Založba MLC Ljubljana

Pravo in psihologija – izbrana poglavja

Naslovnica 1

Avtor: doc. dr. Luigi Varanelli

Avtor predgovora: doc. dr. Luigi Varanelli

Recenzenta: doc. dr. Luka Martin Tomažič in doc. dr. Maša Žvelc

Lektura: Mateja Erčulj, Zavod Vivastea

Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Oblikovanje in realizacija: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana

Naklada: 200 izvodov

Datum začetka prodaje: 20.6.2022

Enotna cena knjige: 19 EUR*

*stroški pošiljanja niso vključeni

1. izdaja, junij 2022

 

Opis:

Pravo in psihologija sta tako tesno povezani vedi, kot so pri drevesu korenine in deblo. Pravo je narejeno za človeka, človek pa ni nič drugega kot duša ali psiha – kot so rekli stari Grki. Mišice, kosti, vranica, pljuča, kri …, vse to ni samemu sebi namenjeno, temveč služi pomembnejši in težko dojemljivi človeški psihi. Človeku lahko presadijo vse organe, kljub temu ostane še vedno ista oseba z vsemi svojimi psihološkimi lastnostmi. Le možgani in njihovi skriti prebivalci (to so misli) so osebna izkaznica posameznika, so pravzaprav tisto, kar razlikuje enega človeka od drugega tisto, kar razlikuje posebno osebo od povprečneža, genija od intelektualno osiromašenega, altruista od egoista.

Misli so manifestacija človekove psihe. Manifestacija človekove duše so tudi njegovi motivi in vzgibi, njegove kognitivne sposobnosti, njegov spomin, njegova čustva. Zdi se neverjetno, a je vse to tudi predmet poglobljenega pravnega proučevanja. Tako v civilnem kakor tudi v kazenskem pravu se pravniki vedno soočamo z vprašanji, povezanimi s psihologijo, pa naj bo to sposobnost razumevanja pomena in posledic nekega ravnanja ali zgolj ocenjevanje stopnje verodostojnosti priče. Dober pravnik je lahko le tisti, ki je poleg ustreznega strokovnega pravnega znanja sposoben prodreti v človekovo bit in razvozlati njene zakonitosti. Brez ustreznega znanja psihologije je pravnik kot kemik, ki skuša brez mikroskopa ugotoviti naravo molekul, ki jih proučuje.

(iz predgovora monografije)

 

Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja

Mlc Monografija Cover

 

Uredila: red. prof. dr. Tatjana Devjak

Avtorji: Edita Boltežar Smuk, dipl. ing. ort. prot., mag. manag. in posl. prav., doc. dr. Danijela Brečko, red. prof. dr. Tatjana Devjak, doc. dr. Lidija Kodrin, doc. dr. Julija Lapuh Bele, Natja Lavrič, uni. dipl. prav., dr. Ivana Marinović Matović, izr. prof. dr. Aleksij Mužina, red. prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Lidija Robnik, Marjanca Scheicher, mag. manag. in posl. prav., viš. pred. mag. Boštjan J. Turk, doc. dr. Luigi Varanelli, doc. dr. Nana Weber

Avtorica uvodnika: red. prof. dr. Tatjana Devjak

Recenzenta: red. prof. dr. Ludvik Toplak, red. prof. dr. Siniša Zarić

Lektura: izr. prof. dr. Tomaž Petek

Prevod: Oranžna nit, Jaka Geltar, s. p.

Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Oblikovanje in realizacija: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana

Datum začetka prodaje: 15. 11. 2021

Enotna cena knjige: 25 EUR*

*stroški pošiljanja niso vključeni

Elektronska izdaja, november 2021

Opis:

Svet je danes zaradi pandemije drugačen, kot je bil pred njo. Pandemija je prizadela veliko družbenih področij, zelo področje zdravstva, spremembe so doletele tudi področje prava, managementa, visokega šolstva in še bi lahko naštevali. Ne glede na to, kakšen je naš odnos do ukrepov za zamejitev širjenja koronavirusa, smo se morali vsi – posamezniki in skupine, zavodi, podjetja, korporacije, javni in zasebni sektor – na hitro prilagoditi razmeram in novi realnosti. Družba, zaznamovana s pandemijo, je bila primorana poiskati nove načine delovanja, med njimi delovanje, poslovanje in izobraževanje na daljavo. Izvajanje življenja in dela na daljavo oz. izvedba ≫online≪ zahteva od vseh deležnikov nove oblike pismenosti in nove kompetence tistih, ki dejavnost ali proces izvajajo, in tistih, ki ga uporabljajo, pa naj gre za katero koli področje človekovega delovanja. Vsak tak proces od vseh deležnikov zahteva nove oblike pismenosti in nove kompetence.

Prispevki v znanstveni monografiji predstavljajo izbor prispevkov, ki analizirajo aktualno problematiko današnjega časa, digitalizacijo področij prava, managementa in visokega šolstva. Uredništvo monografije je prevzela red. prof. dr. Tatjana Devjak, kot avtorji so sodelovali predavatelji fakultete, vključena pa sta tudi dva prispevka magistrantk. Recenzenta monografije sta bila red. prof. dr. Ludvik Toplak s področja prava in red.prof. dr. Siniša Zarić s področja managementa.

Namen znanstvene monografije z naslovom Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja je analizirati družbenopravne, managerske in osebne dejavnike, ki podpirajo digitalizacijo poslovanja, vodenje podjetja in zavodov s formalnopravno vidika, torej poznavanja zakonodaje in poslovanja. Med cilji monografije je tudi utemeljiti pomen učenja na daljavo ter skozi zgodovinski in pravni diskurz do današnjih dni analizirati, problematizirati in dograditi paradigme učenja in poučevanja na daljavo v visokošolskem prostoru tudi za naprej in ne le v izrednih razmerah, utemeljiti proces vseživljenjskega učenja in izobraževanja za pridobitev nove pismenosti in kompetenc za uspešno delovanje v spremenjenih družbenih, poslovnih in visokošolskih razmerah ter opozoriti na temne strani digitalizacije.

Zbornik povzetkov znanstvene konference Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja

Zbornik Naslovnica

Avtorji: Edita Boltežar Smuk, dipl. ing. ort. prot., mag. manag. in posl. prav., doc. dr. Danijela Brečko, red. prof. dr. Tatjana Devjak, doc. dr. Lidija Kodrin, doc. dr. Julija Lapuh Bele, Natja Lavrič, uni. dipl. prav., dr. Ivana Marinović Matović, izr. prof. dr. Aleksij Mužina, red. prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Lidija Robnik, Marjanca Scheicher, mag. manag. in posl. prav., viš. pred. mag. Boštjan J. Turk, doc. dr. Luigi Varanelli, doc. dr. Nana Weber
Uredila: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Nagovor dekana: red. prof. dr. Srečko Devjak
Lektura: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Prevod: Oranžna nit, Jaka Geltar s.p.
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Oblikovanje: Mat-Format d.o.o., Ljubljana
Realizacija: Mat-Format d.o.o., Ljubljana
Elektronska izdaja
Januar 2022

Nagovor dekana:

Spoštovane udeleženke in udeleženci znanstvene konference na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana!
Znanstvena konferenca na temo Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja se posveča temi, o kateri se v poslovnem svetu veliko govori in razpravlja. Z digitalizacijo poslovanja se spreminja poslovno in pravno okolje, v katerem so dejavniki in pogoji izvajanja funkcij managementa drugačni, spremembe in razvoj okolja pa razvoj tehnologij še pospešujejo.

Z digitalizacijo poslovanja se oblikujejo novi poslovni modeli in pravne rešitve. Avtorji in avtorice v svojih prispevkih teoretsko, empirično in aplikativno predstavijo vpliv novih tehnologij na spreminjanje teoretskih konceptov s področij managementa in poslovnega prava, opravijo analizo dozdajšnjih rešitev uvajanja digitalizacije v poslovanje ter opišejo primere dobre prakse in primere zlorab. Pri iskanju odgovorov na odprta vprašanja, ki jih s seboj prinaša digitalizacija poslovanja, prava in izobraževanja, se naslanjajo na interdisciplinarni pristop z vidika prava v mamagementu in poslovanja v luči prava, ne nazadnje pa tudi z vidika izobraževanja in visokega šolstva: brez novih znanj in kompetenc ne bo uspešnosti in napredka. Nove strategije poslovanja danes v času digitalne dobe, industrije 4.0, virtualnih svetov, prihajajoče umetne inteligence itn. predstavljajo nadgradnjo pravnih, poslovnih, voditeljskih in izobraževalnih procesov.

Vsebina dela sloni na celovitosti razumevanja pomena prava za uspešnost managementa v podjetjih in drugih organizacijah ter družbi kot celoti. To pa zahteva ne le poznavanje teoretskih osnov, raziskovalnih in poslovnih modelov, ampak tudi zavedanje, da za napredno delovanje v digitalnem poslovnem svetu razvijamo povezovanje področij z interdisciplinarnostjo in meddisciplinarnostjo ter da nadgradimo dozdajšnje prakse reševanja poslovnih problemov ter prenosa znanja v študijska in delovna okolja.

Upravne pogodbe

Prelistate jo lahko TUKAJ.

Urednik: doc. dr. Aleksij Mužina

Avtorji: as. Žiga Rejc, mag. Marko Žvipelj, doc. dr. Aleksij Mužina, as. dr. Klemen Pohar, mag. Janez Tekavc, mag. Janja Ceglar

Avtor predgovora: izr. prof. dr. Marko Novak

Recenzenta: izr. prof. dr. Janez Čebulj, doc. dr. Luigi Varanelli

Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

1. izdaja, april 2019

Enotna cena knjige: 58 EUR*

Cena za študente MLC Ljubljana: 15 EUR*

Cena za ostale študente: 30 EUR*

*stroški pošiljanja niso vključeni

Opis:

V znanstveni monografiji Upravne pogodbe so se pod uredniško taktirko doc. dr. Aleksija Mužine, sicer znanega slovenskega pravnika, specialista za področje upravnega pogodbenega prava, tudi nekdanjega predsednika Državne revizijske komisije, zbrali pravniki praktiki, specialisti za področje upravnih pogodb. Pri tem so obdelali splošno naravo takšnih javno reguliranih pogodb, se posvetili pogodbi o izvedbi javnega naročila, koncesijski pogodbi, urbanistični pogodbi, razlastitveni pogodbi, pogodbi o upravljanju in razpolaganju z javnim stvarnim premoženjem ter pogodbi o prodaji in pogodbi o zakupu kmetijskega zemljišča.

Knjiga Upravne pogodbe črpa spoznanja ne le iz bogatega teoretičnega znanja avtorjev, temveč tudi iz njihovih izkušenj ne le na teoretično-raziskovalnem področju, temveč tudi na pedagoškem in svetovalnem področju, katerega rezultat so praktične izkušnje, pridobljene s sodelovanjem pri nastajanju in formalnem oblikovanju javnopravnih razmerij na obravnavanih področjih.

Ob pomanjkanju tovrstne literature na slovenskem pravnem knjižnem trgu, bo ta knjiga nepogrešljiv pripomoček za vsakogar, ki želi izpiliti svoje znanje na tem področju in uspešneje reševati praktične primere.   Namenjena je najrazličnejšim strokovnjakom in pravnikom, ki se želijo bolj specialno seznaniti s temi vsebinami. Obenem je pomemben učni pripomoček v pravnih in sorodnih akademskih okoljih, kjer se predava predmet Upravno pogodbeno pravo. Na takšen način bo bogato znanje avtorjev skozi njihove prispevke v knjigi uspešno preneseno na generacije študentk in študentov, prihodnjih strokovnjakov na tem področju.

Osnove podjetniških financ

Prelistate ga lahko TUKAJ.

 

Avtor: doc. dr. Srečko Devjak

Recenzent: zaslužni prof. ddr. Janez Usenik

Enotna cena knjige: 15 EUR

Elektronska izdaja, januar 2020

Opis:

Učbenik »Osnove podjetniških financ« avtorja doc. dr. Srečka Devjaka je napisan kot učni pripomoček za slušatelje predmetov s področja podjetniških financ. Učbenik obsega 12 poglavij, ki pojasnjujejo pomen financ za podjetje in namen finančne funkcije v podjetju ter pojasnjujejo pojme kot so finančni trgi, institucije, produkti, tveganje in donosnost, vrednost denarja v času, finančno načrtovanje. Učbenik obravnava tudi ocenjevanje denarnih tokov pri dolgoročnih naložbah, investicijske odločitve ter ocenjevanje kreditne sposobnosti podjetja s praktičnimi primeri. Avtor je snov sistematično nadgrajeval ter postopoma vpeljeval in razjasnil pojme, ki se pojavljajo na področju financ in jih tudi ilustriral z več obširnimi primeri.

Računovodstvo

Prelistate ga lahko TUKAJ.

 

Avtorica: doc. dr. Lidija Robnik

Recenzent: doc. dr. Branko Mayr

Enotna cena knjige: 15 EUR

Elektronska izdaja, januar 2020

Opis:

Visokošolski učbenik »Računovodstvo«, avtorice doc. dr. Lidije Robnik je namenjen študentom neračunovodskih usmeritev. Učbenik je strukturiran v 7 temeljnih poglavij, ki obravnavajo: temelje računovodstva (računovodstvo in poslovni sistem, poslovni proces in poslovne funkcije, informacijsko dejavnost in pomen računovodstva v podjetju), organizacijo delovnega procesa in izvajanje del v računovodstvu, računovodske listine in poslovne knjige, računovodska poročila, ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo ter pomen računovodskih informacij, ki so razvidne v računovodskem poročilu. V učbeniku so podrobneje prikazani tudi uporabniki računovodskih informacij.

Kreativnost in profesionalni razvoj

Prelistate ga lahko TUKAJ.

 

Avtorica: pred. Sabina Vlašić, mag.

Recenzent: doc. dr. Danijela Brečko

Enotna cena knjige: 15 EUR

Elektronska izdaja, julij 2020

Opis:

Učbenik »Kreativnost in profesionalni razvoj« avtorice Sabine Vlašić, mag. je napisan kot učni pripomoček za slušatelje predmeta Profesionalni razvoj I.

Učbenik Kreativnost in profesionalni razvoj je nastal na prepričanju, da se kreativnosti lahko naučimo. Svojo podlago ima v večletnem proučevanju področja kreativnosti, preizkušanju in prenašanju teorij v prakso. Sestavljen je iz sedmih poglavij, ki skupaj tvorijo zaokroženo celoto in kreativnost predstavijo tako iz teoretičnega kot iz praktičnega vidika. Učbenik je praktično naravnan, zato se teorija prepleta s številnimi  vajami. Bralci si lahko ogledajo tudi videoposnetke o kreativnosti, do katerih lahko dostopajo z neposrednimi povezavami navedenimi v knjigi.

Informacije in naročila:

 

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

E-naslov: info@mlcljubljana.com

Telefonska številka: 051 664 405

ALI preko prijavnega obrazca:

    * Označena polja so obvezna.

    Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

    Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

    Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

    Kontakt in vpis