Prednosti Magistrskega študija

Poslovno pravo (EU) + management + vodenje ljudi

Vpis mogoč za diplomante vseh smeri

Pridobljeni naziv: »Magister managementa in poslovnega prava«

Zagovor prvega magistrskega dela na MLC Ljubljana

13. februarja 2019 ob 13. 30 uri smo prebili ledino na področju magistrskih del naših študentov. Tako je prvo magistrsko delo na naši fakulteti zagovarjal kolega Vulnet Sadiku, ki je s tem postal tudi prvi MAGISTER MANAGEMENTA IN POSLOVNEGA PRAVA. Uspešno je predstavil temo s svojega poslovnega področja z naslovom Pogodba o zasebnem varovanju, kot mentor pri njegovem delu pa je nastopil pravni strokovnjak in predavatelj, DOC. DR. LUIGI VARANELLI.

Pišite nam!

Magistrski študij - Management in poslovno pravo

Fakulteta MLC Ljubljana v okviru tega programa organizira moderen interdisciplinarni študij managementa in poslovnega prava za podjetnike in managerje. Namen programa je razvoj poslovne in pravne kulture ter uspešnosti delovanja poslovnih subjektov v domačem in mednarodnem okolju.

Študijski program je uporabno naravnan, program uvaja novosti, ki pomenijo dodano vrednost za magistrske študije v našem prostoru.

Posebnosti študija so:

 • sodelovanje poslovno uveljavljenih strokovnjakov iz prakse pri predmetih programa kot način merjenja uporabnosti študija,
 • pridobivanje certifikatov, ki dodatno povečujejo vrednost študija in širijo zaposljivost magistrantov, kot npr.: certifikat iz vodenja – »leadership«, SAP ERP certifikat uporabe SAP IKT, drugi certifikati
 • študijske ekskurzije v uspešna domača in tuja podjetja z ex post analizami,
 • gostujoči predavatelji iz tujine,
 • reševanje poslovnih problemov študentov v magistrskih ali seminarskih delih.

Študijski program je posebej prilagojen za vse, ki se srečujejo s problemi vodenja in podjetniškimi pravnimi problemi, pa s pravnimi vprašanji in problemi managementa še niso bili seznanjeni v dodiplomskem izobraževanju. Na ta program se tako vpisujejo diplomanti tehničnih, filozofskih, medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, umetniških in drugih programov.

RAZPIS za vpis za študijsko leto 2020-2021

Objavljamo RAZPIS za vpis za študijsko leto 2020-2021 v magistrski študijski program Management in poslovno pravo.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (KT): 120 KT
Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK): 8
Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK): 7
Strokovni naslov: magister managementa in poslovnega prava / magistrica managementa in poslovnega prava
Kraj izvajanja študija: Ljubljana
Način študija: izredni študij

 

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Podrobnosti o magistrskem študiju

1. semester (1 semester VS mlc fakulteta Vsebina predmetov)

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študentaIzvajalec
Metode znanstvenega raziskovanja6201020100PROF. DR. MAJDA BASTIČ
Ustavno varstvo podjetništva6201520100PROF. DR. JANEZ ČEBULJ
Management in organizacija7202015110PROF. DR. RUDI ROZMAN
Korporacijsko pravo6201520100DOC. DR. LUIGI VARANELLI
Izbirni predmet520101080

2. semester (1 semester VS mlc fakulteta Vsebina predmetov)

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študentaIzvajalec
Profesionalni razvoj I5151520100DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Pogodbeno pravo in pisanje pogodb7301025130DOC. DR. LUIGI VARANELLI
Razvoj podjetja in drugih družb7301515120DOC. DR. LIDIJA BREZNIK
Trg dela6201020100DOC. DR. ANDRAŽ RANGUS
Izbirni predmet520101080

3. semester (1 semester VS mlc fakulteta Vsebina predmetov)

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študentaIzvajalec
Profesionalni razvoj II5151520100DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Poslovno upravno pravo EU7301020100PROF. DR. ALEKSIJ MUŽINA
Krizni management in sanacije6201520100PROF. DR. DRAGO DUBROVSKI
Ustavni in poslovni vidiki zaščite intelektualne lastnine7401020100PROF. DR. MARKO NOVAK, DOC. DR. LIDIJA BREZNIK
Izbirni predmet520101080

4. semester

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študenta
Izbirni predmet520101080
Izbirni predmet520101080
Magistrsko delo*2010100350

*Vključuje tudi 130 ur drugih oblik študija (DOŠ).

Izbirni predmeti (1 semester VS mlc fakulteta Vsebina predmetov)

PredmetLetnik / SemesterIzvajalec
Informacijska varnost2. / 1.DOC. DR. JULIJA LAPUH BELE
Management digitalnega marketinga1. / 2.DOC. DR. DENIS TOMŠE
Trženje storitev1. / 1.DOC. DR. LIDIJA KODRIN
Osebna rast1. / 2.DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Izbrana poglavja davčnega prava in postopka2. / 1.PROF. DR. ALEKSIJ MUŽINA, VIŠ. PRED. MAG. IVAN KRANJEC
Sodno in alternativno reševanje gospodarskih sporov2. / 1.PROF. DR. MARKO NOVAK
Umetna inteligenca2. / 2.PROF. DR. VLADISLAV RAJKOVIČ
Stili in ključi učinkovitega vodenja1. / 2.DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Motivacija in komunikacija pri vodenju2. / 2.DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Vitko poslovanje2. / 1.DOC. DR. ROK STRITAR
Specifična znanja in veščine poslovnega analitika2. / 1.PROF. DR. SREČKO DEVJAK, DOC. DR. LIDIJA ROBNIK
Specifična znanja in veščine poslovnega pravnika2. / 1.PROF. DR. MARKO NOVAK. PROF. DR. JANEZ ČEBULJ
Davčna optimizacija2. / 2.DOC. DR. LIDIJA ROBNIK, VIŠ. PRED. MAG. IVAN KRANJEC
Mednarodno poslovanje2. /2.PROF. DR. DRAGO DUBROVSKI
Pravni vidiki managementa neprofitnih organizacij2./1.PROF. DR. BOJAN TIČAR
Management projektov2./2.DOC. DR. ROK STRITAR
Javne pogodbe1. / 1.PROF. DR. ALEKSIJ MUŽINA
Prekrškovno varstvo gospodarskih razmerij2. / 2.DOC. DR. BOŠTJAN TRATAR
Operacijske raziskave I2. / 1.PROF. DR. MAJDA BASTIČ
Operacijske raziskave II2. / 2.PROF. DR. MAJDA BASTIČ

Vpis v 1. letnik študija

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (pravo, poslovne vede, ekonomija), ovrednotenih s 180 ECTS,
 • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 12 ECTS iz predmetov: Uvod v pravo (6 ECTS) in Računovodstvo (6 ECTS).

Kandidati morajo dodatno obveznost opraviti pred vpisom v magistrski študijski program, na študijskem programu “Management in pravo VS” ali v primerljivih študijskih programih.

Vpis v 2. letnik študija

Študent se lahko vpiše v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Management in poslovno pravo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
 • pristojna komisija oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje management in poslovno pravo,
 • ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.

Pri vpisu v višji letnik se lahko priznavajo:

 • primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
  neformalno pridobljena znanja.
 • Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.

V višji letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti starih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (pravo, poslovne vede, ekonomija), če so opravili najmanj 240 ECTS. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 ECTS skupaj z magistrskim delom.

Splošne kompetence:

 • Študentje bodo tekom študija pridobili predvsem naslednje generične kompetence:
 • Razširijo znanja na razvojnem in raziskovalnem področju managementa in prava v organizacijskih sistemih.
 • Uporabljajo znanje in so sposobni reševati interdisciplinarne probleme managementa in prava v novih ali neznanih okoljih z vidika minimizacije poslovnih tveganj.
  Interdisciplinarno pristopanje k proučevanju dejavnikov uspešnosti in kakovosti poslovnih sistemov z vidika izvajanja managementa in zagotavljanja pravne urejenosti v sistemu in okolju.
 • Zmožnost opredeljevanja rešitev managementskih problemov v okviru pravne zakonodaje delovanja organizacijskih sistemov v evropskem poslovnem prostoru.
 • Zmožnost samostojnega, kreativnega dela pri upravljanju organizacijskih sistemov.
 • Raziskovanja in interpretacije sodnih praks na področju statusnih in delovno-socialnih pogojev upravljanja srednjih in malih podjetij.
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kakovostnega partnerskega odnosa podjetja z udeleženci njegovega poslovnega in družbenega okolja.
 • Študentje pridobijo učne sposobnosti, da jim omogočajo nadaljnji samostojni študij in samostojno pridobivanje novih znanj in kompetenc.

Predmetno specifične kompetence

Predmetno-specifične kompetence, ki jih študentje pridobijo po tem študijskem programu, pa so:

 • Poznavanje veščin managementa in prava pri ustanavljanju, vodenju, sanacijah ali ukinjanju majhnih in srednjih podjetij.
 • Poznavanje temeljev statusnega prava in sodne prakse na področju konkurenčnosti podjetij.
 • Sposobnost odkrivanja in kritičnega obravnavanja zahtevnih primerov odmikov delovanja managementa od pravnega okvira podjetništva.
 • Uporaba teoretičnih osnov področja managementa in prava pri analizi tveganj v kompleksnih procesih in odnosih v poslovni praksi.
 • Kritična analiza tipičnih dokumentov izvajanja poslovnih funkcij managementa in dokumentov statusnopravne ureditve organizacijskih sistemov.
 • Organiziranje in vodenje majhnih in srednjih podjetij.
 • Pridobijo najsodobnejše predmetno specifične veščine, ki povečujejo zaposljivost diplomantov (kot npr. digitalizacije, timsko delo, zaščita intelektualne lastnine, izvensodne poravnave poslovnih sporov).
 • Raziskovanje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v podjetništvu.
 • Raziskave trga in poslovnega okolja in z njim povezano ocenjevanje tveganj.
Študent:
 • razširi in poglobi uporabo znanj za razvojno raziskovanje interdisciplinarnosti managementa in prava v organizacijskih sistemih;
 • inovativno pristopa k proučevanju meril kakovosti in družbeno odgovornega delovanja poslovnih sistemov z vidika njihovega managementa v definiranem pravnem okolju;
 • pozna in uporablja teorije managementa in poslovnega prava pri ustanavljanju, vodenju, sanacijah ali ukinjanju majhnih in srednjih podjetij;
 • uporablja teoretične osnove in interdisciplinarno raziskovalno metodologijo področja managementa in poslovnega prava pri analizi poslovnih tveganj organizacije ter pridobi študijske sposobnosti za nadaljnje raziskovanje in izobraževanje;
 • je sposoben v ustni in pisni obliki predstaviti in interpretirati rezultate analiz delovanja poslovnih sistemov (npr. razvojni, sanacijski, investicijski programi);
 • pozna in aplicira temeljne koncepte in stile sodobnega vodenja, orodja vodenja in modele motivacije pri vodenju organizacijskih sistemov;
 • zna analizirati, sestaviti in argumentirati pravne akte s področja poslovnega prava (npr. pogodbe: nabavno-prodajno področje, javno naročanje, zaposlovanje);
 • je usposobljen za vodenje projektnih teamov in organizacij ter razume pomen poslovnih partnerstev pri uresničevanju razvojnih poslovnih ciljev;
 • je sposoben odkrivanja in kritičnega obravnavanja (zahtevnih primerov) odmikov delovanja managementa od evropskega pravnega okvira podjetništva, raziskuje sodne odločbe in prakso sodišč, povezane z minimizacijo tveganj poslovnih subjektov;
 • uporablja in analizira napredno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo – vodenje poslovanja v e-okolju, razvoj IKT v poslovnem okolju, vključevanje v e-podprta poslovna in socialna omrežja;
 • razume pomen meritev za izvajanje managementa poslovanja in v ta namen uvaja ter uporablja metode analize velikih podatkov (BIG DATA) za optimiranje odločanja;
 • raziskuje in interpretira sodne prakse na področju statusnih in delovno-socialnih pogojev upravljanja podjetij.

Magistranti programa »Management in poslovno pravo« se zaposlujejo na delovna mesta, kjer je zaradi zahtevnosti dela potrebna VII. stopnja izobrazbe in so za reševanje managerskih problemov poleg strokovnih kompetenc potrebne tudi ustrezne kompetence poslovnega prava.

Vstopanje v obdobje digitalizacije zahteva od managerjev poznavanje orodij in dejavnikov, ki jih prinašajo sodobno tehnološko podprti poslovni informacijski sistemi za odločanje, BIG DATA analize in umetna inteligenca.

Magistranti lahko tekom študija pridobijo in nadgradijo svoja znanja s specialnimi znanji, za katera tudi pridobijo certifikate:

 • uporabe SAP ERP tehnologije,
 • merjenja tveganj poslovanja z BISNODE BIG DATA analitiko,
 • uspešnega vodje v poslovni ali javni upravi.

Magistranti so posebej iskani v poslovnih sistemih, kjer se uporabljajo napredne informacijske tehnologije, napredne tehnike vodenja ali modeli odločanja, podprti z metodami umetne inteligence, in upoštevajo pravno-etični trendi razvoja poslovnih odnosov.

Magistranti se zaposlujejo na delovna mesta:

 • managerjev podjetij/organizacij ali organizacijskih enot ali poslovnih funkcij,
 • managerjev v javnem sektorju: zdravstvo, izobraževanje, državna uprava, lokalna samouprava, javna podjetja,
 • vodij programov projektov ali posameznih projektov,
 • specialistov analitikov, ki podpirajo delo managerjev, kot so planerji, sodelavci kontrolinga, organizatorji itd.,
 • vodij ali svetovalcev v pravnih oddelkih, pravnih pisarnah, pravnih organizacijah,
 • v računovodskih servisih kot svetovalci ali samostojni sodelavci na finančno-računovodskem področju, davčnih optimizacijah, minimizacijah tveganj in na drugih poslovno-pravnih področjih,
 • specialistov analitikov na področju uporabe BIG DATA metodologij in z umetno inteligenco podprtega odločanja,
 • optimiranja vitkega poslovanja v naprednih podjetjih, podprtih s SAP ali podobnimi informacijskimi tehnologijami.

Študij je prilagojen vsem, ki imajo strokovna znanja, nimajo pa managerskih pravnih znanj in kompetenc, da bi postali uspešni vodje ali analitiki.

Študente in magistrante o zaposlitvenih in kariernih možnostih obvešča fakulteta preko Kariernega centra MLC Ljubljana.

Pišite nam!

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis