Projekti in raziskave - MLC

Projekti in raziskave

Fakulteta povezuje znanstvenoraziskovalno delo s študijskim procesom z namenom, da študij povečuje delež aktualnih vsebin in rešitev (uveljavljene) sodobne poslovne prakse. Vodje raziskav so praviloma nosilci študijskih predmetov. Predavatelji preko predmetov ali delavnic (portalov) raziskovalne dosežke predstavljajo akademski skupnosti. Študentje z vključevanjem v raziskave opravljajo študijske obveznosti ali zaključne naloge. Rezultate raziskav študentje predstavljajo interno, v knjižnici ali na primernih študentskih srečanjih ali konferencah.

Zap. Št.Naslov projekta/raziskaveIzvajalciVsebinaProjektni team
1.1Priprava tadžikistanskega osebja in učiteljev na metodologijo preizkusov za izboljšanje kakovosti na univerzah / TAJTEST• University of Pavia (UNIPV) (Applicant)
• SVIMAP Network (SVIMAP)
• MLC Management and Law College Ljubljana (MLC) idr.
Prestrukturiranje nacionalnega ocenjevalnega Sistema študentov, z namenom izboljšanja kakovosti visokega šolstva v Tadžikistanu.dr. Srečko Devjak
mag. Boštjan J. Turk
dr. Danijela Brečko dr. Aleksij Mužina
dr. Marko Novak
Sabina Vlašić, mag.
1.2Okrepitev kulture kakovosti pri učencih Kazahstan /STRUKA• University of Pavia (UNIPV) (Prijavitelj)
• MLC Management and Law College Ljubljana (MLC) idr.
Temeljni cilj projekta je okrepiti zmogljivost učencev za spodbujanje in razvoj kulture kakovosti v Kazakstanu. To bo povečalo znanje študentov na akademske standarde in pravila, v skladu s politiko EU v izobraževanju. Hkrati bo to omogočilo prenos izkušenj iz EU in ustvariti nove kompetence za kulturo kakovosti.dr. Srečko Devjak
mag. Boštjan J. Turk
dr. Danijela Brečko dr. Aleksij Mužina
dr. Marko Novak
Sabina Vlašić, mag.
1.3Projekt: Pravno poznavanje javnega naročanja v gradbeništvu, Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020MLC Ljubljana in MAPRI d.o.o.Cilj projekta je vzpostavitev platforme, ki bo pomenila digitalno podporo merjenju znanja in učenju naročnikov in ponudnikov javnega naročanja na področju gradbeništva. Vsebinsko bo delo usmerjeno na oblikovanje trditev/vprašanj s ponujenimi možnimi odgovori. Osnovne vsebine se črpajo iz sklepov Državne revizijske komisije (DRK). Praktične izkušnje bo prispeval partner MAPRI d.o.o.dr. Aleksij Mužina, Marko Božič
1.4Projekt: Skrb za zdravje - dejavnik povečanja produktivne energije, Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020MLC Ljubljana in Špan d.o.o.Cilj projekta je, nameniti pozornost vprašanjem, povezanim s celostnim zdravjem zaposlenih (fizičnem, psihičnem in socialnem), še posebej pa psihosocialnemu zdravju, ki ga razumemo kot duševno, čustveno in socialno blagostanje. V izbranem podjetju bomo tako raziskali in izmerili obstoječe stanje produktivne energije in vitalnosti zaposlenih kot tudi analizirali obstoječe stanje skrbi za zdravje. Analizirali bomo tudi najpogostejša tveganja in pasti za padec energije. Na podlagi rezultatov bomo oblikovali strategijo za ohranjanje oz. izboljšanje psihosocialnega zdravja ter oblikovali ukrepe, ki bodo vplivali na povečanje produktivne energije.Doc. dr. Danijela Brečko, Anja Grad
1.5Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans, “Strengthening cultural cooperation with and competiveness of cultural and creative industries in the Western Balkans”, Call for Proposals EACEA 39/2019MLC Ljubljana in Forum Slovanskih kulturNamen: spodbuditi deležnike za aktivno udeležbo v usposabljanjih za nove veščine in ekspertize na področju muzeologije, kulturnega managementa, marketingadoc. dr. Danijela Brečko, doc. dr. Rok Stritar, prof. dr. Drago Dubrovski, prof. dr. Marko Novak
1.6Legal e-adviser for court rulings on minor offences (E-LEGADVICE), Justice Programme (JUST), Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)MLC Ljubljana in Nova UniverzaNamen: zgraditi inteligentni sistem, ki bo deloval kot pravni e-svetovalec za odločitve v primerih prekrškov manjših vrednostired. prof. dr. Marko Novak
Zap. Št.Naslov projekta/raziskaveIzvajalciVsebinaProjektni team
2.1E-regijsko čezmejno sodelovanjeSodelovanje MLC Ljubljana v skupiniNamen sodelovanja je širjenje in pridobivanje izkušenj na področju uporabe in vpliva informacijskih tehnologij na regijsko povezovanje (delimo izkušnje na področju poučevanja SAP tehnologije).
http://eregion.eu/initiative/members/universities/Udeležba na konferenci: »5th Danube eRegion Conference – DeRC 2015: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development« (http://eregion.eu/conferences/derc-2015/derc2015-participants/)
dr. Danijela Brečko
dr. Srečko Devjak
2.2Raziskava: »Organizacijske energije v javnem in zasebnem poslovnem okolju«MLC Ljubljana je partner pri raziskavi, nosilec raziskave je SOFOS – Inštitut za izobraževalni managementIzvajanje periodičnih analiz v slovenskem prostoru, organiziranje in izvajanje primerjalnih analiz z drugimi poslovnimi okolji.
Več o raziskavi na:
http://organizacijska-energija.si/
dr. Danijela Brečko
dr. Rudi Rozman
2.3Raziskava: “Pravno poslovna analiza nepremičninskega poslovanja s poudarkom na varnosti pravnega prometa z nepremičninami”MLC Ljubljana in Inštitut za civilno in gospodarsko pravo (ICGP)Povezovanje raziskovanja pravnih in poslovnih vidikov nepremičninskega poslovanja. Področje nepremičninskega poslovanja je široko in interdisciplinarno področje, ki potrebuje jasne pravne in poslovne opredelitve.viš. pred. mag. Boštjan J. Turk
2.4Raziskava za industrijo: »Analiza spletnih dejavnikov poslovne konkurenčnosti Kovinar Kočevje«MLC Ljubljana v podjetju Kovinar Kočevje d.o.o.Analiziranje prednosti in pomanjkljivosti pojavljanja podjetja KOVINAR v spletnem poslovnem okolju. S primerjalnimi analizami (podobnih podjetij) se ugotovi dejavnike, ki bodo v procesu digitalizacije in internacionalizacije poslovanja ključnega pomena za poslovno uspešnost podjetja.dr. Denis Tomše
2.5Raziskava za področje razvoja kakovosti: »Vpliv kreativnosti študentov na dejavnike kakovosti študija”MLC Ljubljana in VŠPV Visoka šola za poslovne vedeUgotavljanje značilnosti strukture dejavnikov kreativnosti pri študentih studijskih programov MLC in VŠPV. Organiziranje in izvajanje primerjalnih analiz med študijskimi programi podpisnikov dogovora.Sabina Vlašić, mag.
2.6The Influence of Creativity on Cultural Awareness of Students, Managers, Entrepreneurs, and InstitutionsMLC Ljubljana in Department of Management & Innovation Systems, University of Salerno in ItalyRaziskave o razvoju ustvarjalnosti in kulturne zavesti med študenti, managerji, podjetniki in institucijami. Partnerji sodelujejo pri oblikovanju instrumentov za merjenje, testiranje in ocenjevanje primernosti instrumentov.
Seminarske aktivnosti o projektnih temah.
Sabina Vlašić, mag.
dr. Bice Della Piana
2.7Medgeneracijsko učenje in prenos znanj pri deluMLC Ljubljana
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov
EMCC Global - European Men-toring and Coaching Associa-tion
Raziskovanje načinov prenosa znanja med generacijami v delovnih okoljih. Izpostavljeno je raziskovanje različnih pristopi za motiviranje različnih generacij k sodelovanju in načinov prenosa znanj. doc. dr. Danijela Brečko
Katja Jerič, mag.
red. prof. dr. Srečko Devjak
2.8"Podatkovna analitika Bisnode - MLC Ljubljana, projekt z gospodarstvom MLC Ljubljana in BisnodeNamen: izobraževanje za napredne uporabe podatkovnih baz Bisnode, Cilj: študentske raziskave, razvoj in testiranje novih metodologij za potrebe razvoja informacijsko-upravljalskih rešitev, razvoj podatkovnih baz za namene naprednih managersko pravnih rešitev poslovanja v BIG DATA okoljihdoc. dr. Srečko Devjak
2.9Well-being na delovnem mestu in pre-prečevanje psihosocialnih tveganj
Raziskava
MLC Ljubljana
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov
Stanovanjski sklad RS
Raziskovanje dejavnikov psihosocialnih tve-ganj v izbrani organizaciji s poudarkom na raziskovanju vzrokov za pojav psihičnega in čustvenega nasilja. V raziskavi je bila uporab-ljena kvantitativna metoda in metoda opazo-vanja.dr. Danijela Brečko
dr. Srečko Devjak
2.10Medgeneracijsko sodelovanje in stereo-tipi v zvezi s starostjo na delovnem mestu
Raziskava
MLC Ljubljana
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov
Raziskovanje medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na raziskovanju stereotipov in meta stereotipov v zvezi s starostjo na delov-nem mestudoc. dr. Danijela Brečko
Katja Jerič, mag.
red. prof. dr. Srečko Devjak
2.11Raziskovalni projekt Jean Monnet Module (Erasmus +): »(Multi-modalna) pravna argumentacija v sporih glede blagovnih znamk«MLC Ljubljana, IPB Braganca (PT), Uni Beograd, Victoria University, Melbourne, Sodišče EUGlavni namen projekta je spoznati pravno argumentacijo Splošnega sodišča EU na področju sporov glede blagovnih znamk EU, ko to odloča na podlagi tožb zoper odločbe EUIPO. red. prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Lidija Breznik, izr. prof. dr. Rute Couto, izr. prof. Susana Ferreira dos Santos, prof. dr. Siniša Zarić, prof. dr. Robert Walters, dr. Saša Sever
2.12Argumentacija pravno-poslovnih odločitev glede sprememb v postopkih javnega naročanja – sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila na področju energetike(ARRS št. L7-4600)MLC Fakulteta za management in pravo, Ljubljana
in
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor
Središčna ideja projekta je svetovanje glavnemu projektnemu partnerju, Holdingu Slovenske elektrarne, glede določenih vidikov postopkov javnega naročanja. V tem okviru se osredotočamo na glavno vprašanje: kdaj je mogoče pogodbo o izvedbi javnega naročila spremeniti. Naročniki se pri izvajanju pogodbe o javnem naročilu velikokrat srečujejo z okoliščinami, ki jih pred sklenitvijo pogodbe, kljub vsej skrbnosti, niso mogli predvideti, oz. okoliščinami, ki bistveno ne spreminjajo pogodbenih obveznosti, kljub temu pa spreminjajo določene elemente veljavnega pogodbenega razmerja. V takih primerih bi nujno morali prilagoditi določena pogodbena določila nastalim okoliščinam in tako spremeniti veljavno pogodbo, ne da bi morali ponovno izvajati postopek oddaje javnega naročila oz. koncesije, vendar se je do sedaj pri takih spremembah tvegalo, da se s tem krši veljavna zakonodaja s področja javnega naročanja oz. koncesij. Tovrstne spremembe v postopku javnega naročanja so še posebej aktualne na področju energetike, kjer se zadeve na trgu hitro odvijajo in bi zamuda pri ustrezni poslovni reakciji oz. prilagoditvi lahko povzročila določeno poslovno škodo.red. prof. dr. Marko Novak, izr. prof. dr. Aleksij Mužina, doc. dr. Daniela Brečko, izr. prof. Drago Dubrovski, doc. dr. Luigi Varanelli, doc. dr. Luka Martin Tomažič, izr. prof. dr. Matej Mertik, doc. dr. Barbara Toplak Perović
2.13Skrb za zdravje in okolje v sklopu razpisa Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ob finančni podpori Evropskega socialnega sklada.MLC Ljubljana, partnerja iz okolja: HSE d.o.o. in EpekaV projektu naslavljamo dva pomembna cilja prednostne osi 10 v sklopu Evropske kohezijske politike, to sta skrb za zdravje v delovnih okoljih ter skrb za okolje ter zmanjševnaje ogljičnega odtisa v delovnih okoljih kot tudi širši skupnosti. doc. dr. Danijela Brečko, vodja projekta, pred. Natja Lavrič in pred. Diana Sepeta
Zap. št.Naslov projekta/raziskaveIzvajalciVsebinaProjektni team
3.1Študentske raziskave v letu 2014/15 pri partnerjih (YASKAWA, SAP Slovenija, TURIZEM Ljubljana, študijskih razmer in perspektiv MLC Ljubljana) in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 2nd Annual International Conference on Business, Law & Economics, 4-7 May 2015, Athens, Greece in collaboration with the Management & Law College LjubljanaMLC Ljubljana“Academic environment of the MLC Management and Law College Ljubljana to enhance the employability of graduates”
1. Dane Hribar, Radun Ruda Kobi. MLC Management and Law College Ljubljana Academic Studies for Future.
2. Miha Eržen, Samanta Mulev. Employability Of Mlc Graduates With It-Assisted SAP Business Systems.
3. Mirela Hedžič, Matjaž Meden, Jure Smej. Yaskawa – Innovative Company And Need Of Innovative Human Resources.
4. Ana Vehar, Anja Pepelnjak, Maja Mitov, Maša Sušnik. Tourism In Slovenia An Important Factor Of Economic Development And Employment

http://www.atiner.gr/2015/2015PRO-BLE.pdf
dr. Srečko Devjak
mag. Primož Gričar
3.2Projekt: »May the best (wo)man decide (Gender Equality in Economic Decision-Making in SMEs)«Nosilec projekta: Prudentia, business law and human rights institute. Soizvajalec: MLC Ljubljana. Naročnik: U.S. Embassy (Ljubljana, Slovenia)Glavni cilj projekta je bil izboljšati enakopravnost spolov na področju managementa in poslovanja, z naslavljanjem javnosti, zakonodajalcev in še posebej študentov managementa, poslovanja in prava.
https://www.facebook.com/mlcljubljana
dr. Marko Novak
3.3Predstavitev prispevka na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 3rd Annual International Conference on Business, Law & Economics, 2-5 May 2016, Athens, Greece in collaboration with the Management& Law College LjubljanaMLC Ljubljana: Prof. dr. Srečko Devjak, pred. Sabina Vlašić, mag.Predstavitev prispevka z naslovom: »The Analysis of the Creative Factors in the Formation of the Study of the Professionally Mature Students.«dr. Srečko Devjak,
Sabina Vlašić, mag.
3.4Raziskava za izdelavo:
»Pravno mnenje o možnostih uporabe izjem, za katere se Direktiva 2014/24/EU oziroma Zakon o javnem naročanju ne uporablja – notranja oziroma in-house razmerja«
Izvajalec: MLC Ljubljana: doc. dr. Aleksij Mužina, naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.Priprava pravnega mnenje o možnostih uporabe izjem, za katere se Direktiva 2014/24/EU oz. Zakon o javnem naročanju ne uporablja, torej javna naročila med osebami v javnem sektorju, notranja oz. in-house razmerja.
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2048005234
dr. Aleksij Mužina
3.5Predstavitev prispevka na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 4th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 1-4 May 2017, Athens, Greece in collaboration with the MLC Management& Law College LjubljanaMLC Ljubljana: Prof. dr. Srečko Devjak, pred. Sabina Vlašić, mag.The Analysis of the Creative Factors in the Formation of the Study for the Managers of the Futuredr. Srečko Devjak,
Sabina Vlašić, mag.
3.6Študentske raziskave v letu 2016/2017 in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 4th Annual International Conference on Business, Law & Economics,1-4 May 2017, Athens, Greece in collaboration with the MLC Management& Law College LjubljanaMLC Ljubljana in ATINERIntroducing approaches of "learning by doing" study model at MLC Ljubljana,
Management and law - Bachelor's degree; Management and business law II - Master's degree
Študenti pod vodstvom red. prof. dr. Srečko Devjak
3.7Projekt: »Z digitalizacijo poslovanja do večjega odločanja za deficitarne poklice« v okviru »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«Prijavitelj: MLC Ljubljana; sodelujoči v projektu: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Kovinar trgovina Kočevje, ter Visoka šola za poslovne vede.Namen projekta je bil priprava konkretne rešitve, ki je povezala podjetnike, ki delujejo v panogah, kjer se pojavljajo deficitarni poklici in mlade, ki bi si želeli pridobiti poklic, ter se zaposliti.dr. Srečko Devjak,
Sabina Vlašić, mag.
3.8Projekt "Platforma pravnega poznavanja javnega naročanja" v okviru »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju -
Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020" – razpis za študijsko leto 2017/2018.
Prijavitelj: MLC Ljubljana; ostali sodelujoči v projektu: SL CONSULT, projektno svetovanje, d.o.o.; Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič. Platforma je dosegljiva na povezavi: http://www.mlcljubljana.com/kvizJavnoNarocanjeNamen projekta: dvigniti raven javnega naročanja v smislu doseganja temeljnih načel gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. S tem bo rastla kakovost uvajanja načel javnega naročanja, hkrati pa spodbijanje zavedanja o doseganju sekundarnih politik, ki jih podpirajo tudi Direktive EU, med temi tudi spodbujanje rasti malih in srednjih podjetij (MSP). Pedagoški mentor: doc.dr.Aleksij Mužina, Delovni mentor s strani SL CONSULT d.o.o. Urša Pavčič, Delovni mentor s strani OOZ VIČ mag.Peter Grabner
3.9Študentske raziskave v letu 2017/2018 in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 5th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 7-10 May 2018, Athens, Greece in collaboration with the Management & Law College LjubljanaMLC Ljubljana in ATINER1. Market Opportunities – Analysis of potential students of Management and Business Law;
2. SAP as a growth factor of GDP;
3. Higher Education – Better personal energy
Študenti pod vodstvom red. prof. dr. Srečko Devjak
3.10Predstavitev prispevka na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 5th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 7-10 May 2018, Athens, Greece in collaboration with the MLC Management& Law College LjubljanaMLC LjubljanaManagement and business law studies in the function of completing higher educationred. prof. dr. Srečko Devjak, Natja Lavrič, uni.dipl.prav.
3.11Pravno mnenje o dopustnosti oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objaveMLC LjubljanaPravno mnenje o dopustnosti oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objavedr. Aleksij Mužina
3.12Študentske raziskave v letu 2018/2019 in predstavitev prispevkov (posterji) na mednarodni znanstveni konferenci: ATINER 6th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 6-7 May 2019, Athens, Greece in collaboration with the Management & Law College LjubljanaMLC Ljubljana in ATINERBisnode Business Analytics for the development of Management, The optimisation of the process of mortgage credit, Risk management with Bisnode credit rankingŠtudenti pod vodstvom red. prof. dr. Srečko Devjak
3.13Predstavitev prispevka na konferenci: ATINER 6th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 6-7 May 2019, Athens, Greece in collaboration with the Management & Law College LjubljanaMLC LjubljanaPhenomena of organizational energy – Fuel for pick performancedoc. dr. Danijela Brečko
3.14Projekt: Pravno poznavanje javnega naročanja v zdravstvu, Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020MLC Ljubljana in Sanolabor d.d.Namen tega projekta je povečanje profesionalizacije javnega naročanja v slovenskem javnem sektorju. Cilj projekta je vzpostavitev platforme, ki bo pomenila digitalno podporo merjenju znanja in učenju naročnikov in ponudnikov javnega naročanja na področju zdravja. Vsebinsko bo delo usmerjeno na oblikovanje trditev/vprašanj s ponujenimi možnimi odgovori. Osnovne vsebine se črpajo iz sklepov Državne revizijske komisije (DRK). Praktične izkušnje bo prispeval partner SANOLABOR.dr. Aleksij Mužina, Rolando Kresnik, dipl. posl. prav.
3.15Znanstvena monografija Upravne pogodbe, ARRSMLC LjubljanaPogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2019 št. 1000-19-3674.dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar
3.16“The Leadership competencies in digital era and the lifelong development of competencies”

Izvedba raziskave in predstavitev izsled-kov na 4. mednarodni konferenci Izzivi managementa
MLC Ljubljana in
Slovenska Akademija za ma-nagement
Namen raziskave je razvoj kakovosti mana-gementa in kompetenc vodij za vodenje v digitalni dobi. Raziskovali smo zavedanje vodij o novih zahtevanih kompetencah, stop-njo njihovega dejanskega razvoja in stopnjo, do katere voditelji menijo, da je treba posa-mezno kompetencorazviti za kakovostno vo-denje v digitalni dobi.doc. dr. Danijela Brečko
prof. dr. Srečko Devjak
Simona Painkret
3.17“Motivation for Learning in the Work-place along Different Generations”
Izvedba raziskave in predstavitev rezultatov na “7th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 4-7 May 2020, Athens, Greece “
MLC Ljubljana in ATINERRaziskava se osredotoča na preučevanje mo-tivacije za učenje na delovnem vzdolž različnih generacij.doc. dr. Danijela Brečko
prof. dr. Srečko Devjak
3.18Raziskovalni projekt v sodelovanju s partnerjem Občina Trbovlje.MLC LjubljanaNamen oziroma cilji projekta so bili:
- raziskati dejansko podlago oziroma okoliščine, na podlagi katerih se oceni upravičenost podelitve koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Trbovlje
dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar
3.19Raziskovalni projekt: Ukrepi podjetij po epidemiji covid-19MLC Ljubljana in OOZ Ljubljana VičNamen raziskave je bilo ugotoviti, kako lahko stresne bonitetne ocene prispevajo k okrevanju podjetij po krizidoc. dr. Srečko Devjak,
Matej Jugovic, dipl.posl.prav.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis