Magistrski študij - Management in poslovno pravo

PREDNOSTI MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA

Mag4 1

Poslovno pravo (EU) + management + vodenje ljudi

Vpis mogoč za diplomante vseh smeri

Pridobljeni naziv: »Magister managementa in poslovnega prava«

MNENJA IN IZJAVE NAŠIH MAGISTRSKIH ŠTUDENTOV IN MAGISTRANTOV

Preberite izjave in prisluhnite mnenjem naših študentov in magistrantov ter poiščite svoj odgovor na vprašanje:

“Zakaj je študij managementa in poslovnega prava na MLC Ljubljana dobra in pametna odločitev”?

Jure Piškur, študent

Danijela Miletić Petrić, študentka

Matej Jugovic, študent

Katja Jerič, magistrantka

Peter Žmak, magistrant

Dscf2516
Pišite nam!

Magistrski študij - Management in poslovno pravo

Fakulteta MLC Ljubljana v okviru tega programa organizira moderen interdisciplinarni študij managementa in poslovnega prava za podjetnike in managerje. Namen programa je razvoj poslovne in pravne kulture ter uspešnosti delovanja poslovnih subjektov v domačem in mednarodnem okolju.

Študijski program je uporabno naravnan, program uvaja novosti, ki pomenijo dodano vrednost za magistrske študije v našem prostoru.

Posebnosti študija so:

 • sodelovanje poslovno uveljavljenih strokovnjakov iz prakse pri predmetih programa kot način merjenja uporabnosti študija,
 • pridobivanje certifikatov, ki dodatno povečujejo vrednost študija in širijo zaposljivost magistrantov, kot npr.: certifikat iz vodenja – »leadership«, SAP ERP certifikat uporabe SAP IKT, drugi certifikati
 • študijske ekskurzije v uspešna domača in tuja podjetja z ex post analizami,
 • gostujoči predavatelji iz tujine,
 • reševanje poslovnih problemov študentov v magistrskih ali seminarskih delih.

Študijski program je posebej prilagojen za vse, ki se srečujejo s problemi vodenja in podjetniškimi pravnimi problemi, pa s pravnimi vprašanji in problemi managementa še niso bili seznanjeni v dodiplomskem izobraževanju. Na ta program se tako vpisujejo diplomanti tehničnih, filozofskih, medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, umetniških in drugih programov.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (KT): 120 KT
Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK): 8
Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK): 7
Strokovni naslov: magister managementa in poslovnega prava / magistrica managementa in poslovnega prava
Kraj izvajanja študija: Ljubljana
Način študija: izredni študij

 

Razpis za vpis v študijsko leto 2023/2024

Podrobnosti o magistrskem študiju

1. semester (1 semester VS mlc fakultetaPredmetnik MAG – 1.semester)

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študentaIzvajalec
Metode znanstvenega raziskovanja8201020100PROF. DR. MAJDA BASTIČ, PROF. DR. MARKO NOVAK
Ustavno varstvo podjetništva7201520100PROF. DR. JANEZ ČEBULJ
Management in organizacija8202015110PROF. DR. RUDI ROZMAN
Primerjalno korporacijsko pravo7201520100PROF. DR. RADO BOHINC

2. semester ( 1 semester VS mlc fakultetaPredmetnik MAG – 2.semester)

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študentaIzvajalec
Profesionalni razvoj 8151520100DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Primerjalno pogodbeno pravo in pisanje pogodb8301025130DOC. DR. LUIGI VARANELLI
Razvoj podjetja in drugih družb9301515120DOC. DR. LIDIJA BREZNIK
Izbirni predmet520101080

3. semester ( 1 semester VS mlc fakultetaPredmetnik MAG – 3.semester)

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študentaIzvajalec
Poslovno upravno pravo EU8301020100PROF. DR. ALEKSIJ MUŽINA
Krizni management in sanacije 8201520100PROF. DR. DRAGO DUBROVSKI
Ustavni in poslovni vidiki zaščite intelektualne lastnine9401020100PROF. DR. MARKO NOVAK, DOC. DR. LIDIJA BREZNIK
Izbirni predmet520101080

4. semester

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študenta
Izbirni predmet520101080
Izbirni predmet520101080
Magistrsko delo* 2010100350

*Vključuje tudi 130 ur drugih oblik študija (DOŠ).

Izbirni predmeti (1 semester VS mlc fakulteta Vsebina predmetov)

PredmetECTSIzvajalec
Informacijska varnost5DOC. DR. JULIJA LAPUH BELE
Management digitalnega marketinga5DOC. DR. DENIS TOMŠE
Trženje storitev5DOC. DR. LIDIJA KODRIN
Osebna rast5DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Izbrana poglavja davčnega prava in postopka5PROF. DR. ALEKSIJ MUŽINA, VIŠ. PRED. MAG. IVAN KRANJEC
Sodno in alternativno reševanje gospodarskih sporov5PROF. DR. MARKO NOVAK
Umetna inteligenca5PROF. DR. VLADISLAV RAJKOVIČ
Stili in ključi učinkovitega vodenja5DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Motivacija in komunikacija pri vodenju5DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Vitko poslovanje5DOC. DR. ROK STRITAR
Specifična znanja in veščine poslovnega analitika5PROF. DR. SREČKO DEVJAK
Specifična znanja in veščine poslovnega pravnika5PROF. DR. MARKO NOVAK. PROF. DR. JANEZ ČEBULJ
Davčna optimizacija5DOC. DR. LIDIJA ROBNIK, VIŠ. PRED. MAG. IVAN KRANJEC
Mednarodno poslovanje5PROF. DR. DRAGO DUBROVSKI
Pravni vidiki managementa neprofitnih organizacij5PROF. DR. BOJAN TIČAR
Management projektov5DOC. DR. ROK STRITAR
Javne pogodbe5PROF. DR. ALEKSIJ MUŽINA
Prekrškovno varstvo gospodarskih razmerij5DOC. DR. BOŠTJAN TRATAR
Trg dela6DOC. DR. NANA WEBER
Pravo in psihologija5DOC. DR. LUIGI VARANELLI

Vpis v 1. letnik študija

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (pravo, poslovne vede, ekonomija), ovrednotenih s 180 ECTS,
 • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 12 ECTS iz predmetov: Uvod v pravo (6 ECTS) in Računovodstvo (6 ECTS).

Kandidati morajo dodatno obveznost opraviti pred vpisom v magistrski študijski program, na študijskem programu “Management in pravo VS” ali v primerljivih študijskih programih.

Vpis v 2. letnik študija

Študent se lahko vpiše v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Management in poslovno pravo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
 • pristojna komisija oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje management in poslovno pravo,
 • ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.

Pri vpisu v višji letnik se lahko priznavajo:

 • primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
  neformalno pridobljena znanja.
 • Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.

V višji letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti starih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (pravo, poslovne vede, ekonomija), če so opravili najmanj 240 ECTS. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 ECTS skupaj z magistrskim delom.

Splošne kompetence:

 • Študentje bodo tekom študija pridobili predvsem naslednje generične kompetence:
 • Razširijo znanja na razvojnem in raziskovalnem področju managementa in prava v organizacijskih sistemih.
 • Uporabljajo znanje in so sposobni reševati interdisciplinarne probleme managementa in prava v novih ali neznanih okoljih z vidika minimizacije poslovnih tveganj.
  Interdisciplinarno pristopanje k proučevanju dejavnikov uspešnosti in kakovosti poslovnih sistemov z vidika izvajanja managementa in zagotavljanja pravne urejenosti v sistemu in okolju.
 • Zmožnost opredeljevanja rešitev managementskih problemov v okviru pravne zakonodaje delovanja organizacijskih sistemov v evropskem poslovnem prostoru.
 • Zmožnost samostojnega, kreativnega dela pri upravljanju organizacijskih sistemov.
 • Raziskovanja in interpretacije sodnih praks na področju statusnih in delovno-socialnih pogojev upravljanja srednjih in malih podjetij.
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kakovostnega partnerskega odnosa podjetja z udeleženci njegovega poslovnega in družbenega okolja.
 • Študentje pridobijo učne sposobnosti, da jim omogočajo nadaljnji samostojni študij in samostojno pridobivanje novih znanj in kompetenc.

Predmetno specifične kompetence

Predmetno-specifične kompetence, ki jih študentje pridobijo po tem študijskem programu, pa so:

 • Poznavanje veščin managementa in prava pri ustanavljanju, vodenju, sanacijah ali ukinjanju majhnih in srednjih podjetij.
 • Poznavanje temeljev statusnega prava in sodne prakse na področju konkurenčnosti podjetij.
 • Sposobnost odkrivanja in kritičnega obravnavanja zahtevnih primerov odmikov delovanja managementa od pravnega okvira podjetništva.
 • Uporaba teoretičnih osnov področja managementa in prava pri analizi tveganj v kompleksnih procesih in odnosih v poslovni praksi.
 • Kritična analiza tipičnih dokumentov izvajanja poslovnih funkcij managementa in dokumentov statusnopravne ureditve organizacijskih sistemov.
 • Organiziranje in vodenje majhnih in srednjih podjetij.
 • Pridobijo najsodobnejše predmetno specifične veščine, ki povečujejo zaposljivost diplomantov (kot npr. digitalizacije, timsko delo, zaščita intelektualne lastnine, izvensodne poravnave poslovnih sporov).
 • Raziskovanje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v podjetništvu.
 • Raziskave trga in poslovnega okolja in z njim povezano ocenjevanje tveganj.
Študent:
 • razširi in poglobi uporabo znanj za razvojno raziskovanje interdisciplinarnosti managementa in prava v organizacijskih sistemih;
 • inovativno pristopa k proučevanju meril kakovosti in družbeno odgovornega delovanja poslovnih sistemov z vidika njihovega managementa v definiranem pravnem okolju;
 • pozna in uporablja teorije managementa in poslovnega prava pri ustanavljanju, vodenju, sanacijah ali ukinjanju majhnih in srednjih podjetij;
 • uporablja teoretične osnove in interdisciplinarno raziskovalno metodologijo področja managementa in poslovnega prava pri analizi poslovnih tveganj organizacije ter pridobi študijske sposobnosti za nadaljnje raziskovanje in izobraževanje;
 • je sposoben v ustni in pisni obliki predstaviti in interpretirati rezultate analiz delovanja poslovnih sistemov (npr. razvojni, sanacijski, investicijski programi);
 • pozna in aplicira temeljne koncepte in stile sodobnega vodenja, orodja vodenja in modele motivacije pri vodenju organizacijskih sistemov;
 • zna analizirati, sestaviti in argumentirati pravne akte s področja poslovnega prava (npr. pogodbe: nabavno-prodajno področje, javno naročanje, zaposlovanje);
 • je usposobljen za vodenje projektnih teamov in organizacij ter razume pomen poslovnih partnerstev pri uresničevanju razvojnih poslovnih ciljev;
 • je sposoben odkrivanja in kritičnega obravnavanja (zahtevnih primerov) odmikov delovanja managementa od evropskega pravnega okvira podjetništva, raziskuje sodne odločbe in prakso sodišč, povezane z minimizacijo tveganj poslovnih subjektov;
 • uporablja in analizira napredno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo – vodenje poslovanja v e-okolju, razvoj IKT v poslovnem okolju, vključevanje v e-podprta poslovna in socialna omrežja;
 • razume pomen meritev za izvajanje managementa poslovanja in v ta namen uvaja ter uporablja metode analize velikih podatkov (BIG DATA) za optimiranje odločanja;
 • raziskuje in interpretira sodne prakse na področju statusnih in delovno-socialnih pogojev upravljanja podjetij.

Magistranti programa »Management in poslovno pravo« se zaposlujejo na delovna mesta, kjer je zaradi zahtevnosti dela potrebna VII. stopnja izobrazbe in so za reševanje managerskih problemov poleg strokovnih kompetenc potrebne tudi ustrezne kompetence poslovnega prava.

Vstopanje v obdobje digitalizacije zahteva od managerjev poznavanje orodij in dejavnikov, ki jih prinašajo sodobno tehnološko podprti poslovni informacijski sistemi za odločanje, BIG DATA analize in umetna inteligenca.

Magistranti lahko tekom študija pridobijo in nadgradijo svoja znanja s specialnimi znanji, za katera tudi pridobijo certifikate:

 • uporabe SAP tehnologije,
 • merjenja tveganj poslovanja z Dun&Bradstreet BIG DATA analitiko,
 • uspešnega vodje v poslovni ali javni upravi.

Magistranti so posebej iskani v poslovnih sistemih, kjer se uporabljajo napredne informacijske tehnologije, napredne tehnike vodenja ali modeli odločanja, podprti z metodami umetne inteligence, in upoštevajo pravno-etični trendi razvoja poslovnih odnosov.

Magistranti se zaposlujejo na delovna mesta:

 • managerjev podjetij/organizacij ali organizacijskih enot ali poslovnih funkcij,
 • managerjev v javnem sektorju: zdravstvo, izobraževanje, državna uprava, lokalna samouprava, javna podjetja,
 • vodij programov projektov ali posameznih projektov,
 • specialistov analitikov, ki podpirajo delo managerjev, kot so planerji, sodelavci kontrolinga, organizatorji itd.,
 • vodij ali svetovalcev v pravnih oddelkih, pravnih pisarnah, pravnih organizacijah,
 • v računovodskih servisih kot svetovalci ali samostojni sodelavci na finančno-računovodskem področju, davčnih optimizacijah, minimizacijah tveganj in na drugih poslovno-pravnih področjih,
 • specialistov analitikov na področju uporabe BIG DATA metodologij in z umetno inteligenco podprtega odločanja,
 • optimiranja vitkega poslovanja v naprednih podjetjih, podprtih s SAP ali podobnimi informacijskimi tehnologijami.

Študij je prilagojen vsem, ki imajo strokovna znanja, nimajo pa managerskih pravnih znanj in kompetenc, da bi postali uspešni vodje ali analitiki.

Študente in magistrante o zaposlitvenih in kariernih možnostih obvešča fakulteta preko Kariernega centra MLC Ljubljana.

Cenik magistrskega študija

Stroški študija na magistrskem programu »Management in poslovno pravo « vključujejo:

 

Vpisnina

 • 570 EUR (se zaračunava samo ob vpisu v prvi letnik študija)

Letna šolnina

 • izredni študij: 4.100 EUR,

Magistrsko delo

 • 970 EUR (se plača ob prijavi zaključnega dela oziroma oddaji dispozicije)

Možno je plačilo na največ 36 mesečnih obrokov, višina obroka je odvisna od ugodnosti, ki veljajo v času vpisa.

Pri študentih, ki se ne vpišejo v program, želijo pa opraviti katero od študijskih obveznosti iz magistrskega programa Management in poslovno pravo, se stroški zaračunajo po ceni, ki velja za KT; cena za posamezno KT znaša 105 EUR za izredni študij.

Za izdelavo ponudbe za financiranje študija pišite na info@mlcljubljana.com ali pokličite na 051 664 405.

Pišite nam!

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis