ORGANIZACIJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI MLC LJUBLJANA - MLC

Inštitut za management in pravo

Senat je na seji, dne 24.4.2020 s sklepom ustanovil Inštitut za management in pravo.

Predstojnik Inštituta za obdobje 2020 – 2024 je IZR. PROF. DR. ALEKSIJ MUŽINA.

 

Inštitut na svojem področju skrbi za:
 • razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju managementa in poslovnega prava,
 • razvoj interdisciplinarnosti in kakovosti raziskovalnega dela,
 • zagotavljanje primerne raziskovalne infrastrukture,
 • izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela v okviru nacionalnih in internacionalnih raziskovalno-razvojnih programov,
 • izvajanje projektov in programov za naročnike zunaj (inter)nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa,
 • organizacijo raziskav povezanih z doktorskim in magistrskim študijem,
 • izvajanje svetovalnega in drugega strokovnega dela ter seminarsko dejavnost,
 • soorganizacijo posvetov in konferenc,
 • publiciranje in s tem povezano odličnost fakultete,
 • vključenost študentov v raziskovalno delo fakultete,
 • obveščanje javnosti o rezultatih raziskav.

Inštitut MLC Ljubljana izvaja raziskovalne programe, aplikativno ter drugo znanstveno-raziskovalno in razvojno delo v skladu z nacionalnimi raziskovalnimi in razvojnimi programi ter naprednimi mednarodnimi trendi razvoja znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Operativne aktivnosti uresničuje skladno s programi znanstveno-raziskovalnega dela, ki jih sprejme Senat MLC Ljubljana.

Inštitut MLC Ljubljana izvaja tudi drugo znanstveno-raziskovalno, razvojno in svetovalno delo po naročilu tretjih oseb. Kot naročnik raziskovalnega in razvojnega dela lahko nastopa tudi MLC Ljubljana. Raziskovalci fakultete delujejo znanstveno-raziskovalno preko projektov v organizacijskih enotah inštituta.

Znanstveno-raziskovalne organizacijske enote inštituta

MLC Ljubljana je vpisana v EVIDENCO RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), pod številko 3674. V evidenci je vpisana tudi RAZISKOVALNA SKUPINA MLC LJUBLJANA (pod št. 3674-001), katere vodja je RED. PROF. DR. MARKO NOVAK.

Raziskovalna skupina MLC Ljubljana je raziskovalna enota, v kateri raziskovalno sodelujejo na fakulteti zaposleni raziskovalci. Raziskovalna skupina raziskuje kompleksne poslovno-pravne probleme v sodobnem poslovnem okolju. Deluje mednarodno in s tem skrbi za spremljanje razvoja tovrstnih znanosti in raziskovalnih metodologij. Deluje v okviru predraziskav in raziskovalnih programov. V praksi raziskave za znanega naročnika (kot parcialne raziskave in razvojni projekti) praviloma potekajo v okviru laboratorijev.

Rezultati “Raziskovalne skupine MLC Ljubljana” se merijo s številom raziskovalcev, številom projektov, številom SICRIS točk in vrednostjo opravljanih raziskav. Raziskovalna skupina skrbi, da se izvaja raziskovalni program kot predraziskave za programske raziskave. Prav tako pripravlja prijave za ARRS. Redno objavlja raziskovalne rezultate ter izdaja monografije.

Laboratorij raziskuje in rešuje probleme s področja managementa in v tem okviru tudi vodenja. Problemi razvoja rešitev managementa z oblikovanjem posebnih modelov rešitev za izbrane primere ter njihovo uvajanje v prakso. Problemi so pogosto specifični po dejavnostih (proizvodnja, trgovina, zdravstvo,…) in s tem povezane rešitve izvajanja funkcij managementa so (morajo biti) specifične.

Laboratorij raziskuje, razvija in testira različna orodja za merjenje in spremljanje razvoja funkcij managementa posebej vodenja. Prav tako skrbi za razvoj kreativnosti ter s tem povezane aplikacije v akademskem in poslovnem okolju.

Laboratorij je aktivnen pri organiziranju kreativnih akademskih srečanj raziskovanja in iskanja interdisciplinarnega reševanja problemov managementa in poslovnega prava v poslovni praksi.

V okviru aktivnosti raziskovalnega in strokovnega dela laboratorija, fakulteta izvaja različne raziskave, storitve in seminarje s področij izdelave analiz izvajanja funkcij managementa, merjenje različnih dejavnikov uspešnosti vodenja ter razvoja kreativnosti v organizacijskih sistemih. Laboratorij skrbi za razvoj ustreznih orodij, prijave na projekte, kjer se razvija vključevanje študentov v razsikovalno delo.

Laboratorij organizira strokovna srečanja in certificirane seminarje za področja, ki jih raziskuje in prenaša modele ali druge rešitve v poslovno prakso.

Laboratorij izvaja raziskave povezane z uporabo pravne teorije in pravne prakse pri pisanju pravnih mnenj,  pogodb in drugih internih pravnih aktov. Pravna vprašanja, ki se raziskujejo so  lahko vezana na nacionalno kot mednarodno pravno prakso. Laboratorij raziskuje zgodovino razvoja pisanja pravnih mnenj in internih aktov kot tudi napovedi in spremembe, ki jih bodo prinašale tehnološke spremembe, predvsem digitalizacija in s tem povezane družbene spremembe.

Laboratorij se pri pisanju pravnih mnenj drži standardiziranega pristopa. Pravna mnenja se oblikujejo tako, da glede na kompleksnost tematike postopek in struktura upoštevata standardizirano metodologije izdelav: oblikovanje ovrednotenega pregleda področne zakonodaje; identifikacija in navedba pripadajoče pomembne strokovne literature; navedba sodne prakse tako slovenskih kot tudi nadnacionalnih sodišč (tj. predvsem Sodišča Evropske unije (SEU) in Evropskega sodišča za človekove pravice – ESČP);

V laboratoriju projektno organizirani teami raziskujejo različne vrste pogodb in sodne prakse. Posebej raziskujejo pogodbe, ki so povezane z novimi poslovnimi situacijami, poslovnimi priložnostmi in podobno. Prav tako so tu vprašanja, vezana na lastništvo, prenos lastništev, dedovanja…. Pogodbe so pomemben element poslovnih tveganj in varovanja premoženja poslovnih subjektov oziroma pogodbenih strank. Tveganja povezana s pogodbami pa so povezana s podpisovanjem pogodb, overjanjem pogodb ipd.

Laboratorij raziskuje načine oblikovanja sistema internih pravnih aktov, ki bi ustvarjali okolje za doseganje optimalnosti poslovanja, varovanja človekovih pravic in širše družbene odgovornosti v nastajajočem digitalnem okolju. Interni pravni akti so ključni regulatorji pravne kulture poslovanja organizacije in njen pomemben razvojni dejavnik.

V okviru aktivnosti raziskovalnega in strokovnega dela laboratorija, fakulteta izvaja različne raziskave, storitve in seminarje s področij pisanja: pravnih mnenj, pogodb, internih pravnih aktov, ipd. Delo poteka tako, da so v pisanje pravnega mnenja vključeni najboljši študenti fakultete in, da za strokovnost mnenja skrbijo ustrezno kvalificirani mentorji – predavatellji, ki pri tem skrbijo, da so mnenja glede na okoliščine skrbno pripravljena, strokovna in neoporečna.

V laboratoriju potekajo raziskave na področju analiz za poslovne odločitve. Raziskujejo se poslovni problemi, vezani na uporabo podatkov za poslovno odločanje. Prav tako laboratorij uporablja rešitve, ki nudijo informacije pridobljene na analizah velikih podatkov, kot na primer: BISNODE. Pridobljeni podatki iz standardnih rešitev se uporabljajo za oblikovanje novih odločitvenih modelov, ki zmanjšajo poslovna tveganja in povečajo učinkovitost uporabniškega odločanja.

Laboratorij nudi pomoč študentom, pri zbiranju in uporabi podatkov za izvajanje študijskih analiz in zaključnih del. Prav tako študente usposablja za uporabo razširjenih orodij ocenjevanja poslovnih subjektov, ki jim povečujejo zaposljivost in profesionalni razvoj na področju poslovnih analiz in odločanja.

Laboratorij organizira strokovna srečanja in certificirane seminarje za področje uporabe javno dostopnih podatkov v sistemih podjetniške analitike.

V laboratoriju tečejo aktivnosti spoznavanja informacijske podpore temeljnih poslovnih procesov z namenom zagotavljanja poslovno optimalnega in pravno korektnega poslovanja.

Raziskujejo se področje podatkovnih tehnologij in dokumentacijskih tokov z vidika zagotavljanja verodostojnosti informacijskega sistema in kakovosti poslovnega odločanja. Udeleženci spoznavajo operacije in metode, ki povečujejo optimizacijo oblikovanja informacij ter poslovnega odločanja. V laboratoriju se izvajajo raziskave odkrivanja napak in nepravilnosti evidenc in analiz v SAP informacijskem okolju. Raziskujejo se problemi napovedovanja poslovanja ob spoznavanju poslovnih tveganj same organizacije in njenega okolja.

Laboratorij nudi pomoč študentom, pri spoznavanju delovanja in ključnih procesov pri zajemu, obdelavi in prikazu poslovnih informacij s SAP informacijsko tehnologijo. Prav tako raziskujejo postopke zbiranja in uporabo podatkov za študijske analize optimizacije poslovnih procesov in za izdelavo diplomskih del. Študente usposablja za uporabo za delo na SAP poslovni informacijski tehnologiji z namenom povečanja zaposljivosti študentov in  profesionalnega razvoja na področju poslovnih analiz in odločanja v poslovnih okoljih podprtih z naprednimi informacijskimi tehnologijami.

Laboratorij organizira strokovna srečanja in certificirane seminarje za področje uporabe SAP poslovnih informacijskih sistemov.

Laboratorij raziskuje načine predstavljanja poslovnih subjektov v spletnem okolju. Inovativen prikaz podjetja v spletnem okolju je eden od temeljnih pogojev za prepoznavnost podjetja na trgu. V kolikor se podjetje ne zna prikazati v javnosti in ne zna predstaviti svojih produktov ali storitev je njegove delovanje lahko hitro zaključeno. Posebej v sedanjih kriznih časih je inovativnost ponudbe podjetja eksistenčnega pomena.

Način nastopanja na trgu je tehnološko pomembno prav tako pa marketinško zapleteno in pravno opredeljeno.

Laboratorij deluje po načelu problemskega raziskovanja in učenja. Razvojno raziskovalni projekti se izvajajo za znanega naročnika. Raziskujejo se rešitve, njihova kakovost se spremlja in dopolnjuje.

V laboratoriju izvajajo postopke zbiranja in uporabo podatkov za študijske analize optimizacije poslovnih spletnih strani in v mnogih primerih  za izdelavo diplomskih del. V laboratoriju se študenti usposabljajo za tovrstno delo v podjetjih z namenom povečanja zaposljivosti študentov in profesionalnega razvoja strokovnjakov spletnega oglaševanja.

Laboratorij organizira strokovna srečanja in certificirane seminarje za področje spletnega prikazovanja podjetij.

Laboratorij skrbi za raziskovalno opremo, ki je potrebna za delovanje laboratorija.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis