija podjetje Kibubo, ki ima danes 10 trgovin in 60 zaposlenih sodelavcev. Poleg tega še vedno vodi številne delavnice in predmete na področjih inovativnosti, vodenja in podjetništva ter deluje na številnih svetovalnih projektih za večje organizacije in podjetja.

Izkušnje:

Ima več kot 10-letne izkušnje s predavanji in vodenjem delavnic za različne skupine na področjih vodenja, design thinkinga, podjetništva, kreativnosti …

Reference (publikacije, članki, vodenje projektov..):

Sodelovanje na konferenci Izobraževalni management 2015 s temo Design Thinking. Je avtor ali soavtor več znanstvenih člankov in priročnikov, kot so: Action-based learning for millennials: using design thinking to improve entrepreneurship education; Entrepreneurial opportunity identification: the case of Skype technology; Osnove podjetništva: priročnik za pripravo poslovnega načrta …

 

 

mag. Damjan Pintar

Damjan Pintar je diplomiral na Fakulteti za šport v Ljubljani. Tudi nadaljeval je v smeri športnega managementa in magistrski naziv pridobil na Univerzi Claude Bernerd Lyon 1. Kot direktor trženja Slovenskega olimpijskega komiteja (1998 – 2007) je razvil učinkovit model trženja za olimpijske komiteje v majhnih državah po svetu. V nadaljevanju, je v letih od 2007 do 2013 deloval kot direktor turističnega programa UNITUR, ki ima v lasti smučišča, zdravilišča in športne centre po Sloveniji.

Izkušnje:

Trenutno dela kot mednarodni svetovalec na področju športa in turizma po svetu, kjer vzpostavlja mrežo mednarodnih strokovnjakov iz tega področja.

Od leta 2002 je član Olimpijske solidarnosti zunanjih strokovnjakov, prav tako pa je v času od leta 2005 do 2017 deloval kot predsednik Mednarodnega odbora Sredozemskih iger in svetovalec za trženje. V svoji bogati karieri je tudi član (2008-2015 tudi predsednik) Slovenske zbornice gorskih občin in član Slovenske zbornice za gospodarstvo in industrijo. Uspešno je zaključil tudi dvoletni svetovalni projekt prenove HIT ALPINEA Turistične organizacije in leta 2017 začel z mednarodnim projektom na Kitajskem.

Kot vabljeni predavatelj je sodeloval na številnih seminarjih o trženju v turizmu in športu in kot že rečeno, trženje iz omenjenih področij v številnih državah po svetu tudi razvil. Njegovo poslanstvo je prenašati znanje na področju športnega turizma na svoje slušatelje.

Reference (publikacije, članki, vodenje projektov..):

Trenutno poučuje tudi kot zunanji predavatelj športa in turizma na Fakulteti za poslovne vede v Celju. Prav tako je avtor in soavtor knjižnih del, izdanih v Sloveniji in v Ameriki.

Ddr. Marian Wakounig

Marian Wakounig je od leta 2004 naprej regionalni menedžer avstrijskega ministrstva za finance – in sicer za vzhodno regijo Avstrije, ki je ekonomsko najmočnejša regija Avstrije. Wakounig je leta 1983 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Salzburgu, leta 2002 pa je opravil doktorat znanosti s področja pravnih ved na Univerzi v Mariboru.

Wakounig (poleg svojega dela na ministrstvu za finance) deluje v okviru reformskih EU projektov pri reorganizaciji finančnih uprav držav, ki se potegujejo za včlanitev v EU. Bil je tudi član task force skupine za prenovo Grčije. Je član reformske skupine, ki je v celoti preoblikovala avstrijsko finančno upravo in s tem znotraj uprave uvedla menedžmentske metode, ki so sicer običajne samo v privatnih koncernih. Wakounig je poleg tega podpredsednik uprave Posojilnice Bank v Celovcu, član generalne uprave avstrijske Raiffeisnove Zveze na Dunaju, predsednik Nadzornega odbora Mohorjeve družbe v Celovcu ter član sosveta Slovenske gospodarske zveze (SGZ) v Celovcu. Poleg tega je predsednik izpitnih komisij na avstrijski zbornici davčnih svetovalcev in revizorjev, avstrijskega ministrstva za finance ter lektor na dunajski Univerzi za podjetniško davčno pravo.

Izkušnje:

Wakounig je več kot 25 let na vodilnih menedžmentskih mestih avstrijskega ministrstva za finance. Je vodja raznolikih projektov prestrukturiranja uprav tako v Avstriji kot tudi v tujini. Prav tako je soustanovitelj, sovodja in predavatelj na dunajski davčnoizobraževalni akademiji (www.steuerakademie.at). Izkušenj s predavanji in treningi ima več kot 25 let; prav tako moderira raznolike klavzure in simpozije z gospodarskega področja. Fokusiran je predvsem na vodenje preko ciljnih pogodb ter Change Management.

Reference (publikacije, članki, vodenje projektov..):

Wakounig je avtor številnih strokovnih knjig in strokovnih člankov.

Več

Viš. pred. mag. Irena Deželak

Viš. pred. mag. Irena Deželak je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in tudi magistrski naziv pridobila na omenjeni fakulteti in sicer na področju poslovodenja in organizacije z izdelanim magistrskim delom z naslovom »Izbira načina vodenja različnih sodelavcev«. Kot poslovna svetovalka in vodja oddelka v Abanki Vipa d.d. je bila več let zadolžena za vodenje večjega števila ljudi. Opravljanje funkcije skrbnika znanja in direktorice kadrovske službe v skupini Sportina Group jo je obogatilo še z izkušnjami ravnanja s človekovimi zmožnostmi. Ker je kmalu ugotovila, da želi znanje tudi deliti z drugimi, si je želela pridobiti andragoško pedagoško izobrazbo za predavatelja in med drugim leta 2011 pridobila  mednarodno licenco Jesper Juul, dve leti kasneje pa postala trenerka vodenja.

Od leta 2003 vodi podjetje ACADEMIA USPEHA II, ki je eden izmed vodilnih ponudnikov usposabljanj s področja poslovnih veščin. Je avtorica, soavtorica in predavateljica teh programov. Odlikujejo jo več kot 20-letne praktične izkušnje pri delu z ljudmi, ki jih spretno vnaša v svoje seminarje in delavnice. Do sedaj je izvedla več kot 1500 predavanj, seminarjev, treningov in delavnic ter sodelovala na konferencah in kongresih. Na svoji poti (poslovno in osebno) se stalno izobražuje in spoznava nove vidike, kako nova znanja približati ljudem.

Izkušnje:

Odlikujejo jo več kot 20-letne praktične izkušnje pri delu z ljudmi, ki jih spretno vnaša v svoje seminarje in delavnice. Do sedaj je izvedla več kot 1500 predavanj, seminarjev, treningov in delavnic ter sodelovala na konferencah in kongresih. Na svoji poti (poslovno in osebno) se stalno izobražuje in spoznava nove vidike, kako nova znanja približati ljudem.

Od leta 2003 vodi podjetje ACADEMIA USPEHA II, ki je eden izmed vodilnih ponudnikov usposabljanj s področja poslovnih veščin. Je avtorica, soavtorica in predavateljica teh programov.

Mag. Irena Deželak je dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji.

Reference:

Mag. Irena Deželak je avtorica različnih člankov in drugih objav. VEČ

INFORMACIJE O PROGRAMU

TRAJANJE:

30 ur (5 srečanj po 6 šolskih ur), v popoldanskem času: od 16.00 do 20.30 ure

 

TERMINI:
 • DATUM: 25. september 2018 STILI VODENJA IN KRIZNO VODENJE – Andrej Božič
 • DATUM: 2. oktober 2018UČINKOVITO VODENJE IN MEDNARODNA PRAKSA VODENJA V JAVNEM SEKTORJU – Ddr. Marian Wakounig iz SGZ (Avstrija)
 • DATUM: 9. oktober 2018KOMUNICIRANJE KOT VEŠČINA USPEŠNEGA VODJE IN MEDNARODNE IZKUŠNJE PRI PROJEKTNEM VODENJU – viš. pred. mag. Irena Deželak z gostom mag. Damjanom Pintarjem
 • DATUM: 16. oktober 2018UMETNOST MOTIVIRANJA IN IZKUŠNJA VITKEGA VODENJA – doc. dr. Rok Stritar
 • DATUM: 23. oktober 2018 – ŠTUDIJE PRIMEROV IN ZAKLJUČNI ASSESMENT – viš. pred. mag. Ireno Deželak

 

LOKACIJA:

MLC Ljubljana, Tržaška 207, 1000 Ljubljana

BREZPLAČNO PARKIRANJE!

 

 

 

CERTIFIKAT

Udeleženci, ki  izkažejo pri zaključnem ocenjevanju ustrezno razvitost voditeljskih kompetenc, prejmejo Certifikat F.I.T. vodja, ki je ovrednoten s 6 ECTS visokošolskega izobraževanja.

 

CENIK
 • Redna cena: 1.500,00 EUR/udeleženca
 • Paket v paru: 1.250,00 EUR/udeleženca (za 2 udeleženca iz enega podjetja oz. organizacije, za večje število udeležencev: cena po dogovoru)
 • Za študente in diplomante MLC Ljubljana: 750,00 EUR/udeleženca  

*cene že vključujejo DDV,

**plačilo se izvede pred začetkom izvedbe programa. Možnost plačila na obroke, po dogovoru!

***voda, kava in prigrizki med odmori.

 

Seminar bo izveden v primeru najmanj 8 udeležencev. Število udeležencev je omejeno.

Za prijavo kliknite TUKAJ.


Prijava

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis