Kontakt
Zapri

Kontakt

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas

PREDNOSTI Magistrskega študija

Poslovno pravo (EU) + management + vodenje ljudi

Vpis mogoč za diplomante vseh smeri

Pridobljeni naziv: »Magister managementa in poslovnega prava«

Magistrski študij - Management in poslovno pravo

Fakulteta MLC Ljubljana v okviru tega programa organizira moderen interdisciplinarni študij managementa in poslovnega prava za podjetnike in managerje. Namen programa je razvoj poslovne in pravne kulture ter uspešnosti delovanja poslovnih subjektov v domačem in mednarodnem okolju.

Študijski program je uporabno naravnan, program uvaja novosti, ki pomenijo dodano vrednost za magistrske študije v našem prostoru.

Posebnosti študija so:

 • sodelovanje poslovno uveljavljenih strokovnjakov iz prakse pri predmetih programa kot način merjenja uporabnosti študija,
 • pridobivanje certifikatov, ki dodatno povečujejo vrednost študija in širijo zaposljivost magistrantov, kot npr.: certifikat iz vodenja – »leadership«, SAP ERP certifikat uporabe SAP IKT, drugi certifikati
 • študijske ekskurzije v uspešna domača in tuja podjetja z ex post analizami,
 • gostujoči predavatelji iz tujine,
 • reševanje poslovnih problemov študentov v magistrskih ali seminarskih delih.

Študijski program je posebej prilagojen za vse, ki se srečujejo s problemi vodenja in podjetniškimi pravnimi problemi, pa s pravnimi vprašanji in problemi managementa še niso bili seznanjeni v dodiplomskem izobraževanju. Na ta program se tako vpisujejo diplomanti tehničnih, filozofskih, medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, umetniških in drugih programov.

Objavljamo RAZPIS ZA VPIS v magistrski študijski program Management in poslovno pravo za študijsko leto 2018/19.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (KT): 120 KT
Strokovni naslov: magister managementa in poslovnega prava / magistrica managementa in poslovnega prava
Kraj izvajanja študija: Ljubljana
Način študija: izredni študij

Razpis 2018/2019

Podrobnosti o magistrskem študiju

1.semester (1 semester VS mlc fakulteta Vsebina predmetov)

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študentaIzvajalec
Metode znanstvenega raziskovanja6201020100PROF. DR. MAJDA BASTIČ
Ustavno varstvo podjetništva6201520100PROF. DR. JANEZ ČEBULJ
Management in organizacija7202015110PROF. DR. RUDI ROZMAN
Korporacijsko pravo6201520100DOC. DR. LUIGI VARANELLI
Izbirni predmet520101080

2. semester (1 semester VS mlc fakulteta Vsebina predmetov)

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študentaIzvajalec
Profesionalni razvoj I5151520100DOC. DR. DANIJELA BREČKO, PROF. DR. SREČKO DEVJAK, PROF.DR. SLOBODAN ČAMILOVIĆ
Pogodbeno pravo in pisanje pogodb7301025130DOC. DR. LUIGI VARANELLI
Razvoj podjetja in drugih družb7301515120DOC. DR. LIDIJA BREZNIK
Trg dela6201020100PROF. DR. ALEKSEJ CVETKO, DOC. DR. ANDRAŽ RANGUS
Izbirni predmet520101080

3. semester (1 semester VS mlc fakulteta Vsebina predmetov)

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študentaIzvajalec
Profesionalni razvoj II5151520100DOC. DR. DANIJELA BREČKO, PROF. DR. SREČKO DEVJAK, PROF.DR. SLOBODAN ČAMILOVIĆ
Poslovno upravno pravo EU7301020100DOC. DR. ALEKSIJ MUŽINA
Krizni management in sanacije6201520100DOC. DR. ZORAN VAUPOT
Ustavni in poslovni vidiki zaščite intelektualne lastnine7401020100PROF. DR. MARKO NOVAK, DOC. DR. LIDIJA BREZNIK
Izbirni predmet520101080

4. semester

PredmetECTSPredavanjaSeminarjiVajeSamostojno delo študenta
Izbirni predmet520101080
Izbirni predmet520101080
Magistrsko delo*2010100350

*Vključuje tudi 130 ur drugih oblik študija (DOŠ).

Izbirni predmeti (1 semester VS mlc fakulteta Vsebina predmetov)

PredmetLetnik / SemesterIzvajalec
Finance in računovodstvo1. / 1.PROF. DR. NEVENKA MAHER
Management blagovnih znamk1. / 2.DOC. DR. ANDREJ POMPE
Informacijska varnost2. / 1.DOC. DR. JULIJA LAPUH BELE
Management digitalnega marketinga1. / 2.DOC. DR. DENIS TOMŠE
Management kakovosti in odličnosti2. / 2.DOC. DR. ZORAN VAUPOT
Trženje storitev1. / 1.DOC. DR. LIDIJA KODRIN
Osebna rast1. / 2.DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Javne pogodbe1. / 1.DOC. DR. ALEKSIJ MUŽINA
Izbrana poglavja davčnega prava in postopka2. / 1.DOC. DR. ALEKSIJ MUŽINA
Prekrškovno varstvo gospodarskih razmerij2. / 2.DOC. DR. BOŠTJAN TRATAR
Sodno in alternativno reševanje gospodarskih sporov2. / 1.PROF. DR. MARKO NOVAK
Operacijske raziskave I2. / 1.PROF. DR. MAJDA BASTIČ
Operacijske raziskave II2. / 2.PROF. DR. MAJDA BASTIČ
Umetna inteligenca2. / 2.PROF. DR. VLADISLAV RAJKOVIČ
Stili in ključi učinkovitega vodenja1. / 2.DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Motivacija in komunikacija pri vodenju2. / 2.DOC. DR. DANIJELA BREČKO
Vitko poslovanje2. / 1.DOC. DR. ROK STRITAR

Vpis v 1. letnik študija

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (pravo, poslovne vede, ekonomija), ovrednotenih s 180 ECTS,
 • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 12 ECTS iz predmetov: Uvod v pravo (6 ECTS) in Računovodstvo (6 ECTS).

Kandidati morajo dodatno obveznost opraviti pred vpisom v magistrski študijski program, na študijskem programu “Management in pravo VS” ali v primerljivih študijskih programih.

Vpis v 2. letnik študija

Študent se lahko vpiše v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Management in poslovno pravo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
 • pristojna komisija oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje management in poslovno pravo,
 • ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.

Pri vpisu v višji letnik se lahko priznavajo:

 • primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
  neformalno pridobljena znanja.
 • Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.

V višji letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti starih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (pravo, poslovne vede, ekonomija), če so opravili najmanj 240 ECTS. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 ECTS skupaj z magistrskim delom.

Splošne kompetence:

 • Študentje bodo tekom študija pridobili predvsem naslednje generične kompetence:
 • Razširijo znanja na razvojnem in raziskovalnem področju managementa in prava v organizacijskih sistemih.
 • Uporabljajo znanje in so sposobni reševati interdisciplinarne probleme managementa in prava v novih ali neznanih okoljih z vidika minimizacije poslovnih tveganj.
  Interdisciplinarno pristopanje k proučevanju dejavnikov uspešnosti in kakovosti poslovnih sistemov z vidika izvajanja managementa in zagotavljanja pravne urejenosti v sistemu in okolju.
 • Zmožnost opredeljevanja rešitev managementskih problemov v okviru pravne zakonodaje delovanja organizacijskih sistemov v evropskem poslovnem prostoru.
 • Zmožnost samostojnega, kreativnega dela pri upravljanju organizacijskih sistemov.
 • Raziskovanja in interpretacije sodnih praks na področju statusnih in delovno-socialnih pogojev upravljanja srednjih in malih podjetij.
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kakovostnega partnerskega odnosa podjetja z udeleženci njegovega poslovnega in družbenega okolja.
 • Študentje pridobijo učne sposobnosti, da jim omogočajo nadaljnji samostojni študij in samostojno pridobivanje novih znanj in kompetenc.

Predmetno specifične kompetence

Predmetno-specifične kompetence, ki jih študentje pridobijo po tem študijskem programu, pa so:

 • Poznavanje veščin managementa in prava pri ustanavljanju, vodenju, sanacijah ali ukinjanju majhnih in srednjih podjetij.
 • Poznavanje temeljev statusnega prava in sodne prakse na področju konkurenčnosti podjetij.
 • Sposobnost odkrivanja in kritičnega obravnavanja zahtevnih primerov odmikov delovanja managementa od pravnega okvira podjetništva.
 • Uporaba teoretičnih osnov področja managementa in prava pri analizi tveganj v kompleksnih procesih in odnosih v poslovni praksi.
 • Kritična analiza tipičnih dokumentov izvajanja poslovnih funkcij managementa in dokumentov statusnopravne ureditve organizacijskih sistemov.
 • Organiziranje in vodenje majhnih in srednjih podjetij.
 • Pridobijo najsodobnejše predmetno specifične veščine, ki povečujejo zaposljivost diplomantov (kot npr. digitalizacije, timsko delo, zaščita intelektualne lastnine, izvensodne poravnave poslovnih sporov).
 • Raziskovanje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v podjetništvu.
 • Raziskave trga in poslovnega okolja in z njim povezano ocenjevanje tveganj.

Cenik - magistrski študij

Stroški študija na magistrskem študiju »Management in poslovno pravo« so:

 

Vpisnina

 • 570,00 EUR (se zaračunava samo ob vpisu v prvi letnik študija)

Šolnina

 • Letna (polna) šolnina za izredni študij znaša: 4.000,00 EUR (Šolnina za diplomante VS programa MLC Ljubljana je nižja in se določa posebej)

Magistrsko delo

 • 900 EUR (se plača ob prijavi magistrskega dela)

Študenti, ki se ne vpišejo v program in opravijo katero od študijskih aktivnosti, se zaračunavajo po KT; Cena za posamezno KT znaša 100,00 EUR. Možno je plačilo na največ 48 mesečnih obrokov, višina obroka je odvisna od (partnerskih) popustov in drugih ugodnosti.

Cena vključuje naslednje storitve in ugodnosti:

 • Izvajanje izrednega študija po programu fakultete.
 • Srečanja z uveljavljenimi strokovnjaki iz prakse ob izvedbi vseh predmetov ali posebej organiziranih predavanjih.
 • Praktično usposabljanje za delo z orodji spletnega oglaševanja.
 • Pridobitve katerega od MLC certifikatov:
  • SAP certifikat,
  • VD certifikat in
  • drugi certifikati, ki jih v okviru seminarjev ali izbirnih predmetov izvaja MLC Ljubljana.
 • Brezplačna uporaba SAP ERP programa za študijske in raziskovalne namene.
 • Brezplačna uporaba portalov založbe Verlag Dashöfer.
 • Brezplačna uporaba portalov BISNODE za študijske in raziskovalne namene.
 • Brezplačno članstvo v knjižnici MLC Ljubljana in Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK).
 • Uporabo internih študijskih gradiv v e-obliki in drugih MLC knjižničnih gradiv.
 • Individualno in skupinsko svetovanje pred in med študijem.
 • Do dve enodnevni študijski ekskurziji doma ali v tujini na letnik.
 • Vsi (dodatni) izpitni roki in potrdila.

*V skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/2011 in spr.) so cene oproščene plačila DDV.

Cenik velja od 17. 11. 2017 dalje.